Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obhajoba právnické osoby v trestním řízení a problematika s obhajobou související
Kalousová, Simona ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Šelleng, Dalibor (oponent)
Obhajoba právnické osoby v trestním řízení a problematika obhajobou související Rigorózní práce se zabývá vymezením problémů procesní části zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a souvisejících problémů vyplývajících z trestního řádu. Problémy týkající trestní odpovědnosti právnických osob se v české právní úpravě i v právních úpravách ostatních zemí kontinentální právní kultury objevují zejména z důvodu převzetí institutu angloamerické právní kultury. Český právní řád byl založen na trestní odpovědnosti pouze fyzické osoby a včlenění nového institutu tak vyžaduje určité přizpůsobení právního řádu. Povaha právnické osoby je navíc ohledem na svoji specifičnost problematická již z věci. Autor vybírá nejvýznamnější problémy procesní části zákona, dále je rozebírá a hodnotí vhodnost nastavení aktuální právní úpravy. ásledně porovnává zjištěné problémy zahraniční právní úpravou zemí kontinentálního právního systému. Za nejvýznamnější problémy české právní úpravy autor považuje absolutní vyloučení institutu nutné obhajoby právnických osob, problémy související s osobou opatrovníka a problémy týkající se vedení společného řízení obviněné fyzické a právnické osoby. rámci institutu nutné obhajoby právnických osob se autor zabývá především důvody, pro které by bylo zavedení institutu možné a zároveň žádoucí,...
Vybrané problémy trestní odpovědnosti právnických osob
Kalousová, Simona ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Tejnská, Katarína (oponent)
Cílem práce bylo vymezit problémy aktuální právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob a spolu s vývojem právní úpravy České republiky a vývojem právní úpravy Anglie a Walesu zvážit, zda je možné převzít právní úpravu tak, jak je uplatňována v Anglii a Walesu, a použít ji v právním řádu České republiky. Z důvodů rozsáhlosti dané problematiky byly vybrány pouze určité problematické části právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. Pozornost byla soustředěna na problematické části vybrané pouze z hmotněprávní části zákona. Přístup k trestní odpovědnosti právnických osob se v angloamerickém systému různí jak na úrovni jednotlivých států do systému náležejících, tak na úrovních federální a státní. V první části diplomové práce je shrnut vývoj právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v zemích Anglie a Walesu, jakožto vybraných zástupců angloamerického systému právní kultury. Tyto země byly vybrány z důvodů osobní zkušenosti autora získané na studijním pobytu v zahraničí, konkrétně ve Velké Británii. Prvním vybraným problémem je osobní působnost zákona, jež je problematická vzhledem k příliš velkému rozsahu osob, na něž se zákon vztahuje, tedy osob, jejichž jednání lze právnické osobě přičíst. Osobní působnost je vymezena negativním výčtem, tedy výčtem osob,...

Viz též: podobná jména autorů
1 Kalousová, Štěpánka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.