Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální aspekty a benefity spojené s jízdou na monoski
Křížová, Ivana ; Pařízek, Michal (vedoucí práce) ; Bartoňová, Radka (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, zda a jakým způsobem ovlivňuje lyžování osob s tělesným postižením kvalitu jejich života. Vymezuje základní rozdělení pohybových vad. Zabývá se problematikou psychologie osob s tělesným postižením, definuje psychologii sportu a odtud přechází k propojení sportu a toho, jaký má význam pro osoby s tělesným postižením. Důležitou částí jsou sociální aspekty a benefity pramenící právě z lyžování na monoski. Vyzdvihuje proces socializace skrze sportovní aktivity. Teoretická část se také věnuje samotnému lyžování na monoski. Informuje o tom, pro koho je lyžování vhodné, z jakých částí se monoski, jakožto kompenzační pomůcka skládá a jak probíhá výuka lyžování. V práci jsou také uvedeny další kompenzační pomůcky, které mohou osoby s tělesným postižením využít při lyžování. V praktické části jsou uvedeny rozhovory s uživateli monoski, které informují o tom, jak tyto konkrétní respondenty lyžování na monoski ovlivnilo. Obsahuje také srovnání s výzkumy podobně zaměřených bakalářských prací. Uvádí informace o tom, na koho se mohou lidé obrátit, pokud by ráda tento sport vyzkoušeli. Příloha pak zahrnuje fotografie jednotlivých sit-ski. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Citová vazba u osob s poruchou sexuální preference
Golebiowská, Irena ; Křížová, Ivana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
NÁZEV: Citová vazba u osob s poruchou sexuální preference AUTOR: Irena Golebiowská KATEDRA (ÚSTAV) Psychologie VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Bc. Ivana Křížová, Ph.D. Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá povahou citové vazby u osob s poruchou sexuální preference. Cílem práce je u vybraných jedinců s poruchou sexuální preference hloubkově prozkoumat rané i pozdější vztahové zkušenosti a zhodnotit jejich možný význam v kontextu psychosexuálního vývoje a sexuálně delikventního jednání těchto osob. V teoretické části práce je nejprve představen koncept citové vazby, v jehož rámci jsou nastíněna východiska a základní pojmy teorie attachmentu. Dále jsou popsány typy citové vazby a vybrané metody měření attachmentu v dospělosti. Následující část práce podává přehled stěžejních informací o poruchách sexuální preference. Pozornost je věnována klasifikaci, základním teoriím vzniku, dále je ve stručnosti popsán psychosexuální vývoj parafilních jedinců a specifika pojmu sexuální delikvence. Závěrem je nastíněn možný význam povahy citové vazby v kontextu poruch sexuální preference. V empirické části práce jsou představeny životní příběhy tří mužů s poruchou sexuální preference, kteří spáchali sexuální delikty. Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s probandy a metody Adult Attachment Interview (AAI)....
Goethe a Kornélie. Podoba sourozeneckého vztahu
Křížová, Ivana ; Kučera, Miloš (vedoucí práce) ; Klusák, Miroslav (oponent)
Teoretická práce, jejímž cílem je nalézt a porovnat různá pojetí a výklady života Johanna Wolfganga von Goetheho. Zájem práce je soustředěn na výklad vztahu Goetha s jeho sestrou. Výklad vztahu Goetha a jeho sestry vychází ze dvou přístupů, a to přístupu psychoanalytického a historického. Psychoanalytický přístup reprezentuje Sigmund Freud a Kurt Eissler, kteří nabízejí interpretace některých aspektů vztahu Goetha s jeho sestrou. Historický přístup reprezentuje Richard Friedenthal a Astrid Seeleová. Ti předkládají biografické souvislosti básníkova života a poukazují i na jeho vztah se sestrou. Na základě těchto pramenů dochází k analýze dat především v rámci psychoanalytické teorie. K vysvětlení Goethova vztahu se sestrou se uvažuje o incestní podobě jejich sourozeneckého vztahu a o oidipském komplexu.
Sebevědomí v perspektivě dětí - pojetí a projevy
Křížová, Ivana ; Smetáčková, Irena (vedoucí práce) ; Jablečníková, Olga (oponent)
česky Tato práce si klade za cíl popsat dětské chápání pojmu sebevědomí a jeho projevů a porovnat je s tím, jak pojímá sebevědomí odborná psychologie. Tyto představy jsem zkoumala u dvou tříd žáků 6. ročníku druhého stupně základní školy za pomoci dotazníku. Cílem je nalézt překryvy a odlišnosti v pojetí sebevědomí dětmi a odbornými teoriemi. Pro pochopení teoretických souvislostí tématu jsem se seznámila s teoriemi sebepojetí Pavlíny Janošové, Viery Bačové, Daniely Sedláčkové, Zdeňka Heluse a Petra Weisse, jejichž pojetí poté porovnávám s pojetím dětí.
Partnerské vztahy u hraniční poruchy osobnosti
Kalinová, Nelly ; Goldmann, Petr (vedoucí práce) ; Křížová, Ivana (oponent)
Diplomová práce se zabývá fungováním partnerských vztahů u hraniční poruchy osobnosti. Za tímto cílem byla realizována studie sledující 16 párů, kde žena trpěla hraniční poruchou osobnosti, jejichž charakteristiky byly porovnávány s kontrolní skupinou 21 párů. Sledovány byly tři oblasti: osobnostní styly partnerů, attachmentové dimenze a partnerská spokojenost a její vzájemné souvislosti se zmíněnými proměnnými. Data byla získávána prostřednictvím testové baterie skládající se z dotazníků PSSI, ECR-R-16 a DAS (subškála partnerské spokojenosti). Výsledky studie prokázaly, že hraniční osobnostní zaměření u žen se pojí s podobnými a komplementárními osobnostními rysy u mužů, přičemž tyto rysy jsou oproti kontrolní skupině významně zvýrazněné. Výzkum rovněž potvrdil převládající nejistou vazbu u žen s hraniční poruchou osobnosti a jejich partnerů. V porovnání s kontrolní skupinou se u hraniční poruchy osobnosti objevuje nižší partnerská spokojenost, a její míra je negativně spojena právě s osobnostním založením hraničního typu, a typů přidružených. Partnerská spokojenost také vykazuje negativní vztahy s nejistým typem vazby. KLÍČOVÁ SLOVA hraniční porucha osobnosti, partnerské vztahy, osobnostní styly, PSSI, attachment, partnerská spokojenost
Chronická mentální anorexie a prevence relapsu její akutní fáze
Chudačíková, Dominika ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Křížová, Ivana (oponent)
Diplomová práce pojednává o mentální anorexii, jakožto o jedné ze základních forem poruch příjmu potravy, s důrazem na velmi častý chronický průběh tohoto závažného psychiatrického onemocnění. Autorka práce vychází z premisy, že nápadné jídelní návyky, stálou kontrolu myšlení a chování i poruchy vnímání vlastního těla sledujeme, ve většině případů, i u již vyléčených pacientů/pacientek. Dlouhodobá stresová zátěž, spolu s rizikovou osobnostní strukturou, poté může znovu vyústit v akutní fázi mentální anorexie. Diplomová práce je kvalitativně zaměřená, zvolenými metodami sběru dat jsou dotazníkové šetření a následný polostrukturovaný rozhovor. Podmínkou účasti ve výzkumném šetření je minulá zkušenost jedince s mentální anorexií, bez aktuální přítomnosti akutní fáze tohoto onemocnění. Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat palčivá témata jedinců, kteří si v minulosti prošli akutní fází mentální anorexie, jejich aktuální pocity a potřeby. Výstupem diplomové práce jsou poté konkrétní doporučení vedoucí ke snížení rizika relapsu mentální anorexie, plynoucí z výsledků výzkumného šetření, která by, v zátěžových situacích života jedince, mohla pomoci snížit pravděpodobnost relapsu, tedy návratu akutní fáze mentální anorexie. KLÍČOVÁ SLOVA Mentální anorexie, poruchy příjmu potravy, chronicita, prevence...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 KŘÍŽOVÁ, Iveta
2 Křížová, Ilona
2 Křížová, Irena
4 Křížová, Iva
14 Křížová, Iveta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.