Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Geofyzikální průzkum pro využití hlubinné geotermální energie na lokalitě Nová Paka
Karousová, Magda ; Karous, Miloš (vedoucí práce) ; Kobr, Miroslav (oponent)
Název práce: Geofyzikální průzkum pro využití geotermální energie na lokalitě Nová Paka Autor: Magda Karousová Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc. e-mail vedoucího: karous@geonika.com Tématem diplomové práce je rešerše geologických, geofyzikálních a geotermálních podkladů z širšího okolí města Nové Paky a komplexní geofyzikální průzkum zaměřený na vyhledání průběhu zlomových pásem s hlubším dosahem a ověření mocností permokarbonských sedimentů. Toto území bylo předběžně vyhodnoceno jako perspektivní pro využití hlubinné geotermální energie. Zájmová oblast náleží k jihozápadní části podkrkonošské permokarbonské pánve. Pod bází permokarbonské pánve jsou metamorfované proterozoické horniny. Z geotermálního hlediska je důležité prohřátí hornin, které nastalo během mladšího terciéru při výstupu zdejších sopečných hornin. Překrytí metamorfitů permokarbonskými pánevními sedimenty může znamenat akumulaci tepla z podloží v poměrně mělkých hloubkách v řádu několika stovek metrů. Výsledky geofyzikálního měření, zejména reflexní a refrakční seismiky, odporového profilování a gravimetrie, určily dvě hlavní zlomová pásma východo- západního a severozápadně-jihovýchodního směru. Z interpretací sondážních geofyzikálních metod, seismické reflexe a vertikálního odporové sondování, vyplývá...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.