Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Příprava amidů 3,4-benzotropolon-karboxylové kyseliny
Panýrková, Gabriela ; Machara, Aleš (vedoucí práce) ; Rýček, Lukáš (oponent)
Tropolonové a benzotropolonové skelety, jež jsou součástí struktur řady přírodních látek, jsou spojovány s velkým množstvím velmi zajímavých biologických účinků. Tato bakalářská práce se zabývá přípravou derivátů 3,4,6-trihydroxy-5H-benzo[7]annulen-5-onu, tedy dehydroxypurpurogallinu včetně dalších možných příprav jeho derivátů za využití enzymatické katalýzy a jejich následným dalším využitím. Hlavní důraz je ovšem kladen na přípravu kyseliny 3,4-benzotropolon-karboxylové a přípravu množství jejích amidů spolu s optimalizací amidační reakce. Dále byly prozkoumány palladium katalyzované karboxylace na enzymaticky připraveném bromderivátu dehydroxypurpurogallinu. Klíčová slova tropolony, benzotropolony, dehydroxypurpurogallin-4-karboxylová kyseliny, amidy, optimalizace, enzymatická katalýza, karboxylace
Příprava mono-aryl-per-6-(methylsulfanyl) derivátů beta-cyklodextrinu použitelných jako selektory pro detekci uhlovodíků
Zima, Václav ; Jindřich, Jindřich (vedoucí práce) ; Machara, Aleš (oponent)
Tato práce se zabývá přípravou derivátů β-cyklodextrinu schopných tvořit samoskladné supramolekulární struktury na povrchu zlata. Konkrétně se jedná o přípravu a charakterizaci série derivátů - mono-aryl-per-6-(methylsulfanyl)-β-cyklodextrinů - připravených z odpovídajícího monopropargylového derivátu pomocí click reakce: CuAAC. Práce se také zabývá vázáním per-6-deoxy-per-6-methylsulfanyl-β-cyklodextrinu na povrchu zlaté elektrody křemenných mikrovah. Klíčová slova: β-cyklodextrin, methylsulfanylové deriváty, propargylové deriváty, cyklodextrinové deriváty, click reakce
Příprava derivátů 3-fenylpentanové a 3-fenylpent-2-enové kyseliny
Fatka, David ; Machara, Aleš (vedoucí práce) ; Veselý, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou intermediátů analgetika tapentadolu. Zvolená syntetická strategie vyžaduje přípravu vhodných derivátů 3-fenylpentanové a 3-fenylpent-2-enové kyseliny, jejichž syntéza tvoří těžiště této práce. V první části práce je řešena příprava 1-[(3-benzyloxy)fenyl]propan-1-onu, který je potřebným meziproduktem při přípravě v názvu uvedených sloučenin. Na tomto ketonu byly následně studovány adice na karbonylovou skupinu. Druhá část práce se zaměřuje na jednu z těchto adičních reakcí, Reformatského reakci, a zabývá se její optimalizací. Na závěr byly hledány vhodné dehydratace Reformatského aduktů - terciárních alkoholů benzylového typu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Synthesis and properties of complex π-electron systems with helical chirality
Houska, Václav ; Stará, Irena (vedoucí práce) ; Machara, Aleš (oponent)
Planární rigidní makrocykly jsou známy už dlouhou dobu a jsou dnes rutinně připravovány. Neplanární 3D struktury však stále zůstávají syntetickou výzvou. Cílem této práce bylo vyvinout syntetický přístup k rigidním makrocyklům obsahujícím dibenzo[5]helicen nebo jeho deriváty jako strukturní jednotky a využít při tom metathesi alkenů a alkynů. Úvod se zaměřuje na rozličné metody syntézy rigidních makrocyklů, na metathesi alkynů a je zde také krátce diskutována syntéza helicenů. V první části kapitoly Výsledky a diskuse je popsána syntéza 3,16-dichlordibenzo[5]helicenu a jeho derivátů. Druhá část se zabývá syntézou makrocyklů z takto připravených dibenzohelicenů. Experimentální část detailně popisuje provedené experimenty a uvádí charakterizaci nově připravených látek.
Cykloadice 3-(deoxyribos-1-yl)propynoátu s alkyny
Kulhavá, Lucie ; Kotora, Martin (vedoucí práce) ; Machara, Aleš (oponent)
V této práci jsem se zabývala přípravou Dewarových benzenů obsahující deoxyribosidouvou skupinu. Syntéza těchto látek vycházela z ethynylace halogenosy za vzniku anomerní směsi odpovídajících ethynyldeoxyribos, následována silylací a rozdělením na jednotlivé anomery. Po odstranění silylové skupiny byly získané izomerně čisté ethynyldeoxyribosy převedeny na odpovídající propynoáty, které sloužily jako klíčové látky pro přípravu Dewarových benzenů. Reakce propynoátů s tetramethycyklobutadienový komplexem chloridu hlinitého byly připraveny kýžené Dewarovy benzeny nesoucí deoxyribosidovou skupinu. Na závěr byl studován přesmyk připravených Dewarových benzenů na odpovídající 1-aryldeoxyribosy za termických a fotochemických podmínek. Klíčová slova: cykloadice, areny, Dewarův benzen
Vývoj nových metod pro přípravu sloučenin s pyridinovým kruhem
Frejka, David ; Kotora, Martin (vedoucí práce) ; Machara, Aleš (oponent)
This diploma thesis presents a new set of reactions in the field of catalytic C-C bond activations in substrates containing strained rings and their subsequent functionalization in reactions with the triple bond of alkynes resulting in a rapid and straightforward synthesis of regioselectively substituted polyaromatic derivatives. Within this work, the first procedure allowing for selective activation of C-C bond in unsymmetrically substituted systems (1-azabiphenylenes) with respect to the strained ring and their reactions with substituted alkynes following the pathway of cyclotrimerization has been developed. The site of the insertion of the alkynes can be varied employing some catalytic systems based on iridium and rhodium complexes (scheme 1). This method enables easy, straightforward and effective synthesis of benzoquinoline derivatives, which are often used in many fields of chemistry. Scheme 1 Regioselective C-C bond activation in 1-azabiphenylenes Keywords: C-C bond activation, 1-azabiphenylene, cyclotrimerization, insertion
Příprava peptidů inhibujících interakci PA-BP1 chřipkové RNA polymerasy
Palacková, Miroslava ; Machara, Aleš (vedoucí práce) ; Veselý, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá přípravou peptidů inhibujících protein-proteinovou interakci PA-PB1 podjednotek vyskytující se v chřipkové RNA polymeráze. Cílem práce bylo provést modifikace objeveného minimálního peptidu na dvou tzv. "hot spotech" - místech, které nejvíce přispívají k interakci tohoto hexapeptid s PA podjednotkou. Nejprve byl modifikován hot spot A, čímž vznikla první řada produktů a následně byl optimalizován i druhý hot spot B. Tímto postupem byly připraveny dvě série peptidů. S ohledem na skutečnost, že jeden z připravených hexapeptidů obsahoval komerčně nedostupnou aminokyselinu, musela tato aminokyselina být připravena. Dále se bakalářská práce zabývá přípravou bicyklického peptidu obsahující sekvenci inhibitoru a zároveň i peptidickou sekvenci, jenž umožňuje průchod peptidu přes buněčnou membránu. Klíčová slova: syntéza, peptidy, inhibitory, chřipka, polymerasa

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.