Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zplyňování biomasy s oxidem uhličitým
Klíma, David ; Milčák, Pavel (oponent) ; Baláš, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá procesem zplyňování biomasy při použití zplyňovacího agenta – směs CO2 a O2. V první části je popsán samotný zplyňovací proces, zařízení, médium a jeho vliv na generovaný plyn. V druhé části je popsána experimentální část, která je zaměřena na změnu vlastností generovaného plynu při použití různého poměru CO2, O2, H2O a vzduchu ve zplyňovací směsi. Součástí experimentální části jsou i zpracovány a zhodnoceny výsledky.
Automatické kotle na tuhá paliva
Klíma, David ; Brázdil, Marian (oponent) ; Štelcl, Otakar (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá automatickými kotly na tuhá paliva. V první části jsou popsány jednotlivá tuhá paliva, která jsou vhodná pro spalování v automatických kotlech. Ve druhé části jsou popsány a rozděleny automatické kotle a jejich části. Třetí část je zaměřena na ekonomii a ekologii kotlů. V poslední části bakalářské práce je popsán experiment měřený na zkušebně.
Analýza hlavních vlivů ovlivňujících spotřebu energie v jedoucích dopravních zařízeních
KLÍMA, David
Tato diplomová práce na téma analýza hlavních vlivů ovlivňujících spotřebu energie v jedoucích dopravních zařízeních má za cíl poukázat na vliv jízdních odporů a jiných veličin na celkovou spotřebu energie. V první části se práce zabývá teorií o silniční dopravě, teorii jízdních odporů a také ekonomikou jízdy a měření spotřeby paliva. Druhá část se zabývá výpočtem odporů vybraných automobilů a jejich spotřebou.
Proměna regionálního obrazu Švédska a její souvislosti
Klíma, David ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Anděl, Jiří (oponent)
Téma regionálních rozdílů a prostorové nerovnoměrnosti je jedno z klasických témat, jimiž se zabývá geografie. Švédsko, které je jednou z nejvíce homogenních a nivelizovaných zemí na světě, se dlouhodobě vyznačuje velmi nízkými regionálními rozdíly. Právě proto představuje důležitý a zajímavý objekt studia. Cílem této práce je zmapovat proměnu regionálního obrazu Švédska od počátku 90. let a analyzovat vliv sektorových změn (konkrétně deindustrializace a terciarizace) a globalizace (skrze působnost nadnárodních korporací) na regionální rozdíly. Práce s využitím socioekonomických a demografických ukazatelů a kvantitativní statistiky zkoumá trend vývoje regionálních rozdílů ve Švédsku a naznačuje širší souvislosti tohoto vývoje. Hlavním poznatkem této práce je disproporcionální růst a vliv metropolitních regionů (zejména Stockholmu). Metropolitní regiony zvyšují svůj podíl na obyvatelstvu a socioekonomických aktivitách a vyznačují se dynamickým vývojem, jenž je umocněn vysokou specializací, přítomností odvětví s vysokou přidanou hodnotou, znalostní ekonomikou a lokalizací nadnárodních společností. Pozvolna dochází k růstu regionální variability, k čemuž přispívá disproporcionální vývoj největších měst, a k proměně regionálního obrazu tradičně velmi homogenního Švédska. Klíčová slova: Švédsko,...
Regionální vývoj ve Švédsku po roce 1990
Klíma, David ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Vogt, David (oponent)
Cílem této práce je zjistit, zda a jak se v posledních desetiletích mění regionální obraz a regionální rozdíly ve Švédsku, jedné z nejhomogennějších zemí na světě. K proměnám regionálního obrazu přispívá také globalizace a zostřená konkurence, které ovlivňují nejen firmy a odvětí, ale také státy a regiony. Proměňuje se i regionální obraz tradičně velmi homogenního a rovnostářského Švédska. Práce s využitím socio-ekonomických ukazatelů a základní statistiky zkoumá trend vývoje regionálních rozdílů ve Švédsku a naznačuje širší souvislosti tohoto vývoje. Základní hypotézou je, že krize a zvýšená konkurence přispívají k prohlubování regionálních rozdílů. Regionální rozdíly se ve Švédsku v posledních dvaceti letech skutečně zvětšují a je pravděpodobné, že souvisí s krizovým vývojem hospodářství, i když nelze jednoznačně určit dominantní faktory. Ke zvětšování regionální variability však dochází jen v některých aspektech sociálně ekonomického vývoje, v řadě ohledů zůstává Švédsko nejvíce homogenní zemí Evropy. Práce se zabývá rozdíly a vývojem z hlediska krajů. Klíčová slova: regionální vývoj, regionální rozdíly, Švédsko, globalizace, krize
Regionální vývoj ve Švédsku po roce 1990
Klíma, David ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Vogt, David (oponent)
Cílem této práce je zjistit, zda a jak se v posledních desetiletích mění regionální obraz a regionální rozdíly ve Švédsku, jedné z nejhomogennějších zemí na světě. K proměnám regionálního obrazu přispívají také globalizace a zostřená konkurence, které ovlivňují nejen firmy a odvětví, ale i státy a regiony. Proměňuje se i regionální obraz tradičně velmi homogenního a rovnostářského Švédska. Práce s využitím socio-ekonomických ukazatelů a základní statistiky zkoumá trend vývoje regionálních rozdílů ve Švédsku a naznačuje širší souvislosti tohoto vývoje. Základní hypotézou je, že krize a zvýšená konkurence přispívají k prohlubování regionálních rozdílů. Regionální rozdíly se ve Švédsku v posledních dvaceti letech skutečně zvětšují a je pravděpodobné, že souvisí s krizovým vývojem hospodářství, i když nelze jednoznačně určit dominantní faktory. Ke zvětšování regionální variability však dochází jen v některých aspektech sociálně ekonomického vývoje, v řadě ohledů zůstává Švédsko nejvíce homogenní zemí Evropy. Práce se zabývá rozdíly a vývojem z hlediska krajů. Klíčová slova: regionální vývoj, regionální rozdíly, Švédsko, globalizace, krize
Ocenění podniku Crystalex a.s.
Klíma, David ; Rýdlová, Barbora (vedoucí práce) ; Pláničková, Markéta (oponent)
Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty podniku Crystalex CZ, s. r. o. k datu ocenění 1. 1. 2015. Hned z kraje práce je představena oceňovaná společnost. Dále navazuje finanční analýza, kde je zkoumáno finanční zdraví podniku a předpoklad going concern. Práce pokračuje strategickou analýzou, jejímž výsledkem je prognóza tržeb oceňovaného podniku. Poté jsou prognózovány generátory hodnoty a na jejich základě vytvořen finanční plán. Vrcholem práce je pak samotné ocenění podniku, a to výnosovou metodou DCF Entity ve třech variantních scénářích.
Finanční analýza firmy Crystalex CZ, s.r.o.
Klíma, David ; Dufková, Eva (vedoucí práce) ; Marek, Petr (oponent)
Cílem této bakalářské práce je finanční analýza společnosti Crystalex CZ, s. r. o. za období 2009 -- 2012 a následně analýza SWOT. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to metodickou a praktickou. V metodické části je popsána metodika finanční analýzy. V praktické části je stručně představena společnost, provedena samotná finanční analýza včetně výpočtu bankrotního a bonitního modelu a porovnány poměrové ukazatelé s odvětvovými průměry. Práce ukázala, že Crystalexu se opět daří. Dosahuje vysoké rentability aktiv i vlastního kapitálu, dobré doby obratu aktiv a dle Kralicekova Quicktestu se jeho bonita pohybuje na rozmezí dobrá a velmi dobrá. Práce ale poukázala i na jeho slabé stránky, a to především zbytečně velký pracovní kapitál, nízké krytí zásob pracovním kapitálem, malou hodnotu úrokového krytí a vysokou dobu obratu zásob. Dle analýzy SWOT doporučuje tato práce Crystalexu minimalizovat jeho slabé stránky a za pomoci svých silných stránek využít potenciální příležitosti.
Analýza hmotnostní koncentrace polétavého prachu v silniční dopravě v závislosti na dopravní trase a prostředí.
KLÍMA, David
Tato bakalářská práce na téma Analýza hmotnostní koncentrace polétavého prachu v silniční dopravě v závislosti na dopravním prostředí se zabývá měřením hmotnostní koncentrace polétavého prachu v místech, která se lišila jak v intenzitě provozu tak ve velikosti zdrojů prachových částic. Měřením byly získány objektivní informace o vlivu pohybu vozidel různých kategorií v silniční dopravě na znečištění ovzduší emisemi z nespalovacích procesů.

Viz též: podobná jména autorů
10 KLÍMA, David
1 KLÍMA, Dominik
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.