Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 556 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Progóza vývoje odpadového hospodářsrví v ČR
Černík, Bohumil ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Hadrabová, Alena (oponent) ; Jurová, Marie (oponent)
Souhrn výsledků Vývoj české ekonomiky je pro budoucnost systému nakládání s komunálními odpady v ČR důležitějším faktorem, než vývoj environmentální regulace. Volný trh s minimem pravidel je nejlepším prostředkem k vytváření potřebných kapacit k odstraňování komunálních odpadů. Hypertrofovaná environmentální regulace v kombinaci s nízkým hospodářským růstem je kombinací vracející vývoj odpadového hospodářství v ČR před rok 1989. Za určující faktor, který indikuje trend spokojenosti jednotlivých uživatelů systému nakládání s komunálními odpady lze považovat vlastnickou strukturu provozovatelů služeb a v ní podíl výkonů poskytovaných privátním sektorem. Dalším rozhodným faktorem je počet obcí respektive zákazníků napojených na provozovatele systému. Preference obsluhy větších územních celků spočívající ve vytváření integrovaných regionálních systémů má větší předpoklady pro optimalizaci systémů a efektivní plnění strategických cílů nakládání s komunálními odpady. Lze rovněž oprávněně předpokládat, že odborná úroveň pracovníků a tím i kvalita rozhodování veřejné správy na této úrovni bude vyšší v porovnání se současným stavem. Výhledově se k významným faktorům řadí výše ceny služeb spojených s komunálními odpady. V případě liberalizace trhu vyvolá zvýšení cen služeb poptávku po jiných způsobech nakládání s...
Tvorba výrobní koncepce pro plánování výrobního procesu
Mňuková, Eliška ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání činností plánování výroby a zkoumání efektivnosti vybraného stroje ve zvolené společnosti. V teoretické části jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a metody štíhlé výroby a nápravná opatření pro prevenci či eliminaci prostojů. V analytické části je vybraný stroj zkoumán z hlediska procesu výroby, následně je provedena analýza současného stavu a posouzení nasbíraných dat. Dále byla provedena analýza procesu rozhodování při plánování výroby na vybraný stroj a posouzeny nedostatky v plánování. Praktická část obsahuje návrhy pro odstranění nalezených úzkých míst.
Projekt systému bezpečného podniku s přístupem společenské odpovědnosti podniků
Zouhar, Michal ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vznik nebezpečí při práci. S tím souvisí identifikace rizik a jejich řízení. Definuje všechna vznikající rizika a jejich preventivní opatření. Hlavním úkolem této činnosti je minimalizovat pracovní úrazy na pracovišti. Následně byla pomocí získaného dotazníku od Státního úřadu inspekce práce ohodnocena stávající úroveň bezpečnosti práce. Práce je rozdělena do 4 kategorií. V teoretické části práce jsou popsány stěžejní pojmy, které jsou nutné pro vypracování diplomové práce. Jsou tam zahrnuty pojmy jako riziko a hrozba. Na to navazuje identifikace rizika a metody ohodnocení rizika a závěr teorie obsahuje BOZP, pracovní úrazy a popis co znamená certifikace Bezpečný podnik. V analytické části je vypracována analýza stávajícího stavu, posouzení BOZP a analýza řízení rizik hlavního výrobního procesu. Poslední praktická část se zaměřuje na preventivní opatření u hlavního výrobního procesu pomocí analýzy FMEA a navrhnutí zlepšení BOZP.
Tvorba bezpečného podniku ve vybraném průmyslovém odvětví
Kyselka, Petr ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním možných nebezpečí ohrožující lidské zdraví, které můžou vzniknout při činnostech ve stavebním podniku P&P Stavební společnost a systému řízení BOZP v podniku. V úvodní kapitole je představen stavební podnik a jeho zaměření. V další kapitole jsou uvedena teoretická východiska a pojmy vyskytující se v diplomové práci. V následující kapitole byly pomocí metody FMEA analyzovány rizika u konkrétní zakázky podniku a dále je uveden vyplněný „Check-list“ potřebný pro získání certifikátu „Bezpečný podnik“. Jako poslední jsou uvedeny návrhy řešení vedoucí ke snížení zjištěných rizik a k úspěšnému získání certifikátu „Bezpečný podnik“.
Návrh plánování zakázek a řízení nákladů zakázky
Kloc, Oliver ; Mackovík, Jaroslav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o optimalizaci průběhu činností zakázky v organizaci se zaměřením na tvorbu přidané hodnoty zákazníkovi s ohledem na dodací termín a náklady s tím spojené. Společnost se zabývá internetovým prodejem dárkových košů, prostřednictvím svého elektronického obchodu. Práce navrhuje možné změny v průběhu činností zakázky, které povedou k její optimalizaci, konkrétně ke zkrácení času vyřízení a s tím spojené úspoře nákladů.
Studie řízení zásob s vazbami na dodavatelské řetězce
Čejková, Eliška ; Juřica, Pavel (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu řízení zásob a analýzu dodavatelsko-odběratelských vztahů ve vybraném podniku. Obsahuje teoretické poznatky, popis současného stavu podnikání, analýzu dodavatelsko-odběratelských řetězců s ohledem na zásoby, závěr, návrhy na zlepšení a případná doporučení k realizaci.
Návrh dodavatelsko-odběratelských vztahů z hlediska finančních vazeb
Kučera, Lukáš ; Sedláčková, Magda Piknová (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením situace jednotlivých entit zvolené společnosti na základě poskytnutých informací a podkladů. Práci tvoří teoretická a praktická část, z čehož teoretická část se skládá z definic jednotlivých pojmů, které s touto prací souvisí, podrobněji se věnuje pohledávkám, které následně pomáhají realizaci analýzy v rámci praktické části. Praktická část se zaměřuje na samotnou analýzu dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci jednotlivých entit společnosti. Analýze byly podrobeny faktury, které společnost vystavila za kalendářní rok 2020 v rámci tří zkoumaných entit. Výsledky analýzy jsou následně zhodnoceny, okomentovány a na jejich základě jsou sepsána i doporučení pro zlepšení situace.
Návrh kalkulace nákladů pro podnikatelskou činnost
Borkovcová, Petra ; Juřica, Pavel (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku tvorby systému kalkulace nákladů v podniku. Cílem práce je navrhnout efektivnější způsob kalkulace nákladů využitím metody kalkulace s přiřazováním nákladů aktivitám, tzv. metody ABC (Activity-based costing). Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce se věnuje základnímu členění nákladů, vymezuje hlavní pojmy v oblasti kalkulací a charakterizuje metodu ABC a uplatnění této metody v praxi. Praktická část bakalářské práce vychází ze znalostí z teoretické části práce a na základě těchto poznatků je následně analyzován současný způsob kalkulace nákladů v podniku. Závěrečná část práce obsahuje návrh nového způsobu kalkulace pomocí metody ABC a jeho přínosy pro podnik.
Proposal of Process Management of the Order in the Selected Company
Markovič, Viliam ; Ing. Zdenka Valentová. (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with the process management of the contract in selected company, which focuses on production of kitchen sinks and faucets. The first capture contains main information about the company. Following capture describes theoretical basis and related concepts of this issue. Based on the analysis shortcomings order management are revealed and clarified. Subsequently our own solutions are proposed, which lead to the elimination of shortcomings.
Návrh procesní řízení zakázky
Kramář, Marek ; Juřica, Pavel (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá řešením a analýzou průběhu zakázky ve společnosti Teknia Uhersky Brod, a.s., která se zabývá výrobou plastových dílu pomocí vstřikování. V první části práce je představena společnost, následně jsou popsána teoretická východiska práce k dané problematice. V praktické části je provedena analýza zakázky a okolí podniku (vnitřního i vnějšího). Pro zjištěné slabé stránky jsou dále navrhnuta řešení, která by měla vést k odstranění těchto nedostatků. V závěru práce jsou popsány podmínky realizace a přínosy navržených řešení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 556 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.