Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití invertibilních prvků mřížky v ověření s nulovou znalostí
Kučerová, Karolína ; Žemlička, Jan (vedoucí práce) ; Příhoda, Pavel (oponent)
Práce se zaměřuje na popis kryptografického protokolu, který se řadí do skupiny ově- řitelného šifrování, přesněji jde o metodu ověření s nulovou znalostí. Ověřitelné šifrování nám dovoluje dokázat vlastnosti určitého textu. Pokud je šifrovací schéma je bezpečné, nemělo by při důkazu dojít k prozrazení obsahu textu. Hlavním cílem metody je ověření znalosti soukromého klíče. Metodu lze využít k vytváření skupinových podpisů, předávání informací ve více krocích, nebo například k uschovávání klíčů. Je založena na složitosti okruhového-LWE šifrování v kombinaci s hledáním řešení soustav lineárních rovnic a využívá principu rejection sampling. Zkoumaná metoda spojuje principy dvou blíže po- psaných kryptografických metod a to okruhového LWE a metody. Využívá konstrukci faktorokruhů R = Z[x]/(xn + 1) a Rq = Zq[x]/(xn + 1). 1
Pivoňský klášter a jeho děti v čase
Kučerová, Karolina ; Hrdlička, Jaroslav (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Cílem diplomové práce Pivoňský klášter a jeho děti v čase je - na základě zkoumání pramenů - představit historii kláštera a zasadit ji do kontextu dobového pozadí. Hlavní část rozděluji do několika tématických okruhů. 1. Okolnosti vzniku kláštera, které jsou vzhledem k neexistenci zakládací listiny dosud sporné. 2. Pivoňský klášter v průběhu času až do dnešních dnů. 3. Vztahy řeholníků a klášterních poddaných, které interpretuji na základě dobových listin a dokumentů. 4. Poustevníci, světci a patroni kláštera. 5. Listina z roku 1740 Jubilejní slavnost svářících se a triumfujících církví v roce jubilea.
Využívání informačních zdrojů v oblasti medicínské biochemie
Kučerová, Karolína ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Práce pojednává téma informačních potřeb, jejich výzkumu a uspokojování. V první části se zabývá teoreticky informačními potřebami a požadavky a informačními šumy a bariérami a rozebírá existující modely uživatelského chování. Popisuje také metodiku provádění výzkumů uživatelských potřeb. Dále nastiňuje typologii uživatelů informací v medicínské biochemii a naznačuje pro jednotlivé skupiny uživatelů vhodné informační zdroje (jejich typ a optimální dostupnost). -- Druhá, empirická část shrnuje konkrétní provedený výzkum uživatelských potřeb, a to v časové komparaci s odstupem čtyř let. Představuje pracoviště, na nichž byl proveden (Endokrinologický ústav, Ústav biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK, Fyziologický ústav AV ČR) a jejich informační zázemí, dále popisuje konstrukci dotazníku a shrnuje výstupy provedeného šetření ve formě umožňující další ověřování, a to jak formou deskriptivní, tak i narativní. Provedena je také SWOT analýza informačního zázemí jednotlivých institucí. Součástí empirické části práce je i příkladová bibliometrická rešerše, umožňující profilaci odborného fondu. -- K nejvýznamnějším zjištěním práce patří potvrzení sílícího zájmu uživatelů o elektronické informační zdroje (především o ty, které zpřístupňují plné texty dokumentů), což má vliv i na jejich informační chování jako...
Korupce a úplatkářství z pohledu trestního práva
Kučerová, Karolína ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Galovcová, Ingrid (oponent)
Rigorózní práce je zaměřena na fenomén korupce, který představuje jeden z nejzávažnějších problémů dnešní společnosti. Vzhledem k tomu, že problematika korupce je značně široká, cílem práce není postihnout veškeré její aspekty a už vůbec ne vyřešit problém korupce jako takový, neboť tyto cíle by byly více než ambiciózní. Oproti tomu si práce stanoví za cíl objasnit korupci z pohledu trestního práva a postihnout alespoň některé její základní aspekty. Práce je členěna do celkem pěti kapitol. První kapitola práce se věnuje korupci v obecné rovině a primárně se snaží vymezit pojem korupce jako takový a demonstrovat rozmanitost forem korupčních aktivit, jakož i jejich rozšířenost. Kapitola druhá se poté věnuje stručnému historickému exkurzu, který má za cíl představit korupci v rámci dřívějších trestněprávních úprav, čímž poskytuje možnost srovnání se současnou právní úpravou. Následující třetí kapitola se soustředí na současnou trestněprávní úpravu korupčních deliktů. Pozornost je zde zaměřena především na úplatkářské trestné činy, které tvoří jádro trestněprávní úpravy korupce. Krátce se však věnuje i některým dalším vybraným korupčním deliktům. Kapitola čtvrtá se následně zabývá vybranými nástroji boje proti korupci, které nejen popisuje, ale také hodnotí z hlediska jejich efektivity a významu. Kromě...
Účinná lítost v trestním právu
Kučerová, Karolína ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Heranová, Simona (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku účinné lítosti v trestním právu. Práce si klade za cíl zprostředkovat komplexní pohled na institut účinné lítosti a jeho význam v oblasti zániku trestní odpovědnosti, a ověřit, zda má tento nepříliš využívaný institut v trestním právu své opodstatnění. Nadto se práce snaží upozornit na některé nedostatky a problémy, se kterými se tato oblast trestního práva potýká, a to zejména při zohlednění relevantní soudní judikatury. Práce je členěna do celkem čtyř kapitol. První kapitola se zabývá zánikem trestní odpovědnosti obecně, se zaměřením na všechny důvody způsobující zánik trestní odpovědnosti pachatele. Nezbytnou součástí první kapitoly je také stručný historický exkurz, který umožňuje srovnání s dříve účinnými právními úpravami. Druhá kapitola práce se věnuje již samotné účinné lítosti a přibližuje podmínky aplikace účinné lítosti nejen ve vztahu k dospělým pachatelům, ale také ve vztahu k pachatelům mladistvým a k právnickým osobám, u nichž vykazuje účinná lítost určité odlišnosti. Obsahem třetí kapitoly jsou zvláštní případy účinné lítosti obsažené ve zvláštní části trestního zákoníku. Pojednáno je zde o všech pěti trestných činech, které mají svou vlastní zvláštní úpravu účinné lítosti. Poslední, tedy čtvrtá kapitola práce, se zabývá stále diskutovanou...
Zásobování prodejny BILLA
Kučerová, Karolína ; Vinš, Marek (vedoucí práce) ; Vala, Bronislav (oponent)
Bakalářská práce zpracovaná na téma Zásobování prodejny BILLA si klade za cíl najít způsob, jak eliminovat nadbytečné zásoby ve vybrané prodejně. Nadbytečná zásoba a následné procházení záruk vzniká již při nákupu a zásobování, špatným uspořádání skladových položek a špatným přístupem zaměstnanců ke skladovaným položkám vybrané prodejny. Cílem této práce je analýza faktorů, které nadbytečnou zásobu a procházení záruk způsobují, a následně navrhnout kroky, které by vedly k přesnějším objednávkám zásob a efektivnějšímu uspořádání zásob ve skladu.
Pivoňský klášter a jeho děti v čase
Kučerová, Karolina ; Hrdlička, Jaroslav (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Cílem diplomové práce Pivoňský klášter a jeho děti v čase je - na základě zkoumání pramenů - představit historii kláštera a zasadit ji do kontextu dobového pozadí. Hlavní část rozděluji do několika tématických okruhů. 1. Okolnosti vzniku kláštera, které jsou vzhledem k neexistenci zakládací listiny dosud sporné. 2. Pivoňský klášter v průběhu času až do dnešních dnů. 3. Vztahy řeholníků a klášterních poddaných, které interpretuji na základě dobových listin a dokumentů. 4. Poustevníci, světci a patroni kláštera. 5. Listina z roku 1740 Jubilejní slavnost svářících se a triumfujících církví v roce jubilea.
Využívání informačních zdrojů v oblasti medicínské biochemie
Kučerová, Karolína ; Papík, Richard (vedoucí práce) ; Stöcklová, Anna (oponent)
Práce pojednává téma informačních potřeb, jejich výzkumu a uspokojování. V první části se zabývá teoreticky informačními potřebami a požadavky a informačními šumy a bariérami a rozebírá existující modely uživatelského chování. Popisuje také metodiku provádění výzkumů uživatelských potřeb. Dále nastiňuje typologii uživatelů informací v medicínské biochemii a naznačuje pro jednotlivé skupiny uživatelů vhodné informační zdroje (jejich typ a optimální dostupnost). -- Druhá, empirická část shrnuje konkrétní provedený výzkum uživatelských potřeb, a to v časové komparaci s odstupem čtyř let. Představuje pracoviště, na nichž byl proveden (Endokrinologický ústav, Ústav biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK, Fyziologický ústav AV ČR) a jejich informační zázemí, dále popisuje konstrukci dotazníku a shrnuje výstupy provedeného šetření ve formě umožňující další ověřování, a to jak formou deskriptivní, tak i narativní. Provedena je také SWOT analýza informačního zázemí jednotlivých institucí. Součástí empirické části práce je i příkladová bibliometrická rešerše, umožňující profilaci odborného fondu. -- K nejvýznamnějším zjištěním práce patří potvrzení sílícího zájmu uživatelů o elektronické informační zdroje (především o ty, které zpřístupňují plné texty dokumentů), což má vliv i na jejich informační chování jako...

Viz též: podobná jména autorů
40 KUČEROVÁ, Kateřina
1 KUČEROVÁ, Kimberley
11 KUČEROVÁ, Klára
9 KUČEROVÁ, Kristýna
11 Kučerová, Kamila
9 Kučerová, Karolina
2 Kučerová, Katarína
40 Kučerová, Kateřina
11 Kučerová, Klára
2 Kučerová, Kristina
9 Kučerová, Kristýna
1 Kučerová, Květa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.