Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 92 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvodovost v pandemickém roce 2020 v Česku
Fidranský, Tomáš ; Slabá, Jitka (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Rozvodovost v pandemickém roce 2020 v Česku Abstrakt: Rok 2020 lze označit za bezprecedentní z hlediska změn v běžném fungování jednotlivců, ale i institucí. Tato práce si klade za cíl zhodnotit dopad protiepidemických opatření, přijatých v rámci snahy omezit šíření onemocnění Covid-19 na rozvodovost. Zaměřuje se především na změny v intenzitě a struktuře rozvodovosti v období platnosti nouzového stavu, kdy mohlo dojít k omezení fungování soudů. Výsledky analýz dat rozvodové statistiky Českého statistického úřadu poukázaly na snížení celkové intenzity rozvodovosti v průběhu jara 2020, tedy v době první vlny pandemie v Česku. Obdobný dočasný propad úroveň rozvodovosti byl v Česku již zaznamenán na konci 90. let 20. století. Jeho příčinou byla legislativní úprava, která znesnadňovala rozvody u manželství s nezletilými dětmi a k propadu intenzity rozvodovosti tak došlo právě u manželství s nezletilými dětmi. Oproti tomu propad intenzity rozvodovosti v roce 2020 proběhl stejnou měrou jak u manželství, kde byly přítomny nezletilé děti, tak u manželství bez nezletilých dětí. Propad intenzity rozvodovosti, pozorovaný v průběhu jara 2020, nebyl v následujících měsících vykompenzován a došlo tak k celkovému poklesu úrovně rozvodovosti v Česku. Klíčová slova: pandemie Covid-19, rozvodovost, sezónnost, Česko
Mimomanželská plodnost v Česku a na Slovensku
Paučinová, Anetta ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Mimomanželská plodnost v Česku a na Slovensku Abstrakt Zvyšující se počet a podíl dětí narozených mimo manželství, kterému česká i slovenská společnost od 90. let 20. století čelí, patří nejen ke známkám transformace reprodukčního chování, ale také k aktuálním sociodemografickým tématům. Navzdory tomu, že dnes mají děti narozené mimo manželství stejná práva a postavení jako děti manželské, situace v minulosti byla značně odlišná. Předkládaná bakalářská práce uvádí, jak se vyvíjel pohled na děti narozené mimo manželství od nejstarších dob, a shrnuje, k jakému posunu do dnešní doby došlo. Specificky se při tom zaměřuje na dva státy - Česko a Slovensko. Ačkoliv spolu tyto země sousedí a od roku 1918 tvořily jednu republiku, nejen v otázkách rodinného a reprodukčního chování se dlouhodobě lišily. Teoretické kapitoly se kromě rozdílností mezi těmito dvěma zeměmi zaměřují také na vývoj manželské a mimomanželské plodnosti ve 20. a 21. století. Navazující analytická část poté přibližuje tento vývoj mezi lety 1921 a 2020 pomocí vybraných ukazatelů a podává informace o charakteristikách českých a slovenských žen, které rodí své děti jako nevdané. Klíčová slova: mimomanželská plodnost, manželství, transformace reprodukčního chování, charakteristiky nevdaných matek, Česko a Slovensko Počet znaků bez mezer: 102 344
Differentiation of marital and reproductive behavior in East Kazakhstan
Karmenova, Zhaniya ; Rychtaříková, Jitka (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Differentiation of marital and reproductive behavior in East Kazakhstan Abstract This study primarily addresses nuptiality and fertility patterns among youth in East Kazakhstan region. The data are obtained from censuses, vital statistics and survey "Marital and reproductive behavior of young women in Ust-Kamenogorsk". The survey data collection has been supported by Center of International programs of Kazakhstan "Bolashak" and Charles University in Prague. The aim of the thesis is to study marital and reproductive behavior in East Kazakhstan region, in particular, differentials by sex, age, nationality and place of residence. Nuptiality and fertility rates have increased in the region during the study period. Hence, the impact of external socio-economic factors on marital and reproductive behavior of population was analyzed. Keywords: Nuptiality, Marriage, Divorce, Fertility, Kazakhstan, East Kazakhstan region, Ust- Kamenogorsk, Youth
Porovnání vývoje rozvodovosti v České republice a na Slovensku po roce 1993
Jansová, Lenka ; Kocourková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou a porovnáním vývoje rozvodovosti mezi Českou a Slovenskou republikou od roku 1993. Jejím cílem je zjistit, zda ve vývoji mezi zeměmi převažuje sbližování nebo zda se objevily některé odlišnosti a proč. První část práce se zabývá vývojem rozvodové legislativy a rozvodovosti na území Československa. Teoretická část se zaměřuje na příčiny rozvodovosti s ohledem na sledované území a období. Nejprve jsou diskutovány strukturální faktory související s procesem modernizace rodiny, potom sňatkové chování, koncept sociální dědičnosti rozvodového chování a religiozita. Analytická část dokumentuje vývoj intenzity rozvodovosti v posledních 20 letech z hlediska věku, délky trvání a počtu nezletilých dětí. Výsledky ukazují, že směr vývoje v obou zemích je stejný. Významnější rozdíl si udržela pouze celková intenzita, ale i v té dochází ke sbližování.
​Rodinná politika Královéhradeckého kraje v kontextu populačního vývoje
Hlávko, Petr ; Kocourková, Jiřina (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zhodnocení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje na období 2012-2016. Práce nejdříve obsahuje teoretický základ o rodinné politice na národní a regionální úrovni a následně hodnotí vydanou Koncepci vybraného kraje podle východisek a v porovnání s koncepcemi jiných krajů České republiky. Analytická část se zaměřuje na analýzu demografických ukazatelů, které souvisí s rodinnou politikou, a také na hodnocení služeb a jiných souvisejících oblastí. Druhou částí analytické části je dotazníkové šetření, které bylo provedeno pro rozšíření této práce a zjištění o povědomí o Koncepci mezi obyvateli Královéhradeckého. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sociální bydlení v sociální politice
Junková, Kateřina ; Kurtinová, Olga (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Sociální bydlení v sociální politice Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na současný systém sociálního bydlení v kontextu sociální politiky České republiky. Zabývá se jak jednotlivými skupinami využívajícími sociální bydlení, tak sociálním bydlením v evropských zemích a celkovým historickým kontextem, který vedl k současnému stavu sociálního bydlení v České republice. Teoretická část se dále věnuje bytové a rodinné politice, které s tématem úzce souvisí. Vzhledem k složitosti a šíři daného tématu, analytická část práce je zaměřena na zhodnocení problematiky sociálního bydlení v Městské části Praha 7. Stávající populace Městské části Praha 7 je do značné míry ovlivněna zvýšenou imigrací osob ve věku 20-45 let. Tím dochází již řadu let k omlazení celkové populace, přičemž se tento fakt projevuje mj. klesajícím podílem seniorů žijících na území této městské části. Výsledky populační projekce do roku 2050 naznačují, že poměr jednotlivých věkových složek se pravděpodobně nepatrně pozmění, přičemž může dojít i k vysokému nárůstu počtu obyvatel. Hodnoty střední délky života při narození spolu s průměrným věkem matky při narození prvního dítěte se budou zvyšovat a následovat celorepublikový trend. Pozornost je věnována i městským bytům, kterými městská část disponuje, podmínkám pro jejich získání a současnému...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 92 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Kalibová, Klára
1 Kalibová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.