Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Měření výkonu akademických knihoven a jeho využití při zvyšování kvality služeb
Krčál, Martin ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Landová, Hana (oponent) ; Sklenák, Vilém (oponent)
Měření výkonu akademických knihoven a jeho využití při zvyšování kvality služeb Abstrakt Tématem dizertační práce je měření výkonu v knihovnách vysokých škol. Bez něj si dnes nelze představit efektivní řízení knihoven a lze jej využít také při návrhu a zlepšování procesů a služeb. Pro měření výkonu jsou nezbytné statistiky. V prostředí vysokoškolských knihoven vznikla potřeba celý proces sběru dat revidovat. Hlavním cílem práce proto bylo připravit nový výkaz pro Asociaci knihoven vysokých škol ČR, který by reflektoval aktuální potřeby vysokoškolských knihoven, a navrhnout systém statistik pro sběr statistických údajů, jenž by probíhal v online prostředí. Dílčím cílem pak bylo sestavit etický kodex využívání systému statistik. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je představena problematika měření výkonu knihoven a její využití v praxi, jsou popsány existující standardy kvality a různé výzkumné metody sloužící pro sledování výkonu knihoven. Dále je zde přehled zahraničních systémů, které následně posloužily jako inspirace při návrhu systému statistik. Praktická část se skládá ze dvou výzkumů a samotného návrhu systému. Pro návrh výkazu byla použita metoda zvaná panel expertů. Výstupy z prvního výzkumu byly využity také pro návrh systému a jeho funkcionality....
Dopad regionálních funkcí na činnost obsluhovaných knihoven v Pardubickém kraji
Koubková, Dominika ; Drobíková, Barbora (vedoucí práce) ; Krčál, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá spokojeností obsluhovaných knihoven s výkonem regionálních funkcí na území Pardubického kraje a dopadem těchto funkcí na jejich samostatnou činnost. První část práce je čistě teoretická a shrnuje cíle a principy výkonu regionálních funkcí a jejich financování v České republice. V navazující podkapitole jsou podrobně rozepsány detaily výkonu a financování regionálních funkcí na území Pardubického kraje v letech 2014-2018. Druhá, výzkumná část práce, je vystavena na základě výsledků kvalitativního průzkumu. Průzkum byl realizován formou rozhovorů, které byly provedeny se zástupci šesti obsluhovaných knihoven v Pardubickém kraji. Rozhovory vedou k ověření současného stavu výkonu regionálních funkcí krajem, míry využívání služeb a celkové spokojenosti jednotlivých knihoven s poskytovanými službami. Závěr práce je shrnutím zjištěných poznatků z teoretické i výzkumné části a vzájemným porovnáním teorie a reálné praxe na příkladu veřejně prezentovaných informací a výsledků rozhovorů provedených s knihovníky obsluhovaných knihoven. Klíčová slova: regionální funkce, Pardubický kraj, obsluhované knihovny, naplňování standardů, knihovnické a informační služby
Hodnocení kvality knihovních služeb
Kubálková, Natálie ; Krčál, Martin (vedoucí práce) ; Římanová, Radka (oponent)
Spokojenost uživatelů a potenciál Strahovské klášterní knihovny Obsahem bakalářské práce je kompletní analýza potenciálu Strahovské klášterní knihovny. V teoretické části nastíním historii knihoven a knihovnictví, která je doplněná o historii klášterních knihoven v Evropě a Řád premonstrátských řeholních kanovníků. Detailně seznamuji čtenáře s historií knihovny a posléze je zaměření na knihovní sály Teologický a Filozofický, kabinet kuriozit a oddělení zeměpisných atlasů. Další část tvoří spokojenost uživatelů knihovny - proč ji zjišťujeme a jaké se mohou objevit hrozby. V praktické části stanovím výzkumnou otázku, kterou je spokojenost uživatelů a potenciál Strahovské klášterní knihovny pomocí dotazníkového šetření. Stanovím si hypotetické otázky, které se později potvrdí nebo vyvrátí z dotazníků. Vše je doplněno o SWOT analýzu Strahovské klášterní knihovny s vlastními návrhy a nápady na zlepšení současné situace v knihovně. Cíl výzkumné otázky je zjištění spokojenosti uživatelů a potenciál Strahovské klášterní knihovny pomocí dotazníkového šetření. Klíčová slova: Strahovská knihovna, klášterní knihovna, knižní kolekce, spokojenost, hodnocení, potenciál
Dopady zavedení web scale discovery systémů v akademických knihovnách
Čejka, Marek ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Krčál, Martin (oponent)
Diplomová práce pojednává o moderním konceptu vyhledávání a vyhledávačů určených pro knihovny a další odborné instituce. Koncept jménem "web scale discovery" zahrnuje vyhledávací systémy, jejichž hlavní vlastností je důraz na jednoduchost a uživatelskou přívětivost pro koncové uživatele při zachování všech funkčních vlastností tradičních odborných databází. Uživatelé v nich v rámci jednoho uživatelského rozhraní vyhledávají ve velké šíři zpravidla odborných mezinárodních databází a zároveň lokálních zdrojích instituce, které jsou sdruženy v rámci velkého centrálního indexu. V teoretické části jsou představeny definice web scale discovery, jež nový způsob vyhledávání konceptuálně ukotvují v rámci oboru informační vědy a knihovnictví. Je prezentováno grafické schéma základního fungování web scale discovery systému. Dále jsou představeny požadavky na moderní discovery systém, přehled o rozšíření v České republice a krátká charakteristika komerčních discovery systémů dostupných na trhu. Teoretickou část práce uzavírá přehled vybraných výzkumů discovery systémů provedených v zahraničí, zkoumajících spokojenost uživatelů s tímto řešením, dopad na využívání elektronických i tištěných zdrojů v knihovnách a testování použitelnosti. Praktickou část práce tvoří vlastí výzkum - testování použitelnosti...
Neumím citovat a vůbec mi to nevadí...
Krčál, Martin
Příspěvek popíše, k čemu slouží citační software a jak tvořit správné citace bez toho, niž byste znali normu ČSN ISO 690. Primárně se bude věnovat automatické tvorbě citací bez nutnosti vyplňování údajů. Budou představeny vybrané funkce a nástroje systému Citace.com a Citace PRO (importy z katalogu, ISBN, DOI, citační lišta do Firefoxu a plugin do Wordu).
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Viz též: podobná jména autorů
4 Krčál, Marek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.