Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Loranthus europaeus Jacq. verzus druhy r. Quercus L. resp. Carpinus L. =: Loranthus europaeus Jacq. vs. Quercus L. resp. Carpinus L. genera. /
Kubíček, Jan
Lepší pochopení komplexu hostitel – hemiparazit může vést k prohloubení a zlepšení strategií dlouhodobého udržení jejich vzájemné rovnováhy, či prosperity lesních i městských porostů. Cílem práce je popsat a prozkoumat cykličnost a dynamiku hemiparazita (Loranthus europaeus Jacq.) na různých hostitelských dřevinách (Quercus petraea (Matt) Liebl., Carpinus betulus L., Prunus spinosa L.), možnosti podpory hostitele i způsoby šetrného odstranění hemiparazita. Nejdůležitějším cílem bylo zjistit, jak se vyvíjí průběh napadení v čase. Výzkum probíhal v Brně –Kohoutovicích a v Národním parku Podyjí. Nástupy jednotlivých fenofází hemiparazita i hostitele byly porovnány mezi sebou i v souvislosti s podmínkami pro ně kritickými. Byla porovnána proměnlivost růstových modulů ochmetu ve vztahu k druhu hostitele. Přírůst a plodnost hostitele i hemiparazita byly analyzovány na základě změn obsahu minerálních látek v listech a v půdě po aplikaci hnojiva. V letech 2011–2015 bylo na 1599 kmenech sledováno množství napadení ochmetem evropským. Výsledky naznačují, že vitalita hemiparazita závisí na druhu hostitele, aplikace hnojiva podpořila růst hostitele. Aplikace arboricidu na listy hemiparazita se ukázala jako funkční způsob jeho likvidace. Početnost hemiparazita se zvyšuje se vzrůstající výčetní tloušťkou hostitele, s časem a s jejich interakcí. Při malé výčetní tloušťce se početnost hemiparazita s časem mírně zvyšovala, naopak se zvyšující se DBH se tento jev snižoval. V případě stromů s vysokou výčetní tloušťkou docházelo také ke snižování napadení v čase. Nicméně toto snížení mělo negativní jev a to postupné snižování koruny a ztrátu větví hostitelských stromů. Hemiparazit je schopen při vysokém napadení vyhubit celý porost, proto je třeba se této problematice věnovat již od útlého věku jednotlivých stromů a chránit je před stresovými aspekty, které mohou akcelerovat negativní vliv hemiparazita na hostitele.
Bytový dům
Kubíček, Jan ; Pilík, Václav (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá stavbou bytového domu v klidné lokalitě města Prostějov. Svým vzhledem i účelem zapadá do okolní zástavby. Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt s parkovacími plochami a má přibližně obdélníkový tvar. Bytový dům je navržen jako 4 podlažní s jedním podzemním podlažím. V suterénní části se nachází bytové zázemí se samostatnými sklepními kójemi pro každou bytovou jednotku. V nadzemních podlaží se nachází 16 bytových jednotek a to 4 bytové jednotky na jedno patro. Bytové jednotky v přízemí mají přístup na soukromé terasy a v nadzemních podlaží na balkón. Objekt je založen na betonových základových pasech a je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Nosný systém je stěnový obousměrný a je vyzděn z keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Vertikální spojení je zajištěno pomocí tříramenného schodiště, které se obtáčí kolem výtahové šachty. Práce je vypracována na stupeň projektové dokumentace pro provedení stavby.
Metodologie Six Sigma v průmyslu
Kubíček, Jan ; Opočenská, Hana (oponent) ; Hammer, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá popisem metodologie Six Sigma. Je popsáno obecné pojednání o metodologii Six Sigma a o její historii a využití. V rámci této práce je popsán nejpoužívanější cyklus aplikace Six Sigma projektu DMAIC společně s nástroji, které se v jednotlivých fázích mohou vyskytnout. V práci je pojednáno o programu Six Sigma ve společnosti Sanmina-SCI Czech Republic s.r.o.
Contextualising or relativising evil? A probe into US antebellum slavery
Kubíček, Jan ; Ženíšek, Jakub (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
Účelem této práce je prozkoumat zrušení otroctví v USA v období před občanskou válkou. Analýze je provedena skrze levicově orientované prizma představené Michaelem Parentim. První část práce představuje stručné vysvětlení Parentiho teorie na příkladu pozdní římské republiky a jejím politicko-ekonomickém pozadí, které je znázorněno v knize The Assassination of Julius Caesar. Tato část také pokrývá historické precedenty otroctví spolu se specifickými vědecky podloženými argumenty ve prospěch otroctví, se kterými přisel Samuel Cartwright. Závěrečná část popisuje proces zrušení otroctví. Závěrem vytváří analogii mezi římskou senátorskou demokracií a rasovým otroctvím v USA před rokem 1861. Tato analogie je postavěna na premise, že v obou případech privilegovaná společenská třída ovlivnila výklad těchto dějin ve svůj prospěch, aby zakryla své ekonomické zájmy. Klíčová slova: Michael Parenti, otroctví, dějinné vypravování, vykořisťování, Samuel Cartwright, proces zrušení otroctví
Gravitace ve vyšších dimenzích
Kubíček, Jan ; Pravdová, Alena (vedoucí práce) ; Žofka, Martin (oponent)
Práce obsahuje stručný úvod do metod algebraické klasifikace ten- zorů a prostoročasů ve vyšších rozměrech. Dále pojednává o snahách rozšířit Goldbergův-Sachsův teorém do vyšších rozměrů. Jsou zde shrnuty hlavní výsled- ky pro optické matice algebraicky speciálních prostoročasů ve vyšších rozměrech. Nakonec je nalezena optická matice prostoročasu typu III v šesti dimenzích užitím Bianchiho identit. Byly nalezeny některé vlastnosti optické matice prostoročasu typu III platné i v obecné dimenzi. V dodatcích jsou zkoumány různé vlastnosti rovnic získaných z Bianchiho identit pro prostoročas typu III. 1
Totalitní kýč a underground. Sémiotický model.
Kubíček, Jan ; Bílek, Petr (vedoucí práce) ; Špirit, Michael (oponent)
Důsledkem sémiotické totalizace veřejného života v totalitních společnostech jsou radikální změny v systému sociálních, estetických, etických a jazykových norem. Tento systém popisujeme v části Totalitní kýč v kapitolách Totalita, Kýč, Historie, Umění, Jazyk, Estetika a Mýtus. V části Underground interpretujeme totální realismus a trapnou poezii Egona Bondyho a Iva Vodseďálka jako modelovou reakci na podmíky totalitní společnosti. Zavádíme pojem totální poezie. Klademe si otázku, čím je totální poezie, není-li uměním a postupně nacházíme jedenáct odpovědí: 1. souborem apokryfních textů socialistického realismu, 2. hrou na umění, 3. kulturou ve znamení zrodu, 4. metodou fenomenologické redukce, 5. jazykovou hrou, 6. dekonstrukcí mýtu, 7. zaujímáním herní pozice v totalitní společnosti, 8. mýtem, 9. sémiotickou očistou realizovanou skrze sémiotické běsnění, 10. zeznakověním skutečnosti a zeskutečněním znaku, 11. výzvou ke hře. Nakonec se pokoušíme o vymezení totální poezie ve vztahu k avantgardě, modernímu umění a postmoderně. V kapitole Kýč a underground činíme trojí: 1. rekapitulujeme recepci díla Egona Bondyho a Iva Vodseďálka, 2. prozkoumáváme určité filozofické a politické souvislosti a paralely totalitního kýče a totální poezie, 3. uvádíme teoretické poznání totální poezie v souvislost se...
Tenké disky a prstence jako zdroje Weylových prostoročasů
Kubíček, Jan ; Semerák, Oldřich (vedoucí práce) ; Žofka, Martin (oponent)
Statická a axiálně symetrická vakuová řešení Einsteinových rovnic lze popsat Weylovou metrikou, která závisí jen na dvou neznámých funkcích, daných Laplaceovou rovnicí a křivkovým integrálem. V této práci studujeme některé vlastnosti dvou Weylových prostoročasů, jejichž zdroji jsou jednorozměrné prstence - Appellův prstenec, resp. Bachův-Weylův prstenec. Na chování vlastních vzdáleností a geodetik v centrální oblasti konkrétně ukazujeme, že při zobrazení ve Weylových souřadnicích představují tyto zdroje směrové singularity. 1
Verifikace programů s ukazateli založená na detekci vzorů
Kubíček, Jan ; Erlebach, Pavel (oponent) ; Vojnar, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce navazuje na výsledky studií v oblasti verifikace nekonečně stavových systémů. Konkrétně se jedná o oblast abstraktního model checkingu. Seznámili jsme se s metodou založenou na abstrakci paměťové konfigurace  pomocí paměťových vzorů. Tato metoda byla navržena pro verifikaci programů pracujících s dynamickými paměťovými strukturami jako například seznamy. Na dynamické paměťové struktury je nahlíženo jako na orientované grafy. Verifikace na základě paměťových vzorů abstrahuje obecně libovolné množství vytvořených uzlů do jednoho sumarizovaného uzlu. Tím se dosáhne reprezentace obecně neukončeného grafu konečným zápisem. Poté je možno efektivně provést verifikaci nad tímto abstrahovaným grafem. V naší práci se zabýváme tvorbou modelu pro nástroj implementující verifikaci na základě paměťových vzorů. Model programu je vytvořen z podmnožiny jazyka C. Hlavním přínosem práce je automatizace tvorby modelu pro verifikaci a tím dosáhnutí úplné automatizovanosti procesu verifikace. Je tak možné verifikovat programy napsané v běžném programovacím jazyce. V této práci je diskutována syntaxe vstupního jazyka i implementační detaily překladu.
Risk Management Support System
Kubíček, Jan ; Burget, Radek (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Práce poskytuje teoretický úvod do projektového řízení. V práci je popsán současný přístup k řízení projektů jako kombinace několika procesů. Procesu řízení rizik je v práci věnována větší pozornost. V práci je také diskutováno několik přístupů k řízení rizik, která jsou v současnosti považována za nejlepší. \\ V práci je navržen zcela nový přístup k řízení rizik, který kombinuje znalosti z oblasti získávání znalostí z databází s řízením rizik.  Současně je přístup získávání znalostí z databází použit na vytvoření orientačních hodnot při kvantitativní analýze rizik. Navržený přístup byl úspěšně implementován a otestován. Testy ukázaly, že tento přístup je vhodný pro hledání rizik, na které uživatel zapomněl. Tento přístup je bohužel nepříliš vhodný pro navrhování orientačních hodnot při kvantitativní analýze.
Komunikační strategie podniku
Kubíček, Jan ; Veselá, Jitka (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu komunikační strategie pro Hotel U Divadla ve Znojmě. První část práce popisuje teoretické pojmy, které tato problematika zahrnuje. V další je zpracován marketingový mix podniku, analýzy marketingového prostředí a také marketingový průzkum. V závěrečné části jsou na základě výsledků analytické části sestaveny návrhy na zvýšení povědomí o existenci podniku mezi potenciálními zákazníky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Kubíček, J.
22 Kubíček, Jan
9 Kubíček, Jaromír
3 Kubíček, Jaroslav
3 Kubíček, Jindřich
1 Kubíček, Jiří
1 Kubíček, Josef
1 Kubíček, Jovan
22 Kubíček, Ján
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.