Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
VZTAH MEZI NÁJEMNÝM A CENOU POZEMKU V CENOVÉ MAPĚ
Kubíček, Josef ; Abraham, Karel (oponent) ; Puchýř, Bohumil (oponent) ; Bradáč, Albert (vedoucí práce)
Disertační práce se zaměřuje na aktuálnost problémů, v souvislosti s nájemným z pozemku a cenovou mapou stavebních pozemků, které jsou v praxi řešeny. Zabývá se přehledem vývoje nájemného a cenových map v České republice a zahraničí. Základním předpokladem disertační práce je získat veškeré údaje o vztahu mezi nájemným a obvyklou (tržní, obecnou) cenou pozemku v cenové mapě v České republice. Tato oblast, vztah nájemného a ceny pozemku, není doposud zcela prozkoumána. Nedostupnost těchto dat může mít za následek zpochybňování znaleckých posudků např. při soudním řízení. Závěry disertační práce uvádějí, jak na sobě závisí nájemné z pozemku s cenou uvedenou v cenové mapě stavebních pozemků. Tento procentuální vztak jsem určil jak pro jednotlivá města (Praha, Brno, Olomouc), tak pro celou Českou republiku jako celek.
Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků ve Zlínském kraji
Dvořáčková, Lenka ; Šmahel, Milan (oponent) ; Kubíček, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stanovení trţní (obvyklé) ceny pozemků a ceny pozemků dle oceňovacích předpisů. Pozemky jsou vybrány v polohách nestavebních a v polohách určených k zastavění, ve vybraných stupních územního plánování. Na základě zjištění bylo provedeno porovnání, jak jejich cenu administrativní a obvyklou ovlivní jednotlivé stupně plánování. Zhodnotila jsem, čím je tento rozdíl způsoben a ovlivnění ceny pozemku v případě zasíťování.
Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Prostějově a jeho okolí
Hrubanová, Michaela ; Šmahel, Milan (oponent) ; Kubíček, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stanovení ceny pozemků dle oceňovacích předpisů a ceny trţní (obvyklé). Vybrané pozemky se nachází v polohách nestavebních a v polohách určených k zastavění ve vybraných stupních územního plánování. Na základě získaných výsledků bylo provedeno zhodnocení, jak jednotlivé stupně územního plánování ovlivní stanovenou cenu obvyklou i administrativní. Dále pak čím je rozdíl způsoben a jakým způsobem ovlivní cenu zainvestování pozemku.
Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků v Olomouckém kraji
Lukaševič, Pavel ; Klika, Pavel (oponent) ; Kubíček, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vývoj ceny pozemků v závislosti na vstupní územní připravenosti. Šetření bylo provedeno ve třech lokalitách, kde budoucím využitím bude výroba, komerce a bydlení. V diplomové práci jsem zhodnotil, v čem spočívá rozdíl a vývoj ceny.

Viz též: podobná jména autorů
22 KUBÍČEK, Jan
1 Kubíček, J.
22 Kubíček, Jan
9 Kubíček, Jaromír
3 Kubíček, Jaroslav
3 Kubíček, Jindřich
1 Kubíček, Jiří
1 Kubíček, Jovan
22 Kubíček, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.