Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Železo a regulace jeho metabolismu při zánětu a poruchách erytropoézy.
Gurieva, Iuliia ; Vokurka, Martin (vedoucí práce) ; Kaňková, Kateřina (oponent) ; Pláteník, Jan (oponent)
Železo je kovový prvek, který hraje v lidském organismu zásadní roli, ale jeho nedostatek i nadbytek jsou spojeny se závažnými chorobnými stavy. Hlavním regulátorem metabolismu železa je hepcidin, peptid tvořený v játrech. Nadbytek železa a zánět expresi hepcidinu zvyšují, nedostatek železa a aktivovaná erytropoéza ji snižují. Molekulární mechanismy regulace exprese hepcidinu a jejich hierarchie a propojení jsou poznány jen částečně. Hlavní regulační drahou je BMP/ SMAD, která reaguje na množství železa v organismu. Její součást tvoří řada molekul včetně hemojuvelinu a HFE a jejich mutace jsou spojeny s neadekvátně nízkou produkcí hepcidinu, nadbytkem železa a hereditární hemochromatózou. Erytroidní regulace, která musí mít na expresi hepcidinu negativní působení, je známa jen částečně, stejně jako její propojení s drahou BMP/ SMAD. V nedávné době byly popsány dva nové negativní regulátory exprese hepcidinu. Membránový enzym přítomný v hepatocytech - matriptáza-2 (MT-2, TMPRSS6) a solubilní faktor tvořený erytroblasty - erytroferron (ERFE). Cílem naší práce bylo zjistit, jak je MT-2 zapojena do erytroidní dráhy a zdali nemůže být místem, kde se protínají jednotlivé regulační dráhy. Stanovovali jsme expresi genů na úrovni mRNA pomocí real-time PCR a na úrovni proteinů pomocí imunoblotů. K pokusům...
Liberec, Ruprechtická x Michelský Vrch
Kaňková, Kateřina ; Belda, Miroslav (oponent) ; Smělý, Martin (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je variantní návrh úpravy oblasti křižovatky ulic Ruprechtická, Michelský vrch a U Pramenů v Liberci – Ruprechticích, která je v současném stavu příliš rozlehlá a nepřehledná. Na základě provedeného sčítání dopravy, orientačního měření rychlosti, analýzy nehodovosti a dostupných podkladů jsou navrženy tři varianty dopravně technického řešení upravované křižovatky. Zklidnění dopravy je dosaženo zejména změnou směrového vedení a šířkového uspořádání křižujících se komunikací. Zjednosměrněním ulice U Pramenů směrem ven z křižovatky je snížena dopravní zátěž křižovatky. Důraz byl kladen také na zlepšení podmínek pro chodce a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V závěru práce je uvedeno multikriteriální hodnocení všech vypracovaných návrhů a doporučení pro realizaci nejvhodnější varianty.
Genetická determinace diabetu druhého typu, analýza vybraných genů - THADA, MAEA, JAZF1 a ARAP1
Procházková, Iveta ; Hubáček, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kaňková, Kateřina (oponent)
Úvod: Diabetes mellitus druhého typu (T2DM) je celosvětově rozšířené civilizační onemocnění, jehož prevalence neustále narůstá. Ačkoli je pravděpodobnost jeho manifestace spojována především s environmentálními faktory, i genetické předpoklady hrají významnou roli. Cílem naší práce bylo zjistit souvislost 4 polymorfismů s rizikem vzniku T2DM u české populace. Polymorfismy rs10203174 THADA, rs6819243 MAEA, rs849135 JAZF1 a rs1552224 ARAP1 (CENTD2) jsme vybrali na základě jejich rizikovosti v britské populaci. Metodika: Studovali jsme skupiny celkem 712 českých pacientů s T2DM a 752 zdravých kontrol, vybraných jako náhodný vzorek české populace ve studii post-MONICA. Genotypizace rs10203174 a rs6819243 probíhala analýzou PCR-RFLP. Analýza genotypů rs849135 a rs1552224 byla provedena pomocí real-time PCR. Výsledky byly analyzovány výpočtem odds ratio (OR) a chí-kvadrátu. Výsledky: Pro variantu rs1552224 se podařilo statisticky významně (P = 0,01) prokázat její rizikovost. Hodnota OR pro rizikovou alelu T je 1,37 (95% CI 1,07 - 1,75). U polymorfismů rs10203174, rs6819243 a rs849135 žádná signifikantní závislost s onemocněním nebyla prokázána. Pro rs10203174 je hodnota OR alely C 1,20 (95% CI 0,91 - 1,56, P = 0,20), OR alely T polymorfismu rs6819243 je 1,12 (95% CI 0,71 - 1,77, P = 0,61) a pro rs849135 odpovídá...
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou difuzní axonální poranění mozku
Kaňková, Kateřina ; Lorencová, Kateřina (vedoucí práce) ; Cabalková, Magdaléna (oponent)
Autor: Kateřina Kaňková Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou difuzní axonální poraněn mozku Cíle: Cílem práce je teoreticky zpracovat problematiku diagnózy difuzní axonální poranění mozku a následně na příkladu kazuistiky pacienta prezentovat vyšetřovací a fyzioterapeutické metody a přístupy, které lze využít při terapii. Metoda: Práce je rozdělena na část obecnou (teoretickou) a speciální (praktickou). Obecná část je zpracována na základě odborné literatury a shrnuje základní informace o problematice traumatických poranění mozku včetně difuzního axonálního poranění. Část speciální zaznamenává průběh rehabilitace s pacientem s diagnózou difuzní axonální poranění mozku v rámci souvislé odborné praxe. Výsledky: Nejlepších výsledků bylo dosaženo v rámci stability a stereotypu chůze, podařilo se snížit tremor a zlepšit schopnost taxe. Klíčová slova: difuzní axonální poranění mozku, fyzioterapie
Medializace sebeupálení Jana Palacha v periodikách Rudé právo, Reportér a Zprávy
Kaňková, Kateřina ; Suk, Pavel (oponent) ; Končelík, Jakub (vedoucí práce)
Diplomová práce Medializace sebeupálení Jana Palacha v periodikách Rudé právo, Reportér a Zprávy se pokouší na základě analýzy novinových článků ze tří odlišných periodik (Rudé právo, Reportér, Zprávy) ukázat, jakým způsobem vládnoucí ideologie ovlivňuje způsob medializace události. V tomto případě se jedná o protest Jana Palacha proti politické a společenské situaci v Československu po příchodu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Palach se k protestu, jenž měl formu sebeupálení po vzoru buddhistických mnichů v Tibetu, odhodlal v lednu roku 1969. Ukazuje se, že politická situace v té době byla v období jakéhosi přerodu mezi demokracií a totalitou. Ústřední orgán KSČ, deník Rudé právo, totiž zatím příliš necenzuruje a nezkresluje realitu, zachycuje události v podstatě tak, jak běžely, ačkoli vynechává polemiku a texty komentářového typu. To, že jsou články v Rudém právu neutrální, se nám vyjevuje v porovnání s jinými dvěma typy tištěných médií, jimiž v této práci jsou týdeníky Reportér (jako zástupce proreformního, demokratického média) a Zprávy (jako prototyp totalitního média).

Viz též: podobná jména autorů
1 Kaňková, Klaudia
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.