Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 150 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza vlivu typu konstrukce na výši obvyklé ceny bytů v Hradci Králové
Kašparová, Eva ; Hrubanová, Michaela (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je stanovení ceny obvyklé nemovitých věcí typu byt v Hradci Králové, včetně zjištění do jaké míry obvyklou cenu ovlivňuje typ nosné konstrukce. Dílčím úkolem je ocenění vybraných bytů různými metodami oceňování. K řešení úkolu byly použity způsoby z platného cenového předpisu – způsob nákladový a porovnávací i tržní metody oceňování – metoda výnosová a metoda přímého porovnání, ze které je odhadnuta cena obvyklá. Závěr práce obsahuje rekapitulaci výsledků cen bytů a analýzu zjištěných rozdílů.
Vytápění bytového domu s komerčními prostory
Kašparová, Eva ; Horák, Petr (oponent) ; Vendlová, Lucie (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vytápění a ohřev teplé vody bytového domu s komerčními prostory v Brně. Jako zdroje tepla pro otopnou soustavu a zásobníkový ohřívač byly navrženy plynové kondenzační kotle, umístěné v technické místnosti v posledním nadzemním podlaží. Otopnými plochami jsou desková, trubková a designová tělesa. V místnostech s nedostatkem prostoru byly použity elektrické topné kabely.
Aktéři inkluzivního vzdělávání v MŠ
Kašparová, Eva ; Komárková, Tereza (vedoucí práce) ; Kaščák, Ondrej (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou aktérů zasahujících do inkluzivního vzdělávání v mateřské škole. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím cílem je dát ucelený pohled na aktéry inkluzivního vzdělávání. V teoretické části jsou vymezeny pojmy a legislativa inkluzivního vzdělávání v mateřské škole. Jsou zde popsáni aktéři s působností na úrovni institucí a jejich klientů. Podrobněji podává teoretický obraz učitelky a asistenta pedagoga, vymezuje jejich role a předpoklady pro tato povolání s ohledem na předškolní inkluzivní vzdělávání. Obsahem praktické části je vícečetná případová studie. Jejím cílem je podrobně prozkoumat ve třech třídách jedné mateřské školy spolupráci učitelky a asistenta pedagoga a její dopad na dítě se speciálními vzdělávacími potřebami a zjistit, jak ovlivňuje školní klima. V závěrečném shrnutí případových studií je pro ucelený pohled popsán vliv aktérů, kteří se na vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami podílejí. V závěru celé bakalářské práce jsou shrnuty odpovědi na výzkumné otázky, které ukazují nutnost správně nastaveného vztahu mezi učitelkou a asistentem pedagoga pro optimální podporu dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami a pozitivní klima třídy.
Technické vybavení potřebné pro molekulární diagnostiku v mikrobiologii, porovnání End Point PCR a Real Time PCR
Kašparová, Eva ; Pavlík, Emil (vedoucí práce) ; Pavlíková, Andrea (oponent)
Závěrečná bakalářská práce byla rozdělena do tří samostatných částí: -osvojení si diagnostických metod, které jsou používány v mikrobiologii. -seznámení se s přístroji používanými pro molekulární diagnostiku v mikrobiologii; -porovnání metody Real Time PCR a End Point PCR. Teoretická část této bakalářské práce se zabývá obecnou charakteristikou metod molekulární diagnostiky, které se používají v mikrobiologických laboratoří, jako je hybridizace, polymerázová řetězová reakce a detekce infekčních agens. Dále se zde popisuje technické vybavení, které je potřebné pro provádění těchto metod a to jak v laboratorním provozu malého rozsahu tak v automatizovaných provozech. V praktické části je uvedeno srovnání metody Real Time PCR a End Point PCR se zaměřením na Nested PCR. Toto srovnání je provedeno na základe soustředěných teoretických poznatku a poznatku zjištěných v laboratorním provozu. Výsledek je uvedený v části 4. VÝSLEDKY.
Sociální připravenost dětí pro vstup do MŠ
Kašparová, Eva ; Švandová, Martina (vedoucí práce) ; Běhalová, Andrea (oponent)
Cílem bakalářské práce je zmapovat oblast sociální připravenosti dítěte pro vstup do mateřské školy z pohledu vývojové psychologie a vlivů moderního světa, ve kterém předškolní dítě vyrůstá a který ho ovlivňuje. Práce je rozdělena na teoretickou a empiricko-výzkumnou část. Druhá kapitola teoretické části se zabývá předškolními zařízeními a možnostmi péče o předškolní dítě v ČR, se zaměřením na běžné mateřské školy. Třetí kapitola je zaměřena na předškolní dítě z pohledu vývojové psychologie a světa dítěte. Čtvrtá kapitola seznamuje se samotným pojmem sociální připravenost pro vstup do MŠ a s pojmem adaptační období. Jeho průběh a úroveň zvládnutí dítětem budou použity jako možné kritérium v empirické části k posouzení sociální připravenosti dítěte pro vstup do MŠ. První část empirického výzkumu je věnována dotazníkovému šetření sociální připravenosti, jak ji vnímají rodiče a učitelky. Druhou částí je pozorování vybraného vzorku 15 dětí během adaptačního období v MŠ. Závěr práce je věnován porovnání získaných výsledků a jejich vyhodnocení.
The effect of climatic changes on genetic build-up of populations and their role in promoting adaptive radiations
Štefková Kašparová, Eva ; Janko, Karel (vedoucí práce) ; Šabacká, Marie (oponent) ; Hulva, Pavel (oponent)
Jižní Oceán a jeho enormně chladný a křehký kontinet Antarktida si doposud prošly řadou zásadních klimatických změn. Antarktida byla tradičně nazírána jako pustá krajina a mnoho se také nevědělo o druhové diverzitě organizmů nebo fylogeografii. Tato práce si klade za cíl osvětlit a upřesnit zásadní hypotézy týkající se zmíněných biologických vlastností živočišných společenstev jak v šelfových vodách, tak i v suchozemském prostředí Antarktidy. Pomocí multilokusové analýzy bylo zjišťováno, jak souvisí životní styl - bentický nebo pelagický, se zřetelem na délku pelagického larválního stádia notothenioidních ryb, s konektivitou mezi jejich populacemi. Životní styl, spolu s oceánografickými faktory, je vhodným vodítkem k odhadu genového toku mezi populacemi. Je však životní styl faktorem ovlivňujícím populační dynamiku v dobách glaciace? Tuto otázku jsme aplikovali jak u fylogeneticky blízce příbuzných skupin ryb Notothenioidea nebo ježovek Echinoidea, tak také u fylogeneticky nepříbuzných druhů shelfových a hlubokomořských antarktických Invertebrata, dostupných v NCBI databázi. Ukazuje se, že populace bentických druhů prošly recentnější expanzí, než populace hlubokomořských nebo pelagických orgnismů. Studium evoluce mořského života jsme vyvážili studiem evoluce terestrických ekosystémů. Zde jsme se...
Náborový proces mezinárodních firem ve světle národních kultur: Francie a Česká republika
Bočanová, Magda ; Kašparová, Eva (vedoucí práce) ; Kubernátová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou a popisem kulturních odlišností mezi Francií a Českou republikou v návaznosti na náborové procesy mezinárodních firem působících v těchto zemích. Práce je rozdělena do dvou hlavních častí, teoretické a praktické. Teoretická část je věnována základní terminologii v oblastech řízení lidských zdrojů a kulturních specifik. Definuje pojmy a postupy náborového procesu jako klíčové součásti managementu lidských zdrojů stejně jako návaznost a vliv kulturních charakteristik na tento proces. Praktická část popisuje náborové procesy na příkladu dvou mezinárodních firem podnikajících na českém a francouzském trhu. Dále obsahuje srovnání postupů náborových procesů těchto firem ve světle národních kulturních specifik Francie a České Republiky. Praktická část také zahrnuje zjištění očekávání a postojů českých vysokoškolských studentů a absolventů k jedné ze zkoumaných mezinárodních firem ve vztahu k aktivitám jejího personálního marketingu.
Emoční inteligence
Jeřábková, Marie ; Kašparová, Eva (vedoucí práce) ; černohorský, Ivan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou emoční inteligence a její důležitostí v zaměstnání, zejména pak u vedoucích pozic. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů jako jsou emoce, emoční inteligence, sebeuvědomění, sebeovládání, empatie a řízení vztahů. Praktická část se věnuje vyhodnocení výzkumného šetření. Výzkum byl zrealizován metodou dotazníkového šetření a subjekt výzkumu tvořily HR oddělení firem. Výzkum má za cíl zjistit, jestli je emoční inteligence hlavní faktor při výběru zaměstnanců na vedoucí pozice. Dále je také zjišťováno, zdali HR od-dělení měří a rozvíjí emoční inteligenci u současných pracovníků. Dílčím cílem práce je zjistit, jaké vlastnosti emoční inteligence jsou pro vedoucí pozice preferovány. Po sběru dat došlo k detailnímu vyhodnocení dotazníku a srovnání jeho výsledků s předpoklady.
Komunikační bariéry u personálu v malé firmě
Do, Daniel ; Hubinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Kašparová, Eva (oponent)
Cílem bakalářské práce je analyzovat pracovní prostředí dvou malých firem zabývajících se rozvozem jídel, u kterých se budou zkoumat komunikační dovednosti personálu s nižším a středním vzděláním. Výzkum je zaměřen na zaměstnance i manažery, aby zhodnotili své pohledy na možné neefektivní sdělování informací vyskytující se na pracovištích. Pro získání dat bude využita metoda pozorování a dotazování za pomocí dotazníku pro podřízené pracovníky a polostrukturovaný rozhovor pro vedení. Na závěr se vyhodnotí obě pracovní prostředí a navrhnou se opatření pro optimalizaci vnitropodnikové komunikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 150 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 KAŠPAROVÁ, Eliška
15 KAŠPAROVÁ, Eva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.