Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 174 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zneužití práva jako hranice daňového plánování
Kamínková, Petra ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Zneužití práva jako hranice daňového plánování Tato rigorózní práce se zabývá rolí zákazu zneužití práva při určování hranic daňového plánování. K nejvýznamnějším otázkám předestřeným v této práci patří vztah zneužití práva k příbuzným institutům obcházení zákona a přednosti obsahu před formou, vhodnost subjektivního kritéria zneužití práva a vztah zneužití práva k teleologickému výkladu. Docházím k závěru, že zneužití práva lze vnímat jako pojem vhodný k uchopení dílčích teleologických výkladů. Jeho subjektivní prvek zaměřený na úmysl poplatníka, účel, umělost či racionalitu transakce by však neměl sám o sobě vést k závěru o zneužití práva. Zneužití práva a obcházení zákona jsou přes zdánlivě jasné jazykové odlišení dvěma natolik příbuznými koncepty, že je lze označit za dvě strany téže mince. Konečně zásada přednosti obsahu před formou, která je v české právní teorii a judikatuře vnímána jako samostatná kategorie, naplňuje svým obsahem kritéria zneužití, a může tak být považována za jeho dílčí kategorii.
Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Hladká, Michaela ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent)
Mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Předkládaná rigorózní práce se zabývá aktuálním a důležitým tématem, kterým je mezinárodní spolupráce v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, neboli praní špinavých peněz. V úvodu práce je tato oblast označena za klíčový aspekt boje proti praní peněz, přičemž se však současně jedná o aspekt hluboce deficitní, tvořící jednu ze základních překážek tohoto boje. Cílem rigorózní práce je detailní popis tohoto typu mezinárodní spolupráce a detekce nedostatků včetně specifikace návrhů na jejich řešení. V rámci rigorózní práce je tato mezinárodní spolupráce za pomoci analytické, komparativní a historické metody detailně popsána jak v rovině legislativní tak i praktické, přičemž je akcentována zejména rovina správněprávní. V úvodních kapitolách práce jsou vysvětleny základní pojmy a instituty související se sledovanou problematikou, je provedeno základní rozdělení typů této mezinárodní spolupráce, přiblížena historie tématu a proveden detailní rozbor pramenů práva mezinárodního, evropského a vnitrostátního. Dále je přiblížena role jednotlivých úřadů, organizací a dalších subjektů, které se na tomto typu mezinárodní spolupráce podílejí. Zvláštní pozornost je věnována postavení a úkolům Finančního analytického...
Povinné pojištění pro případ odpovědnosti za újmu
Elišáková, Gabriela ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Povinné pojištění pro případ odpovědnosti za újmu Abstrakt Tato práce analyzuje českou právní úpravu institutu povinného smluvního pojištění v jeho širším kontextu. Práce se významnou měrou zaměřuje na povinné smluvní pojištění poskytovatelů zdravotních služeb. Pro naplnění cílů této práce bylo využito zejména metod analýzy, deskripce a komparace. První kapitola se věnuje historickému vývoji pojištění a pojišťovnictví ve světě i českých zemích. Jedna z podkapitol je pak konkrétně věnována historickému vývoji povinného smluvního pojištění. Předmětem druhé kapitoly je samostatný pojem povinného smluvního pojištění. Kapitola se věnuje zejména rozdílu mezi zákonným a smluvním pojištění a v rámci smluvního pojištění pak rozdílu mezi povinným a dobrovolným. Rovněž jsou zde představeny kategorie a druhy pojištění. Třetí kapitola obsahuje porovnání současné a předchozí české právní úpravy povinného smluvního pojištění a současnou právní úpravu analyzuje. Rovněž se zabývá náležitostmi pojistné smlouvy a otázkou rozsahu sjednaného povinného smluvního pojištění, zejména vzhledem k nestanovení minimálního rozsahu povinného smluvního pojištění ve většině zvláštních právních předpisů. Čtvrtá kapitola tvoří podstatnou část této práce a je zaměřena na právní úpravu povinného smluvního pojištění poskytovatelů zdravotních...
Majetkové daně a jejich místo v daňové soustavě
Hrábek, Radek ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Trubač, Ondřej (oponent)
Majetkové daně a jejich místo v daňové soustavě Abstrakt V disertační práci věnuji svou badatelskou pozornost právní oblasti s vysokou společenskou rezonancí i nekončícím zájmem široké vědecké obce. Problematika daní, zejména majetkových, nepochybně oslovuje širokou občanskou veřejnost, která se s ní setkává ve svém reálném životě a nicméně je soustavným objektem zkoumání ze strany vědecké právnické obce a velikánů právní teorie a praxe. Daně jsou jedním z přirozených pojítek občana se státem. Není zapotřebí dlouho hledat, aby jsme zjistili, že daně a daňová politika státu patří mezi zásadní atributy jeho nezávislosti a suverenity, a to jak uvnitř tak i navenek jeho působení v moderním světě. Především prostřednictvím daní se naplňují veřejné rozpočty a fondy, jako finanční programy státu a obcí, sloužící k zabezpečování jejich potřeb, ochraně majetku a obyvatel. Disertační práce tedy také obsahuje stručné historické pojednání o zdaňování majetku, které je výstižné z hlediska zkoumání právní oblasti majetkových daní a to zejména, aby byly snadněji určeny faktory jejich významu, místa, postavení a kontinuity, ale i diskontinuity v daňové soustavě. Nahlížení do minulosti za účelem zjištění formace a uplatňování majetkových daní v našem geografickém prostoru, spolu s porovnáváním současného stavu v České...
Daňové ráje
Med, Šimon ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Daňové ráje Abstrakt Problematika daňových rájů je často diskutovaným tématem posledních let, a to jak daňovými subjekty, tak daňovými poradci a taky finanční správou. Důvodem je aktivita EU a OECD v této oblasti a zvýšená legislativní aktivita regulující škodlivé praktiky daňových rájů Cílem této práce je souhrnně popsat daňové ráje se zaměřím na státy v Evropě, nadnárodní společnosti a přímé zdanění právnických osob. Stěžejními iniciativami jsou iniciativa OECD proti BEPS a balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD, CCCTB, CCTB, DAC) EU. Daňové ráje lze zjednodušeně definovat jako státy v nichž daňový poplatník nižšího zdanění, než kterého by dosáhl ve státě zdroje příjmu. V širším smyslu se jedná nejen o nižší zdanění, ale i zprostředkování netransparentnosti beneficiárních vlastníků vůči daňovým správám státu zdroje příjmu. V první části této diplomové práce se zabývám základními, které jsou spojeny s daňovými ráji. A to konstrukčními prvky daně, definicí daňového ráje, daňovému úniku, vyhýbání se daňové povinnosti, daňové optimalizaci, daňovému plánování. V druhé části se zabývám projevy daňových rájů, kde na příkladech ukazuji jednotlivé škodlivé praktiky. V rámci této části se blíže věnuji Double Irish with Dutch Sandwich, převodním cenám, zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění,...
Finančněprávní aspekty alternativních platebních systémů z pohledu právní úpravy praní špinavých peněz
Paseka, Antonín ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Finančněprávní aspekty alternativních platebních systémů z pohledu právní úpravy praní špinavých peněz Abstrakt Cílem této diplomové práce je poskytnout obecný přehled současného stavu alternativních platebních systémů s ohledem na jejich zařazení v rámci finančního trhu, jejich vlastnosti a potenciály pro širší využívání a zhodnotit jejich možnosti k efektivnějšímu potírání praní špinavých peněz, financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení. V první kapitole diplomová práce podává vysvětlení širších souvislosti s ohledem na finanční systémy, zejména v rámci systémů peněžního trhu se zaměření na retail, současně poskytuje hlubší vysvětlení souvislostí v rámci evropského práva a práva České republiky. Druhá kapitola je zaměřena na bližší analýzu alternativních platebních systémů s ohledem na jejich využívání. Alternativní platební systémy jsou členěny do dvou základních kategorií na centralizované alternativní platební systémy a decentralizované alternativní platební systémy. Kategorie centralizovaných alternativních platebních systémů odpovídá soudobému konvenčnímu finančnímu trhu, přičemž zohledňuje novoty, které se objevují v posledních letech. Decentralizované alternativní platební systémy vychází z DLT technologie Blockchain a jako ryze neformální decentralizovaný alternativní platební systém...
Zákonná evidence investičních nástrojů v evropské a komparativní perspektivě
Mazanec, Luboš ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Bakeš, Milan (oponent) ; Dřevínek, Karel (oponent)
Zákonná evidence investičních nástrojů v evropské a komparativní perspektivě Abstrakt Předkládaná práce se zabývá problematikou právního úpravy evidence investičních nástrojů v kontextu českého právního řádu a práva Evropské unie. Cílem práce je poskytnout detailní teoretický vhled do problematiky úpravy evidence investičních nástrojů v pozitivním právu, a to s přihlédnutím k aktuálním otázkám, které lze označit za relevantní z pohledu praxe. Práce se přiměřeně věnuje také otázkám perspektivy vývoje uvedeného tématu v kontextu legislativní činnosti na unijní úrovni a rovněž s přihlédnutím k aktuálním praktickým trendům v oblasti finančního trhu. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První dvě kapitoly se zabývají obecnými teoretickými otázkami, které se samotným tématem práce úzce souvisí, především pak vymezením problematiky investičních nástrojů a evidence investičních nástrojů v kontextu právní a ekonomické teorie a vysvětlení jejich významu. Druhá kapitola se přiměřeně věnuje problematice imobilizovaných a zaknihovaných cenných papírů v podobě, jak je upravena v českém právním řádu. Třetí kapitola charakterizuje evidenci investičních nástrojů jako institut sui generis a následně se zaměřuje na dva její základní druhy, centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů a samostatnou evidenci investičních...
Teoretické a praktické aspekty investičního životního pojištění
Merenda, David ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Boháč, Radim (oponent) ; Vybíral, Petr (oponent)
v českém jazyce Teoretické a praktické aspekty investičního životního pojištění Abstrakt Investiční životní pojištění (IŽP) je v České republice nejprodávanějším druhem životního pojištění, přestože produktové charakteristiky a finanční vlastnosti IŽP masový prodej tohoto produktu neodůvodňují. Jedním z důsledků finančně neopodstatněné masové distribuce IŽP je prodej koncovým zákazníkům, pro které není vhodný, protože nenaplňuje jejich finanční potřeby a požadavky a neodpovídá jejich investičnímu profilu a finančním cílům (mis-selling); mis- selling pak má za následek ztrátu důvěry v systém finanční distribuce a její efektivnost. Ačkoli finanční legislativa upravuje nástroje k omezení mis-sellingu (nejen) IŽP, poznatky z praxe ukazují, že k řešení tohoto problému nejsou nástroje práva dostatečné, neboť jeho příčiny rozměr pozitivního práva přesahují. Tyto příčiny se vztahují jak k subjektům distribuce tak jejímu objektu. Předložená práce při analýze distribučních subjektů vychází z poznatků behaviorálního výzkumu zabývajícího se procesem tvorby lidského úsudku, který prokázal podstatné nedostatky v ekonomickém a právním pojetí člověka jako plně racionální bytosti (homo economicus), a naopak doložil jeho omezenou racionalitu. Omezená racionalita produkuje řadu kognitivních selhání, které mají...
Daňověprávní aspekty sdílené ekonomiky
Bareš, Martin ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Tato práce se skládá celkem ze čtyř kapitol, úvodu a závěru. V úvodu této práce její autor objasňuje důvody pro volbu daného tématu, vymezuje cíle práce a její systematiku. Stejně tak autor popisuje metodiku práce a výchozí zdroje. V první kapitole se autor věnuje vymezení pojmu sdílená ekonomika a souvisejícím kritickým úvahám. Druhá podkapitola první kapitoly se zabývá popisem vybraných zástupců sdílené ekonomiky, s nimiž bude dále pracováno v aplikační části práce. V kapitole druhé jsou obecně vymezeny relevantní daňověprávní instituty, kterými jsou daňový únik a daňová optimalizace, kdy se autor věnuje rozdílům mezi nimi. Dále je pozornost věnována obcházení zákona, zastřeným právním jednáním, zneužití práva a boji proti daňovým únikům. Těžištěm této práce je kapitola třetí, ve které se autor věnuje aplikaci daňověprávních norem na vybrané zástupce sdílené ekonomiky. Předmětná kapitola je tematicky rozdělena na čtyři podkapitoly věnující se jednotlivým daním. Každá z podkapitol obsahuje stručný popis zkoumané daně a následně se v jednotlivých bodech věnuje samotné aplikaci daňověprávních pravidel na případy sdílené ekonomiky. V této aplikační části práce je pozornost věnována i souvisejícím problematickým aspektům. První podkapitola je věnována dani z příjmů fyzických osob, kdy v rámci této...
Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami
Čech, Jakub ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Název: Daňové aspekty nakládání s kryptoměnami Tato práce si klade za cíl zodpovědět vybrané otázky z oblasti právního a především daňověprávního rámce kryptoměn. Kryptoměny jsou poměrně mladým fenoménem, který se stále vyvíjí. Jsou užívány především jako alternativní platidlo či specifický investiční nástroj. Vzhledem k významným ziskům, které mohou transakce s nimi přinést, je důležitá problematika určení souvisejících daňových povinností. Práce je dělena na 4 základní části. První část se věnuje obecně vymezení pojmu kryptoměn, a dalších institutů. Druhá část se věnuje dani z příjmů fyzických osob a třetí část se věnuje dani z přidané hodnoty. Závěrečná čtvrtá část se zabývá otázkou budoucího vývoje regulace kryptoměn. V první části je důraz kladen na obecné vymezení kryptoměn v rámci právního řádu, s důrazem na srovnání s vybranými tradičními instituty finančního práva. Pozornost je také věnována specifickým vlastnostem kryptoměn, které mají relevanci z hlediska správy daní a souvisejících povinností. Značná pozornost je také věnována trestněprávním důsledkům, které hrozí v případě neplnění daňových povinností. V závěru této části je také rozebrán pojem daně včetně jeho charakteristických znaků. Druhá část se věnuje dani z příjmů fyzických osob. Analyzovány jsou jednotlivé druhy příjmů v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 174 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.