Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Undergroud Church and Secret Ordinations. A Canonical study of the Situation in Czechoslovakia 1948-1989
Vybíralová, Eva ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Přibyl, Stanislav (oponent) ; Němec, Damián (oponent)
Název disertace: Untergrundkirche und geheime Weihen. Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948-1989 Jméno : Eva Vybíralová Katedra: Katedra pastorálních oborů a právních věd KTF UK Školitel: prof. JUDr. Antonín Ignác Hrdina, DrSc. Abstrakt Cílem tohoto projektu bylo studium ordinačního práva, dějin skryté církve a následné zkoumání a vzájemné srovnání všech "typů" tajných svěcení (uznaných i těch zpochybněných svěcení) ve všech stupních (ordinace i konsekrace), udělených v době komunistické vlády 1948-1989 v Československu, příp. v zahraničí československým občanům, a to především z pohledu kanonického práva. Předloženou disertaci tvoří úvod, šest kapitol a závěr. První kapitola uvádí do základů ordinačního práva, druhá kapitola přibližuje vztahy církve a státu v daném historickém období v Československu včetně prvních tajných biskupských svěcení. Ve třetí kapitole jsou představeny mexické fakulty. Čtvrtá kapitola přibližuje další tajné fakulty poskytnuté církvi v Československu, od kterých se mj. odvíjela světitelská činnost slovenských jezuitských biskupů a Felixe Davídka. Pátá kapitola poskytuje exkurz k tématu tajných svěcení udělovaných československým kandidátům v cizině. Závěrečná kapitola analyzuje dění ohledně tajných svěcení po roce 1989, jsou zde vypočítávány...
Jaroslav Michal - portrét kanonisty
Jiranová, Marie ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Szabo, Miloš (oponent)
V této práci popisuji život, dílo a osobnost významného pedagoga kanonického práva profesora Jaroslava Michala. Zabývám se jeho dětstvím, studiem, kněžskou službou a hlavně pedagogickým působením na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích. Také se zaměřuji na jeho vědeckou a publikační činnost, zejména na monografie určené pro posluchače přednášek z kanonického práva, časopisecké studie v Duchovním pastýři a články v Katolických novinách. Uvádím celkový přehled jeho publikační činnosti a krátký komentář k jednotlivým monografiím nebo studiím. Jeho osobnost charakterizuji na základě svědectví osob, ať již příbuzných, studentů nebo přátel a na základě materiálu z Národního archivu a Archivu Univerzity Karlovy.
Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989
Valeš, Václav ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent)
Václav Valeš: Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989 Tato práce obsahuje rozbor citlivého tématu restituce církevního majetku v České republice po roce 1989. Dva výčtové restituční zákony (č. 298/1990 Sb. a č. 338/1991 Sb.) reagovaly na akutní problém obnovy činnosti římskokatolických řádů a kongregací v letech 1990-1991. Obecný restituční právní předpis, který by celou otázku řešil globálně, nikdy nebyl přijat (dva nejvážnější pokusy: 1992, 2008) a tento stav, omezující práci církví a náboženských společností v mnoha oblastech, trvá do současnosti. Nic na tom nemění fakt, že malá část majetku byla církvím a náboženským společnostem vrácena jiným způsobem (exekutivní cestou, na základě určovacích žalob). Kromě analýzy stávajících právních předpisů této práce obsahuje také odkazy na související judikaturu Ústavního a Nejvyššího soudu České republiky. Klíčová slova konfesní právo, Česká republika, církevní majetek, restituční proces po roce 1989
Právní úprava pastorační péče v oblasti civilního letectví
Disman, Jakub Jan ; Szabo, Miloš (vedoucí práce) ; Hrdina, Antonín (oponent)
Práce se zabývá úpravou pastorační péče v oblasti civilního letectví právem římskokatolické církve latinského obřadu. V obecné části jsou nejprve popsány teologické důvody zvláštní pastorační péče, jakož i vznik a vývoj jejího institucionálního zajištění. Těžiště obecné části práce spočívá ve výkladu relevantních právních norem všeobecného kanonického práva římskokatolické církve latinského obřadu. Pozornost je věnována zejména možnostem organizačního uspořádání, problematice letištních kaplí, jejich kanonického statutu a užívání, osobám vykonávajícím pastorační péči, specifickým otázkám tzv. communicatio in sacris a možnostem úpravy partikulárním právem. Ve zvláštní části práce je popsáno, jak je pastorační péče v oblasti civilního letectví organizována ve vybraných státech Evropské unie a jak je případně modifikována partikulárním právem Klíčová slova Kanonické právo, partikulární právo, pastorační péče, civilní letectví, letiště, kaplan, letištní kaplanství.
Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989
Nohel, Petr ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Přibyl, Stanislav (oponent) ; Szabo, Miloš (oponent)
Disertační práce se zabývá historií výuky církevně-právních předmětů na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-19895. Zkoumá strukturu předmětové skladby veškerých předmětů vztahujících se tematicky k církevnímu právu a její změny v závislosti na legislativním a dobovém kontextu v jednotlivých časových periodách. Práce dále mapuje působení jednotlivých vyučujících na univerzitách, které výuku církevně-právních předmětů realizovaly, přičemž stranou nezůstává ani jejich významná publikační činnost. Práce ve svém závěru předkládá strukturované medailonky vyučujících mapující dobu jejich studia, následného působení na jednotlivých univerzitách, publikační činnost, popř. další relevantní působení v církevních strukturách. Kompletní soupisy vyučovaných církevně-právních předmětů jsou pak obsaženy v samostatných chronologicky členěných přílohách zvlášť pro každou univerzitu.
Miroslav Zedníček - portrét kanonisty
Polová, Kristina ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Szabo, Miloš (oponent)
V této práci popisuji život a dílo významného českého pedagoga a právníka Miroslava Zedníčka. Zabývám se jeho dětstvím, školními léty, studiem teologie, kněžskou činností, zejména pastorací ve farnosti Liběšice u Úštěku, dále jeho pedagogickým působením na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, později Katolické teologické fakultě v Praze. Také se zaměřuji na jeho vědeckou činnost, zejména na překlad Kodexu kanonického práva z r. 1983. Předkládám svědectví osob, které Miroslava Zedníčka poznaly v různých obdobích jeho života a jejich poznatky o něm. Uvádím také přehled jeho publikační činnosti, v krátkosti pak přibližuji jeho činnost na poli advokacie, jeho ocenění a vyznamenání. Úplně na závěr cituji text z pamětní desky v Liběšicích, kterou tamní obyvatelé věnovali jako projev úcty k profesoru Miroslavu Zedníčkovi. Klíčová slova Miroslav Zedníček, Katolická teologická fakulta UK, kanonické právo, Kodex kanonického práva 1983, Liběšice.
Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010
Přibyl, Stanislav ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Přibyl, Stanislav (oponent) ; Plavec, Karel (oponent)
První kapitola práce se věnuje historickému pohledu na problematiku. Popisuje dějiny litoměřické diecéze od založení kapituly v roce 1057, dějiny diecéze od roku založení 1655 až po rok 1989 a dále podrobně probírá události let 1989-2010 (episkopát Mons. Josefa Koukla po patnáctiletém období sedisvakance v kontextu obnovy diecéze po pádu komunistického režimu, situaci diecéze za biskupa Pavla Posáda a následné období administrace diecéze Dominikem Dukou, nástup biskupa Jana Baxanta). Ve druhé části práce, rozdělené do pěti kapitol, je zpracováno zvolené období tematicky podle odvětví kanonického práva. Zabývá se řízením diecéze, personálními a územně správními poměry, sleduje výkon moci legislativní, moci správní a moci soudní při tvorbě a aplikaci kanonického práva v období let 1990-2010. Práce si všímá činnosti diecézních biskupů, generálních a biskupských vikářů, biskupské kurie, popisuje výkon soudní moci v diecézi a věnuje se právnímu stavu i mimo centrum diecéze, tedy ve farnostech, charitách a dalších subjektech. V závěru práce autor vyhodnocuje právní kulturu a úroveň právního stavu litoměřické diecéze ve sledovaném období.
Privilegium víry jako určité řešení rozporu mezi nově přijatou vírou a setrváním v manželství
Fiřt, Josef ; Plavec, Karel (vedoucí práce) ; Hrdina, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl podat podrobný historický přehled vývoje právních norem (kodexových i mimokodexových) týkajících se obou privilegií víry, tedy staršího privilegia Paulina i poměrně nového institutu privilegia Petrina, přičemž poukazuje na jejich společné prvky i odlišnosti. Práce dále analyzuje důvody, které vedly ke změnám v kanonických předpisech, používá praktických příkladů aplikace těchto právních mechanismů a uzavírá pohledem na další vývoj uplatnění privilegia víry do budoucna (de lege ferenda).
Dopady růzností obřadů v manželských kauzách na církevním soudu
Szabo, Miloš ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Přibyl, Stanislav (oponent) ; Ventura, Václav (oponent)
Miloš Szabo: Dopady různosti obřadů v manželských kauzách na církevním soudu (disertační práce) Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedno z jeho nejvlivnějších center vzniklo v Římě, jenž se stal také sídlem papežů a zůstal jím i po přesídlení císaře do tehdy řecké Konstantinopole. Kromě Říma, spjatého s apoštolem Petrem však existovaly i další velké křesťanské obce, založené ostatními apoštoly, ležící na východ od římské říše, které se stejně jako ta římská nazývaly církví. A tak i dnes kromě největší latinské (římské) církve existují desítky východních, právem se chlubících vlastní apoštolskou tradicí. V průběhu dějin došlo několikrát k narušení jejich komunikace s Římem, ale i mezi sebou navzájem. V dnešní době, kdy z různých důvodů dochází k velkým migračním vlnám, se některá církevní společenství, doposud považována striktně za východní, dostávají do diaspory s latinskou církví, čímž vzniká nejen velká pravděpodobnost růstu počtu smíšených intereklesiálních manželství, ale zároveň také zvýšené množství manželských kauz, které bude muset následně řešit církevní soud. Aby jeho rozhodnutí bylo spravedlivé, je potřebné znát jak historii těchto východních církví, mezi nimiž je i dvacet dva sjednocených s Římem (tedy východní katolické církve), tak i především jejich teologická specifika,...
Neplatnost manželství a způsoby jeho zplatnění podle CIC 1983
Menclová, Martina ; Plavec, Karel (vedoucí práce) ; Hrdina, Antonín (oponent)
Tato diplomové práce si klade za cíl podrobně představit skutečnosti, které zakládají neplatnost manželství podle Kodexu kanonického práva z roku 1983, a dále objasnit způsoby, jak lze manželství podle právních norem tohoto zákoníku zplatnit, tedy objasnit dvě formy zplatnění manželství - prosté zplatnění (konvalidaci) a zplatnění v základu (sanaci). V první části pojednává tato práce obecně o manželství z křesťanského pohledu a zabývá se podstatnými prvky, které jsou důležité k tomu, aby manželství mohlo být platně uzavřeno.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Hrdina, Adam
2 Hrdina, Aleš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.