Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  začátekpředchozí18 - 27  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Měnová politika ECB a ČNB od vzniku eurozóny: konvergence či divergence?
Vránová, Veronika ; Janíčko, Martin (vedoucí práce) ; Kubíček, Jan (oponent)
Práce je postavena na hypotéze, že vzhledem k očekávanému přijetí eura v ČR by mělo docházet ke konvergenci také v oblasti měnové politiky. Cílem práce je porovnat konečné dopady monetární politiky ECB a ČNB na měnové ukazatele - tj. na inflaci, úrokové sazby a měnový kurz od roku 1999 a následně zhodnotit jejich konvergenci pomocí jednoduchých statistických modelů. Úvodní část práce stručně popisuje historický vývoj eurozóny, který umožňuje lépe pochopit její počáteční složení a podstatu Evropské měnové unie. Následně se práce zabývá měnovou politikou obou centrálních bank. Přibližuje jejich institucionální uspořádání, cíle, strategie a nástroje, jež formují jejich činnost. Dále je představena problematika samotné konvergence. Poslední část je zaměřena na srovnání vybraných ukazatelů a zhodnocení jejich konvergence v rámci eurozóny a České republiky.
Jaká je predikční schopnost metodik zjišťování produkční mezery pro vývoj nezaměstnanosti?
Holá, Martina ; Kubíček, Jan (vedoucí práce) ; Chytil, Zdeněk (oponent)
Tato diplomová práce je věnována výpočtu odhadu produkční mezery pro Českou republiku (ČR) v období 1995-2009 pomocí tří odhadových technik (Hodrickův-Prescottův filtr, Kalmánův filtr, Cobbova-Douglasova produkční funkce) a jejich využití při testování Okunova zákona jako vhodného predikčního nástroje. Přesněji řečeno, jaká je predikční schopnost uvedených metodik pro vývoj cyklické míry nezaměstnanosti. K modelování a konstrukci předpovědí časové řady cyklické míry nezaměstnanosti a dynamické formy Okunova zákona je použita Boxova-Jenkinsova metodologie. Výsledky analýzy ukázaly, že pro ČR existuje relativně silný, ale nestabilní vztah mezi změnami v produkční mezeře a změnami cyklické nezaměstnanosti. Na základě získaných chyb predikce a Grangerovy kauzality vyšla jako relativně nejvhodnější metoda pro odhad budoucího vývoje mezery nezaměstnanosti Cobbova-Douglasova produkční funkce.
Are there twin deficits in the economy of the Czech republic?
Kužmová, Alexandra ; Kubíček, Jan (vedoucí práce) ; Tříska, Dušan (oponent)
Diplomová práce se zabývá empirickým zkoumáním platnosti "hypotézy zdvojených deficitů", vycházející z Mundell-Flemingova modelu, v České republice v období 1999-2010. Použitým ekonometrickým aparátem byly VAR modely a na jejich základě vytvořené funkce odezvy. Analýza potvrdila, že v důsledku zvýšení vládního deficitu dochází přes apreciaci kurzu ke zhoršení salda zahraničního obchodu. Dalším zjištěním bylo, že lidé se částečně chovají podle Ricardovy-Barroovy ekvivalence. Na zvýšený vládní deficit reagují nejen zvýšením soukromých úspor, ale i spotřeby. Zvýšení soukromých úspor není dostatečné na vykompenzování vzniklého deficitu ve vládním rozpočtu. K obdobným výsledkům dospěla také analýza vlivu vládních výdajů.
Paralely a rozdíly mezi Velkou Depresí a současnou finanční krizí
Ondruška, Jakub ; Kubíček, Jan (vedoucí práce) ; Chytil, Zdeněk (oponent)
Diplomová práce se zabývá zkoumáním paralel a rozdílů mezi předválečnou depresí a finanční krizí v roce 2007. Srovnání je provedeno pro Spojené státy a v práci se postupně zabýváme srovnáním ekonomických podmínek měřených pomocí vývoje ekonomických proměnných a jejich vzájemných korelací. Dalším tématem je kointegrační analýza závislosti produktu na peněžních agregátech pro sledovaná období. Docházíme k závěru, že ekonomická situace a stabilita byly rozdílné. Diplomová práce dále ukáže působení měnové politiky a roli fiskálních opatření. Posledním tématem je srovnání regulace a liberalizace finančních trhů. Na rozdíl od první části práce, tyto oblasti jsou si v obou depresích podobné.
Ekonomie korupce: korupcí k chudobě nebo k bohatství nebo jinam?
Michálek, Jan ; Mičúch, Marek (vedoucí práce) ; Kubíček, Jan (oponent)
Práce zodpovídá otázku, zda má velikost vnímané korupce vliv na velikost salda veřejných rozpočtů v evropských zemích. V práci je krátce shrnut přístup ekonomie ke korupci a jsou stručně vysvětleny koncepty, které se k vysvětlování korupce používají -- teorie agentury a rent-seeking. Je sestaven jednoduchý model závislosti salda veřejných rozpočtů na korupci. Tato závislost je testována regresní analýzou na panelu dat pro 31 evropských zemí. Závislost je zkoumána v jednotlivých letech 2003-2009 a dále pro průměry za období před krizí a za celkové období. Až na první krizový rok 2008 se vždy závislost deficitů na korupci podařila prokázat alespoň na 5% hladině významnosti. Výsledky testu závislosti průměrného deficitu na průměrné vnímané korupci v letech 2003-2009 jsou významné na 1% hladině významnost.
Konvergence evropských ekonomik v kontextu globální nerovnosti
Kučerová, Michaela ; Čermáková, Klára (vedoucí práce) ; Kubíček, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou konvergence evropských ekonomik v souvislosti s prohlubující se globální nerovností ve světě. Teoretická část pojednává o pojmu konvergence a o základních teoriích ekonomického růstu, které vysvětlují konvergenci ekonomik do jejich stálého stavu. V této části práce je také věnována pozornost globální nerovnosti. Jsou zde identifikovány jednotlivé druhy nerovnosti a způsoby měření se zaměřením na vnější nerovnost měřenou pomocí HDP na obyvatele v paritě kupní síly. Analytická část se zabývá analýzou vývoje hrubého domácího produktu v analyzovaných ekonomikách. Je zde provedena regresní analýza beta konvergence, z které vyplývá, že mezi ekonomikami dochází ke konvergenci a nerovnost mezi nimi se snižuje. Součástí analytické části je taktéž objasnění vztahů mezi dlouhodobým ekonomickým růstem a jeho determinanty. V závěru této části je provedena regresní analýza závislosti mezi dlouhodobým růstem a vybranými determinanty. Z analýzy vyplývá, že hlavními faktory přispívajícími k dlouhodobému růstu v rámci analyzovaných ekonomik, jejichž statistickou významnost jsem prokázala, jsou míra investic, otevřenost ekonomiky a kapitálové vládní výdaje. Důležitým determinantem růstu je také příliv přímých zahraničních investic, jejich statistická významnost ale nebyla prokázána. Naopak v neprospěch růstu hovoří míra růstu populace.
Dopad přímých zahraničních investic na trh realit ČR
Pribiš, Tomáš ; Kalínská, Emílie (vedoucí práce) ; Kubíček, Jan (oponent)
Práce popisuje dopad přímých zahraničních investic na trh realit České republiky a poukazuje na jejich značný význam. Obecně definuje příliv PZI do ČR a líčí tuzemský realitní trh. Charakterizuje principy toku PZI do nemovitostního trhu, detailně se zabývá jednotlivými segmenty realitního trhu vzhledem k PZI do nich proudícím. Má za cíl nastínit budoucí trendy vývoje PZI do českého realitního trhu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   začátekpředchozí18 - 27  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
22 KUBÍČEK, Jan
1 Kubíček, J.
9 Kubíček, Jaromír
3 Kubíček, Jaroslav
3 Kubíček, Jindřich
1 Kubíček, Jiří
1 Kubíček, Josef
1 Kubíček, Jovan
22 Kubíček, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.