Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace principů podnikové informatiky v malém podnikání
Janoušek, Jan ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Kubálek, Tomáš (oponent)
Smyslem této bakalářské práce je ukázat, zda a jakým způsobem lze využít principů podnikové informatiky v prostředí malého podnikání. Práce představuje podnikovou informatiku a následně předkládá návrhy pro praxi malých firem. Aplikace těchto doporučení je demonstrována v případové studii.
Marketing communication through fashion blog
Drozdová, Natália ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Kubálek, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce zkoumá využití módních blogů v marketingové komunikaci. Přináší pohled na to, jak jsou módní blogy vnímány jejich čtenáři a jaký na ně mají účinek. Teoretická část práce popisuje marketingovou komunikaci, komunikační proces, komunikační mix a internetový marketing. Na ni navazuje charakteristika blogů a sociálních sítí. Praktická část popisuje fungování vlastního módního blogu a jeho propagace na sociálních sítích. V závěru práce byl pomocí dotazníkového průzkumu zjišťován pohled veřejnosti na módní blogy a jejich vliv na čtenáře. Práce je zakončena doporučeními věnovanými módním blogerům, které vycházejí z vlastní zkušenosti s módním blogováním.
Podnikatelský plán založení e-shopu zabývajícího se prodejem zboží z Číny
Petránek, Jaroslav ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Kubálek, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu na založení elektronického obchodu pro dovoz zboží z Číny. V teoretické části práce je popsaná použitá metodika a struktura podnikatelského plánu. Součástí praktické části práce je analýza trhu ČR a Číny, dodavatele, konkurence, rizik, finanční analýza a SWOT analýza. Práce rovněž popisuje přehled o procedurách spojených s dovozem zboží z Číny a s provozem e-shopu. V závěru se vyhodnocuje realizovatelnost daného projektu a jeho přínos.
Využití cloudových služeb na českých vysokých školách
Hleděncová, Adéla ; Kubálek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kubálková, Markéta (oponent)
Diplomová práce s názvem "Využití cloudových služeb na českých vysokých školách" se zabývá srovnáním služeb Office 365 a G Suite a jejich využitím na veřejných vysokých školách v ČR, které je zjišťováno na základě kvalitativního výzkumu. Práce obsahuje 6 částí. První kapitola představuje pojem "cloud", jeho výhody, nevýhody a členění dle služeb a nasazení. Druhá a třetí část popisuje historii a cenové plány cloudových služeb Microsoftu a Googlu. Vybrané služby z plánů pro vzdělávání jsou popsány a následně porovnány z pohledu škol v rámci čtvrté kapitoly. Pátá část se zabývá zkušenostmi se zaváděním cloudových služeb (Microsoftu či Googlu) na vybraných vysokých školách v ČR s cílem vytipování impulzů, bariér, zkušeností, nápadů a doporučení, které by mohly sloužit pro další vysoké školy a které jsou shrnuty v závěrečné kapitole.
Využití Business Intelligence
Doleček, Radek ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Kubálek, Tomáš (oponent)
Cílem této bakalářské práce je poukázat na stoupající význam celé problematiky Business Intelligence. Multioborové pojetí práce s podnikovými daty v nejrůznějších odvětvích má v dnešním světě stoupající tendenci a dokáže v mnoha případech, pokud jsou efektivně využívána, zrychlit a zjednodušit práci mnoha řídícím pracovníkům i uživatelům při strategickém rozhodování a řízení podniku. Snahou je také poukázat na bohatství zpracovávaných dat v oblasti retailingu jako ovlivňujících faktorů pro úspěšné řízení v oblasti financí a marketingu. Práce je provázána informacemi, které povedou čtenáře od teoretické části a seznámení se s tématem až po samotný cíl práce, částečně odkrýt bohatství v podnikových datech, nastínit možnosti jejich využití a v neposlední řadě vzbudit zájem čtenáře o dané téma.
Mobilní CRM aplikace v bankovnictví
Drotárová, Ludmila ; Kubálková, Markéta (vedoucí práce) ; Kubálek, Tomáš (oponent)
Posouzení a návrh rozšíření mobilní aplikace internetového bankovnictví o funkcionality CRM. Návrh obsahující analýzu implementace, návrhové zobrazení, kategorizaci zpráv a odhad finanční a časové náročnosti implementace nového řešení.
Internet jako prostředek komunikace a propagace firem
Štroffek, Martin ; Kubálek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kubálková, Markéta (oponent)
Cílem bakalářské práce je nalezení optimální internetové komunikační strategie firmy. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje pojmy marketing, internetový marketing, WWW, optimalizace SEO, reklamu na internetu, sociální sítě. Praktická část na příkladu firmy SOLAR STOP Czech a.s. ukazuje optimalizaci internetové propagace, její porovnání s předchozím stavem a zhodnocení přínosu.
Využití cloudových technologií v podniku
Topolová, Ivana ; Kubálek, Tomáš (vedoucí práce) ; Doucek, Petr (oponent) ; Hnilica, Jiří (oponent)
Dizertační práce se zabývá rozhodováním o tom, jakým způsobem provozovat systém pro komunikaci a spolupráci ve firmě, tzv. groupware. Porovnává různé způsoby provozování groupware systémů jak pomocí cloudových služeb tak i prostřednictvím systémů, které firma provozuje vlastními silami na vlastním hardware. V práci je vytvořen rozhodovací model pro rozhodnutí o způsobu provozování groupware systému. Podstatným kritériem pro rozhodování jsou celkové náklady na vlastnictví (TCO), práce proto obsahuje postup výpočtu TCO. Vytvořený model i postup výpočtu je testován pomocí simulace a použitím v případové studii. Simulace také odpovídá na otázky ekonomické výhodnosti cloudových systémů v malých a velkých firmách.
Usage of software applications in the field of project management in transnational corporations.
Osúch, Marek ; Kubálek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dobrotka, Jozef (oponent)
Diplomová práce se zabývá softvérovými aplikacemi využívanými v projektovém manažmentu v nadnárodních firmách. Cílem práce je analyzovat tyto aplikace a získané vědomosti aplikovat v rámci případové studie na zkoumanou firmu. Diplomová práce je rozdělená do dvou částí. První část práce obsahuje teoretické východiska dané problematiky. Je v ní předestřená tématika projektového manažmentu a aplikací využívaných v této oblasti. Praktická část, respektive případová studie obsahuje charakteristiku zkoumané firmy, proces tvorby a metodiku hloubkového rozhovoru, analýzu současného stavu ve způsobu využívání aplikací v oblasti projektového manažmentu v dané firmě, návrh řešení a samotnou realizaci tohoto řešení.
Nástroje efektivní interní komunikace v době sociálních sítí
Růžičková, Barbora ; Zadražilová, Dana (vedoucí práce) ; Kubálek, Tomáš (oponent)
V současné době zahrnuje pojem komunikace mnoho druhů sdílení informací a samotná efektivita pak spočívá v umění porozumění jednotlivým složkám komunikačního procesu a ve správném použití komunikačních nástrojů. Je zapotřebí si uvědomit, že současné myšlení lidí se značně liší od myšlení předchozích generací a s tím souvisí i změna komunikačních kanálů a způsob komunikace. Původní myšlení lidí vycházelo z nastaveného pořádku, zatímco dnešní svět je nezorganizovaný a komplexní. Dříve existoval konečný počet elementů, který na sebe vzájemně působil, avšak v současnosti je neomezený počet elementů ve velkém propojeném stylu. V minulosti byly podmínky předvídatelné, avšak v současnosti je vysoký stupeň nepředvídatelnosti. Je více než zřetelné, že lidstvo učinilo velký krok od dob konce světové války a nadnárodní korporace, organizace a sdružení mají větší vliv, než samotné vlády. Je jen otázka, do jaké míry se svět bude propojovat dál a jak se myšlení lidí a komunikace posunou v příštích desetiletích. Předmětem zkoumání kvalifikační práce je způsob interní komunikace a využívané vnitřní nástroje, zejména pak rozbor komunikačních kanálů napříč generacemi, efektivnost komunikačních procesů a způsob využití v současné době. V rámci teoretické části zkoumám změnu myšlení lidí (podle výzkumu kanadského profesora Dona Tapscotta), rozdílnosti mezi generacemi baby boomers, X, Y a novou generací Z. Využívám k tomu zdroje internetových stránek o sociálním marketingu, ale i výzkum časopisu Forbes o nejmladší generaci Z. Kromě změny myšlení a rozdílných vlivů na jednotlivé generační skupiny zkoumám konkrétní komunikační nástroje těchto skupin a pokrok v této oblasti. Vyvozuji tak přetrvávající i nově vzniklé výzvy v celosvětové komunikaci na základě zdrojů oficiálních publikací OSN a internetové světové statistiky. Dále se zaměřuji na nástroje interní komunikace a sociální média. Interní komunikace je v Čechách stále poměrně na okraji zájmu. Málokde si lidé uvědomují, jak ohromná síla se v ní skrývá a jak může ovlivnit nejen atmosféru a vztahy na pracovišti, ale i samotné výsledky organizace. Z tohoto důvodu jsem si vybrala interní komunikaci jako předmět zkoumání v praktické části své práce. Empirická část této diplomové práce se zaměřuje na interní komunikaci mezi studenty fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a vedením, které studentům informace předává. Zaměřuji se na internetový studentský portál ISIS, webové stránky, intranet, osobní přístup od učitelů po studijní referentky i na sociální média VŠE. Hodnotím míru využití i následnou efektivitu jednotlivých komunikačních kanálů. Na základě výsledků z dotazníkového šetření hodnotím dané hypotézy předpokládající různé využití a funkčnost komunikačních kanálů. Mým cílem je na základě výsledků tohoto výzkumu posoudit zvolené komunikační kanály, porovnat je, vyhodnotit efektivitu a v případě objevení nedostatků navrhnout možná řešení pro zlepšení této situace. Po vyhodnocení výzkumu byly stanoveny tyto hypotézy: Hypotéza I. Interní komunikační nástroje jako jsou ISIS, webové stránky a intranet jsou studenty efektivně využívány a dostávají se studentům díky nim správně a včas veškeré důležité informace, aktuality a podklady ke studiu. Hypotéza II. Osobní přístup učitelů a osobních referentek maximálně pomáhá řešení studijních záležitostí. Hypotéza III. Nejčastějším pomocníkem ve sdílení informací a materiálů je nyní již spíše sociální médium facebook, než oficiální sítě školy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.