Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Komunikace se seniory s demencí v ošetřovatelské péči
Novotná, Michaela ; Kutnohorská, Jana (vedoucí práce) ; Vachková, Eva (oponent)
Autor: Michaela Novotná Instituce: Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav nelékařských studií Název práce: Komunikace se seniory s demencí v ošetřovatelské péči Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 107 Počet příloh: 15 Rok obhajoby: 2023 Klíčová slova: Komunikace, senioři, demence, etika, důstojnost, ošetřovatelský personál, ošetřovatelská péče, syndrom vyhoření Bakalářská práce se věnuje komunikaci ošetřovatelského personálu se seniory s demencí v ošetřovatelské péči. Zabývá se komunikací s ohledem na lidskou důstojnost, dále se věnuje prevenci syndromu vyhoření. Základ bakalářské práce tvoří kvantitativní výzkum způsobu komunikace ošetřovatelského personálu se seniory se syndromem demence a zjišťování metod odreagování personálu od práce. Zkoumaným personálem jsou pracovníci poskytující přímou ošetřovatelskou péči v nemocnicích a domovech pro seniory v celkem 11 zařízeních (4 nemocnicích a 7 domovech pro seniory) v Královéhradeckém kraji.
Zkušenost vietnamské komunity s ošetřovatelskou péčí v České republice
Dvořáková, Petra ; Kutnohorská, Jana (vedoucí práce) ; Freibauerová, Sarah (oponent)
Autor: Petra Dvořáková Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Název práce: Zkušenost vietnamské komunity s ošetřovatelskou péčí v České republice Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 83 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2023 Klíčová slova: zdravotnictví, Vietnam, tradice, kuchyně, komunikace Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání zkušeností vietnamské komunity s ošetřovatelskou péčí na území České republiky. V teoretické části se nalézá stručná historie Vietnamu, na kterou volně navazují základní informace o Vietnamu. Dále seznámení se s tradicemi, zvyky, kulturou nebo náboženstvím. Vietnamci jsou velmi věřící národ, který si zakládá na tradicích, z toho důvodu bylo potřeba představit zemi komplexněji, neboť tyto tradice se promítají i do ošetřovatelsví. Práce dále pojednává o vietnamském zdravotnictví jako takovém a teoretickou část zakončuje kapitola zabývající se vietnamskou komunitou žijící na území České republiky. V empirické části práce je představen výzkum, který byl proveden s Vietnamci žijícími u nás a během kterého jim byly pokládány otázky. Na základě odpovědí těchto respondentů budeme moci zjistit v čem má české zdravotnictví klady nebo zápory i třeba v porovnání se zdravotním systémem ve Vietnamu. Za výzkumnou...
Etické problémy v ošetřovatelství
Audrlická, Marie-Anna ; Votroubková, Michaela (vedoucí práce) ; Kutnohorská, Jana (oponent)
Autor: Marie-Anna Audrlická Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Etické problémy v ošetřovatelství Vedoucí práce: Mgr. Michaela Votroubková Počet stran: 92 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2023 Klíčová slova: ošetřovatelská etika, etický problém, etické dilema, morálka, etický princip, časový pres, chybějící péče Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit vliv časového presu na kvalitu ošetřovatelské péče, posoudit celý tento problém z etického hlediska a navrhnout jeho řešení. V teoretické části jsem se zabývala etikou ošetřovatelství, jejími principy a historií. Dál jsem popsala některé etické problémy ošetřovatelství. V praktické části jsem se zaměřila na časový pres jako etický problém. Výzkum byl proveden kvalitativní metodou šetření v podobě polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovor jsem vedla s 6 sestrami. V analýze rozhovoru se zaměřuji na četnost výskytu časového presu, přístup sester k dokumentaci během časového presu, péči o pacienty během časového presu, pochybení a řešení. Na základě prostudovaných zdrojů a získaných dat jsem stanovila návrh řešení časového presu. Přínosem mé práce je posouzení etického aspektu časového presu v ošetřovatelství. Přestože je časový pres v této souvislosti zmiňován, není z tohoto pohledu zkoumán....
Historie ošetřovatelské profese ve Strážnici a v Uherském Hradišti
Pokorná, Štěpánka ; Kutnohorská, Jana (vedoucí práce) ; Vaňková, Dana (oponent)
Autor: Štěpánka Pokorná Instituce: Ústav nelékařských studií Název práce: Historie ošetřovatelské profese ve Strážnici a v Uherském Hradišti Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 112 Počet příloh: 19 Rok obhajoby: 2023 Klíčová slova: Historie ošetřovatelství, křesťanské řády, vzdělání sester, ošetřovatelství za války, Uherské Hradiště, Strážnice, Milosrdné sestry sv. Vincence de Paul Tato bakalářská práce pojednává o historii ošetřovateství, vývoji Střední zdravotnické školy v Uherském Hradišti a o vývoji ošetřovatelství ve Strážnici. Mapuje jejich postupný vývoj a vlivy, které na ně působily. Práce je rozdělena na dvě části, v první teoretické části se práce zaměřuje na popis historických souvislostí vývoje ošetřovatelské profese. Ve druhé, praktické části, se práce věnuje kvalitativnímu výzkumu, který byl proveden narativními rozhovory s celkem šesti respondentkami z řad absolventek Střední zdravotnické školy v Uherském Hradišti a z řad zdravotních sester, které pracovaly ve Strážnici.
Kvalita života pacientů s vitiligem
Stoklasová, Daniela ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Kutnohorská, Jana (oponent)
Autor: Daniela Stoklasová Instituce: Ústav nelékařských studií Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Název práce: Kvalita života pacientů s vitiligem Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 106 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2022 Klíčová slova: vitiligo, kvalita života, kůže, multifaktoriální onemocnění, ošetřovatelská péče Bakalářská práce se zabývá kvalitou života u pacientů s vitiligem. Teoretická část se nejprve věnuje anatomii a funkci kůže. Následně je vysvětlena problematika onemocnění vitiligo, příčiny tohoto onemocnění, klinický obraz, diagnostika, léčba, podobná onemocnění a autoimunitní choroby spojené s vitiligem. Zabývá se také ošetřovatelskou péčí o tyto pacienty a jejich sebepéčí. Dále také objasňuje pojem kvalita života, jeho historii, jak obecně hodnotíme kvalitu života a jak ji můžeme hodnotit u pacientů s vitiligem a také jaký má vliv toto onemocnění na kvalitu pacientova života. Empirická část popisuje výsledky kvantitativního výzkumu, který proběhl u 52 pacientů pomocí české verze dotazníku VitiQoL, kterou jsme se souhlasem zahraničních autorů přeložili do českého jazyka. Kromě celkové kvality života se tato bakalářská práce zaměřuje na specifické oblasti kvality života, které jsou velice typické pro osoby s vitiligem. Mezi tato témata patří emoce...
Informovanost veřejnosti o paliativní péči
Tichá, Denisa ; Kutnohorská, Jana (vedoucí práce) ; Švecová, Dagmar (oponent)
Autor: Denisa Tichá Instituce: Ústav nelékařských studií Název práce: Informovanost veřejnosti o paliativní péči Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 81 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2022 Klíčová slova: Paliativní péče, hospic, umírání, Model Kübler-Rossové, obecná a specializovaná paliativní péče, historie paliativní péče Bakalářská práce pojednává o informovanosti veřejnosti o paliativní péči. Uvádí se v ní teoretické poznatky o paliativní péči a hospicech v ČR. Těžiště práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření informovanosti veřejnosti o paliativní péči, a zda se liší informovanost veřejnosti v souvislosti s jejich vzděláním, pohlavím, věkem a náboženským vyznáním. Zjišťuje také, jaké procento respondentů má osobní zkušenost s paliativní péčí a zda je zkušenost pozitivní či negativní. Zkoumá také rozdíl mezi názorem na paliativní péči a hospice v ČR mezi ateisty a věřícími. Zabývá se celkovým názorem veřejnosti na paliativní péči a hospice v ČR.
Pohled pracovníků Alzheimer centra na setkání se smrtí
Hornychová, Nikola ; Kutnohorská, Jana (vedoucí práce) ; Švecová, Dagmar (oponent)
Autor: Nikola Hornychová Instituce: Ústav nelékařských studií LF UK v Hradci Králové Název práce: Pohled pracovníků Alzheimer centra na setkávání se smrtí Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 84 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2022 Klíčová slova: Alzheimerova choroba, smrt, vnímání smrti, umírání Bakalářská práce zkoumá pohled zaměstnanců Alzheimer centra na setkávání se smrtí. Práce je složená z teoretické a z praktické části. První část se zabývá Alzheimerovou nemocí, celkově její problematikou a se životem jím spojeným. Dále je zmíněno umírání, smrt a náležitosti s ní spojené, včetně truchlení. V praktické části jsou zaznamenány odpovědi dotazovaných zaměstnanců, kde byly dotazováni krom obecných údajů na jejich pocity, postoje a pohledy na umírání, smrt a na Alzheimerovu nemoc. Praktická část byla realizována pomocí anonymních a dobrovolných dotazníků. Výsledky kvantitativního výzkumu jsou následně zobrazeny v grafech. Byly stanoveny 4 dílčí cíle, které byly splněny. Výsledky lze využít v pedagogické praxi nebo pro další výzkum.
Domácí násilí páchané na ženách
Teuberová, Petra ; Mareš, Jiří (vedoucí práce) ; Kutnohorská, Jana (oponent)
115 Abstrakt Autor: Petra Teuberová Instituce: Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav nelékařských studií Název práce: Domácí násilí páchané na ženách Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 142 Počet příloh: 14 Rok obhajoby: 2022 Klíčová slova: domácí násilí, diagnostika, pomoc, zdravotnictví Bakalářská práce "Domácí násilí páchané na ženách" se zabývá problematikou týrání žen. Jedná se o celosvětový problém, který je třeba pomocí vzdělávání a informovanosti minimalizovat. Teoretická část práce se zabývá definicí domácího násilí, znaky, formou, dynamikou, následky DN, charakteristikou oběti i pachatele, změnami vzniklými během pandemie COVID-19. Pak následovala pomoc, prevence se zaměřením na zdravotnictví a zdravotníky. Na teoretickou část poté navazuje část výzkumná. U výběrového souboru sester bylo zmapováno: jak časté je odhalování obětí domácího násilí, jaká je připravenost sester diagnostikovat DN, jak jsou připravené pomoci obětem domácího násilí. Výzkum probíhal formou dotazníku. Předlohou byl vyzkoušený dotazník z Velké Británie od autorů Ramsay a kol. (2012). Výzkumu se účastnilo celkem 59 zdravotních sester ve věkovém rozmezí 18-52 let, pracujících ve FN HK na chirurgické klinice, KARIM a porodnické a gynekologické klinice. K vyhodnocení dat byl použit...
Povědomí veřejnosti o prožívání závěru života
Stehlíková, Vendula ; Ivanovová, Viera (vedoucí práce) ; Kutnohorská, Jana (oponent)
Autor: Vendula Stehlíková Instituce: Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav nelékařských studií Název práce: Povědomí veřejnosti o prožívání závěru života Vedoucí práce: Bc. et Bc. Viera Ivanovová Počet stran: 86 Počet příloh: 2 Rok obhajoby: 2022 Klíčová slova: smrt, umírání, vnímání smrti, paliativní péče, paliativní sedace, dříve vyslovené přání, plán budoucí péče Bakalářská práce se zabývá povědomím veřejnosti o prožívání závěru života. Součástí této práce je teoretická a praktická část. Teoretická část se zabývá umíráním a smrtí, komunikací v závěru života, potřebami v závěru života, doprovázením i péčí o tělo zemřelého. Je zde popsána paliativní péče, paliativní sedace, dříve vyslovené přání a plán budoucí péče. V praktické části jsou popsány výsledky výzkumu, který se zabývá povědomím veřejnosti o prožívání závěru života. Výzkumné šetření proběhlo on-line formou anonymního dotazníku, který byl rozeslán veřejnosti přes sociální sítě. Byl stanoven 1 hlavní cíl a 4 dílčí cíle. Všechny cíle byly splněny. Na základě výsledků a výstupů jsem uvedla možná doporučení pro praxi za účelem lepšího vnímání smrti a tím i zlepšení pohledu na dříve vyslovená přání. Tato práce by měla být přínosem nejen pro laickou veřejnost, ale i pro zdravotnické pracovníky.
Středověké opatrovnictví a jeho význam pro současnost
Radová, Irena ; Vachková, Eva (vedoucí práce) ; Kutnohorská, Jana (oponent)
Autor: Irena Radová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Středověké opatrovnictví a jeho význam pro současnost Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková Počet stran: 101 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: Středověk, 13. století, opatrovnictví, církevní řády, žena ve středověku, sv.Anežka Česká, sv. Zdislava z Lemberka, řádová sestra Bakalářská práce se zabývá počátkem opatrovnictví v Čechách ve 13. století, postavením ženy ve středověku a významnými ženami v dějinách opatrovnictví, především osobou Zdislavy z Lemberka a Anežky České. Mapuje jejich osudy, dílo a odkaz do budoucnosti. Zároveň také porovnává život obou světic se způsobem řeholního života dnes. V této souvislosti je práce rovněž přehledem církevních řádů, které se ve 13. století věnovaly charitě a péči o nemocné. Snaží se odhalit společné a rozdílné rysy středověkého opatrovnictví s aktuálním pojetím ošetřovatelství. Těžiště práce tvoří kvalitativní výzkum, který odhaluje dobovou problematiku v kontrastu se současností. Přínosem této práce by mělo být nalezení rozdílů i společných rysů v péči o choré tehdy a dnes a odkazu, který nám 13. století zanechalo. Současně s tím by měla sloužit pro připomenutí bohaté historie a zvýšení prestiže a hrdosti samotných zdravotních...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.