Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití 3D grafiky v interiérovém designu
Do Bao, Vuong ; Bubeníček, Jan (vedoucí práce) ; Krsek, Libor (oponent)
V době globálních firem, které vyrábí miliony kusů produktů, se všichni snaží co nejlépe využít omezené zdroje, které máme. Firmám po celém světě a zejména těm v nábytkovém průmyslu se otevírají nové možnosti jak ušetřit na vizualizacích svých produktů. Velké firmy jako IKEA stabilně využívá 3D grafiky pro vizualizaci nábytku čím dál více, co tato změna obnáší, a jaké jsou její výhody oproti doposavadní technologii digitální fotografie? Cílem práce je předložit informace o efektivitě 3D grafiky pro produktovou vizualizaci a popsat rozdíly mezi 3D grafikou a digitální fotografií. Obsahem práce je také popis pracovního postupu při vizualizaci interiéru. Ve výsledku 3D grafika měla vyšší vstupní náklady, ale v dlouhodobém měřítku se ze vstupních nákladů stávají investice, které se vyplatí více, než fotografie, které jsou spíše krátkodobého charakteru.
Historie, vývoj a nové směry ve fotografii se zaměřením na sportovní fotografii
Pelikán, Jan ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Horný, Stanislav (oponent)
Teoretická část popisuje historii, vývoj a nejznámější autory ve fotografii. Dále je zde rozebrána sportovní fotografie dnešní doby, moderní technologie, které mohou sportovním fotografům usnadnit práci v terénu, a v neposlední řadě základní i pokročilé techniky a trendy při fotografování sportu. Praktická část je rozdělena do dvou částí. První část se zaměřuje na fotografický experiment s cílem porovnat moderní technologie ve sportovní fotografii s fotografickými metodami 19. století a druhá část se skládá z okomentovaných autorských sportovních fotografií napříč postupným vývojem autora. Tato bakalářská práce má za cíl přiblížit obecnou a hlavně sportovní fotografii široké veřejnosti a seznámit ji s historií a novými trendy v tomto odvětví. Přínos této práce spočívá v poskytnutí podrobného přehledu o specifickém stylu fotografování jak široké veřejnosti, tak zainteresovaným profesionálům a díky tomu přispívá k rozvoji tohoto oboru.
The Usage of Project Management and PR during the Respiratory Forum 2016 Conference Organization
Vojnová, Lenka ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Strnadová, Lucie (oponent)
Práce je zaměřena na využití postupů projektového managementu a public relations (PR) při organizaci konference Respiratory Forum 2016. Tato problematika zahrnuje vymezení teorie jednotlivých přístupů k řízení projektů a následné zhodnocení jejich aplikace při přípravě tohoto odborného semináře. Při psaní teoretické části využívám metodu analýzy. V praktické části uplatňuji modely z teorie. V závěru použitím syntézy shrnuji výsledky jejich aplikace vzhledem ke stanovenému cíli. Cílem práce je prozkoumat procesy a metody projektového managementu a PR a zhodnotit jejich aplikaci na příkladu této konference. Přínos práce spočívá v posouzení synergického efektu využitých teoretických postupů projektového managementu a PR při organizaci odborné konference Respiratory Forum 2016.
Rodinná fotografie
Peroutková, Klára ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Horný, Stanislav (oponent)
Cílem této práce je seznámit čtenáře se základními pravidly při fotografování dětí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti fotografování, kterým je nutno před samotným fotografováním porozumět. Dále je popsáno jak s dětmi při fotografování spolupracovat a jaká je taktika komunikace přiměřená jejich věku. Pozornost je věnována i důležitým momentům v životě dítěte, které by měly být na fotografiích zachyceny. V praktické části je popsán samotný průběh fotografování dětí v ateliéru. Tato práce je určena čtenářům, kteří se chtějí věnovat rodinné fotografii.
Fotografická postprodukce - speciální techniky
Červinka, Jaroslav ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Horný, Stanislav (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast fotografické postprodukce. Popisuje historii, její současné využití a vysvětluje speciální techniky při tvorbě montáže. Cílem této práce je představit vývoj fotografické postprodukce od samotného počátku a názorně vysvětlit a ukázat speciální techniky, které vedou k vytvoření komplexní montáže. Teoretická část se věnuje historii, raným příkladům manipulace v analogové fotografii a jejím technikám a také se zaměřuje na využití postprodukce v současnosti. V praktické části jsou ukázány speciální techniky, které se využívají při tvorbě digitální montáže. U jednotlivých technik je popsán postup k jejich vytvoření a důvod, kdy a proč se využívají. Techniky jsou vysvětlovány na reálném příkladu, jehož výsledek vede ke komplexní fotografické montáži. Práce předpokládá, že čtenář ovládá základní funkce programu Adobe Photoshop.
Analýza komunikace a návrh mediálního plánu sportovní instituce
Peckelová, Martina ; Vondra, Zdeněk (vedoucí práce) ; Krsek, Libor (oponent)
Centrum tělesné výchovy a sportu je důležitým útvarem působícím pod Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde zajišťuje tělesnou výchovu již přes 60 let. Cílem bakalářské práce je porovnat komunikační mix a vizuální stylizaci CTVS s organizacemi podobného charakteru ze ziskové a neziskové sféry. Z analýzy bude vycházet zhodnocení způsobu a efektivity komunikace a image CTVS a inspirace pro změnu celkové propagace. Dále je cílem zpracovat podklady pro tvorbu médiaplánů v daném odvětví na základě porovnání ceny a zasažené cílové skupiny. Výstupem práce by měl být návrh nové standardizované komunikační strategie včetně grafických návrhů a mediaplánu jednoduše využitelné všemi zaměstnanci CTVS. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se týká komunikace, komunikačního mixu, komunikačního mixu sportovních institucí, integrované komunikace, vizuálního zpracování informací, médii a jejich výhodami, nevýhodami a plánováním. Na základě teoretické části je vypracována praktická část, kde dochází k analýze sportovních institucí ze všech těchto hledisek. V závěrečné fázi jsou zjištěné poznatky aplikovány na CTVS a následně jsou navrhnuta doporučení na zlepšení.
Propagace a financování multimediálního festivalu
Klusoň, Jan ; Vondra, Zdeněk (vedoucí práce) ; Krsek, Libor (oponent)
Tématem mé bakalářské práce je propagace a financování multimediálních festivalů. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické- analytické. V první části jsou uvedeny pojmy a teoretické poznatky z prostředí multimédií, festivalů, marketingu a financování festivalů. V analytické části je rozbor multimediálních festivalů v ČR a jejich forma propagace. V praktické části představuji multimediální festival Winston Econ Art (WEA), který je organizován pracovníky GML a studenty oboru Multimédia v ekonomické praxi. Pokládám základy organizace a financování tohoto festivalu, které se budou aplikovat v praxi při organizování WEA 2014. Celá práce je zakončena návrhy propagace a efektivní komunikace festivalu pro letošní ročník.
Tvorba digitálního obsahu pro sociální sítě
Novák, Jakub ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Truhlář, Filip (oponent)
Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku správy firemních profilů na sociálních sítích a tvorby obsahu pro ně. V teoretické části se práce věnuje definici základních pojmů a principům úspěšné komunikace na sociálních sítích. Zároveň zmiňuje příklady úspěšného využití jednotlivých druhů obsahu. A nakonec se zamýšlí nad možným dalším vývojem social marketingu. V praktické části pak popisuji tvorbu konceptu, přípravu a samotnou realizaci digitální prezentace projektu Maťa varí.
Communication and presentation skills
Lorencová, Ivana ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Vondra, Zdeněk (oponent)
Bakalárska práca pojednáva o význame jednotlivých prvkov komunikácie a základných prezentačných zručnostiach. Teoretická časť sa zaoberá špecifikovaním základných prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie a základných faktorov spojených s prípravou a realizáciou prezentácie. V praktickej časti je prevedená analýza vplyvu komunikačných a vizuálnych prostriedkov rečníka na publikum. Nadobudnuté poznatky sú následne prakticky aplikované pri realizácii multimediálnej výstavy Multimedia Display usporiadanej v rámci bakalárskeho semináru.
Využití audiovizuálního díla v marketingové komunikaci v rámci firemní prezentace
Klukan, Michal ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Horný, Stanislav (oponent)
Tato práce se zabývá využitím audiovizuálního díla v marketingové komunikaci v rámci firemní prezentace. Práce obsahuje analýzu využití audiovizuálních děl napříč komunikačními prostředky a historickým pozadím. Zaměřuje se na to, jakým způsobem se díla využívají a jak jsou efektivní v internetovém a televizním prostředí. V praktické části je popsána tvorba konceptu při realizaci vstupu nové digitální agentury na trh.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.