Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika prostřihování otvoru dvouvrstvým polotovarem
Kvapil, Štěpán ; Peterková, Eva (oponent) ; Císařová, Michaela (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na návrh nástroje – střižníku pracujícího za tepla, kdy k prostřižení otvoru dochází ve spěchovaných koncích stabilizátoru. Jedná se tedy o děrování dvouvrstvého polotovaru, při kterém vzniká otřep na rozhraní vrstev, což je z hlediska požadavků zákazníka nežádoucí. Stabilizátor je montován do podvozku automobilu, kde je pomocí šroubů připevněn k nápravě. Literární studie je zaměřena na teorii a problematiku děrování. V praktické části je rozebráno několik konstrukčních řešení čel střižníků, z nichž byly vybrány tři typy tvaru čela. S tím byla spojena i změna konstrukčního řešení vyhazovače. Pro srovnání byly vybrány dva nástrojové materiály. Střižníky byly testovány na automatickém tvářecím centru. Po shrnutí a vyhodnocení všech praktických experimentů je navrženo optimální řešení nástroje určeného na prostřihování otvoru dvouvrstvým polotovarem.
Vliv podmínek skladování na kvalitu přilnavosti pryžových pouzder ke kovovému povrchu
Kvapil, Štěpán ; Muroň, Aleš (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Teoretická část práce je zaměřena na vypracování rešerše na téma vulkanizace a post vulkanizace, tedy výroba pryže a spojení pryže s kovem s pomocí nejnovějších technologií. Tato část slouží jako teoretický základ pro vypracování školícího podkladu a experimentální části, které spadají do části praktické. Školící podklad má sloužit pro rychlejší a efektivnější zaškolení nových pracovníků a jako celistvý soubor informací k automatickému centru MAT. Ve vlastní práci je popsána metodika tvorby příručky a jsou zde vloženy identické ukázky z tohoto dokumentu. Experimentální část je zaměřena na přilnavost pryže ke kovovému povrchu s následným vyhodnocením. Vysvětlení celé problematiky od přípravy, post-vulkanizace, stržení, přes měření až po určení maximální možné doby uskladnění nastříkaných pryžových lůžek.
Problematika prostřihování otvoru dvouvrstvým polotovarem
Kvapil, Štěpán ; Peterková, Eva (oponent) ; Císařová, Michaela (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na návrh nástroje – střižníku pracujícího za tepla, kdy k prostřižení otvoru dochází ve spěchovaných koncích stabilizátoru. Jedná se tedy o děrování dvouvrstvého polotovaru, při kterém vzniká otřep na rozhraní vrstev, což je z hlediska požadavků zákazníka nežádoucí. Stabilizátor je montován do podvozku automobilu, kde je pomocí šroubů připevněn k nápravě. Literární studie je zaměřena na teorii a problematiku děrování. V praktické části je rozebráno několik konstrukčních řešení čel střižníků, z nichž byly vybrány tři typy tvaru čela. S tím byla spojena i změna konstrukčního řešení vyhazovače. Pro srovnání byly vybrány dva nástrojové materiály. Střižníky byly testovány na automatickém tvářecím centru. Po shrnutí a vyhodnocení všech praktických experimentů je navrženo optimální řešení nástroje určeného na prostřihování otvoru dvouvrstvým polotovarem.
Vliv podmínek skladování na kvalitu přilnavosti pryžových pouzder ke kovovému povrchu
Kvapil, Štěpán ; Muroň, Aleš (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Teoretická část práce je zaměřena na vypracování rešerše na téma vulkanizace a post vulkanizace, tedy výroba pryže a spojení pryže s kovem s pomocí nejnovějších technologií. Tato část slouží jako teoretický základ pro vypracování školícího podkladu a experimentální části, které spadají do části praktické. Školící podklad má sloužit pro rychlejší a efektivnější zaškolení nových pracovníků a jako celistvý soubor informací k automatickému centru MAT. Ve vlastní práci je popsána metodika tvorby příručky a jsou zde vloženy identické ukázky z tohoto dokumentu. Experimentální část je zaměřena na přilnavost pryže ke kovovému povrchu s následným vyhodnocením. Vysvětlení celé problematiky od přípravy, post-vulkanizace, stržení, přes měření až po určení maximální možné doby uskladnění nastříkaných pryžových lůžek.
Nástin hudebních aktivit v Českém Krumlově v období panování knížete Josefa Adama ze Schwarzenbergu
Kvapil, Štěpán ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zdichynec, Jan (oponent)
(česky) Hlavním předmětem diplomové práce je nástin a charakteristika hudebního života a analýzy hudebních aktivit na dvoře Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu s teritoriálním zaměřením na oblast Českého Krumlova v období 2. poloviny 18. století jako příslušníka vyšších vrstev společnosti. Osvíceného knížete s hlubokým zájmem o společenský a umělecký život, štědrého mecenáše umění a především hudebního znalce a vynikajícího organizátora hudebního programu na svých panstvích. Jedním z úkolů je rovněž zachytit drobný příspěvek do problematiky studia šlechtické hudební kultury (období baroka a klasicismu) a socioekonomického okruhu s touto kulturou související či vzájemně se ovlivňující na konkrétním příkladě schwarzenberského dvora v souboru označovaném jako dechová harmonie. Společně s vývojem souboru dechové harmonie dojde ke stručné charakteristice divadelních aktivit a schwarzenberské hudební sbírky, úzce provázaných s hudebním provozem na dvoře Josefa Adama knížete ze Schwarzenbergu. Abstract (in English): The main aim of the diploma thesis is to provide characteristics of the musical life and analysis of the musical activities at the court of Prince Joseph Adam of Schwarzenberg, who belonged to higher society, with territorial focus in the area of Český Krumlov during the second half of the...
Nástin hudebních aktivit v Českém Krumlově v období panování knížete Jana Kristiána z Eggenberku
Kvapil, Štěpán ; Stejskal, Aleš (oponent) ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce)
Účelem této bakalářské práce je provést nástin hudebních aktivit české aristokracie v období baroka se zaměřením na rezidenční kapelu českokrumlovského knížete Jana Kristiána z Eggenberku na pozadí celkového stavu české barokní hudby společně se znázorněním kulturního a společenského obrazu v tehdejším časovém a lokálním prostoru. Jedním z cílů je připomenutí vývoje reprezentativních a zájmových uměleckých znaků jedné z vrstev tehdejší hierarchizované společnosti. V této bakalářské práci je stručně charakterizován volný čas a distinktivní rysy jednoho z představitelů české aristokracie prostřednictvím odborného náhledu současného člověka, diváka a posluchače. V první části je zaznamenán politický vývoj v českých zemích v období pobělohorském a nastíněny důsledky z tohoto vývoje vzniklé. Druhá část je zaměřena na popis životních osudů jednotlivých členů jednoho šlechtického rodu a jeho vliv na vymezenou lokalitu. V třetí části je popisován architektonický a umělecký vývoj rezidenčního sídla vymezené lokality. Ve čtvrté a páté části jsme informováni o hudebním dění jedné epochy s porovnáním tohoto dění v určitých lokalitách. V následujících dvou částech jsou vymezeny hudební činnosti ve spojitosti s volným časem a sociálními znaky určité složky společnosti a určitého představitele této složky. Důležitým...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.