Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
How Can the Czech National Bank Eliminate the Zero Lower Bound on Interest Rates? A Case Study
Katinová, Alexandra ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kolcunová, Dominika (oponent)
Táto bakalárska práca spracováva prípadovú štúdiu uskutočniteľnosti zave- denia monetárnej politiky záporných úrokových sadzieb v Českej republike. Vo všeobecnosti neboli nájdené žiadne výrazné prekážky v použití záporných úrokových sadzieb. Niekoľko zákonov by si však vyžadovalo novelizáciu s cieľom zabrániť nesprávnej interpretácii. Taktiež bolo identifikované, že zálohy na daň z príjmu platené Finančnej správe a voľné rezervy komerčných bánk uložené v Českej národnej banke predstavujú možnosti úniku pred účinnosťou tejto monetárnej politiky. Splácanie dlhu v hotovosti a garantované úročenie nulovou úrokovou sadzbou na účtoch štátnej pokladnice vedené Českou národnou bankou by tiež mohli viesť k neželaným, prípadne nezákonným výhodám pre niek- torú zo strán. Doplňujúca analýza menovej transmisie v prostredí záporných úrokových sadzieb pomocou VAR modelu ponúka kvantitatívne zhodnotenie skúseností s politikou záporných sadzieb v Európe. Krátky časový rad ale dáva možnosť prezentovať len predbežné výsledky.
The effect of higher capital requirements on bank lending: the capital surplus matters
Kolcunová, Dominika ; Malovaná, Simona
Tento článek se zabývá dopadem vyšších dodatečných kapitálových požadavků na růst úvěrů soukromému sektoru u bank v České republice. Empirické výsledky ukazují, že v případě bank s relativně nízkým kapitálovým přebytkem mají vyšší dodatečné kapitálové požadavky záporný vliv na růst úvěrů. Dále výsledky potvrzují, že vztah mezi kapitálovým přebytkem a růstem úvěrů je významný také v dobách, kdy jsou kapitálové požadavky stabilní, a není tedy pouze zprostředkujícím kanálem transmise vyšších dodatečných kapitálových požadavků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Estimating the effective lower bound for the Czech National Bank’s policy rate
Kolcunová, Dominika ; Havránek, Tomáš
V tomto článku odhadujeme efektivní dolní hranici repo sazby stanovované Českou národní bankou. Tato hranice je determinována hodnotou, pod kterou by byla držba peněz v hotovosti preferovanější než držba peněz na bankovních účtech se zápornými úrokovými sazbami. Tuto hranici aproximujeme na základě nákladů na uskladnění, pojištění a transport hotovosti a nákladů ztráty pohodlnosti spojené s bezhotovostními transakcemi. Tento odhad doplňujeme výpočtem pomocí úrokových nákladů zohledňujících dopad záporných sazeb na ziskovost bank. Náš centrální odhad se nachází těsně pod úrovní –1 % při intervalu spolehlivosti přibližně (–2,0 %, –0,4 %). Kromě toho pomocí vektorové autoregrese ukazujeme, že potenciál záporných sazeb není dostatečný pro uvolnění měnové politiky srovnatelné s efektem kurzového závazku České národní banky v letech 2013–2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Are the risk weights of banks in the Czech Republic procyclical?: evidence from wavelet analysis
Brož, Václav ; Pfeifer, Lukáš ; Kolcunová, Dominika
V článku analyzujeme cykličnost rizikových vah bank působících v České republice mezi lety 2008 a 2016. Rozlišujeme mezi rizikovými váhami pro přístup na základě interních modelů bank a na základě standardizovaného přístupu, uvažujeme jak cyklus hospodářský, tak cyklus finanční a používáme vlnkovou koherenci jako prostředek dynamické korelační analýzy. Naše výsledky ukazují, že rizikové váhy expozic spadající pod přístup založený na interních modelech bank jsou pro cyklické ve vztahu k finančnímu cyklu, a to včetně rizikových vah spjatých s expozicemi zajištěnými nemovitostmi. Také ukazujeme, že pro přístup založený na interních modelech bank je relevantní vliv měnící se kvality aktiv na rizikové váhy, což je v souladu s našimi očekáváními na základě regulatorních standardů. Naše výsledky mohou být použity pro účel rozhodování o aktivaci dohledových a makroobezřetnostních nástrojů včetně proticyklické kapitálové rezervy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Does monetary policy influence banks’ perception of risks?
Malovaná, Simona ; Kolcunová, Dominika ; Brož, Václav
Tato práce zkoumá, do jaké míry může měnová politika ovlivňovat vnímání úvěrového rizika bankami a způsob, jakým banky měří riziko v rámci přístupu založeného na interním ratingu. Konkrétně analyzujeme vliv vybraných měnověpolitických indikátorů na rizikové váhy bank pro úvěrové riziko. Uvádíme robustní odhady existence kanálu přijímání rizika v České republice. Dále ukazujeme, že k ustavení tohoto vztahu přispělo nedávné delší období uvolněné měnové politiky. Rozšířením analýzy na všechny země Visegrádské čtyřky získáváme porovnatelné výsledky. Prezentovaná zjištění mají důležité implikace pro obezřetnostní autoritu, která by měla vnímat možné vedlejší efekty měnové politiky ovlivňující měření rizika bankami.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Impact of Terrorism on Economic Growth
Siegl, Jakub ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Kolcunová, Dominika (oponent)
Negativní tržní atmosféra vznikající důsledkem terorismu potenciálně ovliv- ňuje klíčové makroekonomické proměnné a může se negativně projevit na ekonomickém růstu, přičemž daný efekt může být okamžitý i zpožděný. Tato bakalářská práce využívá čtvrletní data týkající se specifik terorismu a klíčo- vých makroekonomických metrik pro časovou periodu 1970-2017 a stanovuje dopad terorismu na ekonomický růst. Dále zkoumá změnu obecného vnímání terorismu po útoku 11. září 2001 a posuzuje rozdíl vlivu terorismu před a po této klíčové události. Bylo zjištěno, že smrti a zranění vzniklá důsledkem terorismu ovlivňují ekonomický růst se zpožděním. Dále také, že po útoku 11. září se změnilo časové rozložení vlivu smrtí vzniklých důsledkem teror- ismu na ekonomický růst. Klíčová slova terorismus, ekonomický růst, analýza panelových dat, pevný efekt, mak- roekonomické metriky
How Can the Czech National Bank Eliminate the Zero Lower Bound on Interest Rates? A Case Study
Katinová, Alexandra ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Kolcunová, Dominika (oponent)
Táto bakalárska práca spracováva prípadovú štúdiu uskutočniteľnosti zave- denia monetárnej politiky záporných úrokových sadzieb v Českej republike. Vo všeobecnosti neboli nájdené žiadne výrazné prekážky v použití záporných úrokových sadzieb. Niekoľko zákonov by si však vyžadovalo novelizáciu s cieľom zabrániť nesprávnej interpretácii. Taktiež bolo identifikované, že zálohy na daň z príjmu platené Finančnej správe a voľné rezervy komerčných bánk uložené v Českej národnej banke predstavujú možnosti úniku pred účinnosťou tejto monetárnej politiky. Splácanie dlhu v hotovosti a garantované úročenie nulovou úrokovou sadzbou na účtoch štátnej pokladnice vedené Českou národnou bankou by tiež mohli viesť k neželaným, prípadne nezákonným výhodám pre niek- torú zo strán. Doplňujúca analýza menovej transmisie v prostredí záporných úrokových sadzieb pomocou VAR modelu ponúka kvantitatívne zhodnotenie skúseností s politikou záporných sadzieb v Európe. Krátky časový rad ale dáva možnosť prezentovať len predbežné výsledky.
Estimating the Effective Lower Bound for the Czech National Bank's Policy Rate
Kolcunová, Dominika ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Práca sa zaoberá odhadom efektívnej dolnej hranice pre úrokové sadzby Českej národnej banky. Ponúka prvý odhad tohto druhu v českom kontexte a i jeden z mála dostupných v medzinárodnom kontexte. Efektívna dolná hranica je determinovaná hodnotou, pod ktorou by bola držba a používanie hotovosti výhodnejšie ako uloženie peňazí na bankovom účte s negatívnym úrokom. Túto hranicu je možné približne odhadnúť na základe nákladov na uskladnenie, poistenie a transport hotovosti a tiež na základe straty pohodl- nosti spojenej s využívaním elektronických platieb. Odhadujeme, že náklady na prvú položku dosahujú 0.2 až 0.6 % ročne. Náklady na stratu pohodlnosti spojenú s bezhotovostnými platbami sú na českom trhu pomerne vysoké, dosahujú až 1 %. Odhad za použitia úrokových platieb, ktoré predstavujú priamy náklad a zníženie profitability bánk, naznačuje mierne nižšie hodnoty, predovšetkým vzhľadom na vysoký objem depozít a repo operácií u ČNB. Celkovo sa dostávame k hodnote pod -1 %, k intervalu (-1.5 %, -1.0 %), pri krátkodobejšom trvaní i k (-2.0 %, -1.0 %). Druhá časť práce ponúka modelovanie menovej transmisie úrokových sadzieb. Výsledkom je tvrdenie, že za predpokladu priemernej transmisie v sledovanom období by za...
Regional disparities in price levels across the European Union
Kolcunová, Dominika ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Křehlík, Tomáš (oponent)
Je nepochybné, že zahrnutie cenovej hladiny by malo byť neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek regionálnej analýzy. Na úrovni štátov sú v súčasnej dobe používané parity kúpnej sily (respektíve, v prípade Európskej Únie, štandardy kúpnej sily). Tieto ukazovatele však zohľadňujú v každej krajine jednu národnú cenovú paritu a nereflektujú skutočné medzi- regionálne cenové rozdiely. Tento prístup má však za následok deformáciu výpovednej hodnoty indikátorov (regionálne HDP per capita, disponibilný príjem a tak ďalej), keďže väčšina krajín rozhodne nie je vzhľadom na ceny homogénna. Z tohto dôvodu je cieľom tejto práce odhadnúť regionálne cenové hladiny naprieč regiónmi EÚ s použitím ekonometrického modelu, ktorý je založený na dostupných údajoch k regionálnym cenovým hladinám v šiestich krajinách Európy. Po odhadnutí regresnej rovnice a kontrole predikčnej sily modelu mimo vzorky sú po prvýkrát v danom rozsahu odhadnuté regionálne cenové hladiny pre zvyšok regiónov EÚ na úrovni NUTS 2. Následne sú použité pre rekalkuláciu socio-ekonomických indikátorov, pričom výsledky naznačujú, že existujú významné rozdiely medzi analýzami s jednou celoštátnou cenovou hladinou a so skutočnými regionálnymi hladinami. Tento fakt vznáša takisto niekoľko otázok pre dopady politík (napríklad potenciálnu sub-optimálnosť...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.