Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výtržnictví při sportovních akcích
Janda, Patrik ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje stále aktuální problematice tzv. diváckého násilí, kterému je v médiích věnována značná pozornost, což autora vedlo k analýze této problematiky zakončené konstatováním, zda je zvýšená mediální pozornost oprávněná či nikoli. Obsah práce je rozdělen do deseti kapitol, jejichž cílem je komplexně charakterizovat danou problematiku. Práce je charakteristická zejména tím, že z trestního práva přesahuje i do jiných vědních oborů, např. kriminologie a psychologie za současného využití empirických statistických dat. Autor vnímá problematiku nejen z veřejnoprávního hlediska jako trestně právní, nýbrž i jako správně právní, přičemž značný prostor je věnován i soukromoprávní úpravě zaměřené na vztah mezi organizátorem jako prodejcem a divákem jako zákazníkem. První dvě kapitoly této práce se zabývají historickým vývojem právní úpravy trestného činu výtržnictví od roku 1852 a rozborem současné právní úpravy, ve které zaujímá značný prostor vysvětlení neurčitých právních pojmů, vyplývajících ze zákonné úpravy. Navíc je čtenářům umožněn náhled do právních úprav vybraných států, týkající se jednání, které odpovídá jednání podřazenému v českém právním řádu pod trestný čin výtržnictví, čímž je umožněna komparace daných úprav, vedoucí k případné změně české právní úpravy. Třetí kapitola...
Použití paralelního robota CoreXY pro výuku v zájmových kroužcích
JANDA, Patrik
Bakalářské práce je zaměřena na použití paralelního robota CoreXY pro výuku v zájmových kroužcích, poté se bude zabývat návrhem vhodných modelových úloh pro robota CoreXY. Posledním bodem bude otestování vylepšené konstrukce robota CoreXY a modelových úloh. V rámci práce bude vypracován konstrukční návod na vylepšení robota CoreXY a použitelné modelové úlohy v zájmových kroužcích.
Citlivost tetry jeskynní (Astyanax mexicanus) k magnetickému poli
JANDA, Patrik
Tato práce je zaměřena na zjištění vnímání magnetického pole u jeskynního druhu ryby - tetry jeskynní (Astyanax mexicanus). Experimenty byly prováděny v křížovém labyrintu, kde byla sledována preference směrů v jednotlivých ramenech tohoto labyrintu, jak v přirozeném magnetickém poli Země, tak v pozměněném, otočením severo-jižní osy o 90 pomocí magnetů. Byly také sledovány reakce jedinců na umístění silného magnetu těsně za konec západního a později i východního ramene křížového labyrintu. Bylo průkazně zjištěno, že tetry jeskynní preferují severo-jižní osu. Po otočení magnetického pole o 90 však neproběhla u jedinců preference nové severo-jižní osy, jak jsme očekávali. Ačkoliv některé zde provedené testy ukazují na vnímavost magnetického pole tetrami jeskynními a jejich preferenci severo-jižní osy, jiné testy ale formulované hypotézy vyvracejí. Měly by proto být stanoveny jiné nové hypotézy k vnímavosti magnetického pole, aby nemohly být vyvráceny ani v jednom případě. Tato práce tak posloužila jako odrazový můstek pro další bádání v oblasti magnetorecepce u jeskynních druhů ryb.
Výtržnictví při sportovních akcích
Janda, Patrik ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje stále aktuální problematice tzv. diváckého násilí, kterému je v médiích věnována značná pozornost, což autora vedlo k analýze této problematiky zakončené konstatováním, zda je zvýšená mediální pozornost oprávněná či nikoli. Obsah práce je rozdělen do deseti kapitol, jejichž cílem je komplexně charakterizovat danou problematiku. Práce je charakteristická zejména tím, že z trestního práva přesahuje i do jiných vědních oborů, např. kriminologie a psychologie za současného využití empirických statistických dat. Autor vnímá problematiku nejen z veřejnoprávního hlediska jako trestně právní, nýbrž i jako správně právní, přičemž značný prostor je věnován i soukromoprávní úpravě zaměřené na vztah mezi organizátorem jako prodejcem a divákem jako zákazníkem. První dvě kapitoly této práce se zabývají historickým vývojem právní úpravy trestného činu výtržnictví od roku 1852 a rozborem současné právní úpravy, ve které zaujímá značný prostor vysvětlení neurčitých právních pojmů, vyplývajících ze zákonné úpravy. Navíc je čtenářům umožněn náhled do právních úprav vybraných států, týkající se jednání, které odpovídá jednání podřazenému v českém právním řádu pod trestný čin výtržnictví, čímž je umožněna komparace daných úprav, vedoucí k případné změně české právní úpravy. Třetí kapitola...
Struktura osobnostních rysů u potomstva
JANDA, Patrik
Úkolem této práce bylo sestavit chovné páry živorodek Endlerových (Poecilia wingei), stanovit jejich osobnostní rysy ("shy" a "bold"). Poté od těchto párů odchovat potomstvo, u kterého jsem stanovoval téže osobnostní rysy jako u jejich rodičů pomocí stejného postupu. Nakonec by měla být zhodnocena skladba sledovaných osobnostních rysů v potomstvu, porovnána se stavem u rodičů a vypočítána jejich dědivost. Osobnostní rysy byly stanoveny pomocí modifikovaného "Open field" testu (test otevřeného prostředí) kombinovaného s tzv. standard emergence testem (test pro měření doby potřebné k opuštění bezpečného úkrytu). Na základě naměřených dat došlo k rozdělení jedinců na "shy" a "bold" jedince. Poté byly složeny "shy", bold a kombinované páry (pár "shy" byl složen ze dvou jedinců "shy", pár "bold" ze dvou jedinců "bold" a kombinovaný pár vždy z jednoho jedince "shy" a jednoho jedince "bold"). Po odchování potomků těchto párů byly stejným způsobem určeny jejich osobnostní znaky ("shy" a "bold"). Vyhodnocením výsledků byla spočítána dědivost těchto znaků. Při tomto experimentu byla navíc sledována u každého jedince i preference pozice ve sloupci vody při vložení do experimentálního akvária. Dále jsem zjišťoval, zda lze zvýšit počet potomků složením aktivnějšího ("bold") páru, méně aktivního ("shy") páru nebo jejich kombinací.

Viz též: podobná jména autorů
5 JANDA, Patrik
11 JANDA, Pavel
13 JANDA, Petr
11 Janda, Pavel
13 Janda, Petr
2 Janda, Prokop
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.