Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 167 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Psychologické pojetí viny v díle Karla T. Jasperse
Hartlová, Klára ; Kebza, Vladimír (vedoucí práce) ; Takács, Lea (oponent)
Bakalářská práce popisuje pojetí viny v díle německého psychologa a filosofa Karla T. Jasperse. V první části se věnuje představení Karla Jasperse jakožto autora a myslitele, v druhé kontextu vzniku Jaspersova vlastního myšlení s přihlédutím k důležitým myslitelům, kteří jej ovlivnili. Třetí část podrobně rozebírá Jaspersovo zásadní dílo Otázka viny, přičemž je kladen důraz na morální a metafyzickou vinu. Čtvrtá část se věnuje problematice kolektivní viny a Jaspersově uchopení této otázky, jakož i reakcemi dalších autorů. V páté části je rozpracován pojem svědomí a jsou tak doplněny některé otázky vyvstávající z Jaspersova díla. V empirické části je proveden návrh výzkumu s názvem Vnímání pojmu svědomí u psychologů. Klíčová slova: vina, Karl Jaspers, svědomí, psychologie, filosofie
Resilience a vnímání životní smysluplnosti
Švarcová, Tereza ; Kebza, Vladimír (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Resilience a vnímání životní smysluplnosti jsou fenomény, jimž věnuje v poslední době cizojazyčná odborná literatura stále více pozornosti. Závěry výzkumu resilience a vnímání životní smysluplnosti nacházejí svůj prostor v psychoterapii, poradenství i preventivní péči. Předmětem teoretické práce bylo představení konceptů resilience a vnímání životní smysluplnosti nejdříve jako samostatných oblastí, a dále jejich propojení do vzájemně interagujícího celku. V teoretické části práce bylo poukázáno na věková specifika resilience zvláště v souvislosti s vývojovými úkoly jednotlivých stádií. Předmětem praktické části práce bylo výzkumně prokázat vzájemný vztah resilience a vnímání životní smysluplnosti na zkoumaném vzorku (N = 231). Byly používány tři dotazníkové metody - Connor - Davidson Resilience Scale (CD - RISC), Life Engagement Test (LET) a LOGO - test. Další částí praktické části práce bylo zjistit, zda existují rozdíly v míře resilience a vnímání životní smysluplnosti u dvou věkových skupin (18 - 30 let a 31 - 65 let). Výsledky praktické části práce prokázaly signifikantní vztah mezi oběma fenomény. U obou věkových skupin byly zjištěny signifikantní rozdíly v míře prožívané existenciální frustrace měřené LOGO - testem výsledky diplomové práce podporují využívání nově přeloženého dotazníku CD -...
Zvládání stresu a životních událostí ve vztahu ke smyslu pro humor a psychologické pohodě
Fodorová, Dagmara ; Výrost, Jozef (vedoucí práce) ; Kebza, Vladimír (oponent)
Teoretická část diplomové práce se zabývá především definicí a vymezením pojmů humoru, smyslu pro humor, stresu, životních událostí a osobní pohody a současně předkládá přehled základních teorií vztahujících se k těmto tématům. Cílem práce je však hledat jednotlivé souvislosti mezi zmiňovanými tématy. Především se snaží poukázat na pozitivní vliv smyslu pro humor na zvládání stresu a životních událostí. Empirická část práce se snaží ukázat smysl pro humor jako jednu z copingových strategií. Empirická část je založena na zpracování závěrů, které přinesla kvalitativní sonda, založena na hloubkových rozhovorech na téma smyslu pro humor a jeho souvislostí. Kvalitativní rozbor slovního materiálu naznačuje jednak souvislost smyslu pro humor s osobní pohodou a jednak předkládá smysl pro humor jako jednu z copingových strategií stresu a životních krizí. Klíčová slova: humor, smysl pro humor, osobní pohoda, stres, životní události, copingové strategie
Adaptace u seniorů jako předpoklad úspěšného stárnutí
Doskočilová, Aneta ; Štětovská, Iva (vedoucí práce) ; Kebza, Vladimír (oponent)
Úspěšné stárnutí je stále více aktuálním tématem vzhledem k rychle stárnoucí populaci a je tedy klíčové zabývat se tím, jak se staří lidé adaptují na přicházející stáří, a zda se lze na něj nějakým způsobem připravit. Model zvládání životních problémů - Selekce, optimalizace a kompenzace představuje celoživotní adaptační strategii, která právě ve stáří vede k úspěšnému stárnutí. Vedle adaptace mají svůj význam i postoje ke stárnutí a stáří, které mají vliv i na sebepojetí seniora. Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl zmapovat postoje ke stáří a používání modelu zvládání životních problémů u vzorku mladších a starších českých seniorů pomocí dotazníků SOC a AAQ. Výzkum měl také kvalitativní aspekt, který se zaměřoval na zmapování tématu přípravy na stáří a strategií vedoucích k úspěšnému stárnutí. Ukázalo se, že se mladší a starší senioři mezi sebou liší pouze v používání strategie Zvolené selekce, v dalších strategiích nebyl nalezen rozdíl mezi věkovými skupinami. V oblasti postojů se mezi sebou věkové skupiny také nelišily. Z výsledků i vyplývá, že mezi používáním strategie SOC a vlastním postojem ke stáří neexistuje vztah. Senioři doporučují mladým lidem i svým vrstevníkům myslet na své zdraví, udržovat kvalitní vztahy s rodinou a přáteli a věnovat se společenskému životu a svým zálibám....
Sensation seeking tendency and its relationship to well-being
Šuk, Oleg ; Kebza, Vladimír (vedoucí práce) ; Hrachovinová, Tamara (oponent)
Diplomová práca v teoretickej časti predstavuje vývoj poňatia osobnej pohody (well-being) a tendencie k vyhľadávaniu intenzívnych zážitkov (sensation seeking tendency). Pomocou analýzy dostupných zdrojov v českej a zahraničnej literatúre predkladá aktuálne teoretické poznatky o týchto konceptoch a diskutuje o ich vzťahu k ostatným fenoménom psychiky. Vo výskumnom šetrení je overovaná hypotéza o existencii vzájomného vzťahu medzi osobnou pohodou reprezentovanou dotazníkom SWLS (Satisfaction With Life Scale; Diener a kol., 1985) a tendenciou k vyhľadávaniu intenzívnych zážitkov reprezentovanou škálou SSS V (Sensation Seeking Scale V; Zuckerman, 1979). Ako podporný dotazník bol využitý desať- položkový osobnostný inventár TIPI (Ten-item Personality Inventory; Gosling a kol., 2003). Výskumu sa zúčastnili dve skupiny respondentov: česká (N = 137) a slovenská (N = 181), s ktorými sa pracovalo ako s jednou (N = 318). Na základe Pearsnovej korelácie a hierarchickej regresnej analýzy bol zistený zanedbateľný signifikantný vzťah (r = 0,12; p < 0,05) medzi sub-škálou vyhľadávanie skúseností (ES) a SWLS. Skór dosiahnutý v ES sa však na predikcii rozptylu SWLS nepodieľal. Celkovo sa nepodarilo overiť hypotézu o existencii vzťahu medzi SWLS a SSS V a boli prijaté nulové hypotézy o vzájomnej nezávislosti. Ďalej...
Kreativita ve vizuální umělecké tvorbě
Zejdová, Hana ; Šípek, Jiří (vedoucí práce) ; Kebza, Vladimír (oponent)
Motivace se jeví jako jedna z významných proměnných, která se podílí na kreativitě jedince. Může kreativitě přispět jak pozitivně, tak jaké na ni mít negativní dopad. Rozhodli jsme se vybraným způsobem nahlédnout na motivaci výtvarníků a zamyslet se nad tím, jestli kontakt s uměním může do určití míry hrát v jejich osobnostním profilu svou roli. V teoretické části se prvně zabýváme vymezením umění, jeho druhy a psychologií umění. Dále hovoříme o uměleckém díle jako o produktu umělecké tvorby, popisujeme strukturu osobnosti a konkrétně osobnost autorů uměleckých děl. Nastiňujeme spletitost kreativity jako fenoménu. Závěrem se zaměřujeme na motivaci v sociální psychologii kreativity. Záměrem této diplomové práce je zmapovat pomocí Dotazníku motivace k výkonu LMI vybrané psychosociální osobnostní rysy výtvarníků a podívat se na to, zda se významně liší od osobnostních rysů srovnávací skupiny "neumělců" s ekonomickým zaměřením (n=63). Ve shodě se studiemi v oblasti kreativity se ukázalo, že výtvarníci oproti neumělcům významně výše skórovali na škálách flow, hrdost na výkon a samostatnost. V protikladu k výsledkům studií zabývajících se kreativitou všeobecně u lidí, naše výsledky ukázaly, že výtvarníci jsou více soutěživí oproti neumělcům. Angažovanost, preference obtížnosti, orientace na status, ale...
The effect of Gender on Adolescent's theory of mind
Šalapková, Jana ; Kebza, Vladimír (vedoucí práce) ; Stehlík, Luděk (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá skúmaním vzťahu medzi pohlavím a fungovaním teórie mysle u adolescentov. Teória mysle sa vo vedeckom bádaní objavila len zhruba pred 30 rokmi. Výskumy sa odvtedy sústredili najmä na detsky vek, na skúmanie, či je človek jediný živočíšny druh, ktorý má túto schopnosť alebo ju nájdeme aj u zvierat. Pomerne veľká pozornosť bola venovaná aj deficitom teórie mysle. Na základe preštudovaných zdrojov je jasné, že vývin teórie mysle sa nekončí v detstve ale pokračuje v priebehu adolescencie až do dospelosti. Aj napriek týmto zisteniam je stále nedostatok štúdii popisujúcich teóriu mysle v období adolescencie, a to aj napriek tomu, že sa jedná o kritické obdobie vo vývine sociálnych, emocionálnych a vzťahových schopností. Jedným z faktorov, ktoré môžu zohrávať úlohu, opierajúc sa pritom o výsledky doterajších štúdií je vzťah pohlavia a budovanie vlastnej identity, čo patrí medzi najmenej skúmané aspekty teórie mysle. Metódy pomocou ktorých sme sa snažili tento vzťah testovať boli Test očí a skrátená verzia Bemovej Inventára pohlavných rolí. Výsledky ukázali, že starší (17-roční) adolescenti v Teste očí skórovali významne vyššie ako mladší (16-roční). Rozdiely medzi chlapcami adolescentmi a dievčatami- adolescentkami sa nepreukázali. Komparácia rozdielov v rámci gendrovej identity,...
Významné faktory kvality pracovního života z hlediska managementu v neziskovém sektoru
Jenšovská, Lucie ; Kirovová, Iva (vedoucí práce) ; Kebza, Vladimír (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou kvality pracovního života (quality of work life, QWL), konkrétně významnými faktory QWL z pohledu managementu v nestátních neziskových organizacích. Vnímání kvality pracovního života se projevuje pozitivně nejen v pracovní spokojenosti, ale také osobní pohodě a pracovní výkonnosti (její produktivitě a kvalitě). Cílem této mapující studie je zjištění významných faktorů QWL subjektivní perspektivou. K tomuto účelu byly využity expertní polostrukturované rozhovory. Výsledky naznačují, že identifikované faktory se shodují s oblastmi QWL uváděné jednotlivými autory či institucemi. Byly identifikovány tyto faktory: absence stresu, mezilidské vztahy na pracovišti, podpora od organizace, vedení, ohodnocení za práci, pracovní prostředí. Ke kladně hodnoceným faktorům patří dobré vztahy na pracovišti, potřebnost a užitečnost služby a možnosti seberealizace. K problematickým faktorům práce vedoucí pracovníci řadí finanční podmínky, povinnosti vyplývající z legislativního rámce, nejistotu z udržitelnosti služby, pohled společnosti a nízkou úroveň prostorového zázemí. Poznatky se mohou stát přínosem pro organizace poskytující sociální služby, mohou být využitelné při snazší implementaci a podpoře faktorů QWL, prožívání osobní pohody v práci, při výběru zaměstnanců, jejich...
Psychologické aspekty obezity
Mašková, Eva ; Kebza, Vladimír (oponent) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
Cílem této rigorózní práce "Psychologické aspekty obezity" je popsat psychologické poznatky o příčinách a následcích obezity, jednoho z nejrozšířenějších zdravotních problémů ve světě. Tato práce vznikla rozšířením práce diplomové s názvem "Psychologická problematika obezity." Mezi stěžejní témata teoretické části patří definice obezity, epidemiologie, etiologie, ale i prevence a léčba tohoto onemocnění. Klíčovým tématem jsou však psychologické charakteristiky, které se s tématem obezity pojí. Mezi ty byly zařazeny osobnostní faktory obézních jedinců, volní vlastnosti a sebekontrola, jakož i specifická psychopatologie. Výzkumná část této práce mapuje výskyt těchto specifických fenoménů se zaměřením na emocionální přejídání, syndrom nočního jedení a příznaky poruch příjmu potravy. Výzkumný vzorek představovalo 80 respondentů s diagnózou obezity I. až III. stupně, kteří se účastnili edukačně-rekondičního pobytu pořádaného III. Interní klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Vysokoškolskou tělovýchovnou jednotou. Použitými metodami byly "Dotazník jídelního chování a emocionality" (JICHEM), "The Eating Disorder Examination Questionnaire 6.0" (EDE - Q) a "The Night Eating Questionnaire" (NEQ). Data tohoto kvantitativního výzkumu byla vyhodnocena standardními statistickými metodami. Klíčová...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 167 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.