Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bytový dům
Kadlec, Michal ; Hnízdilová, Aneta Aya (oponent) ; Daněk, Lukáš (vedoucí práce)
Obsahem této bakalářské práce je návrh novostavby bytového domu ve Velkém Meziříčí. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích jsou navrženy z keramického zdiva, v suterénu jsou monolitické železobetonové. Objekt bude zastřešen šikmou střechou. Projektová dokumentace byla zhotovena dle platných právních a technických předpisů.
Příprava perovskitového solárního článku
Lunga, Jiří ; Strachala, Dávid (oponent) ; Kadlec, Michal (vedoucí práce)
Práce pojednává o teorii přípravy perovskitových solárních článků. Jak o základních strukturách, tak o konkrétních typech přípravy a možnosti reprodukovatelnosti výsledků. Ve třetí části práce je popsána kompletní příprava článku, který dosáhl nejvyšší účinnosti a postup pro následné opakování experimentu.
Stavebně technologický projekt objektu v areálu Rotana
Kadlec, Michal ; Brandtner, Michal (oponent) ; Vlčková, Jitka Laura (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu objektu v areálu Rotana. Cílem práce je návrh vhodného postupu realizace objektu. Práce řeší časový plán hlavního stavebního objektu, položkový rozpočet, návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, projekt zařízení staveniště, studii realizace hlavních technologických etap, plán zajištění materiálových zdrojů, technickou zprávu, časový a finanční objektový plán. Práce se také zaměřuje na porovnání pažení stavební jámy se svahováním.
Laboratorní přípravek pro realizaci aktivní dolní, horní a pásmové propusti pomocí struktury Sallen-Key
Kadlec, Michal ; Smejkal, Vladimír (oponent) ; Slezák, Josef (vedoucí práce)
Hlavním cílem předkládané práce je navrhnout a realizovat zapojení, které umožní realizovat aktivní filtry typu dolní, horní a pásmová propust pomocí struktury Sallen – Key. Jelikož se jedná o aktivní filtr, zvýšenou pozornost budu věnovat volbě vhodného aktivního prvku. V práci podrobně rozebírám dělení a použití jednotlivých typů kmitočtových filtrů, provádím podrobný návrh hodnot použitých prvků a volbu vhodného operačního zesilovače pro naše zapojení. Znázorním simulaci každého zapojení ve variantě s ideálním operačním zesilovačem, reálnými parametry operačního zesilovače a konečně s námi zvoleným operačním zesilovačem. Na modulových charakteristikách potom budu sledovat rozdílnost jednotlivých zapojení a vliv reálných parametrů zesilovače na celkový průběh modulové charakteristiky výsledného filtru. Blíže se věnuji vlivu výstupního odporu operačního zesilovače na průběh modulové charakteristiky. Na jednom vybraném zapojení následně vlivy tohoto odporu znázorním. Projekt také obsahuje shrnutí a rozebrání jednotlivých možností elektronického řízení parametrů aktivního filtru. Součástí projektu je také detailní rozbor a postup realizace výsledného zapojení laboratorního přípravku.
Rozšířené využití zařízení SDH a systému TIMS v laboratořích
Kadlec, Michal ; Vychodil, Petr (oponent) ; Škorpil, Vladislav (vedoucí práce)
Cílem tohoto projektu je využití modelového výukového systému TIMS při simulaci systému Synchronní Digitální Hierarchie SDH a vytvoření laboratorních úloh pro výuku v oblasti vysokorychlostních komunikačních systémů. V teoretické části práce je popis přenosového systému Synchronní Digitální Hierarchie SDH a předkládá teoretický základ v této problematice. V praktické části práce nabízí 4 výukové laboratorní úlohy, které je možno využít ve výuce.
Přípava Grätzelova solárního článku
Gerlich, Jakub ; Strachala, Dávid (oponent) ; Kadlec, Michal (vedoucí práce)
Bakalárska práca rieši problematiku farbivami senzibilizovaných solárnych článkov. Práca uvádza princíp fungovania týchto článkov. Ďalej rozoberá použitie rôznych typov farbív, protielektród, elektrolytov a vodivých skiel. Práca obsahuje tiež princípy merania účinnosti solárnych článkov. V práci sa tiež rozoberá spôsob výroby daných článkov. Praktická časť je zameraná na výrobu prototypov článkov a meranie ich parametrov.
Levitační elektromagnet
Kadlec, Michal ; Huták, Petr (oponent) ; Patočka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá magnetickou levitací a vlastním návrhem elektromagnetu. Při návrhu elektromagnetu je kladen požadavek na minimální objem konstrukce a je proveden dvěma způsoby. Je zde také proveden návrh matematického modelu magnetu i řídicích obvodů a simulace řízení. Získané poznatky lze aplikovat při návrhu elektromagnetu v technické praxi.
Optimalizace tvorby tenkých vrstev kovových materiálů
Čejka, Marek ; Kadlec, Michal (oponent) ; Šubarda, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací tvorby tenkých vrstev kovových materiálů. V rámci teoretické části byl zpracován přehled realizace tvorby tenkovrstvé struktury, zejména pomocí vakuových technik. Chemické a fyzikální depozice. Byly popsány metody předúprav tenkých vrstev. Na závěr byly rozebrány metody kontroly předupraveného povrchu, kontroly kvality pokovení a vzájemné přilnavosti vrstev. V experimentální části byly zvoleny metody předúprav a aplikovány na vybrané substráty. Předúpravy byly vyhodnoceny pomocí kontroly povrc hu metodou smáčecích úhlů a metodou mikroskopie atomárních sil. Poté byla vytvořena kovová struktura mědi na předupravených substrátech. Realizace byla provedena pomocí magnetronového naprašování. Přilnavost vrstev byla kontrolována pomocí zkoušky povrchu mříţkovou metodou. Kvalita byla pozorovaná skenovací elektronovou mikroskopií. Výsledky byly pouţity pro návrh technologického postupu vytváření kovových vrstev.
Chování lakových kompozitů v různých environmentálních podmínkách
Kadlec, Michal ; Frk, Martin (oponent) ; Rozsívalová, Zdenka (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na přípravu zkušebních lakových vzorků plněných mikromletou slídou a na analýzu elektrických vlastností izolačního materiálu v různých environmentálních podmínkách. Za tímto účelem bylo vytvořeno pět sad kompozitních lakových matric, s různým podílem slídy. Vzorky byly postupně vystavovány prostředím o relativních vlhkostech 0 %, 33 %, 55 %, 65 % a 75 %. Pro každé prostředí s definovanou vlhkostí byly vlastnosti exponovaných vzorků sledovány v teplotní oblasti 20 až 50 °C. V práci je analyzován vliv hmotnostního plnění slídou u jednotlivých sad vzorků s důrazem na povrchovou strukturu vzorků.
Vliv magnetického pole na vlastnosti fotovoltaických článků
Kadlec, Michal ; Šubarda, Jiří (oponent) ; Šimonová, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje problematiku P-N přechodu fotovoltaických článků, fyziku fotovoltaického jevu, základní používané materiály ve fotovoltaice a jejich vlastnosti, důležitými pro oblast fotovoltaiky. Zabývá se problematikou magnetizmu, zaměřenou na elektromagnetické pole. Proběhlo sestavení experimentálního pracoviště pro měření vlivu magnetického pole na fotovoltaické články, prostřednictvím Helmholtzovy cívky. V této práci je dále řešen vliv magnetického záření na fotovoltaické články a je zkoumán vliv elektromagnetických vln na volt-ampérovou charakteristiku článku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
30 KADLEC, Michal
22 KADLEC, Miroslav
2 Kadlec, Marek
14 Kadlec, Martin
1 Kadlec, Matěj
4 Kadlec, Milan
2 Kadlec, Miloš
22 Kadlec, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.