Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vzdělávání příslušníků Armády ČR s využitím e-learningu
Kolmačková, Aneta ; Kursch, Martin (oponent)
1 ABSTRAKT Cílem rigorózní práce je popsat problematiku e-learningového vzdělávání vojáků Armády České republiky (dále jen AČR) a prozkoumat, nakolik je tento způsob výuky efektivní vzhledem k potřebám cílové skupiny. Práce se věnuje problematice vzdělávání vojáků AČR a popisuje několik důležitých aspektů vzdělávacího procesu. V práci je kladen důraz na propojení vzdělávacího procesu a reálného života vojáků AČR. Zohledňuje etické a morální složky vzdělávacího procesu a zaměřuje se na požadavek individualizace v procesu vzdělávání. Dále práce popisuje problematiku e-learningu. Jeho výhody a nedostatky a zaměřuje se na adekvátnost zavedení tohoto vzdělávacího prostředku ve vztahu k potřebám a nárokům kladeným na vojáky AČR. Výzkumná část práce klade za úkol prozkoumání efektivity e-learningu ve výchovně- vzdělávacím procesu vojáků AČR a snaží se odhalit možné nedostatky tohoto způsobu vzdělávání. Dále práce analyzuje, zda e-learning, jakožto výchovně vzdělávací prostředek naplňuje atributy způsobu vzdělání zrovna výše uvedené skupiny.
Motivace dospělých k vysokoškolskému vzdělávání v magisterském studijním programu Management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
Drienková, Zuzana ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá motivací dospělých k vysokoškolskému vzdělávání v magisterském studijním programu Management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. První část práce je zaměřená na přehledné shrnutí základních poznatků o vzdělávání dospělých a o jejich motivaci. Tato část blíže přibližuje pojmy jako je celoživotní učení, vzdělávání dospělých v České republice a na českých vysokých školách, magisterský program Management vzdělávání, typy a základní teorie motivace a také motivace dospělých k učení. Druhá část práce obsahuje popis metodiky a výsledky šetření. To vychází z polostrukturovaných rozhovorů se studenty studujícími v magisterském studijním programu Management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Rozhovory se zaměřují na to, co dospělé jedince motivovalo ke vzdělávání v navazujícím magisterském programu, z jakého důvodu si vybrali právě program Management vzdělávání, jaká je jejich současná motivace k učení, jaké vnímají přínosy studia, jaké bariéry vnímají při studiu a jaké plány mají po ukončení studia. V závěru práce jsou výsledky výzkumného šetření zhodnoceny a jsou navržena doporučení. Cílem diplomové práce je analýza motivace dospělých k vysokoškolskému vzdělávání v magisterském studijním programu Management vzdělávání na Pedagogické fakultě...
Vzdělávání sportovně nadaných žáků v kontextu talent managementu
Borský, Martin ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Paulovčáková, Lucie (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá talent managementem v kontextu vzdělávání sportovně nadaných žáků. V úvodní části jsou definovány základní pojmy talent, nadání, talent management a vzdělávání žáků nadaných, které podléhá vyhlášce č. 27/2016 Sb., O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Podkapitoly teoretické části jsou věnovány specifikaci a podmínkám vzdělávání sportovně nadaných žáků, jejich podpoře a vyhledávání. Nedílnou součástí je také podkapitola vymezující psychologii sportu a její uplatnění při eliminaci problematického vnímání dvojí kariéry. Úvodní část je teoretickým východiskem pro část praktickou, která pomocí výsledků z kvantitativního šetření popisuje podporu a porovnává možnosti vzdělávání sportovně nadaných žáků na základních a středních školách v ČR.
Adaptace zaměstnanců v konkrétní organizaci
Šrámková, Pavla ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Adaptace zaměstnanců je procesem určeným všem nově příchozím zaměstnancům do organizace, pro jejich lepší orientaci v pracovním prostředí, zařazení do pracovního kolektivu a rychlému zapracování, osvojení znalostí a dovedností pro danou pozici. Diplomová práce je zaměřena na zkvalitnění adaptačního procesu zaměstnanců v konkrétní organizaci. Je analyzován a komparován adaptační proces konkrétních oddělení konkrétní organizace. Na základě získaných poznatků je navrhnuto doporučení ke zlepšení a zkvalitnění adaptačního procesu. Teoretická část vymezuje základní terminologii teoretických východisek, které vycházejí ze studia odborné literatury. Vysvětluje pojem adaptace, adaptace zaměstnance, druhy a fáze adaptace, formy a cíle adaptačního procesu. Popisuje nástroje řízení lidských zdrojů, které ovlivňují adaptační proces, tzn. získávání, výběr, přijímání, vzdělávání zaměstnanců, péče o zaměstnance a pracovní vztahy a hodnocení zaměstnanců. V závěru popisuje adaptační program a efektivní nástroj řízení adaptace - adaptační plán, včetně vzoru možného sestavení aktivit pro vytvoření individuálního adaptačního plánu. Praktická část se zabývá analýzou procesu a obsahu adaptace nových zaměstnanců v konkrétní organizaci. Analyzuje průběh adaptačního procesu, vzdělávání během adaptačního procesu a hodnocení...
ICT v práci ředitele základní školy
Kubínová, Lucie ; Hubert, Vlastimil (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá nedostatky, se kterými se potýkají ředitelé základních škol v oblasti ICT. Jedná se zejména o nedostatky zdrojů, a to jak tvrdých zdrojů zahrnující materiální ICT vybavení, nedostatek místa pro umístění ICT vybavení a nevyhovující konektivitu k internetu, tak i zdrojů měkkých v oblasti lidských zdrojů. Tato práce má dva cíle. Prvním cílem práce je zjistit velikost a druh těchto nedostatků a druhým cílem je vypracovat doporučení pro ředitele základních škol, které by jim mohlo pomoci tyto nedostatky řešit. Výzkum, který je součástí této práce, se zaměřil na respondenty z řad ředitelů základních škol Jihomoravského kraje. Výzkum je pojat jako kvantitativní šetření uskutečněné pomocí online internetového dotazníku. Ze 66 získaných odpovědí na 16 výzkumných otázek je provedena analýza, která vede k závěru, že mé čtyři hypotézy byly správné. Výzkumné otázky jsou zaměřeny zejména na zjištění druhu a míry nedostatku zdrojů z pohledu ředitelů základních škol, přičemž jedna otázka je třídící (jedná se o velikost školy) a poslední otázka je zaměřena na druh vzdělání/ vzdělávání ředitele základních škol v ICT. Na základě zjištěných nedostatků škol v ICT je vypracováno také doporučení, jak je možné tyto nedostatky řešit. Díky přehledu problémů (nedostatků) s uvedením způsobu...
Komparace regionálních rozdílů v dlouhodobých záměrech rozvoje vzdělávání Jihomoravského a Moravskoslezského kraje
Ondroušek, Jan ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá komparací regionálních rozdílů v dlouhodobých záměrech rozvoje vzdělávání v uvedených krajích. Teoretická část začíná vymezením klíčových pojmů vztahujících se ke vzdělávací politice, dále se věnuje legislativnímu rámci pro tvorbu dlouhodobých záměrů a návaznosti těchto dokumentů na celostátní a evropské strategické dokumenty ve vzdělávání. Ve výzkumné části jsou analyzovány oba dokumenty, jejich logická provázanost a návaznost na celostátní strategické dokumenty a výstupy jednotlivých části. Podstatná část je zaměřena na komparaci obou dokumentů a jejich vliv na rozvoj vzdělávání v daném regionu. Závěr diplomové práce shrnuje formu, výstupy a odlišnosti obou dokumentů jak vzájemně, tak i ve vztahu k národním strategickým dokumentům ve vzdělávání. V práci jsou použity metody kvantitativní a kvalitativní obsahové analýzy, teoreticko-empirická metoda, analýza dokumentů. KLÍČOVÁ SLOVA vzdělávací politika, strategické dokumenty ve vzdělávání, komparace, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, dlouhodobý záměr, kvalitativní a kvantitativní výzkum, obsahová analýza
Problematika dalšího profesního vzdělávání odborných zaměstnanců Vězeňské služby České republiky
Kříž, Jaroslav ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou dalšího profesního vzdělávání odborných zaměstnanců působících ve Vězeňské službě České republiky (VS ČR) a možnostmi jeho rozvoje. Cílem diplomové práce je konceptualizovat a charakterizovat další profesní vzdělávání, s důrazem na analýzu a identifikaci vzdělávacích potřeb a motivaci odborných pracovníků dále se vzdělávat. Dále pak realizovat výzkum zaměřený na sledování využití metod a forem vzdělávání a rozvoje pracovníků. Teoretická část diplomové práce se zabývá vymezením a vztahem základních pojmů ve sledované oblasti dalšího vzdělávání, systematického vzdělávání, analýzou vzdělávacích potřeb, organizační strukturou VS ČR, deskripcí vybraných aspektů dalšího profesního vzdělávání v kontextu celoživotního učení. Pozornost je věnována systému vzdělávání, struktuře a identifikaci vzdělávacích potřeb v oblasti VS ČR. Dále je realizována deskripce modelu koncepce řízení dalšího vzdělávání zaměstnanců VS ČR. V závěru teoretické části práce se zabýváme profesní přípravou a dalším vzděláváním personálu věznic v zahraničí. Analyticko-empirická část se zabývá výzkumem v oblasti dalšího profesního vzdělávání odborných pracovníků. Celý výzkum je rozdělen na dílčí části, které analyzují současný stav a problematiku dalšího vzdělávání u zaměstnanců VS ČR. Výzkum je...
Analýza talent managementu ve vybrané organizaci (případová studie)
Martiník, Karel ; Kursch, Martin (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
DIPLOMOVÉ PRÁCE Analýza talent managementu ve společnosti Karma s.r.o. Diplomová práce se zabývá tématem "Analýza talent managementu ve vybrané organizaci", přičemž výzkum probíhal ve společnosti Karma, s.r.o. Cílem práce je identifikace talent managementu v této společnosti se stanovením doporučených kroků ke zlepšení stávajícího stavu, resp. eliminaci nedostatků. Vzhledem k tomu, že tato společnost zajišťující komunikační a informační služby se zaměřuje na IT specialisty, je mj. ve vazbě na aktuální stav na trhu práce a současném nedostatku IT specialistů, působení talent managementu v této společnosti stěžejní. Výzkumné otázky této práce jsou následující: Jakým způsobem funguje talent management ve společnosti Karma? Jaká doporučení lze dát společnosti Karma ke zlepšení fungování talent managementu? Výzkum probíhal jak formou dotazníkového šetření, tak formou rozhovorů. Dotazníkového šetření se zúčastnilo deset respondentů z odboru Řízení lidských zdrojů, rozhovorů jedenáct respondentů napříč společností. Výzkumu prostřednictvím rozhovorů se zúčastnili hlavně vedoucí pracovníci středního managementu a projektoví manažeři se zaměřením na IT projekty s delší praxí mající dostatečnou znalost o společnosti, jejím fungování a interních procesech. Pro lepší práci s talenty v rámci firmy,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.