Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza energetických bilancí pro energetické komunity
Pavlík, Libor ; Kučera, Michal (oponent) ; Paar, Martin (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na zhodnocení stavu energetických komunit v EU a v České republice, s cílem poskytnout komplexní pohled na jejich fungování a potenciál. Rozebrány jsou také klíčové aspekty energetických komunit, včetně právního rámce a technologických možností. Hlavním cíle této práce bylo provést analýzu možnosti aplikace komunitní energetiky na obec Bánov. Na základě analýzy je navrženo několik možností pro rozvoj energetických komunit v dané obci. Provedené výpočty a analýzy slouží jako podklad pro posouzení potenciálu a efektivity navrhovaných opatření.
Advanced Analytical Model of Strength in Quasibrittle Media
Kučera, Michal ; Vořechovský, Miroslav
The purpose of this work is to extend the use of a recently developed analytical model of concrete fracture behavior to general load cases. The model reflects the stress redistribution processes in the fracture process zone by averaging the local material strength. Analytically, the probability that the spatial stress field attains the averaged strength field is obtained, resulting in a full probability density function of random structural strength, which naturally captures all sources of structural size effect. The expanded version of this model can be used in various general load cases.
Stochastické diskrétní modelování porušování betonových konstrukcí
Kučera, Michal ; Sadílek, Václav (oponent) ; Vořechovský, Miroslav (vedoucí práce)
Práce se zabývá využitím deterministického modelování s vlivem nahodilosti materiálových parametrů k napodobení série experimentálních zkoušek betonových těles tvaru psí kosti při jednoosém excentrickém tahu zaměřujících se na vliv velikosti konstrukce na její mechanické vlastnosti, především na nominální pevnost. (Size effect). Úloha bude řešena jako úloha rovinné napjatosti pomocí dostupných diskrétních výpočetních metod.
Návrh opatření v síti NN pro implementaci obnovitelných zdrojů a elektromobility dle scénářů NAP SG
Vojtěch, Jan ; Kučera, Michal (oponent) ; Ptáček, Michal (vedoucí práce)
V práci je proveden rozbor legislativních a strategických dokumentů Evropské unie a České republiky, které nastavují cíle v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, popřípadě 2040. Samostatné kapitola je věnována národním akčním plánům, z nichž nejdůležitější je Národní akční plán pro chytré sítě stanovující přesné požadavky na budoucí rozvoj sítí. Pro obec Násedlovice je popsána distribuční síť v obci a zjednodušujících předpokladů k provedení výpočtu. Také jsou představeny scénáře použité pro výpočet distribuční včetně jejich výsledků. Případné nalezené nedostatky v distribuční síti jsou okomentovány a jsou k nim navržena řešení a zopakovány výpočty k ověření vhodnosti řešení. Výsledky jsou shrnuty v samostatné kapitole, grafické výstupy jsou umístěny v přílohách.
Čtyřdobý jednoválcový motor závodního motocyklu třídy MX1
Kučera, Michal ; Svída, David (oponent) ; Drápal, Lubomír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje konstrukční návrh čtyřdobého jednoválcového závodního motocyklu o zdvihovém objemu 450 cm3. Na úvod je popsáno konstrukční řešení motorů některých motocyklů třídy MX1 a základní parametry konstruovaného motor. Dále následuje porovnání konstrukce částí klikového mechanizmu vyhovujícího pevnostnímu výpočtu s částmi vyhovujícími konstrukci soudobých závodních motorů. V další části je popsána konstrukce rozvodového mechanizmu, vyvažovacího hřídele, hlavy válce, válce motoru, umístění hřídelů převodovky, klikové skříně a mazací a chladící soustavy.
Posouzení informačního systému firmy a návrh změn
Myslík, Martin ; Kučera, Michal (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému společnosti Natural Pack Group s.r.o. a jeho možných změn, které povedou ke zlepšení současného stavu. V první části práce jsou definována teoretická východiska úzce související s tématem práce. Druhá část je soustředěna na analýzu současného stavu podniku a jeho informačního systému. Na základě této analýzy jsou ve třetí části navrženy změny, které povedou ke zlepšení informačního systému a podnikových procesů společnosti.
Návrh projektu mapového portálu v DSO
Kučera, Michal ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem projektu mapového portálu pro dobrovolný svazek obcí Severovýchod, který sdružuje 43 obcí a měst převážně z oblasti Kyjovska. Mapový portál je běžně využíván vedením obce za účelem správy obce. Obsahuje také ale řadu dat, která jsou zajímavá i pro širokou veřejnost. Vzhledem k zobrazení dat přímo v mapě a možnosti změny podkladových map se tak jedná o zajímavou formu sdílení dat.
Měřič krevního tlaku
Kučera, Michal ; Musil, Vladislav (oponent) ; Šteffan, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou návrhu a realizace neinvazivního měřiče krevního tlaku na principu detekce Korotkových zvuků. Tuto metodu měření krevního tlaku porovnává s dalšími používanými metodami. Tento návrh automatizovaného měřícího systému, který je řízen mikroprocesorem, využívá snímání Korotkových zvuků elektretovým mikrofonem, umístěném v manžetě. Signál z mikrofonu je následně zesílen, vyfiltrován a upraven pro vyhodnocení. Systém využívá procesorem řízené nafukování kompresorem a vyfukování manžety ventilem, který je otevřený bez přivedeného napětí.
Analýza distribuční sítě 110 kV v uzlové oblasti Otrokovice
Vachutka, Ondřej ; Kučera, Michal (oponent) ; Ptáček, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou distribuční sítě 110 kV v regionu jižní Moravy. V práci je popsána působnost společnosti EG.D, a.s., dále současný stav sítí 110 kV a jejich rozvoj. Praktická část práce je zaměřena na přenosovou schopnost vedení a sledování napětí v příslušných rozvodnách při zimním zatížení sítě. Z důvodu analyzování budoucího vývoje zatížení byly propočítány simulace pro roky 2020, 2025, 2030 a 2035 pro provozní stav i pro stav havarijní (kritérium N-1). Následně byla vytvořena analýza na zajištění distribučních oblastí 110 kV při výpadku celé transformovny 400/110 kV Otrokovice pro roky 2025, 2030 a návrh nové rozvodny 400/110 kV.
3D vodní paprsek
Kučera, Michal ; Kolář, Ladislav (oponent) ; Osička, Karel (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím a technologickými možnostmi abrazivního vodního paprsku při aplikaci 3D řezací hlavy. Součástí práce je popis technologie vodního paprsku a jeho další aplikace. Experimentální porovnání vlivu parametrů bylo provedeno pro různé materiály na zařízení řady Mach 4 společnosti Flow International Corporation ve firmě AWAC, spol. s.r.o. a následně byly obrobky podrobeny vyhodnocení tvarové a rozměrové přesnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 KUČERA, Matěj
47 KUČERA, Michal
15 KUČERA, Milan
10 Kučera, Marek
1 Kučera, Mario
42 Kučera, Martin
10 Kučera, Matěj
4 Kučera, Michael
15 Kučera, Milan
12 Kučera, Miroslav
1 Kučera, Mojmír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.