Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora nadaných žáků v primární škole - kazuistika školy
Jindrová, Lucie ; Krčmářová, Tereza (vedoucí práce) ; Vodrážková, Alžběta (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá možnými způsoby, kterými lze organizovat vzdělávání nadaných žáků. V teoretické části je nejprve vymezen pojem nadání z hlediska platných školských dokumentů, další kapitola je věnována charakteristickým projevům nadaných žáků, na základě kterých je lze identifikovat. Stěžejní částí je kapitola prezentující přehled možných úprav vyučovacího procesu, kterými lze uzpůsobit výuku nadaným žákům. Na tuto část navazuje kapitola navrhující systémová opatření pro podporu nadaných žáků, která fungují v České republice. V praktické části je zpracována případová studie I. stupně soukromé základní školy, která zachycuje proces hledání optimálních způsobů podpory nadaných žáků, jehož výsledkem je akční plán změn ve sledované oblasti. Pro zpracování byly využity metody analýza školních dokumentů, polostrukturované rozhovory s učiteli a vedením školy, evaluace a reflexe. KLÍČOVÁ SLOVA nadaný žák, primární škola, podpůrná opatření, kazuistika, rozhovor, analýza dokumentů, formy, metody a strategie
Edukační programy pro expozici Archevita ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy
Jindrová, Lucie ; Jareš, Jakub (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na edukaci v muzejním prostředí. Jejím cílem je vytvořit a vyzkoušet vlastní návrhy edukačních programů ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje charakteristice muzejního prostředí a zkoumá komponenty muzejní edukace jako jsou výukové metody a organizační formy výuky. Dále se zabývá vybranými prvky edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví a popisuje edukaci ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy. Praktická část se zaměřuje na tvorbu dvou edukačních programů, které navazují na vymezené teoretické principy první části práce. Edukační programy jsou určeny žákům 6. třídy 2. stupně základních škol a realizují se v expozici Archevita - Stopami věků zaměřené na období pravěku. Práce popisuje tvorbu obou programů, vymezení cílové skupiny, popis jednotlivých aktivit, a rovněž zaznamenává a hodnotí jejich průběh. K hodnocení každého programu je použita zpětná vazba od žáků, jejich učitelů a edukátorky muzea Roztoky. Práce na závěr předkládá návrhy na zlepšení programů a jejích jednotlivých aktivit, které si muzeum v rámci své edukace ponechá. KLÍČOVÁ SLOVA muzejní edukace, dějepis, pravěk, Archevita, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
SWOT analýza vybrané obchodní společnosti
JINDROVÁ, Lucie
Tématem bakalářské práce je provedení a zhodnocení SWOT analýzy na vybrané obchodní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti podnikání a uvedeny možné druhy právních forem. Dále jsou zde shrnuty informace týkající se dílčích strategických analýz prostředí a podrobně popsána SWOT analýza, u níž je vysvětlena podstata, jednotlivé komponenty a tvorba. V praktické části je představena a charakterizována vybraná obchodní společnost, na které je zpracována SWOT analýza. SWOT analýza je vytvořena na základě sumarizace klíčových faktorů z výsledků provedené STEP analýzy, Porterova modelu a analýzy výsledků v jednotlivých funkcionálních oblastech. Závěrem práce je vyhodnocení strategie vycházející ze SWOT analýzy a doporučení nejvýhodnějších strategických alternativ pro rozvoj zvolené obchodní společnosti.
Bankovní záruka
Jindrová, Lucie ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Elek, Štefan (oponent)
Diplomová práce se převážně věnuje právní úpravě bankovní záruky v českém právním řádu a rovněž úpravě na mezinárodní úrovni. Hlavním cílem práce je poskytnutí souhrnného pohledu na problematiku bankovní záruky, vymezení jejich charakteristických znaků, subjektů bankovní záruky a vztahů mezi nimi a dále rozdělení bankovních záruk podle různých kritérií. Práce je rozdělena do dvanácti hlavních kapitol a velkého množství podkapitol. První kapitola se zabývá rizikem, které je s bankovní zárukou těsně spjato, vzhledem ke skutečnosti, že bankovní záruka se využívá převážně k zajištění rizik. Druhá kapitola se stručně věnuje historickému vývoji bankovní záruky a dřívější úpravě v zákoníku mezinárodního obchodu. Třetí kapitola je zaměřena na právní úpravu bankovní záruky, a to jak v obchodním zákoníku, tak v dalších předpisech, které upravují její použití v České republice. V této kapitole je věnován prostor i úpravě v mezinárodním právu - převážně pravidlům vydávaným Mezinárodní obchodní komorou se sídlem v Paříži. Čtvrtá kapitola je převážně orientována na charakteristiku podstatných znaků bankovní záruky, odlišnostem od ručení a rovněž jejímu praktickému využití. Pátá a šestá kapitola se celé věnují jednání před vznikem bankovní záruky a samotným vznikem bankovní záruky. Sedmá kapitola podrobně...

Viz též: podobná jména autorů
3 JINDROVÁ, Lenka
3 Jindrová, Lenka
3 Jindrová, Linda
5 Jindrová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.