Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozhodovací praxe Apelačního soudu a Constitutio Criminalis Josephina (1687-1727)
Vacek, Josef ; Starý, Marek (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent) ; Knoll, Vilém (oponent)
ROZHODOVACÍ PRAXE APELAČNÍHO SOUDU A CONSTITUTIO CRIMINALIS JOSEPHINA (1687-1727) Disertační práce JUDr. Josef Vacek Klíčová slova: apelační soud; právní dějiny; 17. století; trestní právo; rozhodovací praxe; prameny práva; raný novověk Abstrakt Předkládaná práce se zabývá proměnou rozhodovací praxe pražského apelačního soudu v trestních věcech a to v souvislosti s vydáním nového trestního zákoníku Constitutio Criminalis Josephina z roku 1707. V práci je nejprve analyzován dosavadní stav bádání, na který navazuje rozbor vnitřního uspořádání soudu, včetně mechanismů výběrů a přijímání nových radů. Významný prostor je věnován též relevantním právním předpisům pro činnost apelačního soudu a celkově pro trestní právo v období od konce 16. století od vydání Koldínova zákoníku do počátku 18. století, kdy byla Josephina vydána. Těžištěm práce je rozbor tisíců rozhodnutí vydaných apelačním soudem v trestních věcech, a to ve třech oblastech: delikty proti životu, majetková trestná činnost a sexuální delikty. Základním pramenem se staly ortelové manuály, knihy vedené u apelačního soudu, od kterých byla zaznamenávána rozhodnutí především v trestních věcech - jedná se o tisíce záznamů v češtiny, němčině a místy též latině. V každé z uvedených oblastí práva byly vybrány dva, resp. tři delikty, u nichž byla provedena...
Nový zákoník, nebo redakce původního? Porovnání českých zemských zřízení z let 1500 a 1549
Stojan, Marek ; Starý, Marek (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent)
Tato práce se věnuje porovnání dvou klíčových kodifikací českého zemského práva první poloviny 16. století, a to Vladislavského zřízení zemského a Zemského zřízení z roku 1549. Cílem je zodpovědět na otázku, zda je možné na mladší ze zákoníků pohlížet stejně, jak tak činí dosavadní historiografie. Tedy, že Zemské zřízení z roku 1549 je pouhou redakcí Vladislavovy kodifikace. Rád bych se zamyslel nad tím, jestli rozdíly obou děl nedosahují takové míry, že bychom měli spíše hovořit o dvou relativně samostatných zákonících. Faktem je, že oba právní předpisy vznikaly ve velmi odlišném prostředí a působily na ně různé ideové i personální vlivy. Odlišná je také struktura textu a obsahová stránka obou zákoníků. Pro podobu práva obecně, nejen v rámci raného novověku, je klíčové rozložení moci uvnitř státu, což se samozřejmě podepsalo na výsledné podobě obou kodifikací. V první kapitole se zaměřím na zasazení obou zákoníku do celkového právněhistorického kontextu, s důrazem na okolnosti vzniku, průběhu přípravných prací a reálných dopadů na rozložení moci v rámci zemí Koruny české. Pozornost bude také věnována státoprávnímu myšlení v dílech vybraných klasiků. Dalším mým cílem je zaměřit se i na celkový právní vývoj nejen v rámci Českého království, ale i Markrabství moravského. Jsem toho názoru, že tento...
Vývoj českého vodního práva a právních vztahů spojených s vodou
Urban, Michael ; Kindl, Vladimír (vedoucí práce) ; Šouša, Jiří (oponent) ; Vojáček, Ladislav (oponent)
Vývoj českého vodního práva a právních vztahů spojených s vodou Abstrakt Tato disertační práce pojednává o vývoji právní úpravy vodního práva a právních vztahů spojených s vodou na území České republiky. Podává výklad o dané problematice od počátků českého státu do současnosti. Práce je rozdělena do šestnácti chronologicky navazujících kapitol zaměřených na jednotlivá údobí vývoje této problematiky. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny na dílčích podkapitoly pojednávající o podoborech vodního práva a právních vztazích spojených s vodou. První čtyři kapitoly představují teoretický úvod a společný základ pro ostatní kapitoly. První kapitola obsahuje rozbor pojmu vodního práva a systematiku vodního práva. Druhá kapitola provádí nástin vývoje vodního práva ve starověku jako osvětlení nejstarších kořenů vodního práva. Třetí kapitola pojednává o základech a struktuře římského vodního práva coby metodologického základu oboru vodního práva. Čtvrtá kapitola se zabývá základními rysy vývoje vodního práva na území států sousedících s Českou republikou. Kapitoly 5-15 tvoří jádro práce a pojednávají o jednotlivých údobích vývoje českého vodního práva a právních vztahů spojených s vodou. Kapitola pátá pojednává o vývoji v předhusitském období. Šestá kapitola pojednává o vodním právu v období stavovského státu. Sedmá...
Sociální zákonodárství v českých zemích v letech 1918-1948
Roubíková, Petra ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent) ; Rákosník, Jakub (oponent)
Sociální zákonodárství v českých zemích v letech 1918 - 1948 Abstrakt Disertační práce se zabývá sociálním zákonodárstvím v letech 1918-1948, tedy za první, druhé a třetí republiky československé. Základy československé sociální legislativy však byly položeny za Rakouska-Uherska již v druhé polovině 19. století. Vývoj sociálního zákonodárství přímo souvisel s existencí právní úpravy moderní obecní samosprávy a jejích vyšších stupňů. V tomto ohledu byly přijaty dva velmi důležité zákony: zákon č. 18/1862 ř.z. ze dne 5. března 1862 "jímžto se vyměřují základní pravidla, dle nichž se mají uspořádati záležitosti obecní a dne 3. prosince 1863 zákon č. 105/1863 ř.z. "o právu domovském". Ohledně chudinské péče byl dne 3. prosince 1868 přijat zákon v příčině opatření chudých neboli "chudinský zákon" (zákon č. 59/1868 zemského zákoníku). Na základě sociální politiky "cukru a biče" Otto von Bismarcka v Německu, přijala rakouská vláda řadu zákonů o zdravotním a jiných typech systémů sociálního pojištění, které neplatily obecně, nýbrž s rozdíly v závislosti na profesi, odlišné např. pro horníky, tovární dělníky nebo úředníky. Protože zákonem č. 11/ 1918 Sb. došlo k recepci veškerých dosavadních rakouských právních předpisů do československého právního řádu, staly se rakouské říšské a zemské předpisy základem dalšího...
Právní vývoj Slovenské republiky 1939-1945
Krákorová, Martina ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent)
Práce je rozdělena do pěti kapitol. První je pokusem zachytit nejvýznamnější právní momenty, které se staly v období, kdy se Slovákům naskytla možnost vymanit se ze spojení s habsburskou velmocí a zformovat se spolu s dalším slovanským národem v samostatný demokratický stát, resp. zklamání určité politicky aktivní části slovenského obyvatelstva z nenaplněných představ o státoprávním uspořádání v rámci společného československé státu. Tato kapitola pak ve své druhé polovině nabízí přehled událostí, které již bezprostředně vedly ke vzniku prvního samostatného slovenského státu. Druhá kapitola pojednává o mezinárodním postavení nově vzniklého státního celku a především se zaměřuje na poukázání na pouze teoretickou samostatnost Slovenské republiky, která se fakticky nacházela ve vazalském poměru k Hitlerovu Německu, a která si nejen kvůli této skutečnosti vysloužila označení "nacistický satelit". Kapitola třetí je studií slovenské ústavní listiny, pokusem o její charakteristiku a zhodnocení. Vývoj slovenského režimu v letech 1939 - 1945, jeho fašizaci a to "legální cestou", na podkladě celé řady právních norem, které postupně zaváděly totalitní právní pořádek, je obsahem čtvrté kapitoly. Poslední kapitola zachycuje jednu z nejsmutnějších a nejostudnějších skutečností slovenských dějin, protižidovské...
Nejvyšší správní soud ČSR - vznik a vývoj
Sabevová, Karolína ; Soukup, Ladislav (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent)
Práce se zabývá vznikem a vývojem Nejvyššího správního soudu Československé republiky. Při zevrubném historickém exkurzu sledujícím i normativní stránku věci je nemalá část práce věnována i konstituování Nejvyššího správního soudu ve Vídni. Důvodem této skutečnosti je fakt, že právě vídeňský správní tribunál byl po vniku samostatné Československé republiky použit jako legislativní i personální můstek pro umožnění rychlého zřízení Nejvyššího správního soudu Československé republiky, jako soudní instituce vystavěné na koncentrovaném systému a stojící mimo klasickou soudní soustavu. Po ustanovení Nejvyššího správního soudu ČSR je v práci řešena problematika zahájení jeho činnosti po samotném vzniku, jakož i konstatovány výjimky provedené v jeho koncepci oproti Nejvyššímu správnímu soudu Rakouské monarchie. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud ČSR si velmi záhy po svém vzniku vydobyl velmi prestižní a důvěryhodné postavení, došlo k jeho zahlcení napadanými kauzami. V této souvislosti je část práce věnována i snahám o odlehčení tohoto přetížení Nejvyššího správního soudu ČSR novelizačním zákonem č. 164/1937 Sb. Nejvyšší správní soud Československé republiky vynikal svou kvalitní a odbornou rozhodovací činností, jejíž mnohé elementy jsou aplikovatelné i v dnešním právním řádu, a proto je adekvátní...
Členství v církvích a náboženských společnostech v České republice
Knapová, Veronika ; Tretera, Jiří Rajmund (vedoucí práce) ; Kindl, Vladimír (oponent)
Resumé Autor se zabývá otázkou členství ve všech církvích, které byly do konce roku 2007 v České republice registrované podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Autor zkoumá na základě platných církevněprávní předpisů postavení členů církví, a to z předem vybraných hledisek. Jimi jsou podmínky vzniku členství, příslušnost členů k církevním sborům, církevní práva a povinnosti se zaměřením na pravomoc v oblasti církevní samosprávy, členství plnoprávné a neplnoprávné, výkon církevního dohledu a církevními řády předvídané způsoby zániku členství v průběhu života členů. Závěrem práce autor obecně shrnuje společné znaky všem církvím v dané oblasti právní úpravy a uvádí přehled možností, s nimiž se lze, v rámci hledisek, ze kterých bylo členství v církvích nazíráno, uvnitř jednotlivých církví setkat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.