Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Organizace československého skautingu v uprchlických táborech po únoru 1948
Křížová, Kateřina ; Doubek, Vratislav (vedoucí práce) ; Štefek, Martin (oponent)
Tématem předkládané bakalářské práce je organizace československého skautingu v uprchlických táborech po únoru 1948. Jejím cílem je za pomoci archivních dokumentů přiblížit, jak se českoslovenští skauti, jež se rozhodli opustit po komunistickém převratu republiku, organizovali v nehostinných podmínkách uprchlických táborů. Práce nejdříve popisuje cestu, jež musela většina uprchlíků na trnité cestě za svobodou podstoupit. Hlavní část pak odpovídá na otázky ohledně sdružování junáků v prostředí uprchlických táborů, budování struktury, jejich vzájemné komunikaci mezi tábory a jejich vztahu s mezinárodní skautskou organizací. Klíčová slova: Skaut, uprchlické tábory, poúnorový exil
Jazyková příprava dítěte na vstup do školy a rozvoj jazykových schopností během prvních let školní docházky
Křížová, Kateřina ; Pišlová, Simona (vedoucí práce) ; Janovec, Ladislav (oponent)
Tato práce je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností u žáků prvních až třetích ročníků základních škol a týká se zejména mluvnické části jazykového vyučování. Skládá se ze tří částí, přičemž v první, teoretické části uvádím rozvoj řečových schopností u dětí v předškolním a raném školním věku. Popsala jsem zde také požadavky základních vzdělávacích programů včetně Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy na obsah jazykového vyučování. V druhé, praktické části jsem se zaměřila na zjištění, které stěžejní body mluvnické části jazykové výchovy činí žákům největší potíže, a ve třetí části jsem pro tyto problémové oblasti vypracovala soubor her a cvičení, které žákům umožňují tyto oblasti zopakovat a procvičit. Mohou být použity jak ve škole během vyučování, tak v domácím prostředí a některé z nich mohou žáci využít pro zábavu o samotě i v kolektivu.
Jádra Giardia intestinalis
Krížová, Kateřina ; Nohýnková, Eva (vedoucí práce) ; Jiráková, Klára (oponent)
3 Abstrakt Giardia intestinalis je považována za starobylého parazitického prvoka, velmi brzy se divergujícího od společného předka všech eukaryot. Díky tomu se u něj objevuje mnoho zvláštností týkající se jak stavby buňky, tak i v ní probíhajících procesů. I když současné poznatky napovídají, že řada zvláštností a zjednodušení je možná dána adaptací k parazitickému životu, stále giardie zůstávají jedinečným modelem, který může napovědět mnohé o "core" procesech definujících eukaryotickou buňku. Tato práce se pokouší shrnout doposud známé informace, týkající se dvou morfologicky podobných jader giardie. Zároveň jsou obě jádra srovnávána jak mezi sebou, tak i s obecnými učebnicovými znalostmi o eukaryotickém jádře. Ačkoliv byla původně obě jádra považována za naprosto shodná, novější studie a výzkumy přinesly mnoho důkazů o tom, že se liší. Hlavním rozdílem je především nestejný obsah chromozomů v každém z jader. Určité rozdíly jsou i v počtu a rozmístění jaderných pórů či v synchronicitě během buněčného cyklu. Probíhá u nich také zvláštní typ mitózy. I přesto, že bylo od roku 1990, kdy vyšla studie potvrzující shodnost obou jader, do dnešní doby objasněno a vyvráceno mnoho tvrzení, stále ještě je velká část informací potřebných k naprostému porozumění fungování celého organismu neznámá. Klíčová slova:...
Binominal phrases in Dutch
Borůvková, Markéta ; Hrnčířová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Křížová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce byla zaměřena na skupinu frazeologických spojení, binominální spojení v nizozemštině. Binominální spojení byly porovnávány v konfrontaci s češtinou, cílem bylo zjistit morfosyntaktické a semantickolexikální shody a rozdíly. Teoretická část byla věnována morfologickému, syntaktickému a sémantickému popisu frazeologických párů. Zároveň byla podána obecná charakteristika a klasifikace frazeologismů se stručným historickým přehledem. Poslední část teoretické části se zabývá typy ekvivalence. Praktický díl zahrnuje korpus nizozemských frazeologismů a jejich českých překladů, které jsou podle stupně ekvivalence rozděleny do tří skupin. Korpus byl sestaven manuelně a jako hlavní zdroj sloužil Van Dale Idioom Woordenboek. Postupně byl doplněn dalšími frasémy z Nederlandse Spreekwoorden,spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegen od F.A. Stoett a třech webstránek, které obsahují seznam přísloví. Korpus obsahuje celkem 280 nizozemských binominálních konstrukcí a je dále v praktické časti analyzován podle typu ekvivalence. Úplnou frazeologickou ekvivalenci má 22% z celkového počtu binominálních párů. Do tohoto typu ekvivalence patří také spojení s malými odchylkami, jako je použití jiné předložky, čísla, zdrobněliny, pořádek slov nebo nahrazení jednoho komponentu synonymem. O úplné sémantické, syntaktické a...
Morfologická a fylogenetická charakterizace tetratrichomonád skupiny A
Krížová, Kateřina ; Čepička, Ivan (vedoucí práce) ; Hampl, Vladimír (oponent)
Trichomonády jsou skupina anaerobních jednobuněčných eukaryotických organismů, které se v současné době řadí do říše Excavata (skupina Parabasalia), přestože nesdílí žádný z typicky exkavátních znaků (charakteristické uspořádání cytoskeletu a ventrální potravní rýha). Toto zařazení bylo provedeno pouze na základě molekulárně - fylogenetických metod. Rod Tetratrichomonas obsahuje asi nejvíce známých druhů v rámci skupiny Parabasalia, které mohou infikovat obratlovce a nejen je. Na základě fylogenetických analýz byl celý rod rozdělen na dvě skupiny, A a B. Skupina A, které se tato diplomová práce věnovala, byla do současné doby rozdělena na 12 linií (linie 1 - 10, novel lineage 2, linie LP). Nám se podařilo objevit další linii, patřící do této skupiny, zde nazývaná linie ovce. Její postavení v rámci této skupiny je však zatím nejasné. Postavení ostatních linií, které bylo publikováno již dříve, bylo více či méně potvrzeno. Morfologické odlišnosti jednotlivých linií, které by potvrdily předchozí fylogenetické analýzy, byly do této chvíle pouze předpokládány. V této práci byly tyto rozdíly celkem podrobně popsány. Je zjevné, že téměř všechny linie či skupiny linií jsou od sebe odlišitelné i na základě morfologických znaků (velikost a tvar těla, počet předních bičíků, velikost parabasálního aparátu, výška pelty,...
Motivace k učitelské profesi
Křížová, Kateřina ; Strouhal, Martin (vedoucí práce) ; Koťa, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce "Motivace k učitelské profesi" se zabývala základní problematikou motivace k učitelské profesi. V teoretické části jsme se zaměřili na obecnou charakteristiku pojmů, které se váží k učitelské profesi, zejména na teorii učitelské profese, volbu učitelské profese, fáze učitelské profese, typologii učitelů, roli učitele, přípravu a profesionalizaci učitelů, ale také mýty o učitelské profesi, postavení učitele ve společnosti, prestiž učitelské profese, dále na motivaci a demotivaci k učitelské profesi, pracovní spokojenost učitelů a zvládání zátěže v učitelské profesi. Na základě těchto teoretických poznatků byl stanoven cíl diplomové práce a bylo provedeno výzkumné šetření. Cílem této diplomové práce bylo zjistit druh motivace studentů 2. a 3. ročníku magisterského studia, oboru Učitelství pro I. stupeň základní školy, Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, která je vede k volbě a výkonu učitelské profese. Praktická část diplomové práce se tedy věnuje interpretaci a srovnání výsledků dotazníkového šetření a vyhodnocení stanovených předpokladů. Klíčová slova Učitel, učitelská profese, příprava a profesionalizace učitelů, mýty o učitelích, prestiž učitelského povolání, motivace k učitelské profesi, demotivace k učitelské profesi, pracovní spokojenost učitelů,...
Jádra Giardia intestinalis
Krížová, Kateřina ; Nohýnková, Eva (vedoucí práce) ; Jiráková, Klára (oponent)
3 Abstrakt Giardia intestinalis je považována za starobylého parazitického prvoka, velmi brzy se divergujícího od společného předka všech eukaryot. Díky tomu se u něj objevuje mnoho zvláštností týkající se jak stavby buňky, tak i v ní probíhajících procesů. I když současné poznatky napovídají, že řada zvláštností a zjednodušení je možná dána adaptací k parazitickému životu, stále giardie zůstávají jedinečným modelem, který může napovědět mnohé o "core" procesech definujících eukaryotickou buňku. Tato práce se pokouší shrnout doposud známé informace, týkající se dvou morfologicky podobných jader giardie. Zároveň jsou obě jádra srovnávána jak mezi sebou, tak i s obecnými učebnicovými znalostmi o eukaryotickém jádře. Ačkoliv byla původně obě jádra považována za naprosto shodná, novější studie a výzkumy přinesly mnoho důkazů o tom, že se liší. Hlavním rozdílem je především nestejný obsah chromozomů v každém z jader. Určité rozdíly jsou i v počtu a rozmístění jaderných pórů či v synchronicitě během buněčného cyklu. Probíhá u nich také zvláštní typ mitózy. I přesto, že bylo od roku 1990, kdy vyšla studie potvrzující shodnost obou jader, do dnešní doby objasněno a vyvráceno mnoho tvrzení, stále ještě je velká část informací potřebných k naprostému porozumění fungování celého organismu neznámá. Klíčová slova:...
Binominal phrases in Dutch
Borůvková, Markéta ; Křížová, Kateřina (oponent) ; Hrnčířová, Zdeňka (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zaměřena na skupinu frazeologických spojení, binominální spojení v nizozemštině. Binominální spojení byly porovnávány v konfrontaci s češtinou, cílem bylo zjistit morfosyntaktické a semantickolexikální shody a rozdíly. Teoretická část byla věnována morfologickému, syntaktickému a sémantickému popisu frazeologických párů. Zároveň byla podána obecná charakteristika a klasifikace frazeologismů se stručným historickým přehledem. Poslední část teoretické části se zabývá typy ekvivalence. Praktický díl zahrnuje korpus nizozemských frazeologismů a jejich českých překladů, které jsou podle stupně ekvivalence rozděleny do tří skupin. Korpus byl sestaven manuelně a jako hlavní zdroj sloužil Van Dale Idioom Woordenboek. Postupně byl doplněn dalšími frasémy z Nederlandse Spreekwoorden,spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegen od F.A. Stoett a třech webstránek, které obsahují seznam přísloví. Korpus obsahuje celkem 280 nizozemských binominálních konstrukcí a je dále v praktické časti analyzován podle typu ekvivalence. Úplnou frazeologickou ekvivalenci má 22% z celkového počtu binominálních párů. Do tohoto typu ekvivalence patří také spojení s malými odchylkami, jako je použití jiné předložky, čísla, zdrobněliny, pořádek slov nebo nahrazení jednoho komponentu synonymem. O úplné sémantické, syntaktické a...
Jazyková příprava dítěte na vstup do školy a rozvoj jazykových schopností během prvních let školní docházky
Křížová, Kateřina ; Janovec, Ladislav (oponent) ; Pišlová, Simona (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na rozvoj jazykových dovedností u žáků prvních až třetích ročníků základních škol a týká se zejména mluvnické části jazykového vyučování. Skládá se ze tří částí, přičemž v první, teoretické části uvádím rozvoj řečových schopností u dětí v předškolním a raném školním věku. Popsala jsem zde také požadavky základních vzdělávacích programů včetně Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy na obsah jazykového vyučování. V druhé, praktické části jsem se zaměřila na zjištění, které stěžejní body mluvnické části jazykové výchovy činí žákům největší potíže, a ve třetí části jsem pro tyto problémové oblasti vypracovala soubor her a cvičení, které žákům umožňují tyto oblasti zopakovat a procvičit. Mohou být použity jak ve škole během vyučování, tak v domácím prostředí a některé z nich mohou žáci využít pro zábavu o samotě i v kolektivu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
13 Krížová, Kateřina
3 KŘÍŽOVÁ, Kamila
10 KŘÍŽOVÁ, Kristýna
1 Křížová, Karolina
4 Křížová, Klára
10 Křížová, Kristýna
1 Křížová, Květa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.