Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Trestní odpovědnost právnických osob se zaměřením na poskytovatele zdravotních služeb
Konečný, Pavel ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Příloha k rigorózní práci "Abstrakt" Název práce: Trestní odpovědnost právnických osob se zaměřením na poskytovatele zdravotních služeb Autor: Mgr. Pavel Konečný, LL.M. Tematický okruh: Trestní právo Abstrakt Předložená rigorózní práce se zabývá trestní odpovědností právnických osob ve zdravotnictví, se zvláštním zaměřením na poskytovatele zdravotních služeb. Zkoumané téma je aktuální zejména z důvodu, že zákonem č. 183/2016 Sb., došlo k podstatnému rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob také na většinu trestných činů proti životu a zdraví uvedených v hlavě první zvláštní části tr. zák. a trestných činů neposkytnutí pomoci dle § 152 tr. zák. Jsou to právě poskytovatelé zdravotních služeb, zejména pak nemocnice, které jsou nepochybně těmi právnickými osobami, kterým budou tyto trestné činy přičítány, právě s ohledem na předmět jejich činnosti, nejčastěji. Koncepčně je práce rozdělena do 8 kapitol včetně úvodu a závěru, kdy se práce nejprve zabývá obecným úvodem do tématu. Poté následuje kapitola zabývající se mezinárodními dokumenty upravujícími trestní odpovědnost právnických osob. Dále práce pokračuje kapitolou o postavení poskytovatele zdravotních služeb právnické osoby coby pachatele trestného činu s tím, že samostatná podkapitola je věnována zdravotnické záchranné službě. Dále se práce zabývá...
Kosmické smetí
Kvačová, Kristýna Kateřina ; Konečný, Pavel (oponent) ; Petrásek, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je v teoretické části zaměřena na popsání problematiky umělého kosmického smetí na oběžných dráhách Země, přičemž jsou rozebrány metody odstranění kosmického odpadu a způsoby minimalizace jeho vzniku. S tím souvisí i legislativní opatření, detekce, katalogizace a monitorování objektů kolem Země. V praktické části se diplomová práce zabývá vlastním návrhem odstranění konkrétního typu kosmického smetí, které je pro tento účel definováno jako CubeSat po ukončení své mise na nízké oběžné dráze. Je navržen a vypočítán deorbitační manévr, který CubeSat provede pomocí raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu, jehož rozměry a konfigurace náplně jsou v této práci také počítány.
Asset Liability Management ve stavební spořitelně
Konečný, Pavel
Konečný P. Asset Liability Management ve stavební spořitelně. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce se zabývá Asset Liability Managementem ve stavební spořitelně. Teoretická část analyzuje aktuální přístupy řízení aktiv a pasiv ve specifickém prostředí stavebních spořitelen. Popisuje metodiku měření a řízení úrokového rizika a rizika likvidity. V analytické části bakalářské práce je zkonstruována likvidní a úroková gapová analýza na základě dat z vybrané stavební spořitelny. Úrokové riziko je pak hlouběji měřeno metodami BPV a NII a u rizika likvidity jsou kalkulovány regulatorní požadavky LCR a NSFR. Řešení stavební spořitelny je posléze testované úrokovým a likvidním stresovým scénářem. Právní doložka:Na základě Rozhodnutí děkana ze dne 22. 5. 2018, č.j. MENDELU 9754/2018-191 bylo schváleno odložení zveřejnění bakalářské práce na dobu tří let, tj. do června 2021.
Comprehensive geological characterization of URF Bukov – part II Geotechnical characterization.
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Kaláb, Zdeněk ; Koníček, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Kaláb, Tomáš ; Konečný, Pavel ; Kolcun, Alexej ; Králová, Lucie ; Kubina, Lukáš ; Lednická, Markéta ; Malík, Josef ; Martinec, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
This final report was processed as a part of Radioactive Waste Repository Authority project Research support for safety evaluation of the deep repository, which is a part of the preparation for the deep repository of nuclear waste (further DR). The aims of the project were collection and interpretation of geological data, the creation of models and obtaining information necessary for evaluation of potential sites for DR emplacement regarding long-term safety. On the basis of public submitting act, a 4-year contract was signed with ÚJV Řež, a.s. and its subcontractors: Czech Geological Survey, Czech Technical University in Prague, Technical University in Liberec, Institute of Geonics of Czech Academy of Sciences, and companies Arcadis CZ, Progeo, Chemcomex Praha and Centre for Research Řež about providing research support for evaluation of long-term safety.
Závěrečná zpráva projektu PB-2014-ZL-U2301-004-BUKOV
Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Staš, Lubomír ; Kaláb, Zdeněk ; Koníček, Petr ; Georgiovská, Lucie ; Kaláb, Tomáš ; Konečný, Pavel ; Kolcun, Alexej ; Králová, Lucie ; Kubina, Lukáš ; Lednická, Markéta ; Malík, Josef ; Martinec, Petr ; Ptáček, Jiří ; Vavro, Leona ; Waclawik, Petr ; Zajícová, Vendula
Podzemní výzkumné pracoviště (PVP) Bukov je vybudováno jako testovací lokalita pro ověření metodik studia a zhodnocení vlastností a chování horninového masívu, který je typově blízký vybraným kandidátním lokalitám (tj. je tvořen krystalinickými horninami s vysokou pevností a puklinovou propustností), a který je situován v hloubce odpovídající předpokládané úložné hloubce finálního hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v České republice. Lokalita PVP Bukov se nachází na území Kraje Vysočina, na katastrálním území obce Bukov, přibližně 3 km jv. od Dolní Rožínky. Samotné podzemní výzkumné pracoviště je situováno přibližně 300 metrů od jámy Bukov-1, a to na 12. patře této jámy v hloubce přibližně 550 – 600 metrů pod zemským povrchem. Z hlediska regionálně geologického je PVP Bukov lokalizováno v jižním křídle uranového ložiska Rožná, na severovýchodním okraji strážeckého moldanubika, poblíže jeho kontaktu se svrateckým krystalinikem. Horninový masiv je tvořen poměrně monotónním sledem migmatitizovaných biotitických rul až stromatitických migmatitů, amfibolicko-biotitických až biotiticko-amfibolických rul a amfibolitů s občasnými drobnými vložkami aplitů, pegmatitů nebo vápenato-silikátových hornin (erlánů). V rámci komplexní geotechnické charakterizace prostorů PVP Bukov byl Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i. v Ostravě (ÚGN) v letech 2013 – 2017 realizován komplex laboratorních a terénních prací, jejichž cílem bylo zejména detailní popsání geotechnických a geomechanických vlastností a kvality horninového masivu. Tyto práce konkrétně zahrnovaly: stanovení a zhodnocení fyzikálně-mechanických vlastností hornin, odebraných z boků důlních děl, z vrtů a z povrchových lokalit, stanovení napěťového stavu a přetvárného chování horninového masívu metodami hydraulického štěpení stěn vrtů, Goodman Jack a CCBO, resp. CCBM, stanovení kvality horninového masívu dle vybraných indexových geomechanických klasifikací, periodická dlouhodobá tenzometrická a konvergenční měření a posouzení vlivu technické a důlně indukované seismicity na zájmový horninový masív. Realizovaný soubor výzkumných prací by měl poskytnout dostatečně ucelený soubor geotechnických a geomechanických poznatků, nezbytných pro následnou realizaci rozsáhlých výzkumných experimentů zaměřených na dlouhodobou bezpečnost a technickou proveditelnost budoucího národního hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
Fyzická bezpečnost v průmyslovém podniku
Konečný, Pavel ; Ondrák, Viktor (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na řešení fyzické bezpečnosti organizace působící v segmentu metalurgie. V analytické části jsou identifikovány nedostatky v jednotlivých oblastech fyzické bezpečnosti dle norem ČSN ISO/IEC řady 27 000. Návrhová část je shodně rozčleněna do jednotlivých kapitol obsahujících doporučení k modernizaci, nápravě nedostatků či úpravám systémů. Náplní teoretické části je zejména objasnění pojmů a postupů užitých v návrhu. Hlavní přínos práce spatřuji v návrhu změn, po jejichž správné realizaci bude fyzická bezpečnost podniku na vysoké úrovni.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
41 KONEČNÝ, Petr
1 Konečný, P.
1 Konečný, Patrik
41 Konečný, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.