Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 283 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Menstruační cyklus a výkonnost tenistek
Kroisová, Adéla ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Dragounová, Zuzana (oponent)
Název práce: Menstruační cyklus a výkonnost tenistek. Cíl práce: Na základě strukturovaného rozhovoru zjistit vztahy mezi jednotlivými fázemi menstruačního cyklu a ak- tivní sportovní činností u vybraných hráček tenisu, které jsou registrované v žebříčku Českého tenisové- ho svazu (ČTS). Návrh, jak tenisový trénink indivi- duálně přizpůsobit menstruačnímu cyklu tenistek. Metody: Hlavní výzkumnou metodou byl strukturovaný roz- hovor s otevřenými otázkami. Výsledky: Výzkumem bylo zjištěno, že k významnému zhoršení výkonnosti tenistek došlo během prvního a druhého dne menstruace. Nejlepší výkony pociťovaly tenistky okolo ovulace (12. - 17. den cyklu). Nejčastějším problémem u hráček byla nepravidelná menstruace a u třech tenistek se vyskytla také amenorea, která sou- visí nejspíše s vysokými tréninkovými dávkami. U 4 respondentek se vyskytla odpověď, že PMS ne- ovlivňují jejich výkon jak v tréninku, tak v utkáních. U dalších hráček se vyskytuje únava jako příznak PMS a bolest břicha. Ukázalo se, že hráčky trénink nepřizpůsobují, pokud mají malé bolesti, pokud mají velké bolesti trénink přizpůsobí (hraní úderů z místa, technické dovednosti). 4 respondentky z 8 užívají hormonální antikoncepci. Nejčastěji hráčky poci- ťovaly hněv a agresivitu při menstruaci a u pěti hrá- ček jsme zaznamenali...
Porovnání vybraných parametrů v utkáních Barbory Krejčíkové na French Open 2021
Kobera, Jakub ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Porovnání vybraných parametrů v utkáních Barbory Krejčíkové na French Open 2021 Cíle: Hlavním cílem této práce je porovnat vybrané parametry v každém utkání tenistky Barbory Krejčíkové na French Open 2021. Porovnávají se následující proměnné: tempo hry, počet vybraných rozeher (odehraných po podání z levé strany a z pravé strany, po prvním a druhém podání), počet vítězných úderů dané hráčky ve vybraných rozehrách a místo odkud byly zahrány (oblast základní čáry nebo sítě). Metody: Hlavní používanou metodou v této práci je notační systémová analýza. Jedná se o nepřímé pozorování videozáznamů všech 7 utkání Barbory Krejčíkové na French Open 2021. Proměnnými, které jsem sledoval, byly tempo hry (vypočítané podílem množství úderů v rozehře a času rozehry), počet vybraných rozeher po podání z pravé, levé stany dále po prvním, druhém podání a počet vítězných úderů v oněch vybraných rozehrách, přičemž jsem zaznamenával, zda byly zahrány z oblasti základní čáry či z oblasti okolo sítě. Rozehru jsem vybral v případě, že obsahovala čtyři a více odehraných úderů včetně podání a riternu. Výsledky: U třísetových zápasů je rozdíl mezi vyhranými body Krejčíkové a její soupeřky menší než u dvousetových zápasů. V prvních kolech utkání se poměr rozeher splňujících požadavky ku celkovému počtu rozeher zvyšuje....
Rozbor psychických dovedností a psychologické přípravy u profesionálních tenistů
Pavluv, Richard ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Rozbor psychických dovedností a psychologické přípravy u profesionálních tenistů Cíle: Cílem diplomové práce je zjištění a rozbor úrovně mentálních dovedností. Dále objasnění, jaké techniky z oblasti mentálního tréninku používají profesionální tenisté. Metody: V diplomové práci byl využit kvalitativní typ výzkumu. Jedná se o případovou studii sedmi profesionálních hráčů tenisu. Použity byly následující metody: strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami, zúčastněné pozorování a analýza dokumentů. Výsledky: Výsledným zjištěním této práce je, že vrcholoví tenisté mají různou úroveň mentálních dovedností. Můžeme konstatovat, že čím výše postavený tenista, tím lepší výsledky v oblasti psychologické přípravy vykazoval. Zároveň můžeme říct, že výrazně lepší výsledky se objevily u hráčů, kteří se umístili na lepším než padesátém místě dle žebříčku ATP. Klíčová slova: Mentální dovednosti, mentální trénink, psychologická příprava
Poranění způsobená jednostranným zatížením v tenise
Zmátlová, Anežka ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Poranění způsobená jednostranným zatížením v tenise Zpracovala: Anežka Zmátlová Vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Kočíb Cíle práce: Identifikovat nejčastější zranění spojená s jednostranným zatížením v tenise a následně navrhnout zásobník kompenzačních cvičení. Metody zpracování dat: V práci byla použita analýza dokumentů s využitím systematické metody a poznatků z literární rešerše. Výsledky práce: Na základě literární rešerše byly získány informace a poznatky z vědeckých a odborných zdrojů, které se týkají problematiky jednostranného zatížení v tenise a kompenzačních cvičení. Na základě těchto poznatků byl sestaven zásobník kompenzačních cvičení, který zahrnuje uvolňovací, protahovací a posilovací cviky. Výsledkem práce je praktický nástroj pro tenisty a trenéry, který umožňuje aktivně pracovat na prevenci jednostranného zatížení a snižování rizika zranění. Výsledky této práce mají potenciál přispět k lepšímu povědomí o jednostranném zatížení v tenise a důležitosti kompenzačních cvičení. Celkově lze konstatovat, že diplomová práce přináší komplexní přístup k problematice poranění způsobených jednostranným zatížením v tenise. Klíčová slova: Jednostranné zatížení, kompenzační cvičení, poranění, tenis
Předčasné ukončení kariéry u výkonnostních hráček tenisu
Pěničková, Dominika ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
Název: Předčasné ukončení kariéry u výkonnostních hráček tenisu Cíle: Cílem této diplomové práce bylo zjistit a analyzovat příčiny či důvody vedoucí k involuci v ženském výkonnostním tenise, a to především k jejich předčasnému ukončení kariéry, přičemž jejich cílem bylo dosažení vrcholové úrovně. Metody: V této diplomové práci jsem využila kvalitativního typu výzkumu. Vybrána byla varianta případové studie. Informace byly sesbírány pomocí semistrukturovaného rozhovoru a rozboru dat z dokumentů. Výsledky: Výsledky šetření dokazují, že neexistuje jeden hlavní důvod předčasného ukončení kariéry u výkonnostních hráček tenisu, ale hned několik dobrovolných a nedobrovolných kombinací důvodů, které k ukončení kariéry vedly. Hráčky ukončují předčasně kariéru zejména kvůli nedosažení požadované úrovně, a tím spojené dobrovolné zaměření se na studium a budoucí povolání. Tyto důvody jsou kombinací dlouhodobého sportovního neúspěchu (psychologický důvod) a svobodné volby odchodu (osobní důvod). Dalšími důvody předčasného ukončení jsou fyziologické problémy, nejčastěji zranění či nemoc, kvůli které byly hráčky nuceny přerušit aktivní činnost. Klíčová slova: Sportovní kariéra, důvody ukončení sportovní kariéry, předčasné ukončení
Zásobník cvičení pro tenisovou přípravu
Baumová, Tereza ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
Název: Zásobník cvičení pro tenisovou přípravu Cíle: Cílem práce bylo vytvoření zásobníku cvičení pro čtyři části tenisové přípravy: technickou, taktickou, psychologickou a kondiční. Metody: Na základě analýzy literatury, internetových zdrojů a s využitím vlastních zkušeností byl sestaven zásobník cvičení, který má sloužit jako možná inspirace pro tenisové trenéry. Jednalo se o záměrný výběr cvičení dle vlastních zkušenosti a uvážení. Do zásobníku byla zahrnuta jednoduchá cvičení pro začátečníky i cvičení náročnější a méně tradiční, pro pokročilé a vyspělejší hráče. Výsledky: Cvičení v zásobníku jsou v každé složce přípravy seřazena progresivně od těch nejméně náročných po více náročná. Každý úsek obsahuje minimálně 10 příkladů cvičení, která jsou zaměřená na vybranou problematiku. U každého cvičení je uveden název, cíl, cvičení je popsáno a vysvětleno, u vybraných cvičení je doplněna poznámka, příklad, varianta nebo je přiložen i ilustrační obrázek či fotografie. Klíčová slova: tenisová cvičení, technika, taktika, psychika, kondice
Specifika tréninku u dětí s ADHD v tenise
Slavíková, Magdalena ; Šteffl, Michal (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Specifika tréninku u dětí s ADHD v tenise Cíle: Cílem této studie bylo navrhnout soubor pedagogicko-psychologických doporučení a strategií pro trenéry a rodiče, které by pomohly maximalizovat účinnost a pozitivní dopad tenisového tréninku na děti s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Metody: Proběhlo pozorování tří vybraných dětí s ADHD během tenisového tréninku. Pozorování proběhlo po dobu jedné tréninkové jednotky. Tato metoda umožňuje sbírat data přímo z prostředí, v němž se děti přirozeně nacházejí. Dále byl realizován řízený strukturovaný rozhovor s trenérem zmíněných tří dětí. Tento rozhovor byl založen na deseti předem připravených otázkách, které se týkaly práce s dětmi s ADHD, výukových strategií a budoucnosti těchto dětí v tenise. Data z rozhovorů byla analyzována pomocí principu zakotvené teorie, což pomohlo identifikovat klíčové aspekty a vzorce v odpovědích trenéra. Výsledky těchto analýz pak byly využity k vytvoření návrhů pedagogických strategií pro práci s dětmi s ADHD v tenise. Výsledky: Výsledky naší studie poskytují obraz o situaci dětí s ADHD v kontextu tenisového tréninku. Pozorování ukázalo specifické chování a reakce dětí s ADHD během tréninkových jednotek. Byly identifikovány klíčové vzorce a aspekty chování, které mohou ovlivnit jejich učení a vývoj v rámci...
Případová studie amatérských hráčů tenisu
Mikulics, Kateřina ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Případová studie amatérských hráčů tenisu Cíle: Cílem bakalářské práce je hodnocení míry zlepšení tenisové techniky a přesnosti tenisových úderů u předem vybraných amatérských hráčů tenisu. První využitou metodou byla metoda získávání dat pomocí online ankety pro získání dílčích výsledků byla použita metoda přímého pozorování hráčů při tréninkových jednotkách třetí metodou bylo testování, které probíhalo na začátku a na konci tréninkového období pomocí " ". Výsledky: Oba hráči zlepšili techniku i přesnost svých tenisových úderů. U hráče č. přesnost úderů zlepšena o celý 1 level v testování " ". Při prvním testování (na začátku tréninkového období) získal hráč 126 bodů, zatímco při testování na konci tréninkového období získal 172 bodů. U hráče č. 2 bylo zlepšení přesnosti úderů menší, při prvním testování získal 162 bodů a při testování na konci tréninkového období získal 175 bodů. Technika úderů hráče č. 2 se zlepšila dvojnásobně. Hráči získali povědomí o hře tenis, znají základní pravidla hry a vědí, jak by se měli pohybovat na dvorci. Klíčová slova: Tenisová technika, trénink, zlepšení, tréninkové období
Dopad rané tenisové specializace na fyzický vývoj jedince
Fiala, Jan ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Dopad rané tenisové specializace na fyzický vývoj jedince Cíle: Cílem bakalářské práce je zhodnocení dopadu rané tenisové specializace jako dlouhodobé koncepce sportovního tréninku na fyzický a psychický vývoj jedince a jeho porovnání s vývojem v tréninku odpovídajícím vývoji. Metody: V práci bylo užito metod analýzy dokumentů a fyzických dat a dotazování vybraných jedinců formou strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami. Odpovědi respondentů jsou vyhodnoceny induktivním a deduktivním postupem analýzy dat. Výsledky: Výsledkem práce je vyhodnocení míry dopadu rané tenisové specializace na fyzický vývoj jedince, jeho mentální rozpoložení a vztah k tenisu jako profesionální sportovní aktivitě. Klíčová slova: raná specializace, dopad, jedinec, sport, rizika, výhody, vývoj
Technika juniorů v tenise
Hanzlík, David ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Technika juniorů v tenise Bakalářská práce se zabývá analýzou techniky úderů juniorů v tenise, konkrétně mírně pokročilých a pokročilých hráčů a hráček ve věku mezi 11 a 15 lety a zaměřuje se na tři základní údery, tedy na forhend, bekhend a podání, které se při hře nejčastěji vyskytují. Popisuje jednotlivé části výzkumu a představuje metody (videozáznam, testování, pozorování), které byly v rámci výzkumu použity. Pomocí videozáznamu analyzuje konkrétní detaily úrovně techniky úderů jednotlivých hráčů. Cíle: Analýza a zhodnocení techniky forhendů, bekhendů a podání mezi tenisovými hráči a hráčkami v tenisové škole. Metody: Pro získání dat byla využita metoda analýzy videozáznamu, pozorování a testování. Výsledky: Z analyzovaného materiálu vyplývá, že v provedení úderů dosáhli účastníci výzkumu podstatně vyšší úspěšnosti než v efektivitě, v technickém provedení úderů dosáhli hráči a hráčky lepšího hodnocení u bekhendů než u forhendů. U efektivity se prokázal lepším úderem forhend. Nejhůře dopadlo podání, kdy u poloviny testovaných bylo technické provedení výrazně horší než u forhendů a bekhendů, podobné výsledky byly patrné i u efektivity. Nejčastějšími chybami byly u všech tří typů úderů: špatná či nedostatečná práce s těžištěm, neodpovídající tvar nápřahu a též problém s dobrou rovnováhou a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 283 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.