Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroba součásti Dvojité koleno HTHT32/40 GI
Kříbala, Milan ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem vstřikovací formy pro výrobu dvojitého kolena, které nachází své uplatnění v sestavě sifonu. Součást bude zhotovena z polypropylenu s obchodním označením Tatren HT 25 11. Velikost výrobní série je stanovena v počtu 100 000 kusů za 3 měsíce. Nejdříve je proveden rozbor zadané součásti s upřesněním její funkce a kritérií, která daná součást musí splňovat. Dále je zvolena vhodná technologie pro výrobu součásti. Na základě zvolené technologie je proveden rozbor teorie vstřikování a konstrukce forem. Následně je v praktické části proveden kompletní návrh vstřikovací formy včetně technologických výpočtů a simulací. Pro navrženou vstřikovací formu je zvolen vstřikovací stroj. Závěr diplomové práce tvoří technicko-ekonomické zhodnocení na výrobu dvojitého kolena.
Production of part Fixing washer
Para, Marcel ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Order was given for the prodiction of 20 000 pieces of fixing washers. In this case was chosen injection moulding technology. Based on the research, a structural design of the mold was prepared together with the drawing documentation. From the range of materials, it was chosen polypropilene MOSTEN GB218, which is suitable for the given produstion. The simulation verified the reliability and quality of production. The parameters of injection moulding were determined by calculations, and the machine J180ADS – 180U was selected base of them. In the economic evaluation, the total costs for the production of the entire series were established on Nc=19626,43€.
Měření teploty termočlánky
Melničuk, Petr ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Práce se zabývá měřením teploty pomocí termočlánků, které patří do skupiny dotykových teploměrů, tudíž musí přijít do kontaktu s měřeným médiem. Mezi jejich výhody patří veliká flexibilita, díky možnosti použití kombinace různý druhů materiálů a tím dosažení různých rozsahů teplot, které se pohybují v rozmezí od -200 do 1800 . Pokud by byl termočlánek zvolen nevhodně, mohlo by docházet při měření k systematické odchylce a v některých případech až ke znehodnocení měření. Na základě literární studie byla popsána jednotlivá provedení a uvedeny příklady měření kapalin, plynů a tuhých těles v technické praxi. Dále byl také proveden experiment, ve kterém byly porovnány tři různé termočlánky typu ‚K‘ a vyhodnoceny odchylky mezi jednotlivými měřeními.
Výroba drtiče na plastový odpad
Květoun, Jan ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na návrh a výrobu drtiče 2H na plastový odpad pro malé firmy, domácnosti a bytové domy. Práce obsahuje stručný popis plastů, jejich vlastností a využití v praxi. Pojednává o nadměrné produkci plastů, necirkulační ekonomice odpadů a nedostatečném zpracování plastového odpadu. Jsou zde uvedeny příklady technologie sběru, třídění a recyklace a jejich možná aplikace v praxi. Součástí je přehled drtičů dostupných na českém a slovenském trhu a jejich vzájemné porovnání. Praktická část práce se soustřeďuje na samotný konstrukční návrh drtiče, jeho jednotlivé komponenty, parametry a ekonomičnost výroby. Součástí příloh je 3D model sestavy drtiče, přehled nakupovaných položek, výkresová dokumentace a fotodokumentace vyrobeného drtiče.
Závislost tokových vlastností plastů na obsahu vody a technologických parametrech
Ohnút, Lukáš ; Šilhavý, Miroslav (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu vlhkosti na proces vstřikování. V první kroku byly vybrány dva běžně používané materiály polyamid (Pa66) a polybutylentereftalát (PBT). Testované materiály byly podrobeny sušící analýze pro zjištění obsahu vlhkosti v závislosti na době a teplotě sušení. V důsledku nevlastnění formy s dutinou ve tvaru Archimédovy spirály, byl experiment proveden na provizorní vstřikovací formě. Byla sledována hmotnost kusů vstřikovacích tlaků v závislosti na procentuálním obsahu vlhkosti v granulátu. Klíčová slova: Pa66, PBT, vstřikování, vlhkost, sušení
Rozvoj konkurenceschopnosti podniku
Hradil, Martin ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj konkurenceschopnosti firmy pomocí návrhů v rámci marketingového mixu. Podnikatelskou činností firmy je výroba fotokalendářů. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, na které navazuje analytická část, obsahující analýzu obecného a oborového okolí a další analýzy, které vedou ke zhodnocení stavu firmy. Poslední třetí část zahrnuje návrhy změn marketingového mixu, které povedou k naplnění cíle práce.
Vliv podmínek skladování na kvalitu přilnavosti pryžových pouzder ke kovovému povrchu
Kvapil, Štěpán ; Muroň, Aleš (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Teoretická část práce je zaměřena na vypracování rešerše na téma vulkanizace a post vulkanizace, tedy výroba pryže a spojení pryže s kovem s pomocí nejnovějších technologií. Tato část slouží jako teoretický základ pro vypracování školícího podkladu a experimentální části, které spadají do části praktické. Školící podklad má sloužit pro rychlejší a efektivnější zaškolení nových pracovníků a jako celistvý soubor informací k automatickému centru MAT. Ve vlastní práci je popsána metodika tvorby příručky a jsou zde vloženy identické ukázky z tohoto dokumentu. Experimentální část je zaměřena na přilnavost pryže ke kovovému povrchu s následným vyhodnocením. Vysvětlení celé problematiky od přípravy, post-vulkanizace, stržení, přes měření až po určení maximální možné doby uskladnění nastříkaných pryžových lůžek.
Technická viskózní křivka pro vstřikování plastů
Hejkalová, Anna ; Svoboda, Jan (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Vstřikování je velmi závislé na tokových vlastnostech plastů. Bakalářská práce srovnává konvenční měření jejich reologických vlastností s metodou vstřikování na technickou viskózní křivku. Tato metoda umožňuje určit optimální hodnotu vstřikovací rychlosti, při níž už odpor proti vstřikování neumožňuje výrazné zlepšení tokových vlastností taveniny, naopak zvyšuje energetickou spotřebu procesu. Zároveň se snaží prokázat výhodnost této metody.
Technologie zpracování plastů
Kubíček, František ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Práce je literární rešerší zaměřenou na technologii zpracování plastů s celkovým důrazem a zaměřením na technologii vstřikování. Z vybrané technologie je dále věnována pozornost ma-teriálům vhodným ke vstřikování, vstřikovacím stroje a jejich částem, samotnému vstřikovací-mu procesu, vadám vznikající špatnou optimalizací vstřikovacího procesu a speciálním meto-dám vstřikování.
Výroba kroužku Pall
Wajda, Jakub ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Práce předkládá návrh vstřikovací formy se studeným vtokovým systémem pro zhotovení součástky typu Pall kroužek z polypropylenu. Na základě studia dané problematiky byla jako nejvhodnější metoda výroby zvolena technologie vstřikování. Tvar součástky spolu s umístěním dělící roviny rozhodly o způsobu vytvoření tvarové dutiny. Velikost výrobní série určila jako nejvýhodnější variantu dvojnásobnou formu. Byl proveden i výpočet rozměrů odvzdušňovací drážky, volba vhodného vstřikovacího stroje a základní simulace. Ekonomická část práce potvrdila vhodnost použití studeného vtokového systému oproti horkému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.