Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obchodování na akciových trzích
Konečný, Pavel ; Smolík, Kamil (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
V práci je řešena problematika obchodování na akciových trzích z pohledu začínajícího obchodníka. Zvolený problém je teoreticky popsán a v rámci praktické části je testováno několik strategií spolu s obchodním SW. U některých strategií se po úpravě podařilo dosáhnout zisku. Přínos praktické části práce spatřuji v možnosti nasadit ziskové strategie v praxi a dále v usnadnění rozhodování při výběru obchodního softwaru a dalších nástrojů.
Expertní systémy
Veselovský, Michal ; Konečný, Pavel (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Expertní systémy (ES) jsou komerčně jedno z nejúspěšnějších využití umělé inteligence (UI neboli AI – Artificial Inteligence) a to již od 80. let 20. století. Hojně se využívají ve zdravotnictví, průmyslu, vědě, obchodu, bankovnictví atd. Expertní systém je software využívající znalostí expertů pro řešení velice složitých úloh a problémů, které by jinak vyžadovaly účast či konzultaci jednoho nebo více odborníků na danou problematiku. Tento software simuluje způsob rozhodování člověka-experta při řešení složitých úkolů, a snaží se dosáhnout nejpravděpodobnějšího výsledku, ideálně shodného s názorem experta. Typickým rysem expertních systémů, odlišujícím je od obyčejných programů, je oddělení samotného rozhodovacího mechanismu systému (inferenčního mechanismu) a báze znalostí - stejný expertní systém pouze s jinou bází znalostí tak může sloužit k různým účelům. Toho se využívá při tvorbě prázdných expertních systémů – shellů. Dalšími rysy, které však nemusí platit pro všechny ES, jsou schopnost rozhodování při neurčitosti a schopnost vysvětlit dané rozhodnutí. Cílem této práce je popsat základní principy funkce ES s využítím volně dostupných informačních zdrojů, a následně popsat a rozebrat prostředky pro tvorbu těchto systémů pomocí informací především z oficiálních webových stránek.
Kosmické smetí
Kvačová, Kristýna Kateřina ; Konečný, Pavel (oponent) ; Petrásek, Miloslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je v teoretické části zaměřena na popsání problematiky umělého kosmického smetí na oběžných dráhách Země, přičemž jsou rozebrány metody odstranění kosmického odpadu a způsoby minimalizace jeho vzniku. S tím souvisí i legislativní opatření, detekce, katalogizace a monitorování objektů kolem Země. V praktické části se diplomová práce zabývá vlastním návrhem odstranění konkrétního typu kosmického smetí, které je pro tento účel definováno jako CubeSat po ukončení své mise na nízké oběžné dráze. Je navržen a vypočítán deorbitační manévr, který CubeSat provede pomocí raketového motoru na tuhou pohonnou hmotu, jehož rozměry a konfigurace náplně jsou v této práci také počítány.
Vyhodnocení ztrát vody pro vybraná tlaková pásma města Brna
Konečný, Pavel ; Dvořák,, Pavel (oponent) ; Tuhovčák, Ladislav (vedoucí práce)
Ztráty vody je množství vody uniklé z vodovodní sítě. Kontrola ztrát vody je jednou ze základních povinností provozovatelů. Jejich velikost poukazuje na technický stav vodovodu a je rozhodující pro plánování investic na opravy. Je několik způsobů vykazování ztrát vody. Hodnoty, které popisují jednotkový únik, jsou častěji nahrazovány procentem vody ztracené k celkovému objemu vody vyrobené.
Implementace ERP systému ve firmě a jeho propojení s E-shopem
Konečný, Pavel ; Válek, Martin (oponent) ; Dvořák, Jiří (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou stávající metodologie implementace IS a vytvořením nové efektivnější metodiky zabraňující opakování identifikovaných nedostatků. I přes různorodost jednotlivých zákazníků a jejich požadavků při zavádění a úpravách IS, je nutné k tvorbě projektů přistupovat procesně. Implementační metodologie je tedy definována popisem jednotlivých procesů zavedení IS.
Vliv plechů z amorfní oceli na prostupnost rušení transformátory
Konečný, Pavel ; Ertl, Jakub (oponent) ; Pavlík, Josef (vedoucí práce)
Vliv plechů z amorfní oceli na prostupnost rušení transformátory Tato diplomová práce zachycuje rozdíl mezi současně používanými materiály a amorfními plechy, sloužící jako jádra transformátorů. Testování zkušebních vzorků probíhá při frekvenci 50-2500Hz. Měřením pak získáme materiálové charakteristiky a vyhodnotíme jejich průběh na zpětné působení na síť.
Fyzická bezpečnost v průmyslovém podniku
Konečný, Pavel ; Ondrák, Viktor (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na řešení fyzické bezpečnosti organizace působící v segmentu metalurgie. V analytické části jsou identifikovány nedostatky v jednotlivých oblastech fyzické bezpečnosti dle norem ČSN ISO/IEC řady 27 000. Návrhová část je shodně rozčleněna do jednotlivých kapitol obsahujících doporučení k modernizaci, nápravě nedostatků či úpravám systémů. Náplní teoretické části je zejména objasnění pojmů a postupů užitých v návrhu. Hlavní přínos práce spatřuji v návrhu změn, po jejichž správné realizaci bude fyzická bezpečnost podniku na vysoké úrovni.
Technický audit veřejného vodovodu
Konečný, Pavel ; Svoboda,, Miroslav (oponent) ; Tuhovčák, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá technickým auditem veřejného vodovodu. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice a v zahraničí. Dále jsou v práci popsány metodiky vytvořené na ÚVHO FAST Brno, které slouží k hodnocení technického stavu vybraných částí vodovodní infrastruktury. V praktické části diplomové práce použita aplikace TEA Water pro zpracování technického auditu vodovodu brněnských vodáren a kanalizací a. s.
Zvýšení zisku drobného investora investováním na měnovém trhu
Konečný, Pavel ; Doležal, Milan (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi investování na měnovém trhu se zaměřením na drobné investory. Práce obsahuje charakteristiku měnového trhu, analýzu vlivů, které na něj působí a vypracovává strategii obchodování tak, aby bylo dosaženo zisku s ohledem na minimální riziko pro investora.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
43 KONEČNÝ, Petr
1 Konečný, P.
3 Konečný, Patrik
43 Konečný, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.