Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Léčba a vývoj léčiv proti volně žijícím patogenním amébám
Jankovcová, Klára-Marie ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Vinopalová, Martina (oponent)
Volně žijící patogenní améby jsou kosmopolitně rozšířené jednobuněčné eukaryotické organismy, které mohou způsobovat řadu závažných infekcí u lidí a zvířat. Jsou příčinou amébových encefalitid, velmi vzácných a akutních infekčních onemocnění centrální nervové soustavy, které téměř vždy vedou ke smrti pacienta. Navzdory rostoucímu významu těchto patogenů v posledních letech se vývoj léčebných postupů a léčiv proti nim jeví jako velmi neúčinný a neuspokojivý. Léčba a vývoj léčiv je komplikován především komplexní biologickou strukturou patogenů a omezenými znalostmi metabolických drah a v nich probíhajících biochemických reakcí, které jsou pro vývoj účinné léčby klíčové. V této bakalářské práci se věnuji patogenním druhům Naegleria fowleri, Balamuthia mandrillaris a patogennímu rodu Acanthamoeba, který je původcem encefalitidy i akantamébové keratitidy. V první části této práce obecně představuji zástupce volně žijících patogenních améb a popisuji klinický obraz jednotlivých onemocnění. Druhá část je věnována problematice léčby. Nejprve jsou popsány současné terapeutické možnosti a úskalí léčby amébových encefalitid a akantamébové keratitidy. Následně je popsán probíhající vývoj léčiv proti Naegleria fowleri, Balamuthia mandrillaris a Acanthamoeba.
Vliv lipofilního kationtu na toxicitu fosfoniových solí u parazitických protist
Čadková, Aneta ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Trnka, Jan (oponent)
Mitochondrie jsou nezbytnými organelami zodpovědnými za energetický metabolismus a udržování buněčné homeostáze. Narušení jejich funkce může mít závažné důsledky pro celou buňku a organismus. Vzhledem k jejich klíčové roli v organismu se tak stávají atraktivním cílem pro léčiva. V této diplomové práci zkoumáme vliv a význam fosfoniových solí jako potenciálních cílených léčiv. Zkoumané látky mají modifikované kotvy na základě standardně používaného trifenylfosfoniového kationtu (TPP+ ). Tyto látky mají schopnost prostoupit fosfolipidovou dvojvrstvou a akumulovat se na vnitřní membráně mitochondrie. Náš výzkum se zaměřuje na vybrané modelové organismy třídy Kinetoplastida a oportunně patogenních hub. Tyto patogenní organismy jsou zodpovědné za vážná infekční onemocnění u lidí. Naším cílem je porovnat účinnost fosfoniových solí s různou modifikací kotvy proti těmto organismům a pokusit se objasnit jejich mechanismus účinku. Zjistili jsme, že modifikované soli jsou schopny inhibovat růst parazitických protist již při nM koncentracích, ovlivňovat mitochondriální respiraci, membránový potenciál a mitochondriální integritu. Hladina kyslíkových radikálů se nicméně nezvyšuje. Předpokládáme, že mechanismus účinku závisí na narušení mitochondriální membrány, a tak dochází k narušení homeostázy buňky. Ze...
Možnosti léčby neléčitelné améby Naegleria fowleri
Veselý, Martin ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Arbon, Dominik (oponent)
Naegleria fowleri je volně žijící prvok, který má schopnost proniknout do těla dosud zdravého člověka a způsobovat zde meningoencefalitidu. Rychlý průběh, nepřiměřeně silná imunitní reakce a chybějící účinná léčiva jsou důvody, proč končí toto onemocnění téměř vždy fatálně. Vzhledem k relativní vzácnosti této choroby není pro farmaceutické firmy lukrativní vyvíjet zcela nový lék. Jedinou cestou, jak pátrat po účinných léčivech je testování těch, které již byly schváleny pro jiný účel. Klinické testy však kvůli nízké nemocnosti a rychlému průběhu nepřipadají v úvahu a výzkum v této oblasti je tak omezen na zvířecí model nemoci a hodnocení účinku léků proti samotnému patogenu in vitro. Současně používaná medikace zahrnuje léky, které jsou silně toxické nebo špatně pronikají do místa zánětu. V budoucnu by však mohla být proti N. fowleri uplatňována účinnější a šetrnější chemoterapie. Tato práce shrnuje poznatky o patogenní amébě, současně používaných léčivech a představuje nová, experimentálně vyzkoušená terapeutika.
Selektivní screening antiparazitárních látek
Wernerová, Klára ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Kovářová, Julie (oponent)
Mitochondrie je klíčovou organelou buňky. Podílí se na energetickém metabolismu. Nachází se zde Krebsův cyklus, respirační řetězec nebo tvorba Fe-S center, která tvoří strukturu mnoha proteinů. Proto je narušení mitochondrie pro buňku většinou fatální, zejména pokud obsahuje pouze jednu mitochondrii, jako je tomu v případě Trypanosomy brucei brucei. Parazit T. b. brucei se stal primárním modelovým organismem našeho bádání, jelikož jeho základní biochemické procesy jsou již dobře popsány, včetně metabolismu mitochondrie, a současně je laboratorně snadno kultivovatelný. Dalšími modelovými organismy, které jsme v práci použili, byly Leishmania mexicana, Cryptococcus neoformans a Candida albicans. Všechny zmíněné organismy jsou původci závažných onemocnění, a přestože proti nim existují léčiva, tak je potřeba kvůli často vznikajícím resistencím vyvíjet stále nová terapeutika. Látky zasahující mitochondrie jsou pro farmaceutický průmysl perspektivní. V této práci zkoumáme účinnost látek, jejichž struktura je složena z mitochondriální trifenylfosfoniové (TPP+ ) kotvy napojené na uhlíkatý řetězec. Tyto látky jsou schopné inkorporace do mitochondriální membrány. Práce se zaměřuje nejen na porovnávání síly účinku testovaných látek u vybraných modelových organismů, ale také zkoumá jejich mechanismus účinku....
Metabolismus železa u parazitické améby Acanthamoeba castellanii
Krejbichová, Lucie ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Horáková, Eva (oponent)
Acanthamoeba castellanii je oportunní parazitická améba, která sice způsobuje onemocnění u člověka poměrně vzácně, nicméně léčba a diagnostika bývá komplikovaná. Způsobuje dva typy onemocnění, smrtelnou granulomatózní encefalitidu a zánět oční rohovky takzvanou acanthamoébovou keratitidu. Jedním z moderních způsobů zásahu proti parazitickým prvokům i dalším infekčním onemocněním je interference s metabolismem železa. Železo je pro živé organismy životně důležitým prvkem, který se účastní celé řady metabolických dějů. Zároveň je však pro organismy toxické, proto je jeho příjem, skladování a celková homeostáza uvnitř buňky striktně kontrolovaný proces. Na homeostáze železa uvnitř buňky acanthamoeby se podílí železitá reduktáza, fluorescenční mikroskopie ukázala, že je lokalizována do membrán vakuol a její aktivita se zvyšuje při snížení dostupnosti železa. Tento protein nejspíše zprostředkovává redukci iontů železa, které jsou využity v dalších buněčných pochodech a zejména při jeho transportu přes membrány. Zajímavé je, že snížená dostupnost železa nemá vliv na mitochondriální dráhy Fe-S klastrů, což jsme ukázali pomocí fluorescenční mikroskopie s protilátkou proti jednomu z proteinů této dráhy (IscU). Nedostatek železa nemá vliv na respiraci, snižuje se však aktivita alternativní oxidázy. Deprivované...
Pokroky v terapii lidské trypanosomiázy
Novotná, Kristýna Klára ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Grekov, Igor (oponent)
Spavá nemoc je lidské onemocnění vyskytující se v subsaharské Africe, které je způsobené parazitickým prvokem Trypanosoma brucei. Druh Trypanosoma brucei napadá různé savce, ovšem pouze poddruhy Trypanosoma brucei gambiense a Trypanosoma brucei rhodesiense jsou resistentní vůči tzv. trypanolytickým faktorům obsažených v lidském krevním séru. V této práci jsou stručně shrnuty známé mechanismy působení trypanolytických faktorů a mechanismy rezistence trypanosom vůči těmto faktorům. Práce je zaměřena především na popis a shrnutí současných metod diagnostiky spavé nemoci a používaných trypanocidních léků. Většina představených diagnostických metod vykazuje vysokou míru senzitivity a specifity, ale je pro chudé, nemocí postižené oblasti, často příliš drahá. Používané léky jsou rovněž drahé, navíc některé neúčinkují na oba poddruhy a mají vážné vedlejší účinky. Poslední část práce se věnuje potencionálnímu vývinu nových léčiv.
Naegleria: od volně žijícího prvoka po mozek pojídajícího patogena
Matějková, Magdalena ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Marková, Lenka (oponent)
N. fowleri je po většinou volně žijícím améboflagelátem, který je při vhodné příležitosti schopen přejít k parazitickému způsobu života. V těchto případech vyvolává u savců primární amébovou meningoencefalitidu, onemocnění se závažným průběhem a obvykle fatálním koncem. Za neúspěšností léčby stojí jednak málo účinné léky s mnoha nežádoucími vedlejšími účinky, jednak neefektivní diagnostické metody. V rámci rodu Naegleria je N. fowleri jediným lidským patogenem. Dosavadní poznatky naznačují, že za patogenitu tohoto druhu jsou odpovědné jeho metabolické zvláštnosti a především jedinečná skladba proteinů, které tento prvok exprimuje. Mezi tyto proteiny se řadí vedle široké palety enzymů také proteiny podílející se na utváření specifických buněčných struktur, které se účastní procesů patogeneze. Právě tato specifika N. fowleri jsou zásadní pro vývoj účinnějších prostředků k potírání tohoto patogena. Tato bakalářská práce je soustředěna na srovnání N. fowleri s příbuznými druhy N. gruberi a N. lovaniensis s důrazem na odlišnosti N. fowleri od těchto nepatogenních druhů. Klíčová slova: Naegleria fowleri, primární amébová meningoencefalitida, imunitní odpověď, patogeneze, fakultativní parazitismus
Současné možnosti léčby parazitických kinetoplastid
Čadková, Aneta ; Mach, Jan (vedoucí práce) ; Richterová, Lenka (oponent)
Chagasova choroba, spavá nemoc a leishmanióza jsou nemoci vyskytující se především v rozvojových oblastech Afriky, Ameriky a Asie. Jsou způsobené parazitickými kinetoplastidy z rodů Trypanosoma a Leishmania. Zástupci těchto dvou rodů prochází při svém vývoji morfologickými změnami, při kterých dochází ke změnám jejich vlastností. Vyznačují se složitými mechanismy, jimiž dokáží obcházet imunitu hostitele. Zároveň díky těmto mechanismům a selekčním tlakům jsou schopni následně vytvářet rezistence na léky. Nemoci, které prvoci způsobují, se řadí mezi tzv. "zanedbávané tropické nemoci". Výzkum a vývoj léčiv proti těmto nemocem je značně podfinancován. Současně používaná léčiva jsou drahá a mají řadu vedlejších účinků. Kvůli nedostatečné kontrole dochází k jejich nadbytečnému užívání a vytváření rezistence. Práce nejprve obecně představuje lidské parazity z třídy Kinetoplastida. Dále popisuje léčbu nemocí, které charakterizované druhy způsobují a zaměřuje se na shrnutí současných používaných léčiv, jejich mechanismus, rezistenci a potenciální nová léčiva. Klíčová slova: kinetoplastida, Trypanosoma, Leishmania, léčba, nemoc, mechanismus působení, rezistence, nitroreduktáza
Právní úprava zbraní a střeliva v ČR a implementace předpisů v EU
Mach, Jan ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Prášková, Helena (oponent)
Práce se ve svém úvodu zabývá vysvětlením základních pojmů legislativní úpravy zbraní a střeliva v České republice a jejich demonstraci na konkrétních případech, následně stručně představuje právní historii vybraných institutů zbraňové legislativy na území ČR souvisejících s unijním právem, především podmínek nabytí a držení zbraní, podnikaní v oblasti zbraní a kategorizace zbraní. V další části je analyzován zákon č. 288/1995 Sb. opět se zaměřením na vybrané instituty důležité v kontextu implementace unijního práva. Následují komparace směrnice Rady 91/477/EHS v původním znění se zákonem č. 119/2002 Sb. v původním znění a komparace směrnice Rady 91/477/EHS ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES se zákonem č. 119/2002 Sb. ve znění zákona č. 222/2017 Sb., s přesahem do souvisejících právních předpisů. Práce také popisuje a rozebírá důvody přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853, proces jejího přijímání a žalobu ČR na její neplatnost a popisuje navazujícího řízení před Soudním dvorem EU. Vzhledem k zamítnutí žaloby byla ČR nucena přijmout implementační zákon, jehož přijímacímu procesu se text věnuje následně. Další část obsahuje analýzu souvisejících snah zakotvit právo vlastnit zbraň na ústavní úrovni. Stěžejní obsah práce představuje komparace směrnice Rady...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
20 MACH, Jan
15 MACH, Jiří
8 Mach, Jakub
1 Mach, Jaroslav
1 Mach, Jindřich
15 Mach, Jiří
2 Mach, Jonáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.