Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Architektonická studie cyklistického stadionu /dráhy/ Favorit Brno /na volné ploše v Brně Komárově/.
Lukeš, Jaroslav ; Hrabec,, Josef (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Diplomní projekt se zabývá územím sportovně rekreačního areálu v Brně Komárově. Hlavní částí je návrh nového cyklistického stadionu Favorit Brno. Součástí zadání je zpracování i urbanistického plánu přestavby a dostavby rozlehlého území na jihu Brna v městské části Brno Komárov. Urbanistický návrh je koncipován jako převedení celého území pro sportovní aktivity různého druhu pro, co nejširší veřejnost. Samotný návrh cyklistického stadionu vychází z myšlenky využití prvků kola jako architektonicky zajímavé součásti stavby, v tomto případě zejména výpletu kola. Stadion by se stal novou dominantou okolí a přilákal tak širokou veřejnost.
Nové využití vnitrobloku v Brně - Králově Poli
Lukeš, Jaroslav ; Kramoliš, Milan (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce) ; Balíková, Jitka (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu interiéru, kde zadáním bylo upravení interiéru vnitrobloku mezi bytovými domy v Brně – Králově Poli mezi ulicemi Palackého třída a Kosmova. V současné době se ve vnitrobloku nachází pozemní parkoviště, menší dětské hřiště a budova měnírny elektrického napětí pro Dopravní podnik města Brna, která v minulosti fungovala jako vozovna tramvají. V rámci obnovy celého vnitrobloku byla navržena i rekonstrukce budovy měnírny a její přeměna na sportovní centrum, využitelé pro široké okolí. Ve zbývající části vnitrobloku vznikne nové podzemní parkování, které umožní transformovat celý vnitroblok na veřejný park, který bude využíván zejména obyvateli okolních domů, čímž dojde ke zvýšení kvality bydlení v dané lokalitě.
Choquet Theory and Dirichlet Problem
Omasta, Eduard ; Lukeš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Brzezina, Miroslav (oponent) ; Medková, Dagmar (oponent)
V práci se zabýváme prostorem H(K) funkcí harmonických na kompaktu v klasické i abstraktní teorii potenciálu. Nejdříve v klasické teorii uvádíme několik ekvivalentních charakterizací tohoto prostoru, z nichž vnitřní cha- rakterizace, jako podprostoru těch funkcí na kompaktu K, které jsou jemně harmonické na jemném vnitřku K, nám později slouží jako definice H(K) v abstraktní teorii potenciálu. Dále se zabýváme řešením Dirichletovy úlohy pro otevřenou množinu a pro kompakt především s ohledem na podtřídy funkcí první Baireovy třídy. Výsledky dokázané nejdříve v klasické teorii potenciálu pak zobecňujeme do abstraktní teorie potenciálu, a to najdříve s využitím elementárnějších prostředků do harmonických prostorů s axiomem dominance a pak s využitím silnějších prostředků i do harmonických prostorů s axiomem polarity. Věnujeme se taky abstraktnějšímu problému aproximace rozdíly zdola po- lospojitých funkcí v obecnějším kontextu binormálních topologických pros- torů.
Extremální body konvexních množin s aplikacemi na SŠ matematiku
Zitko, Martin ; Lukeš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Veselý, Jiří (oponent)
Matematická část práce se zabývá jednak konvexní analýzou (různými význačnými větami konvexní analýzy, některé z nich pojednávají o extremálních bodech konvexních množin) a jednak matematickými řešeními problémů spravedlivého rozdělení (je ukázána vzájemná souvislost těchto oborů). V aplikační části jsou na základě předchozí matematické části řešeny různé příklady. Tyto příklady byly voleny tak, aby svým zadáním byly srozumitelné i nematematicky vzdělanému čtenáři.
Kolmost v Banachových prostorech
Mašková, Alice ; Lukeš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Milota, Jaroslav (oponent)
V předložené práci studujeme vlastnosti kolmosti v Hilbertových prostorech a možnosti rozšíření definice na obecnější typ prostorů, Banachovy prostory. Zaměřujeme se hlavně na Birkhoff-Jamesovu kolmost a zkoumáme, které vlastnosti kolmosti z Hilbertových prostorů zůstaly zachovány, případně uvádíme protipříklady. Protože kolmost obecně není symetrická, je nutné rozlišovat pravé a levé vlastnosti. Pomocí Birkhoff-Jamesovy kolmosti lze rovněž ekvivalentně charakterizovat hladké a striktně konvexní Banachovy prostory. Dále se zabývámevlastnostmi ortogonální projekce v Hilbertových prostorech a jejich zobecněními pro Banachovy prostory. Zkoumáme projekce s normou rovnou jedné a projekce minimální.
Geometric linear and nonlinear problems of function spaces
Petráček, Petr ; Lukeš, Jaroslav (vedoucí práce) ; Aron, Richard M. (oponent) ; Bobok, Jozef (oponent)
Název práce: Geometrické lineární a nelineární problémy prostor· funkcí Autor: Petr Petráček Katedra: Katedra matematické analýzy 'kolitel: prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc., Katedra matematické analýzy Abstrakt: Tato práce sestává ze čtyř vědeckých článk·. lánky prezentované v prvních dvou kapitolách se věnují teorii reálných a komplexních L1-preduál·. lánky prezentované v třetí a čtvrté kapitole jsou věnovány problematice line- ability a algebrability podmnožin reálných funkcí a měr. V Kapitole 1 předsta- vujeme charakterizaci komplexních L1-preduál· pomocí komplexního barycent- rického zobrazení. Tato charakterizace je přirozeným rozšířením charakterizace reálných L1 preduál· pocházející od Bednara a Laceyho. V Kapitole 2 odpoví- dáme na otázku položenou Laceym v roce 1973. Dokazujeme přitom existenci kompaktního prostoru K a uzavřeného podprostoru H ⊂ C(K) obsahujícího kon- stantní funkce, pro který platí ∂HK = K, H je maximální vzhledem k ∂HK a H není L1-preduál. V Kapitole 3 se věnujeme lineabilitě množin nikde mono- tonních znaménkových Radonových měr na Rd . Konkrétně dokazujeme existence vektorového prostoru dimenze c jehož každý nenulový prvek je nikde monotonní míra absolutně spojitá vzhledem k d-rozměrné Lebesgueově míře. Nadto dokazu- jeme, že existuje takový lineární prostor, který je hustý...
Variations of Banach fix point theorem
Pošta, Petr ; Hušek, Miroslav (vedoucí práce) ; Lukeš, Jaroslav (oponent)
\azev prace: Yariaee Banachovy vety o pevnem bode Autor: Potr Posta Katecha (ustav): Katedra malematieke analy/y Vedouci bakalarske pn'uo: prof. R.NDr. Miroslav Husek. DrSr. e-mail vedouciho: nihnsek'fika.rlin.mff.cuni.c/ Abstrakt: V predlozene pra.ci studujcmo rozlicno dusledky a /ohccnfjiii Bana- chovy vrty o pcvnrni hodr. V prvni Oasli sliulujciin' diislcdky klasickrlio Bana- cliDva prhiripu kuiitrakcc: posloiipnosti kunlraktivnicli zo)j]'ax,(ini, ru/.iie variact1 podnn'iiky koiit.rakt.iviiost.i xobra/cni. pffkladv pou/.iti v Ranacliovych prostorodi. diskrrl.ni prinrip koiilrakcc (Filriilxn'^uva a Jachyinskrho veiv.r) a tit.a/ku ckviva.- Icncc diskrutniYh vet .s Baiiachovou \vtou. V druhr casli jsou nastinriiy moxnr prfstupy k zobrcuc'-iii liaiiachovy vely: jako ph'klady jsuu dokazany ruzne vrty o pevuriu liodr (autory jsou Edrlstcin, Bailey. Civir, Kirk a dalsf), ktr.n'1 xoheciiuji Banachovii vOlu. Kh'cova sluva: Bauacliova vela u kunt.ra.kci. konl.iakcc, prvny bod, /obc'dinnr kon- Title: Variations of Bauarh iix point tluMirrin Author: Potr I'ost.a Do]>artim'iit.: Dopart.mont of iMa.lhonia.tica.l Analysis Suporvisor: prof. RNDr. Miroslav Ilvisck. DrSc. Su]>ervisor's c-niail addrcsw: Abstract: In the prosrnt \\ork wo study various consequences and generalizations of Bana.ch tixc-d point tlieor(nii. In...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 LUKEŠ, Jaroslav
1 Lukeš, J.
14 Lukeš, Jakub
8 Lukeš, Jan
9 Lukeš, Jiří
2 Lukeš, Julius
1 Lukeš, Jáchym
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.