Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
BEPS a jeho dopad na daňový systém České republiky
Chrien, Kristián ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je analyzovat opatření BEPS pro oblast digitální ekonomiky v návaznosti na relevantní opatření vztahujících se k tomuto sektoru ekonomiky. V první části práce je charakterizován digitální sektor a jeho klíčové obchodní modely. Dále jsou popsány hlavní rizika v oblasti přímého a nepřímého zdanění. V druhé části práce jsou analyzována speciální opatření BEPS vztahující se k sektoru digitální ekonomiky a také další opatření, které souvisí digitální ekonomikou. Třetí část práce popisuje opatření pro digitální sektor v rámci iniciativy Anti-BEPS, která vznikla na půdě Evropské unie. Popisuje opatření v rámci Direktivy proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem ATAD ve třech nových oblastech, které projekt BEPS neřeší. Tato část se také zabývá opatřeními obsaženými v Směrnici o administrativní spolupráci DAC a Akčním plánem EU pro spravedlivé a účinné zdanění příjmů právnických osob. Poslední kapitola se věnuje analýze navrhovaných řešení z pohledu České republiky. Modeluje konkrétní opatření v rámci stálé provozovny a srážkové daně na sektor digitální ekonomiky v ČR, konkrétně na oblast web hostingu. Cílem je vyčíslit možný dopad na výběr daní z transakcí spadajících do web hostingového modelu podnikání.
Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD
Dzhalavyan, Arutyun ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Předmětem této diplomové práce je: Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD. Hlavním cílem mojí práce je porovnání legislativní úpravy korporátní daně ve vybraných členských státech OECD se zaměřením na tvorbu základu daně a dílčím cílem mojí práce je určení vlivu jednotlivých akcí BEPS na korporátní zdanění nejen jako celku, ale i v rámci zkoumaných zemí. Porovnání budou podléhat Velká Británie, Belgie a Španělsko. První část této práce nás seznamuje relevantními pojmy, následná kapitola se zaměřuje na iniciativu BEPS a v poslední část práce se zabývá legislativní úpravou korporátní daně v jednotlivých zemích a jejich komparací.
Vývoj inkasa daně z příjmů právnických osob v ČR
Novotná, Veronika ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Diplomová práce má za cíl analyzovat vývoj inkasa daně z příjmu právnických osob v České republice v letech 2006-2014. Dále má tato diplomová práce za cíl analyzovat vývoj využití odpočtů a slev v České republice za sledované období. V teoretické části se zaměřím na popis daně z příjmu právnických osob. Dále na popis odpočtů, a to jak z teoretického pohledu, tak i konkrétního popisu, jaké typy odpočtů česká legislativa umožňuje. V kapitole 1.4 bude následovat i popis slev obdobným způsobem. Následně praktická část obsahuje jak analýzu závislosti výnosu daně z příjmu právnických osob na sazbě daně z příjmu právnických osob, tak na hrubé přidané hodnotě, či na hrubém domácím produktu. V kapitole 2.2 je provedeno testování, zda hrubá přidaná hodnota, či hrubý domácí produkt ovlivňuje uplatňování odpočtů, které jsou rozdělené na různé skupiny, to jak z celkového pohledu, tak z pohledu typu právní formy, či NACE. V kapitole 2.3 je provedena obdobná analýza, nikoliv u odpočtů, nýbrž u slev.
Analýza výběru daně z nemovitých věcí ve vybraných municipalitách Zlínského kraje
Chobotová, Kateřina ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce analyzuje vývoj výběru daně z nemovitých věcí ve čtyřech vybraných municipalitách Zlínského kraje. Pozornost je věnována zejména analýze výměru daně z nemovitých věcí v členění dle druhu pozemku, stavby či jednotky. Teoretická část je zaměřena na současnou legislativu daně z nemovitých věcí, na legislativní změny v průběhu analyzovaných let a také na příjmy obcí, zejména ty daňové. V praktické části jsou jednotlivě rozebrány výměry daně z nemovitých věcí ve čtyřech obcích podle jednotlivých skupin nemovitostí. V poslední části je porovnán rozdíl mezi výměrem daně a skutečným inkasem daně z nemovitých věcí.
Analýza silniční daně v České republice
Rybáková, Lenka ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou inkasa silniční daně v období 1993 až 2015. Práci lze rozdělit na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá jednotlivými konstrukčními prvky silniční daně, které vycházejí ze zákona č. 16/1996 Sb., o dani silniční, zároveň poukazuje na systém registrace motorových vozidel na území České republiky. Praktickou část lze rozdělit na dvě subkapitoly. První subkapitola se zabývá analýzou silniční daně v průběhu legislativních změn, kdy jsou provedené i dílčí statistické výpočty pro přiblížení jednotlivých aspektů a druhá subkapitola je zaměřena na analýzu silniční daně ve společnosti Fraikin Česká republika, s. r. o. V závěru praktické části je zhodnocen dopad daňového zatížení na danou společnost a navrhnuta určitá optimalizační opatření.
Administrativní náklady výběru daní
Vašata, Marek ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá přímými administrativními náklady zdanění, které vznikají na straně veřejného sektoru. Hlavním cílem práce je kvantifikovat přímé administrativní náklady výběru daní v České republice v letech 2014 a 2015.. Ke splnění tohoto cíle je využita metoda přepočteného pracovníka, která je v práci podrobně vysvětlena a jejíž využití je pro podobné výpočty nejrozšířenější. První část se stručně věnuje daňové teorii. Ve druhé části se nachází teorie administrativních nákladů. Praktická část je obsažena ve třetí a čtvrté kapitole. Třetí kapitola je věnována výpočtu administrativních nákladů pro jednotlivé daně a čtvrtá část se zabývá porovnáním těchto nákladů v roce 2015.
Daňový systém Tchaj-wanu
Cháňová, Veronika ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Cílem této bakalářské práce je analýza daňového systému Tchaj-wanu. První část se věnuje obecnému seznámení se zemí a jsou popsány historické, geografické, politické a ekonomické informace o Tchaj-wanu. Dále ve druhé a třetí části charakterizuje jednotlivé daně, které jsou vybírány na státní a municipální úrovni. Ve čtvrté části je provedena komparace daňového systému Tchaj-wanu a České republiky. V závěrečné části je daňový systém analyzován jako celek a jsou vymezeny nejdůležitější charakteristiky tohoto daňového systému.
Komparace daně z nemovitých věcí v České republice a na Slovensku
Horký, Jakub ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání daně z nemovitých věcí v České republice a na Slovensku. Je popsána legislativa obou zemí se zaměřením na pravomoci municipalit. Dále je v práci srovnán význam daně zejména v obecních rozpočtech s výběrem města Plzeň a Košice. V poslední části je vypočítán komplexní příklad pro převedení legislativy do praxe a pro zjištění výsledné daně poplatníka s přihlédnutí na průměrnou mzdu pro daný kraj.
FATCA – praktická implementace v České republice
Hanáček, Tomáš ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá mezinárodní výměnou informací o finančních účtech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými pro daňové účely, známou pod názvem FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act. Práce nejprve popisuje mezinárodní výměnu informací obecně a následně automatickou výměnu informací o finančních účtech FATCA v souvislosti s dopady na ČR. Podrobněji jsou rozebrány právní předpisy - tzv. Dohoda FATCA a Lex FATCA, které se v roce 2014 staly součástí českého právního řádu. Cílem práce je analýza procesu implementace Dohody FATCA a navazující legislativy v prvních letech účinnosti, a proto je v další části práce řešeno organizační zajištění agendy FATCA ve Finanční správě České republiky. Závěrečná část pak analyzuje identifikované problémy implementace a snaží se navrhnout jejich řešení. V kontextu současného vývoje v oblasti mezinárodní výměny informací o finančních účtech jsou uvedeny i souvislosti s později zaváděným společným standardem OECD - tzv. Common Reporting Standard.
Daňový systém Spojených států a možnosti implementace do daňového práva ČR
Janoutová, Alena ; Láchová, Lenka (vedoucí práce) ; Kouba, Tomáš (oponent)
Obsahem mé diplomové práce je daňový systém Spojených států amerických. Pozornost je věnována nejen federálnímu zdanění ve Spojených státech amerických, ale i daním placeným na úrovni státu a municipalit. Hlavním cílem je analýza současného daňového systému USA, která obsahuje i má doporučení na zlepšení českého daňového systému např. zlepšení platební morálky či zvýšení právní jistoty občanů. Závěr práce obsahuje kompletní zhodnocení zjištěných poznatků. Na základě této práce by měl čtenář získat komplexní představu o charakteru daňového systému Spojených států.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.