Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Norská politika spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu jako nástroj měkké moci norské zahraniční politiky
Rozsypal Pajerová, Anna ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Svobodný, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem norské politiky spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu jako nástroje měkké moci norské zahraniční politiky. V oblasti evropského regionu analyzuje tři úrovně, skrze které se Norsko angažuje v programech vzdělávání a výzkumu. První úrovní je politika spolupráce Norska z pozice podřadného aktéra, kterou Norsko zaujímá vůči Evropské unii, druhou je politika spolupráce z pozice rovnocenného aktéra, která je typická pro norskou spolupráci v severském regionu, a poslední je norská kooperace skrze Fondy EHP a Norské fondy, kde Norsko zastává pozici nadřazeného aktéra. Práce vychází z teorie mezinárodní spolupráce a teorie Roberta Keohana a Josepha Nye o měkké moci, komplexní interdependenci a asymetrii vztahů mezi zúčastněnými. Při zkoumání se využívá kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Práce dochází k závěru, že Norsko snižuje finanční výdaje do oblasti, kde má větší vliv a může tak více užít svou měkkou moc, a naopak investuje do oblasti, kde zastává roli podřadného aktéra. Vysvětlení je nalezeno v teorii mezinárodní spolupráci a hře na kuře, kdy pro úspěšnou spolupráci v dlouhodobém horizontu není cílem vyhrát, ale dosáhnout kompromisu, tj. neustále mírnit jakékoliv výkyvy v mocenské rovině a směřovat k rovnovážnému stavu.
Evropská unie - globální aktér?
Mizerová, Iva ; Urban, Luděk (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Evropská unie je historicky unikátním celkem. Nejen, že je zatím přesně teoreticky nedefinovatelná, ale i v praxi je entitou mnohostrannou a mnohovrstvou, která navíc není ještě stále ve své konečné fázi, a jejíž vývoj se přizpůsobuje stále se měnícímu geopolitickému prostředí. Přes všechny nejasnosti ohledně své formy a směřování ale nesporně hraje velmi významnou roli ve světovém systému. Často bývá dokonce nazývána velmocí nebo globální silou či aktérem. Zda je ale natolik koherentní a silná, aby takovou roli hrát mohla, zůstávalo prozatím nezodpovězeno. Tato práce si proto kladla za cíl zjistit, čím vlastně Evropská unie ve své nynější podobě v současném světě je, a zda o ní lze uvažovat jako o globálním aktérovi, a to jak z hlediska teorií, tak i v praxi. Současné teorie mezinárodních vztahů ji jen obtížně zapojují do svých systémů a převážná většina ji neshledává být aktérem v žádném slova smyslu. Připodobňují jí buď k zárodku suverénního státu, nebo k mezinárodní organizaci, a jen na tomto základě by ji pak byly schopny nějakým způsobem jako aktéra pojmout. Jedinou teorií, která ji takto nehodnotí je liberální intergovernmentalismus, který ji vidí jako specifickou, ne zcela intergovernmentální mezinárodní organizaci se supranacionálními centralistickými prvky, a zároveň připouští, že je aktérem v...
Britská bezpečnostní politika:mezi USA a Evropou 1998-2003
Potůčková, Barbora ; Rovná, Lenka (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Rigorózní práce "Britská bezpečnostní politika: mezi USA a Evropou, 1998-2003" pojednává o britské bezpečnostní politice v období mezi rokem 1998, kdy se Británie ujala vedení Evropské bezpečnostní a obranné politiky, a rokem 2003, kdy došlo k poslední zásadní krizi v transatlantických vztazích v souvislosti s válkou v Iráku. Zvláštní pozornost je věnována britským vztahům s USA a s Evropou, neboť práce zkoumá aplikaci a efektivitu strategie transatlantického mostu, kterou ve zkoumaném období oživil britský premiér Tony Blair. Podstatou tohoto konceptu je předpoklad, že tradiční těsné spojenectví s USA lze využít k posílení britského vlivu v Evropě a že naopak případná pozice Británie v čele Evropy by Londýnu přinesla větší šanci ovlivnit politiku USA. Součástí této strategie je snaha o zajištění transatlantického konsenzu v základních otázkách. Kulisu výzkumu tvoří vývoj událostí, které jsou významné z hlediska britské a transatlantické bezpečnosti zkoumaného období. Práce proto sleduje zejména britský postoj k Evropské bezpečnostní a obranné politice, vztah Británie vůči americké "válce proti teroru", kterou odstartovaly teroristické útoky z 11. září 2001. a Blairovo úsilí o uplatnění strategie transatlantického mostu v tomto období. Analýza shledává, že Blairovo úsilí o zprostředkování euro- amerického...
Znalosti a sítě místních akčních skupin v České republice v programovém období 2014-2020
Kačerová, Eliška ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hauser, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se věnuje místním akčním skupinán (MAS) v České republice během programového období 2014-2020, které vycházejí z iniciativy Evropské unie pro rozvoj venkova LEADER. Konkrétně se tato práce zabývá jejich schoptnostmi získávat a předávat si navzájem znalosti, učit se, a také jejich sítěmi kontaktů. V rámci této práce je zkoumáno, jakého charakteru byly získané znalosti ve zkoumaném období, jakými prostředky tyto znalosti proudily a také jaká forma učení převládala. Dále jsou zkoumání podrobeny LEADER sítě, přesněji Národní síť MAS, Krajská sdružení a ELARD, s ohledem na to, zda v nich panují dobré vztahy s vysokou mírou komunikace a důvěry, což jsou klíčové prvky efektivně fungujících sítí. Poslední oblastí výzkumu je institucionální hustota prostředí českých MAS, kdy je pozornost zaměřena na nevědecké instituce a technologickou infrastrukturu, které tvoří předpoklad pro vytváření inovativních přístupů a pro efektivní rozvoj území. Teoretické ukotvení a kritéria této práce vychází z teorie učících se regionů, která připisuje právě znalostem, sítím a institucionální hustotě klíčovou roli v úspěšném regionálním rozvoji. Pro získání dat bylo využito smíšené metody výzkumu, tedy kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu uskutečněného ve formě dotazníkového šetření,...
Místo paměti: Irské národní muzeum a komemorace velikonočního povstání ve výstavě Proclaiming a Republic
Špína, Vladimír ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
Výstava Proclaiming a Republic: The 1916 Rising (2016-2020) byla Národním muzeem Irska otevřena v rámci projektu Decade of Centenaries jako připomínka velikonočního povstání. Tato práce výstavu chápe jako místo paměti, které u příležitosti stoletého výročí reprezentovalo oficiální paměť povstání, a klade si za cíl tuto paměť analyzovat. Výstava je nahlížena prostřednictvím rámce SANE jako mnemonická formace a důraz je kladen na narativ výstavy. Jeho analýza vychází z předpokladů nové muzeologie, podle níž moderní muzea pracují buď s hegemonními (oslavnými, status quo udržujícími), nebo kontra- hegemonními (minoritními, status quo popírajícími) narativy. Obsah výstavy (texty, exponáty, fotografie), který byl autorem práce zdokumentován během opakovaných návštěv v letech 2017 a 2018, je podroben tematické analýze. Aplikací metody tematické sítě je v narativu výstavy identifikováno devět tzv. globálních témat - makrotémat zachycujících koho/co, jak a čím výstava komemoruje. Práce dochází ke zjištění, že výstava navzdory očekávání nové muzeologie upevňuje tradiční mýty velikonočního povstání a pracuje s převážně dominantními narativy. K narativům kontra-hegemonním přistupuje tak, aby ani po sto letech nerelativizovala význam povstání coby jednoho ze zakládajících mýtů moderního Irska. Vzhledem k...
Norská politika spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu jako nástroj měkké moci norské zahraniční politiky
Rozsypal Pajerová, Anna ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Svobodný, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem norské politiky spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu jako nástroje měkké moci norské zahraniční politiky. V oblasti evropského regionu analyzuje tři úrovně, skrze které se Norsko angažuje v programech vzdělávání a výzkumu. První úrovní je politika spolupráce Norska z pozice podřadného aktéra, kterou Norsko zaujímá vůči Evropské unii, druhou je politika spolupráce z pozice rovnocenného aktéra, která je typická pro norskou spolupráci v severském regionu, a poslední je norská kooperace skrze Fondy EHP a Norské fondy, kde Norsko zastává pozici nadřazeného aktéra. Práce vychází z teorie mezinárodní spolupráce a teorie Roberta Keohana a Josepha Nye o měkké moci, komplexní interdependenci a asymetrii vztahů mezi zúčastněnými. Při zkoumání se využívá kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Práce dochází k závěru, že Norsko snižuje finanční výdaje do oblasti, kde má větší vliv a může tak více užít svou měkkou moc, a naopak investuje do oblasti, kde zastává roli podřadného aktéra. Vysvětlení je nalezeno v teorii mezinárodní spolupráci a hře na kuře, kdy pro úspěšnou spolupráci v dlouhodobém horizontu není cílem vyhrát, ale dosáhnout kompromisu, tj. neustále mírnit jakékoliv výkyvy v mocenské rovině a směřovat k rovnovážnému stavu.
Limity europrizace: Případová studie volebních reforem v Gruzii
Jeziorská, Kristýna ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Předkládaná diplomová práce staví na fenoménu europeizace a jeho limitech ve třetích zemích (blíže na státy blízkého sousedství). Zaměřuje se na působení vlivu Evropské unie na přijímané volební reformy na území Gruzie. Zpracovaná je formou diachronní komparace. Díky ní bude v práci umožněno dosáhnout porozumění dynamiky změn a jejich vývoje. Podle analýzy dosavadního výzkumu limitů europeizace ve třetích zemích, byly identifikovány hlavní faktory stojící za těmito limity. Ty byly aplikovány na dvě předem vybrané volební reformy. Sledována byla skutečnost, zda jsou tyto faktory pro danou reformu platné, zda byly s odstupem času platné i pro druhou vybranou volební reformu a zda došlo v průběhu času ke změnám těchto faktorů podílejících se na neúspěchu europeizace v Gruzii.
Proč se ETA vzdala násilí jako prostředku pro dosažení svých cílů?
Mareček, Ondřej ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Mejstřík, Martin (oponent)
Bakalářská práce studuje teroristickou skupinu ETA a její vývoj v druhé polovině 20. století a zaměří se na její ustupující popularitu na počátku 21. století. Opuštění násilí jako prostředku pro dosažení Baskické nezávislosti v roce 2011 bude pro mou práci horní mezník. V práci se zaměřím na proměnu veřejného názoru na skupinu ETA, který jde ruku v ruce s demokratizačním procesem a ztrátou leitimity ozbrojeného odporu. Dále budu sledovat míru, s jakou španělská federální vláda bojovala s touto skupinou a jaký měl na úspěšnost vliv vstup Španělska do EU. Ztráta podpory veřejného mínění dále delegitimuje činnost skupiny ETA. Práce se také zabývá baskickými politickými stranami, zejména pak těmi extrémistickými a vývojem jejich popularity v čase. Závěr práce nastíní, kam se může nacionalistický terorismus v Baskicku ubírat dále, nebo zdali je to již uzavřená kapitola ve španělských dějinách. Vzhledem k historii porušení mírových smluv ze strany skupiny ETA se však pravděpodobně jedná jen o krátké mezidobí míru.
Europeizace vybraných nevládních organizací zabývajících se integrační politikou
Kučerová, Aneta ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje europeizaci vybraných českých nevládních organizací, které se ve své činnosti věnují integrační politice. Otázka nestátních subjektů a jejich europeizace si vyžaduje zvláštní pozornost. Nedílně se totiž týká účasti občanské společnosti v evropském prostoru, který organizacím nevládního sektoru nabízí nové příležitosti a zdroje, které je dále utváří. Práce zkoumá europeizaci ve třech druzích spolupráce - ve finančních zdrojích, zapojení organizací do evropských sítí a v expertních zdrojích. Jádrem tohoto výzkumu byla otázka, do jaké míry lze hovořit o europeizaci finančních zdrojů a/nebo o internacionalizaci expertizy u zkoumaných aktérů. Ukázalo se, že v obou těchto rovinách Evropská unie figuruje jako významný zdroj financí i jako politická aréna, kde může docházet k navazování nových vazeb mezi podobně smýšlejícími subjekty. Ovšem na rozdíl od finanční spolupráce, se spolupráce ve sdílení expertizy neprokázala u všech zkoumaných organizací. Internacionalizace expertizy, a tedy s tím spojené sdílení informací a know-how mezi českými a evropskými organizacemi, je rozšířenější u těch subjektů, které se ve své agendě věnují evropským záležitostem a jsou aktivními členy evropské sítě. Organizace, které se integrační politice věnují čistě na lokální přímé úrovni,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.