Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Signalizace Aurora kináz v meióze savčích oocytů
Komrsková, Anna ; Drutovič, David (vedoucí práce) ; Petr, Jaroslav (oponent)
Savčí oocyty, obzvláště lidské, jsou náchylné na chyby v segregaci chromozomů a vznik aneuploidií, nejčastěji v prvním meiotickém dělení. V důsledku těchto defektů dochází po oplození ke vzniku aneuploidních embryí, což může vést ke vzniku vrozených vad a až neplodnosti. Výstavba dělícího vřeténka v prvním meiotickém dělení u savčích oocytů je kritickým okamžikem pro zachování integrity genomu oocytu. U savčích oocytů je výstavba dělícího vřeténka řízena acentriolárními mikrotubuly-organizujícími centry a samotným chromatinem skrze Aurora kinázy a gradient Ran-GTP. Kromě rodiny Aurora kináz se výstavby dělícího vřeténka účastní další kinázy, jako je Polo-like kináza 1 (PLK1). V této diplomové práci jsme se zaměřili na výzkum možné spolupráce Aurora kináz s PLK1 a signalizací proteinu Ran. Pomocí Western blotu jsme detekovali fosforylované formy Aurora kináz po farmakologické inhibici PLK1 nebo Ran-GTP signalizace. Naše výsledky ukazují, že inhibice PLK1 signifikantně snižuje množství fosforylované Aurora kinázy A (AURKA), ale významně nesnižuje množství fosforylované Aurora kinázy B a Aurora kinázy C. Inhibice Ran-GTP signalizace nesnižuje množství fosforylovaných Aurora kináz. Pomocí mikroskopie živých buněk jsme ukázali, že nadměrnou expresí PLK1 dochází k částečnému zvrácení fenotypu oocytů s...
Role proteinkináz ve výstavbě dělícího vřeténka a segregaci chromozomů v meióze savčích oocytů
Komrsková, Anna ; Drutovič, David (vedoucí práce) ; Libusová, Lenka (oponent)
Správně vytvořené dělicí vřeténko během prvního meiotického dělení u savčích oocytů je důležité pro správnou segregaci chromozomů. Proteinkinázy z rodin Aurora kináz a Polo-like kináz jsou důležitou součástí signálních drah, které se zúčastňují tvorby dělícího vřeténka a podílí se na segregaci chromozomů. Obě rodiny kináz hrají v těchto procesech specifickou roli jak samostatně, tak ve vzájemné kooperaci. Po nesprávném vytvoření dělícího vřeténka často následuje chybná segregace chromozomů, která může vést ke vzniku aneuploidií. Některé aneuploidie způsobují neplodnost, jiné však vedou ke vzniku vrozených vad, jako je např. Downův syndrom. Meióza u žen je náchylnější na chyby v segregaci chromozomů než mitóza, meióza během spermatogeneze či meióza samičích pohlavních buněk u jiných organismů. Tato tendence činí výzkum Aurora kináz a Polo-like kináz velice lákavým a eventuálně velmi přínosným v kontextu lidské reprodukce. Klíčová slova Meióza, oocyty, dělicí vřeténko, mikrotubuly organizující centra, proteinkinázy, Aurora kinázy, Polo- like kinázy

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.