Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj bioanalytické metody pro stanovení nových potenciálních léčiv odvozených od thiosemikarbazonu v biologickém materiálu
Suprunová, Vlasta ; Stariat, Ján (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent)
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie se vzhledem k vysoké citlivosti a selektivitě v současnosti řadí mezi nejpoužívanější analytické metody stanovování obsahu léčiv v biologickém materiálu. Je vhodná jak pro kvantitativní, tak pro kvalitativní analýzu. 2-benzoylpyridin-4-ethyl-3-thiosemikarbazon (Bp4eT) je potenciálním léčivem ze skupiny thiosemikarbazonů, které jsou v dnešní době intenzivně studována a vyvíjena jako protinádorová léčiva. Jejich specifický mechanismus účinku, který je založen na chelataci železa, může výrazně přispět k léčbě nádorů rezistentních vůči standardní chemoterapii. Cílem této práce bylo vyvinout a ověřit základní validační parametry HPLC- MS/MS metody pro stanovení Bp4eT včetně jeho hlavních metabolitů v potkaní plazmě a využít ji pro analýzu vzorků z pilotní farmakokinetické studie na potkanech. Separace Bp4eT a jeho metabolitů bylo dosaženo na chromatografické koloně Discovery HS C18 (75 x 4,6 mm, 3 µm) chráněné stejným typem předkolony s použitím mobilní fáze skládající se z 2mM mravenčanu amonného a acetonitrilu v poměru 40:60 (v/v). Byla využita izokratická eluce při průtoku mobilní fáze 0,4 ml/min. Jako detektor byl využit hmotnostní spektrometr, přičemž kvantifikace probíhala v SRM módu. Vzorky plazmy byly upraveny pomocí SPE. Metoda byla úspěšně zvalidována a...
Metabolismus a účinky nových anthelmintik u helmintů a jejich hostitelů
Stuchlíková, Lucie ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent) ; Machala, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát Mgr. Lucie STUCHLÍKOVÁ Školitel prof. RNDr. Lenka SKÁLOVÁ, Ph.D. Název disertační práce METABOLISMUS A ÚČINKY NOVÝCH ANTHELMINTIK U HELMINTŮ A JEJICH HOSTITELŮ Onemocnění způsobené helminty, tzv. helmintózy, jsou jedním z největších problémů ve veterinární i humánní medicíně. Tyto nákazy se léčí anthelmintiky, avšak jejich účinnost není často dostatečná kvůli rezistenci helmintů vůči běžným anthelmintikům. Celosvětové rozšíření resistence helmintů vedlo k vývoji nových léčiv, která mají odlišný mechanismus účinku než léčiva dosud používaná. Monepantel (MOP) patří do nové třídy anthelmintik, známé jako amino- acetonitrilové deriváty (AAD) s účinkem na nikotin-acetylcholinové receptory. MOP byl schválen ve veterinární praxi v České republice v roce 2011 pro terapii gastrointestinálních onemocnění, která jsou způsobená hlísticemi. Komerčně je vyráběn pod názvem Zolvix® od firmy Novartis AG. Cílem předložené disertační práce bylo studovat metabolismus a účinky MOP a jeho derivátů za účelem přispět ke globálnímu výzkumu na tomto poli. V experimentech byly jako zástupci hlístic použity Vlasovky slézové (Haemonchus contortus, citlivý kmen ISE a rezistentní kmen WR) a jejich hostitelé ovce (Ovis spp). V...
Nanofiltrace
Hudečková, Hana ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Holas, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Nanofiltrace Diplomová práce Kandidát: Hana Heidrová Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D. Nanofiltrace je tlakový membránový proces, pro který je specifické využívání polopropustných membrán s velikostí pórů v řádu 1 nm. Tato metoda se hojně využívá pro separaci nízkomolekulárních látek. Ve farmacii má své uplatnění například při izolaci produktů. Tato diplomová práce se zabývá popisem chování tří komerčně vyráběných nanofiltračních membrán a také ověřením jejich potenciálního uplatnění v procesu výroby námelových alkaloidů. Teoretická část se soustřeďuje především na popis tlakových membránových procesů, využití nanofiltrace v různých odvětvích lidské činnosti a dále na současné a historické využití námelových alkaloidů v terapii a popis jejich vlastností. Praktická část je zaměřena zejména na zkoumání vlivu různých experimentálních parametrů na hodnoty retence vybraných námelových alkaloidů (především kyseliny lysergové a isolysergové). Dosažené výsledky jsou vzájemně porovnány a kriticky vyhodnoceny. Klíčová slova: tlakové membránové procesy, nanofiltrace, námelové alkaloidy
Využití technik HPLC a UHPLC - MS/MS pro klinický výzkum
Matoušová, Kateřina ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce) ; Doležal, Rafael (oponent) ; Kučera, Radim (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Kateřina Kučerová Školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Konzultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Název disertační práce: Využití technik HPLC a UHPLC - MS/MS pro klinický výzkum Disertační práce se zabývá vývojem, optimalizací a validací chromatografických metod a extrakčních postupů. První metoda byla vyvíjena pro stanovení léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy omeprazolu a druhá pro stanovení retinolu jako nového potencionálního biomarkeru poškození ledvin. V teoretické části práce jsou blíže popsány jednotlivé analyty, jejich klinický význam, možnosti stanovení a charakteristiky matric, ve kterých byly cílové analyty stanovovány. Dále je zde diskutována úprava vzorku před analýzou a rozebrány validační normy vztahující se k chromatografickým metodám používaným jak ve farmaceutické analýze, tak v bioanalýze. V experimentální části je blíže uveden vývoj, optimalizace a validace UHPLC metod a jejich následné využití. Ve farmaceuticko-analytické části práce je popsáno stanovení omeprazolu v nových suspenzních přípravcích zahrnující využití UHPLC systému, kolon s částicemi s porézním povrchem a velmi jednoduchou úpravu vzorku. V bioanalytické části práce je popsáno...
Využití HPLC v chirálních separacích V.
Burda, Jakub ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Kastner, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Autor: Jakub Burda Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: Využití HPLC v chirálních separacích V. Neustále se zvyšující požadavky regulačních autorit na kvalitu a bezpečnost léčiv kladou na výrobce velký tlak. Poslední dekády se nesou ve znamení chirálně čistých léčiv, jejichž vývoj jde ruku v ruce s vývojem chirálních syntéz a separací. Nejvyužívanější metodou jsou v oblasti separací přímé separace za využití chirálních stacionárních fází. Nejčastějším nosičem pro tyto stacionární fáze je silikagel, který může obsahovat na svém povrchu kovové nečistoty negativně ovlivňující separační proces. Zaměřením této diplomové práce bylo testování vlivu chromatografických podmínek na chirální a achirální interakce sedmi vybraných analytů se stacionární fází. K testování byla použita kolona s nativním β-cyklodextrinem jako chirálním selektorem. 1
Stacionární fáze na bázi iontových kapalin pro separaci nečistot ibuprofenu
Komůrková, Lenka ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Kastner, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Mgr. Lenka Komůrková Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D Název rigorózní práce: Stacionární fáze na bázi iontových kapalin pro separaci nečistot ibuprofenu Rigorózní práce byla zaměřena na stanovení ibuprofenu a jeho lékopisných nečistot B, E, F a J pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Analýza byla provedena na kapilární koloně SLB-IL 100 se stacionární fází na bázi iontové kapaliny -1,9-di(3-vinyl- imidazolium)nonan bis(trifluormethyl)sulfonyl imidu. Ibuprofen byl derivatizován pomocí alkylchloroformiátu (isobutylchloroformiát, ethylchloroformiát, heptafluorochloroformiát) za přítomnosti příslušného alkoholu (isobutanol, ethanol, heptafluorbutan-1-ol). Derivatizační reakce proběhla úspěšně u všech používaných derivatizačních činidel. Avšak nejlepší se jevilo použití ethylchloroformiátu z důvodu nejnižšího zbytku nezderivatizovaného ibuprofenu. Následně byl zkoušeno množství přidaného alkoholu, derivatizace ibuprofenu v závislosti na setrvání vzorku v ultrazvukové lázni a vliv rozpouštědla ibuprofenu na derivatizaci a následnou analýzu. Posléze byla vyvinutá metoda aplikovaná na analýzu lékopisných nečistot ibuprofenu v koncentracích 0,1 % pro nečistoty F, B...
Vývoj HPLC metody pro hodnocení metabolitů tryptofanu
Pšenčíková, Barbora ; Kastner, Petr (vedoucí práce) ; Kučera, Radim (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Barbora Pšenčíková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro hodnocení metabolitů tryptofanu Esenciální aminokyselina tryptofan je prekurzorem mnoha biologicky aktivních látek. V posledních letech bylo zjištěno, že se metabolity tryptofanu účastní patogeneze mnoha onemocnění, včetně neurodegenerativních chorob, psychiatrických poruch, autoimunitních nemocí nebo rakoviny. Z toho důvodu jsou potřebné analytické metody, které jsou schopny současně detekovat tryptofan a jeho metabolity. Cílem této diplomové práce bylo vyvinout optimální HPLC metodu pro hodnocení tryptofanu a jeho metabolitů (kynureninu, kyseliny kynurenové, serotoninu a 5-hydroxyindol-3-octové kyseliny) a prozkoumat možnosti hodnocení kyseliny chinolinové a melatoninu. Chromatografická separace byla provedena pomocí kolony Supelco Ascentis Express F5, velikost částic 2,7 μm, 15 cm × 3 cm, za použití spektrofotometrické a fluorescenční detekce. Parametry detekce byly: pro kynurenin UV detekce 369 nm, 254 nm, fluorescenční detekce Ex/Em: 369/475; pro kyselinu kynurenovou UV detekce 244 nm; pro tryptofan UV detekce 300 nm, fluorescenční detekce Ex/Em: 280/334; pro...
LC-HRMS analýza vybraných léčiv v biologickém materiálu II.
Švarcová, Kristýna ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Bavlovič Piskáčková, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kristýna Švarcová Konzultant: RNDr. Martin Mžik, Ph.D. Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: LC-HRMS analýza vybraných léčiv v biologickém materiálu II. Úzkostné poruchy za život postihnou až 25 % populace, celoživotní prevalence je 13,6 %. Nespavost za život postihuje nejméně třetinu populace, prevalence je 15-40 %. Léčiva užívaná k léčbě úzkostí a nespavosti snadno pronikají přes hematoencefalickou bariéru a ovlivňují CNS. Je tedy nezbytné určit správné dávkovací schéma a monitorovat léčbu. Výsledkem je optimalizace léčby, snížení nežádoucích účinků a zvýšení adherence pacienta k léčbě. Také je potřebná rychlá kvalitativní a kvantitativní analýza pro akutní případy intoxikace. Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací extrakční metody pro vybrané benzodiazepiny (alprazolam, bromazepam, diazepam, chlordiazepoxid, klonazepam, midazolam, oxazepam) a zolpidem v lidském séru. Následně byla provedena validace celé analytické metody pro použití v klinické praxi s využitím UHPLC-HRMS. Nejvhodnější úpravou vzorku před analýzou byla proteinová precipitace pomocí acetonitrilu, bylo dosaženo velmi dobré výtěžnosti a opakovatelnosti....
Vliv rozpustnosti a adsorpce vybraných látek na plast v transportních experimentech
Šilhanová, Marie ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Váňová, Nela (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Studentka: Marie Šilhanová Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv rozpustnosti a adsorpce vybraných látek na plast v transportních experimentech Z transportních experimentů na buněčných modelech získáváme významné informace o transportních mechanismech léčiv v organismu. In vitro experimenty jsou prováděné například na insertech typu Transwell. Během měření bylo zjištěno, že výsledky pro některé látky jsou nehomogenní a patrně dochází k úbytku množství látky v roztoku z důvodů horší rozpustnosti lipofilních látek nebo jejich adsorpce na povrch plastů, ze kterých jsou inserty vyrobeny atd. Kvůli těmto problémům dochází k významnému zkreslování výsledků. Tato práce se zaměřila na antivirotika, u kterých byla pozorována při transportních experimentech nepřesná data. Nejprve byly vyvinuty HPLC/MS metody, pomocí kterých byly stanovovány koncentrace vzorků antivirotik. Vlivy adsorpce na plastové povrchy a rozpustnosti pro jednotlivá léčiva byly stanoveny za různých podmínek. Látky byly rozděleny do skupin podle jejich chování. Poté byly tyto informace porovnány se vzorky získanými z transportních experimentů. Nakonec byly prozkoumávány možnosti, které by...
The electrochemical reduction of the nitro group in a flow reactor
Jankových, Miroslav ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Zimčík, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutickej chémie a farmaceutickej analýzy Študent: Miroslav Jankových Školiteľ: doc. PharmDr. Radim Kučera, PhD. Konzultant: PharmDr. Tomáš Holas, PhD. Názov diplomovej práce: Elektrochemická redukcia nitroskupiny v prietokovom reaktore Diplomová práca sa zaoberá spojením elektro-organickej a prietokovej chémie, kedy naším zámerom bola redukcia aromatickej nitroskupiny na aromatickú aminoskupinu. Spojením týchto dvoch prístupov vzniká zaujímavá kombinácia enviromentálne čistej a menej náročnej výroby aktívnych farmaceutických látok. Zámerom bolo zistiť, či reakcia prebieha a následne nájsť optimálne podmienky pre našu reakciu. Uskutočnili sme sériu rôznych experimentov, kde sme sledovali vplyv rôznych parametrov ako prietoková rýchlosť, napätie, prúd, elektrolyt. Tieto parametre sme rôzne kombinovali a pozorovali, aký majú vplyv na priebeh reakcie. Výsledkom práce sú predovšetkým základné informácie o vplyve vyššie spomenutých faktorov na reakciu. Zo série experimentov vyplynulo, že najlepšie podmienky sú prietoková rýchlosť 0,1 ml.min-1 , napätie 0,8 - 2,0 V a prúd 100 - 150 mA, elektrolyt NH4Cl, kedy bola dosiahnutá konverzia vyše 96 %.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 KUČERA, Richard
6 Kučera, Radek
3 Kučera, Roman
2 Kučera, Rudolf
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.