Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Algebra duálních kvaternionů v analýze obrazu
Hrubý, Jan ; Návrat, Aleš (oponent) ; Hrdina, Jaroslav (vedoucí práce)
Práce má dva cíle - zaprvé seznámit čtenáre s klasickým využitím kvaternionu a duálních kvaternionu v geometrii, zadruhé zobecněním Fourierovy transformace do množiny duálních kvaternionu. Nejprve se věnuje algebraickým vlastnostem a struktuře kvaternionu a zpusobům jejich zápisu. Poté jsou zavedena duální čísla a pomocí nich následně duální kvaterniony. Dále se práce zabývá vyjádřením rotací a translací pomocí kvaternionu a duálních kvaternionu, které umožňují jejich snadný popis. Nakonec je definována diskrétní duální kvaternionová Fourierova transformace a je odvozen algoritmus pro její efektivní výpočet, který je poté realizován jako kód v programovém prostrední MATLAB.
Communication Strategy in a NGO
Hrubý, Jan ; Konečný, Štěpán (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
The subject of this Master’s thesis is refinement of the communication strategy of the biggest European student organisation—Erasmus Student Network AISBL. The thesis defines the status quo of the organisation and based upon its analysis it proposes an approach of creating content strategy from the point of view of the target groups (by creating personas), leading to strengthening the engagement and clarifying content targeting for individual communication channels.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Jaroš, Pavel ; Hrubý, Jan (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce)
Moje bakalářská práce řeší architektonickou a urbanistickou revitalizaci části zahrady nazývané Holandská a Pomerančová, která je součástí Květné zahrady v Kroměříži (památka je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO). Návrh vytváří nové prostory pro návštěvníky Květné zahrady, a to informační centrum, výstavní prostory, kavárnu a divadelní scénu. Revitalizuje současný vstupní objekt, kde je v prvé řadě situována knihovna s přednáškovým sálem a studovnou. Koncepčně návrh propojuje současnou barokní zahradu s řešeným územím v hlavních osách, které vyúsťují do nově vzniklých funkčních celků. Dále je předmětem návrhu náplň a hmotové řešení skleníkové sekce a několika dalších solitérních objektů (Králičí kopeček, Barokní voliéra).
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Šťastná, Jitka ; Hrubý, Jan (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
studentské bydlení jinak. soukromí, vlastní prostor(pokoj) // společnost, obytné prostory, terasy
Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality
Kmošek, Vojtěch ; Kaněk, Jindřich (oponent) ; Hrubý, Jan (vedoucí práce)
Zadáním bakalářské práce bylo vyřešení nového vstupu do města v ulici Vejvanovského v Kroměříži. Místo je situováno na hranici historického jádra. Návrh lokalitě určuje novou funkci a vzniká zde galerie, výtvarné studio, úschovna kol, atd.
Inteligentní systém chovu včel
Hrubý, Jan ; Zeman, Václav (oponent) ; Kiac, Martin (vedoucí práce)
Cílem této práce je navrhnout a vytvořit inteligentní systém chovu včel, který dokáže měřit frekvenci ve včelstvu, hmotnost úlu pro sledování úbytku nebo pro informování včelaře, jestli včely nosí med. Dále je také řešeno zabezpečení úlu proti krádeži. Pro funkčnost více inteligentních systémů pro chov včel je důležitá komunikace mezi nimi. Proto je část práce zaměřená na volbu nejlepší možnou komunikaci, kdy se v potaz bere náročnost na baterii a její spolehlivost. V práci je využíván systém komunikace modulů typu mnoho k jednomu, tedy lze volně rozšiřovat množství úlů aniž by to ovlivnilo funkčnost systému. Výsledný systém je napájen pomocí baterie a solárních panelů.
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Syrový, Adam ; Hrubý, Jan (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Spojení středověkého s funkcionalistickým. Akcentování nároží a komunikace s řekou. Výhled na okolí a panorama Brna.
Využití technik projektového managementu při návrhu projektu zřízení fotoateliéru
Hrubý, Jan ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je uplatnění metod projektového managementu při sestavení projektového plánu na konkrétním problému ze skutečného prostředí. Popisuje, které nástroje projektového managementu budou použity pro posouzení průběhu projektu a jeho efektivitu, přičemž tyto nástroje zároveň uvádí do praxe. Na základě analýz provedených těmito nástroji uvádí způsoby, jakými lze zoptimalizovat plán projektu.
Slinování pokročilých keramických materiálů s kubickou strukturou
Hrubý, Jan ; Pouchlý, Václav (oponent) ; Maca, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá literární rešerší na téma přípravy pokročilých keramických materiálů. Srovnává také slinování a vlastnosti kubických keramických materiálů s keramickými materiály s jinými krystalovými mřížkami. Experimentální část se věnuje přípravě tetragonální ZrO2 keramiky (dopované 3mol% Y2O3) a kubické ZrO2 keramiky (dopované 8mol% Y2O3). Pro tuto přípravu bylo využito vícestupňového slinování s kombinací beztlakého slinování a izostatického lisování za horka (HIP). Cílem bylo připravit hutnou keramiku s homogenní mikrostrukturou. Dalším studovaným materiálem byl kubický Y2O3 s mikrometrovou velikostí vstupních částic. U slinutých vzorků byla studována mikrostruktura a optické vlastnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 HRUBÝ, Jiří
22 Hrubý, Jakub
2 Hrubý, Jaromír
9 Hrubý, Jaroslav
4 Hrubý, Jiří
3 Hrubý, Josef
2 Hrubý, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.