Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza nástrojů používaných pro zajištění wellbeingu žáků vybrané základní školy a jejich významnost z pohledu samotných žáků
Kubínová, Lucie ; Kočí, Jana (vedoucí práce) ; Váchová, Alena (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu wellbeingu žáků vybrané základní školy ve Středočeském kraji České republiky. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké nástroje (opatření) daná škola realizuje pro zajištění wellbeingu žáků 1. - 7. ročníku dané školy a jak tito žáci hodnotí významnost používaných nástrojů pro zajištění jejich vlastního wellbeingu ve škole. V neposlední řadě se výzkum zaměřil také na zjištění názorů těchto žáků na další opatření, která by si přáli, aby škola pro zajištění jejich wellbeingu učinila. Výzkum byl proveden formou případové studie za použití metody smíšeného designu kvalitativně- kvantitativního. Pomocí rozboru mind-map žáků a učitelů vztahujících se k určení druhů nástrojů wellbeingu používaných v dané škole a také online dotazníkového šetření, jehož respondi byli samotní žáci dané školy, byly zjištěny odpovědi na výzkumné otázky: 1. Jaké nástroje (opatření) používá daná škola pro zajištění wellbeingu žáků 1. - 7. ročníku? 2. Jakou váhu přisuzují žáci 1. - 7. ročníku dané školy jednotlivým nástrojům pro zajištění jejich wellbeingu v dané škole? 3. Jaká další opatření by si žáci ve škole přáli, aby se ve škole cítili dobře? Bylo zjištěno, že škola používá opatření, která vedou k zajištění všech oblastí wellbeingu a pokrývají všechna patra Maslowovy pyramidy potřeb. Žáci a učitelé...
Analýza koncepce vzdělávání zaměstnanců soukromé základní školy a mateřské školy v ČR a návrh na její změny
Kubínová, Lucie ; Pavlov, Ivan (vedoucí práce) ; Urbanová, Eva (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice vzdělávání zaměstnanců v jedné základní a mateřské škole na území České republiky. Jedná se o jednopřípadovou studii, která za využití kvalitativně-kvantitativního výzkumu má za cíl provést analýzu stávající koncepce vzdělávání zaměstnanců dané organizace a také navrhnout změny stávající koncepce tak, aby byla v souladu s požadavky na strategickou koncepci vzdělávání zaměstnanců. Diplomová práce zahrnuje část teoretickou s vysvětlením relevantních pojmů z oblasti andragogiky a managementu a také část praktickou, kde je provedena analýza vnitřních dokumentů školy a popsána charakteristika stávající koncepce vzdělávání zaměstnanců. Dále bylo také provedeno dotazníkové šetření pomocí 3 dotazníků, jejichž respondenti byli zaměstnanci školy a ředitelka školy. Tyto dotazníky byly navrženy za účelem ověření funkčnosti koncepce. Byly získány odpovědi na první výzkumnou otázku, která zní: Jaká je charakteristika stávající koncepce vzdělávání zaměstnanců?, a která má napomoci s odpovědí na druhou výzkumnou otázku: Jaké změny se dají provést pro zlepšení kvality stávající koncepce? V první části výzkumu byly popsány charakteristiky vzdělávací koncepce zaměstnanců dané organizace obsahující základní údaje o organizaci a její historii, dále byla popsána vize, mise, kultura...
ICT v práci ředitele základní školy
Kubínová, Lucie ; Hubert, Vlastimil (vedoucí práce) ; Kursch, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá nedostatky, se kterými se potýkají ředitelé základních škol v oblasti ICT. Jedná se zejména o nedostatky zdrojů, a to jak tvrdých zdrojů zahrnující materiální ICT vybavení, nedostatek místa pro umístění ICT vybavení a nevyhovující konektivitu k internetu, tak i zdrojů měkkých v oblasti lidských zdrojů. Tato práce má dva cíle. Prvním cílem práce je zjistit velikost a druh těchto nedostatků a druhým cílem je vypracovat doporučení pro ředitele základních škol, které by jim mohlo pomoci tyto nedostatky řešit. Výzkum, který je součástí této práce, se zaměřil na respondenty z řad ředitelů základních škol Jihomoravského kraje. Výzkum je pojat jako kvantitativní šetření uskutečněné pomocí online internetového dotazníku. Ze 66 získaných odpovědí na 16 výzkumných otázek je provedena analýza, která vede k závěru, že mé čtyři hypotézy byly správné. Výzkumné otázky jsou zaměřeny zejména na zjištění druhu a míry nedostatku zdrojů z pohledu ředitelů základních škol, přičemž jedna otázka je třídící (jedná se o velikost školy) a poslední otázka je zaměřena na druh vzdělání/ vzdělávání ředitele základních škol v ICT. Na základě zjištěných nedostatků škol v ICT je vypracováno také doporučení, jak je možné tyto nedostatky řešit. Díky přehledu problémů (nedostatků) s uvedením způsobu...
Improved Methods of Image Acquisition and Analysis of Tissues and Cells by Confocal and Multi-Photon Microscopy
Chernyavskiy, Oleksandr ; Kubínová, Lucie (vedoucí práce) ; Hašek, Jiří (oponent) ; Malínský, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Vývojová biologie (P1520) Studijní obor: Vývojová biologie (1501V000) Oleksandr Chernyavskiy Zdokonalené metody pro snímání obrazových dat a analýzu tkání a buněk pomocí konfokální a multifotonové mikroskopie Improved Methods of Image Acquisition and Analysis of Tissues and Cells by Confocal and Multi-Photon Microscopy Abstrakt disertační práce Školitel: RNDr. Lucie Kubínová CSc Praha, 2015 Souhrn Cílem této práce bylo vyvinout metody a přístupy snímání mikroskopických obrázků konfokální, multifotonovou mikroskopií a jejich kombinací, s následnou analýzou dat umožňující nové způsoby vizualizace a měření biologických tkání a buněčných struktur ve 3D. Zaměřili jsme se na metody, využívající výhod konfokální a multifotonové mikroskopie. Naším dalším cílem bylo ukázat použitelnost neinvazivních přístupů v aplikacích in vivo, užitečnost a význam těchto metod pro několik konkrétních biologických aplikací, s důrazem na zdokonalené metody snímání mikroskopických obrázků, analýzu a hodnocení reálných biologickych preparátů. Tato práce nebyla zaměřena na řešení konkrétního biologického problému, ale na metodologický přínos pro několik druhů biologických problémů. Ve výsledku bylo vyvinuto několik pokročilých metod snímání multifotonovou mikroskopii....
Likvidace obchodní společnosti a postavení likvidátora
Kubínová, Lucie ; Kříž, Radim (vedoucí práce) ; Hásová, Jiřina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je poskytnutí pohledu na proces likvidace a osobu likvidátora. Práce seznamuje s charakteristikou celého procesu a jednotlivými povinnostmi likvidátora. V druhé části se práce zabývá statistickým zmapovaní situace na poli likvidací obchodních společností v České republice.
Doprovodná vegetace komunikací
Kubínová, Lucie
Bakalářská práce doprovodná vegetace komunikací se zabývá problematikou vývoje a rozvoje silnic a jejich vegetačního doprovodu, o pochopení vztahu mezi krajinou a komunikací, funkčního poslání doprovodné vegetace a o problematiku prostorového uspořádání a druhového složení. Doprovodná vegetace napomáhá začlenění komunikace do krajiny, zlepšuje a stabilizuje podmínky na komunikaci i v jejím okolí, ovlivňuje vnímání člověka, zlepšuje estetický vzhled a může poskytovat také hospodářský užitek. Na základě zpracování a vyhodnocení získaných informací bylo zjištěno, že optimálním řešením pro začlenění komunikací do krajiny je akceptovat společenské, historické, kulturní a zvláště biologické a krajinářské potřeby. Komunikace by měla být osázena vhodnými druhy vegetace v závislosti na jejím typu a optimální funkce zeleně. Tímto způsobem bude dosaženo toho, že komunikace a krajina budou z hlediska provozního i estetického tvořit jednotný a vyvážený celek.
Elastic registration of biomedical images on CUDA-Supported graphics procesor units
Michálek, Jan ; Čapek, Martin ; Janáček, Jiří ; Kubínová, Lucie
Elastic registration is a task of finding the matching of two images, using geometric and elastic transformations, so that objects in images have the same size, position and orientation. We apply elastic registration in the framework of volume reconstruction, where an object acquired from parallel physical sections is composed and mutual positions of the sections including deformations caused by their cutting have to be found. The method lies in optimizing a functional consisting of two parts: first, discrete total variation as a measure of roughness and, second, L1 norm as a measure of dissimilarity of images. As a parallelizable optimization strategy we apply a potential-based equivalent transformation of a (max,+)-labelling problem. CUDA-based implementation of the described elastic registration algorithm is reasonably fast, requires seconds to minutes of calculations, provides good results and, thus, can be used for practical tasks dealing with alignment of biomedical images
Application of morphology filters to compensation of lateral illumination inhomogeneities in confocal microscopy images
Michálek, Jan ; Čapek, Martin ; Mao, X. W. ; Kubínová, Lucie
Due to multiple distortion effects, confocal laser scanning microscopy (CLSM) images of even homogeneous specimen regions suffer from irregular brightness variations. In this paper, a fast correction method based on estimating a spatially variable illumination gain, and multiplying acquired CLSM images by the inverse of the estimated gain, is presented. The method does not require any special calibration (reference) images since the gain estimate is extracted from the CLSM image being corrected itself. The proposed approach exploits two types of morphological filters: the median filter and a morphological operator called the upper Lipschitz cover

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kubínová, Lenka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.