Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obraz výtvarného umění a architektury na stránkách Pestrého týdne v době Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Hrubá, Jana ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je zhodnocení periodika Pestrý týden na poli kulturní publicistiky a porovnání s realitou kulturního života v Protektorátu Čechy a Morava se zaměřením na výtvarné umění a rchitekturu (1939-1945). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Optimalizace nákladů u společnosti poskytující prodejní a servisní služby
HRUBÁ, Jana
Cílem této práce je provést analýzu struktury nákladů a na základě této analýzy vytvořit návrhy k optimalizaci nákladů ve vybrané společnosti. V praktické části je nejprve představena společnost, která byla vybrána k vypracování diplomové práce. Poté je provedena analýza provozních a finančních nákladů. Na základě této analýzy jsou stanoveny návrhy optimalizace vybraných nákladů.
Komunikace ve vybrané organizaci
HRUBÁ, Jana
Cílem mé bakalářské práce je zanalyzovat komunikace ve vybrané organizaci se zaměřením na zákazníky a navrhnout změny vedoucí k jejímu zlepšení. Teoretická část se zabývá vysvětlením komunikace všeobecně a dále se zaměřuje na komunikaci se zákazníky. Praktická část byla zpracována na základě dotazníku, který zjišťoval, jak zákazníci vnímají komunikaci ve vybrané organizaci a naopak. Tento průzkum byl prováděn ve společnosti STN-ESOX spol. s r.o.
Rodina v kontextu sociálně pedagogickém
Hrubá, Jana ; Lorenzová, Jitka (oponent) ; Poláčková, Věra (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na vliv sociálních událostí na vývoj osobnosti jedince v rodině a možnosti výchovy v boji proti negativním dopadům těchto sociálních událostí. Cílem této práce je zmapovat současnou situaci problematiky sociálních událostí a možností sociální pomoci, pokusit se teoreticky i prakticky ověřit míru jejich vlivu na výchovu v českých rodinách a institucích náhradní rodinné péče a pokusit se nastínit možné cesty jejich řešení prostřednictvím správného výchovného působení. Analýzou hlavních sociálních událostí a jejich významu pro funkčnost rodiny a komparací současné rodiny a náhradní rodinné péče byly definovány možnosti a meze výchovy v tradiční rodině a náhradní rodinné péči SOS vesniček, byla nalezena shoda i diference v aktuálních problémech, výchovných přístupech, ve struktuře hodnot, potvrzena příčinná souvislost vlivu sociálních událostí na kvalitu výchovného působení na osobnost jedince. Východisky pro komparaci bylo empirické šetření v oblasti aktuálních problémů současné rodiny (dotazník, anketa, pozorování), náhradní rodinné péče v SOS vesničce Doubí Karlovy Vary (kazuistiky dětí), rozbor hlavních sociálních událostí a možností sociální pomoci v rámci ČR dnes a po 1. 1. 2007.
Obraz výtvarného umění a architektury na stránkách Pestrého týdne v době Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Hrubá, Jana ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je zhodnocení periodika Pestrý týden na poli kulturní publicistiky a porovnání s realitou kulturního života v Protektorátu Čechy a Morava se zaměřením na výtvarné umění a rchitekturu (1939-1945). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Problematika rovnovážného reálného měnového kurzu v České a Slovenské republice
Hrubá, Jana
Tato předložená diplomová práce se zabývá teorií rovnovážného měnového kurzu. Cílem této práce je odhadnout reálné rovnovážné měnové kurzy pro Českou a Slovenskou republiku s využitím přístupů behaviorálního rovnovážného měnového kurzu a permanentního rovnovážného měnového kurzu. Předmětem zkoumání jsou časové řady vybraných makroekonomických proměnných ve sledovaném období od 2000:Q1 do 2013:Q4. V závěru práce je uvedeno porovnání odhadnutých rovnovážných směnných kurzů se skutečnými reálnými efektivními měnovými kurzy.
ŽENY NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ A JEJICH NÁVRAT NA TRH PRÁCE
Hrubá, Jana ; Kotýnková, Magdalena (vedoucí práce) ; Szabová, Lucia (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na výzkum situace žen -- matek na českém trhu práce jako zranitelné skupiny obyvatelstva. Práce komplexně analyzuje současný systém podpory žen na rodičovské dovolené a jejich následného návratu na trh práce. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy a instituce spojené s harmonizací pracovního a rodinného života žen. Analytická část je zaměřena na příčiny nejistého postavení žen, které jsou zachyceny z různých úhlů pohledů žen, zaměstnavatelů, ale i odborníků např. sociologů a psychologů. Analýzu poskytuje také komparace rodinné politiky ČR s vybranými Evropskými státy. Pro lepší ilustraci je v práci zařazen průzkum, který byl uskutečněn v Jihočeském kraji pomocí dotazníkové metody. Na závěr této práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky, zjištěné během zpracování tématu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 HRUBÁ, Jana
1 HRUBÁ, Jaroslava
4 HRUBÁ, Jitka
4 Hrubá, Jitka
3 Hrubá, Jolana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.