Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Financování základní školy jako příspěvkové organizace
JAKUBCOVÁ, Barbora
Cílem bakalářské práce je analyzovat finanční zdroje vybrané příspěvkové organizace, zhodnotit současnou situaci školy a navrhnout opatření pro zlepšení této situace. V práci se nalézá literární rešerše objasňující základní pojmy a procesy, které souvisejí s financováním neziskových organizací. Poté je v práci představena vybraná příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Chrášťany. Dále jsou detailněji rozebrány příjmy a výdaje rozpočtu vybrané školy v letech 2014-2018. Bakalářská práce je zaměřena převážně na analýzu finančních zdrojů organizace, proto jsou velmi podrobně rozebrány jednotlivé příjmy organizace. Příjmy byly posuzovány z hlediska poskytovatelů těchto příjmů a také z hlediska podílu jednotlivých příjmů na celku. Hodnocena a popsána byla jak činnost hlavní, tak činnost doplňková. Byly rozebrány i jednotlivé výdaje rozpočtu školy a jejich podíl na celkových výdajích. Následně byly vyhodnoceny výsledky hospodaření vybrané příspěvkové organizace v jednotlivých letech a byla posouzena příčina vzniku těchto výsledků hospodaření. Pro zhodnocení současné situace školy byla na závěr provedena SWOT analýza, která hodnotí silné a slabé stránky, a zároveň uvádí příležitosti a hrozby. V diskuzi jsou uvedeny návrhy na zlepšení současné situace školy a jejich bližší specifikace.
Vztah návštěvníků destinace k certifikovaným regionálním produktům (Prácheňsko)
Jakubcová, Barbora ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Valentová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá regionálním značením, které přispívá k rozvoji regionů a udržitelnému cestovnímu ruchu. První část textu se věnuje působení cestovního ruchu na region a principům trvale udržitelného rozvoje. Dále detailně popisuje, jak systém regionálního značení funguje a kdo ho organizačně zajišťuje. Pro doplnění jsou uvedeny příklady dobré praxe ze zahraničí. Praktická část se poté soustředí na značku PRÁCHEŇSKO regionální produkt. Cílem práce je zkoumat vztah návštěvníků Prácheňska k certifikovaným regionálním produktům, a proto je proveden vlastní výzkum formou dotazníkového šetření mezi návštěvníky regionu, výrobci, prodejci a poskytovateli certifikovaných produktů.
Analýza cestovního ruchu ve vybraném městě (Vodňany)
Jakubcová, Barbora ; Jarolímková, Liběna (vedoucí práce) ; Bakos, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zaměřuje na celkovou analýzu cestovního ruchu ve Vodňanech. Cílem práce je popsat současný stav, zhodnotit potenciál města pro rozvoj cestovního ruchu a podle toho navrhnout opatření a doporučení. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou cestovního ruchu obecně, dále pak městského cestovního ruchu a jeho možnými přínosy pro město. Analytická část popisuje podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v tomto městě, zahrnuje charakteristiku nabídky cestovního ruchu, SWOT analýzu a dále se podrobně zaobírá záměry města do budoucna. Na závěr je zhodnocena konkurenceschopnost města v rámci Jihočeského kraje.

Viz též: podobná jména autorů
3 Jakubcová, Barbora
1 Jakubcová, Beáta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.