Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Edukační programy pro expozici Archevita ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy
Jindrová, Lucie ; Jareš, Jakub (vedoucí práce) ; Havlůjová, Hana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na edukaci v muzejním prostředí. Jejím cílem je vytvořit a vyzkoušet vlastní návrhy edukačních programů ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje charakteristice muzejního prostředí a zkoumá komponenty muzejní edukace jako jsou výukové metody a organizační formy výuky. Dále se zabývá vybranými prvky edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví a popisuje edukaci ve Středočeském muzeu Roztoky u Prahy. Praktická část se zaměřuje na tvorbu dvou edukačních programů, které navazují na vymezené teoretické principy první části práce. Edukační programy jsou určeny žákům 6. třídy 2. stupně základních škol a realizují se v expozici Archevita - Stopami věků zaměřené na období pravěku. Práce popisuje tvorbu obou programů, vymezení cílové skupiny, popis jednotlivých aktivit, a rovněž zaznamenává a hodnotí jejich průběh. K hodnocení každého programu je použita zpětná vazba od žáků, jejich učitelů a edukátorky muzea Roztoky. Práce na závěr předkládá návrhy na zlepšení programů a jejích jednotlivých aktivit, které si muzeum v rámci své edukace ponechá. KLÍČOVÁ SLOVA muzejní edukace, dějepis, pravěk, Archevita, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy
SWOT analýza vybrané obchodní společnosti
JINDROVÁ, Lucie
Tématem bakalářské práce je provedení a zhodnocení SWOT analýzy na vybrané obchodní společnosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy v oblasti podnikání a uvedeny možné druhy právních forem. Dále jsou zde shrnuty informace týkající se dílčích strategických analýz prostředí a podrobně popsána SWOT analýza, u níž je vysvětlena podstata, jednotlivé komponenty a tvorba. V praktické části je představena a charakterizována vybraná obchodní společnost, na které je zpracována SWOT analýza. SWOT analýza je vytvořena na základě sumarizace klíčových faktorů z výsledků provedené STEP analýzy, Porterova modelu a analýzy výsledků v jednotlivých funkcionálních oblastech. Závěrem práce je vyhodnocení strategie vycházející ze SWOT analýzy a doporučení nejvýhodnějších strategických alternativ pro rozvoj zvolené obchodní společnosti.
Bankovní záruka
Jindrová, Lucie ; Horáček, Vít (vedoucí práce) ; Elek, Štefan (oponent)
Diplomová práce se převážně věnuje právní úpravě bankovní záruky v českém právním řádu a rovněž úpravě na mezinárodní úrovni. Hlavním cílem práce je poskytnutí souhrnného pohledu na problematiku bankovní záruky, vymezení jejich charakteristických znaků, subjektů bankovní záruky a vztahů mezi nimi a dále rozdělení bankovních záruk podle různých kritérií. Práce je rozdělena do dvanácti hlavních kapitol a velkého množství podkapitol. První kapitola se zabývá rizikem, které je s bankovní zárukou těsně spjato, vzhledem ke skutečnosti, že bankovní záruka se využívá převážně k zajištění rizik. Druhá kapitola se stručně věnuje historickému vývoji bankovní záruky a dřívější úpravě v zákoníku mezinárodního obchodu. Třetí kapitola je zaměřena na právní úpravu bankovní záruky, a to jak v obchodním zákoníku, tak v dalších předpisech, které upravují její použití v České republice. V této kapitole je věnován prostor i úpravě v mezinárodním právu - převážně pravidlům vydávaným Mezinárodní obchodní komorou se sídlem v Paříži. Čtvrtá kapitola je převážně orientována na charakteristiku podstatných znaků bankovní záruky, odlišnostem od ručení a rovněž jejímu praktickému využití. Pátá a šestá kapitola se celé věnují jednání před vznikem bankovní záruky a samotným vznikem bankovní záruky. Sedmá kapitola podrobně...

Viz též: podobná jména autorů
3 JINDROVÁ, Lenka
3 Jindrová, Lenka
3 Jindrová, Linda
4 Jindrová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.