Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketing a management ubytovacího zařízení v udržitelném cestovním ruchu
MAŘÍKOVÁ, Karla
Cílem této práce bylo vytvořit návrh opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ubytovacího zařízení na trhu cestovního ruchu v kontextu udržitelnosti a zodpovědnosti na základě analýzy vnitřního a vnějšího prostředí podniku. Teoretická část této práce se zabývá nejprve trhem cestovního ruchu, konkurenceschopností podniků na tomto trhu, udržitelností a odpovědností. Dále se zabývá podnikem cestovního ruchu, marketingovým mixem a charakteristikou ubytovacích zařízení. Čtenář je také seznámen s prostředím podniku a jeho rozdělením. Tato část rozepisuje podrobněji teorii týkající se analýz jednotlivých prostředí jako PESTE analýzy, Porterova modelu pěti sil, VRIO analýzy či SWOT analýzy. Nakonec popisuje proces a druhy marketingového výzkumu. V praktické části je představeno vybrané ubytovací zařízení a následně je pomocí jednotlivých analýz zkoumáno jeho vnitřní a vnější prostředí. Porterův model pěti sil zahrnuje také dotazníkové šetření provedené mezi zákazníky podniku. Na začátku jsou stanoveny čtyři předpoklady výzkumu, které jsou vyhodnoceny na základě odpovědí na vytvořený dotazník. Výsledky odpovědí na otázky, včetně grafů, jsou jednotlivě rozpracovány. Praktická část zahrnuje také strukturovaný rozhovor s majitelem podniku. Na konci vlastní práce jsou podrobně rozpracované návrhy opatření, které by měly pomoci podniku ke zvýšení konkurenceschopnosti. Bylo doporučeno například zavedení internetové kontextové reklamy, využití moderního dobrovolnického cestovního ruchu, či crowdfundingu.
Specifika řízení lidských zdrojů v maloobchodě
MAŘÍKOVÁ, Karla
Tato práce zkoumá možná zlepšení motivace pracovníků maloobchodu. V teoretické části jsou rozebírány především techniky motivace zaměstnanců v maloobchodě. Praktická část se zabývá výzkumem, který byl proveden mezi zaměstnanci maloobchodu v České republice a v Německu. Jejich názor byl zjišťován pomocí dotazníků. Vyjadřovali se především k tomu, jak jsou momentálně motivováni k práci a zda by mohli být motivováni ještě k lepším výkonům a jak. Výzkum ukázal, že např. spravedlivé odměny zaměstnance maloobchodu velmi motivují. Další zjištěním výzkumu je, že čeští i němečtí pracovníci jsou se svou prací spokojeni. V závěru práce jsou navržena konkrétní doporučení pro zlepšení motivace zaměstnanců v jedné maloobchodní jednotce.

Viz též: podobná jména autorů
1 Maříková, Klára
1 Maříková, Kristina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.