Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 336 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mediální pokrytí Korejské války deníkem Rudé právo
Chrenčík, Roman ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá mediálním pokrytím Korejské války v deníku Rudé právo, toho času Ústředním orgánem Komunistické strany Československa. Jejím stěžejním cílem je zjistit, nakolik se kontrola periodika komunistickou stranou, přísná režimní cenzura a diktát Sovětského svazu projevovaly při informování o událostech Korejské války, prvního konfliktu, do něhož zasáhla vojska vícero zemí pod jednotnou vlajkou Organizace spojených národů. Pro tyto účely nejprve na základě historického výzkumu sekundárních zdrojů popisuji podmínky, za nichž k válečnému střetu došlo, a vytyčuji stěžejní událostí války, mezi něž patří například vylodění spojeneckých jednotek v Inčchonu, zapojení Číny nebo různé fáze vyjednávání. Klíčovou částí práce je potom reflexe těchto událostí v periodiku, kdy v rozmezí od konce května 1950 do začátku října 1950 monitoruji několik desítek jeho vydání. Vzhledem k do té doby zjištěným okolnostem však od listopadu 1950 do konce války přecházím ke sledování obsahu deníku v pětidenních cyklech, které se ve výsledku ukázaly být pro utvoření komplexního obrazu jako dostačující.
Habsburkové v českých populárně-naučných historických časopisech
Zapotilová, Tereza ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Tématem této bakalářské práce je obraz habsbursko-lotrinské dynastie a jejích příslušníků v českých populárně-naučných časopisech zaměřených na historickou problematiku. Periodiky, jež byla vybrána, jsou History Revue, Živá historie a Týden historie. Obraz habsburského rodu je ukázán na příkladu pěti vybraných osobností, jimiž jsou císař František Josef I., císařovna Alžběta, korunní princ Rudolf, arcivévoda František Ferdinand d'Este a poslední císař Karel I. Práce se koncentruje na to, jak jednotlivá periodika a jednotliví autoři přistupují k otázkám spojeným s Habsburky, resp. k pěti sledovaným osobnostem, kterým tématům dávají přednost, zda jsou zde uváděné informace pravdivé či nakolik se články váží k historickým výročím. Klíčová slova populárně-naučné časopisy, History Revue, Živá historie, Týden historie, Habsburkové (habsbursko-lotrinská dynastie), císař František Josef I., císařovna Alžběta Bavorská, korunní princ Rudolf, arcivévoda František Ferdinand d'Este, císař Karel I.
Mediální pokrytí Korejské války deníkem Rudé právo
Chrenčík, Roman ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Končelík, Jakub (oponent)
Diplomová práce se zabývá mediálním pokrytím Korejské války v deníku Rudé právo, toho času Ústředním orgánem Komunistické strany Československa. Jejím stěžejním cílem je zjistit, nakolik se kontrola periodika komunistickou stranou, přísná režimní cenzura a diktát Sovětského svazu projevovaly při informování o událostech Korejské války, prvního konfliktu, do něhož zasáhla vojska vícero zemí pod jednotnou vlajkou Organizace spojených národů. Pro tyto účely nejprve na základě historického výzkumu sekundárních zdrojů popisuji podmínky, za nichž k válečnému střetu došlo, a vytyčuji stěžejní událostí války, mezi něž patří například vylodění spojeneckých jednotek v Inčchonu, zapojení Číny nebo různé fáze vyjednávání. Klíčovou částí práce je potom reflexe těchto událostí v periodiku, kdy v rozmezí od konce května 1950 do začátku října 1950 monitoruji několik desítek jeho vydání. Vzhledem k do té doby zjištěným okolnostem však od listopadu 1950 do konce války přecházím ke sledování obsahu deníku v pětidenních cyklech, které se ve výsledku ukázaly být pro utvoření komplexního obrazu jako dostačující.
Obraz z let 1948, 1953 a 1968 na stránkách karlovarského tisku
Gűttnerová, Kristýna ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Práce "Obraz let 1948, 1953 a 1968 na listech karlovarského tisku" se zabývá analýzou vybraných článků z periodik, která v těchto letech vycházela v Karlových Varech. V roce 1948 to byly listy Budovatel - List Čs. sociální demokracie a Jednota - List pracujících hraničářů. V roce 1953 sledujeme list Stráž míru a Karlovarský kraj. Vybrané články podrobně popisujeme z hlediska obsahu a tematického zaměření a hledáme v nich odpovědi na otázky, které jsme si ustanovili v teoretické části. V roce 1948 v textech hledáme zmínky např. o odsunech Němců, osidlování pohraničí nebo o únorovém komunistickém převratu. V listech z roku 1953 sledujeme informování o úmrtí J. V. Stalina a Klementa Gottwalda. Dále v textech hledáme zmínky o měnové reformě. Práce si klade za úkol přiblížit historické prostředí Karlovarského kraje, ve kterém výše zmíněná periodika vycházela.
Obraz médií/novinářství v české próze 60. let
Turková, Barbora ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Diplomová práce se zabývá zobrazováním médií a novinářství v české próze šedesátých let dvacátého století. Právě šedesátá léta jsou z pohledu na celé období vlády komunistického režimu v Československu dobou uvolňování politických a společenských poměrů, což se odrazilo i v literatuře. Cílem této práce je jednak ukázat obraz médií a novinářství v české próze v daném období v rámci širší geneze zobrazování médií v české literatuře a zároveň vzhledem k zasazení do historického společenského a kulturního kontextu šedesátých let. Následně prostřednictvím obsahové a textové analýzy vybraných dobových děl zobrazujících mediální tematiku ukázat, jak je v jednotlivých dílech mediální prostředí popsáno, jak jsou vykresleny postavy pracovníků mediálních institucí a jejich fungování, jaké je dobové vnímání novinářské profese ze strany společnosti a jak v dobovém kontextu na sebe nazírají sami novináři.
Jiří Hraše - portrét rozhlasového režiséra, teoretika a pedagoga
Kopecká, Lenka ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Groman, Martin (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na osobnost rozhlasového režiséra, teoretika a pedagoga Jiřího Hrašeho. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny chronologicky a věnují se osobním a profesním mezníkům od 30. let 20. století až po rok 2012, kdy Jiří Hraše skonal na onkologické onemocnění. Biografický portrét je doplněn o historický kontext, teoretickou činnost a charakteristiku Československého (dále Čs.), později Českého rozhlasu. Přínosem pro zpracované téma byly vzpomínky pamětníků, bývalých kolegů a kolegyň. Autorka čerpala informace z primárních pramenů nezpracované pozůstalosti Jiřího Hrašeho, z Archivních a programových fondů Českého rozhlasu (dále APF ČRo), fondů Národního archivu, Archivu hl. města Prahy a dalších relevantních zdrojů.
Cenzurní činnost Federálního úřadu pro tisk a informace v období médií mezi lety 1980-1989
Kazda, Tomáš ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
v českém jazyce Tato bakalářská práce si v první části dává za cíl přiblížit a rozebrat fungování Federálního úřadu pro tisk a informace (FÚTI), který mezi lety 1981 až 1990 vykonával dohled nad československou mediální sférou. Na základě syntézy dobových dokumentů z Národního archivu a Národní knihovny vysvětluje okolnosti jeho vzniku, sleduje a popisuje činnost jeho jednotlivých organizačních celků. Bakalářská práce rovněž zařazuje FÚTI do historického kontextu předešlých cenzurních úřadů a vyjasňuje jeho pozici jakožto realizátora nepřímé cenzury. Druhá část práce se blíže zaměřuje na vydávání Informačního týdeníku. S pomocí dobových dokumentů (především zápisů z redakčních rad) a svědectví redaktorky Dariny Sedláčkové skládá dohromady obrázek toho, k čemu Informační týdeník sloužil. Uvádí potřebné informace pro pochopení jeho fungování, sleduje jeho přínos pro jednotlivé redakce masových sdělovacích prostředků. Pozoruje vývoj Informačního týdeníku v kontextu času a případné změny v jeho obsahu vysvětluje s ohledem na zápisy z redakčních rad. K celkovému dokreslení fungování redakce Informačního týdeníku slouží rozhovor s jednou z jeho redaktorek, který blíže rozkrývá nejen fungování a strukturu IT, ale i představuje nezbytné detaily pro pochopení práce redakce.
Analýza proměny obsahu radničních periodik po komunálních volbách 2018
Jebavá, Anna ; Lebedová, Veronika (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá proměnou obsahu radničních periodik po komunálních volbách v roce 2018. Práce teoreticky vychází z novely tiskového zákona, která vydavatelům periodik územně samosprávných celků dává povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace a zároveň poskytovat zastupitelům přiměřený prostor pro vyjádření týkající se samosprávně územního celku. Při vytváření metodiky jsem se inspirovala studií občanského sdružení Oživení z roku 2014, jejíž autoři analyzovali 100 periodik vydávaných územně samosprávnými celky s cílem zhodnotit vyváženost poskytovaných informací a míru sebepropagace vedení těchto celků. S pomocí metody kvantitativní obsahové analýzy jsem analyzovala pět českých radničních periodik. Cílem práce je reflektovat případnou změnu obsahu radničních periodik po změně složení vedení samosprávných celků, a tedy zjistit, na kolik má toto složení vliv na výsledný produkt.
Proměny v pojetí ženství v Harper's Bazaar po jeho uvedení na český trh ve srovnánín s časopisem Žena a móda (1988)
Pikalová, Alexandra ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Köpplová, Barbara (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá proměnou v pojetí ženství v oproti časopisu Žena a móda. Práce se snaží zachytit změny v pojetí ženství, které na území České republiky přichází v společenskou transformací po roce 1989. Z tohoto důvodu vzorek analytické části obsahuje čísla časopisu Žena a móda a čísla teoretické části jsou představeny různé pohledy na pojetí ženství, dále taky charakteristiky a historický exkurz obou módních periodik. metodologické části práce představuje kvalitativní obsahovou a obraz jež jsem zvolila jako nástroje pro zachycení předpokládaných rozdílů. V analytické části se práce již zabývá samotnou analýzou jednotlivých rozdílů v předem zvolených dimenzích šablonách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 336 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.