Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití hmotnostní spektrometrie pro identifikaci metabolitů anthelmintik u parazitujících červů
Komrska, Jan ; Vokřál, Ivan (oponent) ; Skálová, Lenka (vedoucí práce)
Jestliže chceme být úspěšní v léčbě parazitárních onemocnění, je důležité získat co nejvíce informací o osudu podaného léčiva. Zjištění metabolických drah anthelmintik a zúčastněných enzymů parazitů nám může pomoci v boji se vznikající rezistencí na dané látky. Cílem naší práce bylo najít a identifikovat metabolity I. a II. fáze anthelmintik albendazolu (ABZ), flubendazolu (FLU) a mebendazolu (MEB) vzniklé při ex vivo inkubacích s parazitem motolicí kopinatou (Dicrocoelium dendriticum), za použití LC-MS techniky. V ex vivo studii byli dospělci motolice kopinaté inkubováni v živném médiu společně s benzimidazolovým anthelmintikem po dobu 24 hodin. Po skončení inkubace byly homogenáty parazitů a vzorky media extrahovány na pevné fázi. Extrakty byly následně analyzovány vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s hmotnostně-spektrometrickou detekcí (LC-MS). Jako metabolity první fáze jsme detekovali albendazolsulfoxid, redukovaný flubendazol a redukovaný mebendazol. Jako metabolity druhé fáze jsme zaznamenali methylderiváty flubendazolu, redukovaného flubendazolu a redukovaného mebendazolu.
Internacionalizace podnikatelských aktivit MSP
Straka, Jakub ; Sato, Alexej (vedoucí práce) ; Komrska, Jan (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku internacionalizace podnikatelských aktivit malých a středních podniků (MSP). Cílem práce je zjistit, zda jsou české MSP schopné zapojit se do mezinárodního obchodního prostředí, jakým způsobem toho mohou docílit a zda je jim za tímto účelem poskytována dostatečná podpora. Teoretická část práce popisuje pojem malé a střední podniky, jeho specifika, význam a vývoj sektoru MSP v ČR. Dalším předmětem jsou pak konkrétní aspekty internacionalizace a úroveň poskytované podpory MSP na území ČR. Hlavním smyslem praktické části realizované formou polostrukturovaného rozhovoru s majitelem firmy Simplejohn, s.r.o. je podpořit závěry z teoretické části.
Elektronické vzdělávání v ČR: Profil zákazníka a situace na trhu
Komrska, Jan ; Zadražilová, Dana (vedoucí práce) ; Kubálek, Tomáš (oponent)
Práce se věnuje vzdělávání s podporou moderních informačních technologií. Popisuje využívané metodické přístupy k tvorbě e-learningových vzdělávacích programů, shrnuje současné trendy a analyzuje vývoj globálního trhu vzdělávacích technologií. Vzhedem k zaměření práce na Českou republiku jsou též analyzovány výsledky 2 průzkumů, a sice využití e-learningu v soukromých firmách a využití e-learningu na VŠE.
Typologie slovenských sídelních tkání
Závracká, Andreja ; Komrska, Jan ; Moučka, Jan
Výzkumný projekt 1995 – 1996 byl zpracován s podporou RSS - Research Support Scheme, HESP - Higher Education Support Programme grant RS/HESP/1074/693/1995. Byla zpracována typologie "sídelních tkání" - t.j. středně velkých částí sídel, homogenních z hlediska hlavních kvanitatívních charakteristik - COS, CES, a výšky zástavby, definované jako průměrná výška budov VyHL (výšková hladina). Typologie byla zpracována pro soubor několika desítek tkání identifikovaných na Slovensku v průzkumech Fakulty architektury v Bratislavě a pro obdobný soubor západoevropských tkání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Analýza konkurence vybraných stravovacích zařízení
Komrska, Jan ; Turnerová, Lenka (vedoucí práce) ; Průša, Přemysl (oponent)
Cílem této práce je identifikovat nejdůležitější poskytovatele stravování pro žižkovský areál VŠE, analyzovat jejich aktivity a konkurenční pozici na trhu a navrhnout možné příležitosti pro rozvoj těchto subjektů. Teoretická část vymezuje postup pro tvorbu konkurenční analýzy. Praktická část se již věnuje konkrétním podnikům. V závěru je k dispozici kvantifikované srovnání těchto zařízení.

Viz též: podobná jména autorů
2 Komrska, Jiří
2 Komrska, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.