Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 173 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Biologické aspekty syndromu vyhoření
Čihařová, Markéta ; Šivicová, Gabriela (vedoucí práce) ; Hrachovinová, Tamara (oponent)
Cílem této bakalářské práce je přiblížit syndrom vyhoření jako psychosociální fenomén s důrazem na biologické mechanismy, které ho provázejí. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, literárně-přehledové a empirické. V rámci literárně-přehledové části je tento jev představen z obecného hlediska, je popsána historie jeho výzkumu a jsou uvedeny jeho externí i osobnostní příčiny a faktory, které jedinci pomáhají syndromu předcházet. Dále je popsán vývoj vyhoření a jeho psychické, sociální a pracovní projevy. Hlavní část práce je věnována biologickým projevům syndromu vyhoření a jeho souvislosti s jednotlivými soustavami lidského těla. V empirické části je předložen návrh na výzkumné šetření, které se zabývá srovnáním hladiny kortizolu v těle u vysokoškolských studentů skórujících vysoko a nízko v testu na syndrom vyhoření. Klíčová slova: syndrom vyhoření, stres, vyčerpání, změněné fungování, zdraví
Poruchy příjmu potravy u chlapců a mladých mužů
Zámečník, Jakub ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Šivicová, Gabriela (oponent)
Cílem této bakalářské práce je shrnout dosavadní poznatky týkající se problematiky poruch příjmu potravy u mužů. Teoretická část se snaží popsat stěžejní oblasti, v kterých se poruchy příjmu potravy liší mezi pohlavími. Mezi velkým množstvím menších rozdílů lze spatřit i některé zásadní odlišnosti, především výrazně jiné pojetí mužského ideálu krásy, který zapříčiňuje většinu dalších rozdílů. Proto je v práci věnována pozornost i svalové dysmorfii, která zaujímá v této problematice důležité místo. Přestože se jedná o multioborové téma, práce se snaží zabývat především oblastmi souvisejícími s psychologií. Praktická část je návrhem výzkumu, který má za cíl zmapovat množství symptomů poruch příjmu potravy a svalové dysmorfie, tělesnou nespokojenost a frekvenci rizikového chování mezi českou vysokoškolskou neklinickou populací mužů. Zároveň se snaží popsat některé další vztahy mezi těmito proměnnými. Klíčová slova Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, svalová dysmorfie, muži, sociokulturní tlak, tělesná nespokojenost
Emoční prožívání pacientů s chronickým renálním selháním
Unzeitigová, Aneta ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Šípek, Jiří (oponent)
Práce pojednává o problematice emočního prožívání u pacientů s chronickým renálním selháním. Klade si za cíl sledovat míru pozitivního a negativního emočního prožívání, přítomnost depresivních a úzkostných symptomů, míru hněvivosti a alexithymie u pacientů trpících chronickým renálním selháním a léčených hemodialýzou. Teoretická část shrnuje dosavadní odborné poznatky dané problematiky a část výzkumná popisuje statistické měření a porovnání vybraných proměnných emočního prožívání u výzkumného souboru. Teoretická část je strukturována do 4 dílčích kapitol, z nichž první pojednává o medicínských aspektech chronického renálního selhání a jeho léčbě. Druhá kapitola rozebírá vyrovnávání se s nemocí, vymezuje psychologické aspekty chronického onemocnění a popisuje pacientovo subjektivní vnímání nemoci a postoje k nemoci. Třetí kapitola shrnuje definice emocí a emočního prožívání a vymezuje nejuznávanější teorie vzniku emocí. Čtvrtá kapitola popisuje problematiku emočního prožívání nemoci, faktory ovlivňující emoční prožívání nemoci a dále pojednává o depresi, úzkosti, hněvu a alexithymii, v závěru se zaměřuje na aktuální výzkumy v této oblasti. Výzkumná část je věnována empirickému šetření dané problematiky, popisuje cíle a průběh výzkumu, metody sběru dat, výzkumný soubor, statistickou analýzu dat,...
Psychologická zátěž rodinných pečujících o seniory s demencí a její aspekty v rodinném systému
Broučková, Eliška ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Péče o starého člověka s demencí v domácím prostředí je náročná nejen pro jedince, který převzal hlavní břemeno péče, ale zatěžuje také blízké rodinné vztahy kolem něj. V rodinách obvykle dochází k určité dělbě práce, která do pozice pečujících staví více členů rodiny. Tato práce popisuje na základě polostrukturovaných rozhovorů s pečujícími, k jakým změnám v rodinných vztazích dochází a jakými způsoby se členové rodiny navzájem podporují, stejně jako konflikty a odmítnutí mezi nimi. Problematika je popisována z hlediska pečujících, kteří mají přímou, aktuální a dlouhodobou zkušenost s péčí v domácnosti. Data z rozhovorů jsou také krátce porovnána s dotazníky úzkosti, deprese a zátěže sebranými mezi respondenty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Rysy osobnosti typu C u žen s rakovinou prsu
Svatošová, Ludmila ; Šivicová, Gabriela (vedoucí práce) ; Hrachovinová, Tamara (oponent)
Diplomová práce se zabývá psychosociálními aspekty u žen s karcinomem prsu, jako jsou stresové události, strategie zvládání stresu, sociální opora a osobnostní a emociální faktory a jejich případnou specifičností právě pro tuto skupinu žen. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o osobnosti typu C, osobnosti disponované k onemocnění rakovinou, a jsou zmíněny dosavadní výzkumy a jejich výsledky. V rámci empirické části práce byl proveden retrospektivní kvantitativní výzkum se zaměřením na množství stresových událostí, strategie zvládání stresu, sociální oporu a rysy alexithymie u žen s diagnostikovaným karcinomem prsu (N=70) a tyto výsledky byly porovnány se srovnávací skupinou žen, u nichž rakovina diagnostikována nebyla (N=81). Výsledky prokazují významný rozdíl v množství stresových událostí, kde ženy s rakovinou prsu vykazují výrazně více stresových událostí před stanovením diagnózy než ženy bez onkologického onemocnění. Dále byl prokázán signifikantní rozdíl ve využívání negativních strategií zvládání stresu, ženy bez onkologického onemocnění využívají negativní strategie zvládání stresu častěji než ženy s rakovinou prsu. Signifikantní rozdíl byl prokázán v míře využívání strategie Podhodnocení, kterou ženy s rakovinou prsu využívají častěji než ženy bez onkologického onemocnění a v...
Sensation seeking tendency and its relationship to well-being
Šuk, Oleg ; Kebza, Vladimír (vedoucí práce) ; Hrachovinová, Tamara (oponent)
Diplomová práca v teoretickej časti predstavuje vývoj poňatia osobnej pohody (well-being) a tendencie k vyhľadávaniu intenzívnych zážitkov (sensation seeking tendency). Pomocou analýzy dostupných zdrojov v českej a zahraničnej literatúre predkladá aktuálne teoretické poznatky o týchto konceptoch a diskutuje o ich vzťahu k ostatným fenoménom psychiky. Vo výskumnom šetrení je overovaná hypotéza o existencii vzájomného vzťahu medzi osobnou pohodou reprezentovanou dotazníkom SWLS (Satisfaction With Life Scale; Diener a kol., 1985) a tendenciou k vyhľadávaniu intenzívnych zážitkov reprezentovanou škálou SSS V (Sensation Seeking Scale V; Zuckerman, 1979). Ako podporný dotazník bol využitý desať- položkový osobnostný inventár TIPI (Ten-item Personality Inventory; Gosling a kol., 2003). Výskumu sa zúčastnili dve skupiny respondentov: česká (N = 137) a slovenská (N = 181), s ktorými sa pracovalo ako s jednou (N = 318). Na základe Pearsnovej korelácie a hierarchickej regresnej analýzy bol zistený zanedbateľný signifikantný vzťah (r = 0,12; p < 0,05) medzi sub-škálou vyhľadávanie skúseností (ES) a SWLS. Skór dosiahnutý v ES sa však na predikcii rozptylu SWLS nepodieľal. Celkovo sa nepodarilo overiť hypotézu o existencii vzťahu medzi SWLS a SSS V a boli prijaté nulové hypotézy o vzájomnej nezávislosti. Ďalej...
Explicitní a implicitní sebehodnocení u klientů s úzkostnou poruchou: kvantitativní a kvalitativní analýza s důrazem na Rorschachovu metodu
Najbrtová, Kristina ; Niederlová, Markéta (oponent) ; Hrachovinová, Tamara (oponent)
Předkládaná rigorózní práce se zabývá pohledem na problematiku sebehodnocení u jedinců, kterým bylo diagnostikováno onemocnění z okruhu úzkostných poruch. Úzkostné poruchy patří mezi nejčastěji se vyskytující druhy duševního onemocnění a role sebehodnocení u nich zatím nebyla náležitě prozkoumána. Cílem práce je proto přispět k porozumění podstaty vztahu mezi úzkostmi a sebehodnocením a ověřit, zda lze u vybraného diagnostického okruhu jedinců s tzv. Jinou úzkostnou poruchou nalézt odlišnosti v oblasti sebehodnocení. Teoretická část práce vychází ze shrnutí poznatků o úzkostných poruchách a ze srovnání různých psychologických přístupů k sebehodnocení. Důraz je kladen na prozkoumání teorií autorů, kteří se snaží vysvětlit možné příčiny a vlastnosti odchylek sebehodnocení u úzkostných poruch a navrhnout vysvětlení povahy tohoto vztahu a jeho vzniku. Empirická část rigorózní práce se věnuje analýze úrovně explicitního a implicitního sebehodnocení u skupiny úzkostných klientů. Pro měření explicitního sebehodnocení byly použity zahraniční dotazníky (Rosenbergova škála sebehodnocení a SLSC-R), implicitní sebehodnocení bylo měřeno Rorschachovou metodou. Výsledky výzkumu naznačují, že námi zkoumaná skupina klientů s diagnózou tzv. Jiných úzkostných poruch vykazuje signifikantně nižší explicitní a negativní...
Psychosocial situation of siblings of chronically ill children
Lukšíková, Lenka ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Chronické ochorenie dieťaťa ovplyvňuje všetkých členov rodinného systému. Zdraví súrodenci boli napriek tomu výskumne prevažne prehliadanou skupinou. Niektoré zahraničné výskumy ukazujú, že by sa mohlo jednať o skupinu ohrozenú vznikom psychosociálnych problémov. Cieľom diplomovej práce je bližšie preskúmať psychosociálne charakteristiky súrodencov detí s ochorením diabetes mellitus 1.typu. Teoretická časť práce sa sústredí na prehľad aktuálnej literatúry venovanej problematike súrodencov detí s chronickým ochorením a ich rodinám. Realizovaný výskum obsahoval kvantitatívne a kvalitatívne metódy mapujúce psychosociálnych problémy a prosociálneho správanie, sebahodnotenie súrodencov, vnímanie ochorenia a rodinné fungovanie. Výsledky zdôrazňujú dôležitosť prepojenia miery psychosociálnych obtiaží a sebahodnotenia s individuálnymi a rodinnými charakteristikami. Zároveň poukazujú na témy, ktoré sa u súrodencov viažu s pocitmi strachu, smútku a hnevu, na uplatňované copingové stratégie a vnímané straty a prínosy ochorenia pre rodinu. Klíčová slova: súrodenci, diabetes mellitus 1.typu, psychosociálna situácia
Chronické somatické onemocnění v dospívání
Slezák, Tomáš ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Slavík, Radovan (oponent)
Cílem této práce je představit problematiku chronických somatických onemocnění v období adolescence. Velká část prostoru je věnována vývojově psychologickému hledisku. Popisováno je prožívání dopadů onemocnění na oblast nejbližších vztahů adolescenta na jeho potřebu být normální. Popsány jsou i projevy těchto dopadů na prožívání rodinných vztahů. Přiblížena je i otázka dodržování léčebného režimu a vztahu dospívajícího ke zdravotnickému personálu. Prostor je věnován i vlivu chronického somatického onemocnění na adolescentův školní výkon, pobyt ve škole mezi vrstevníky a vztahu dospívajícího k budoucnosti. Nastíněny jsou i možnosti psychosociální intervence orientované na adolescenta a rodinný systém. Návrh výzkumu je věnován zjišťování vztahů mezi konceptem kvality života u dospívajících trpících psoriázou a jejich věkem, pohlavím a některými aspekty sociálního a behaviorálního fungování. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vztah typu locus of control na výskyt depresivity u neplodných osob
Blašková, Ivana ; Loneková, Katarína (vedoucí práce) ; Hrachovinová, Tamara (oponent)
Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu neplodnosti a její léčby. Teoretická i empirická část chce postihnout ženské aspekty spojené s touto oblastí. Teoretická část poskytuje přehled klíčových informací důležitých pro orientaci v předkládané problematice. Zabýváme se vymezením pojmů, popisem příčin neplodnosti z hlediska psychologického i fyziologického, procesem léčby neplodnosti a s ní spojenými aspekty. Zaměřujeme se na depresivitu v souvislosti s neplodností a její léčbou a dále na typ locus of control ve vztahu k prožívané míře depresivity. V empirické části je naším cílem popsat míru depresivity, zjistit typ locus of control u dvou námi získaných souborů žen a postihnout možné souvislosti. Výběrový soubor je tvořen 58 ženami, které se v současné době léčí pro neplodnost a kontrolní soubor je složen z 58 zdravých žen. Sběr dat proběhl za pomoci těchto metod - Beckův inventář depresivity (BDI-II), Rotterovo Internalita-externalita škály a anamnestického dotazníku. Na podkladě získaných dat jsme objevili jistá specifika v míře depresivity a typu locus of control u těchto souborů žen.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 173 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Hrachovinová, T.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.