Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vybrané otázky trestní odpovědnosti ve zdravotnictví
Houzar, Petr ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Vybrané otázky trestní odpovědnosti ve zdravotnictví Abstrakt Práce se zabývá vybranými otázkami trestní odpovědnosti ve zdravotnictví. V úvodní kapitole pojmenovává některá specifika vztahu zdravotnictví a právo. Ve druhé kapitole jsou představeny vybrané, zásadní prameny medicínského práva, přičemž mezi těmito jsou krom vnitrostátních právních předpisů zahrnuty i vybrané mezinárodní úmluvy a pozornost je věnována i úloze soudních rozhodnutí v právním řádu ČR. V téže kapitole jsou vymezeny některé základní pojmy, které jsou důležité nadále pro celou práci a pro její předmět. Třetí kapitolu této práce lze považovat za teoretický základ předmětu této práce. Práce se zde věnuje zejména teoretickým základům trestní odpovědnosti a jejího vzniku, a to v souvislosti se specifiky trestní odpovědnosti ve zdravotnictví a konečně specifikům trestní odpovědnosti právnických osob. Dále se v uvedené kapitole pojednává o dalších právních odpovědnostech, které připadají v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb do úvahy - o odpovědnosti občanskoprávní, správní, pracovněprávní a disciplinární. Předmětná kapitola končí samostatnou podkapitolou, která se zabývá významem a úlohou znaleckého posudku při posouzení vzniku právní odpovědnosti ve zdravotnictví. Čtvrtá kapitola této práce představuje jakousi praktickou část....
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Houzar, Petr ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Práce je zaměřena na sporné otázky vyvstávající ve spojení s institutem nutné obrany, a jak se s těmito otázkami vypořádávaly soudy v rámci své rozhodovací praxe. První kapitola práce slouží jako úvod do celého tématu. V její druhé kapitole se práce věnuje pojmu nutná obrana samotnému a předpokladům nutným proto, aby dané jednání mohlo být posouzeno jako jednání v nutné obraně. Dále byla nutná obrana zařazena do systému okolností vylučujících protiprávnost, o kterých bylo krátce pojednáno. Úkolem třetí kapitoly bylo vymezit a blíže přiblížit podmínky, které musí nastat, aby se užilo institutu nutné obrany. Hlavními částmi této kapitoly byly jednak útok a jednak obrana. V souvislosti s útokem bylo pojednáváno o tom, proti čemu musí útok směřovat a co se vlastně zákon snaží bránit. V první zmíněné části jsou rozebrány samotný pojem útoku, společně s jeho aspektem protiprávnosti, dále osoba útočníka a požadavek společenské škodlivosti. Druhá část zmíněné kapitoly byla věnována obrannému jednání, co je jeho obsahem apod. a posléze obrannému jednání zcela zjevně nepřiměřenému jakožto pojmu. V souvislosti s čímž bylo rozlišeno mezi pojmy proporcionalita a přiměřenost. Čtvrtá kapitola uvádí úlohu soudních rozhodnutí v právním systému ČR a to z několika pohledů. Za prvé vztah soudního rozhodnutí vůči jeho...
Sportovci jako hrdinové - konstrukce a vývoj obrazu českých olympijských medailistů
Houzar, Petr ; Šoltys, Otakar (vedoucí práce) ; Jirák, Jan (oponent)
Diplomová práce " Sportovci jako hrdinové - konstrukce a vývoj obrazu českých olympijských medailistů" se zabývám způsobem, jakým je v mediálních obsazích konstruován obraz olympijského vítěze a jeho následná transformace do mýtu národního hrdiny. K tomuto tématu text přistupuje z pohledu sémiotické analýzy. Seznamuje se základními koncepty sémiotiky a mediálních studií jako jsou vizuální komunikace, znak, kód, mýtus, sociální konstrukce reality, reprezentace a stereotyp. Tyto koncepty jsou pak v analytické části textu použity jako výchozí nástroje pro analýzu fotografií (jejich popisků) a titulků v denním tisku. Text na příkladu šesti olympioniků, v rozmezí let 1998 - 2008, ukazuje jak české deníky s obrazy hrdinů pracovaly a tvořily jednotlivé příběhy a základní archetypy. Ve své první části nabízí základní teoretický rámec sloužící k pochopení obrazu hrdiny jako sociálního konstruktu. Sportovec svým vítězství získává novou, mediálně konstruovanou, identitu. V druhé části se text pokouší analyzovat mediální obsahy, které pracují s obrazy sportovců bezprostředně po jejich olympijském vítězství. Dochází ke zjištění, že média mají tendenci tvořit příběhy vítězství, které jsou genderově nevyrovnané a stereotypní. Text nám dále nabízí jednotlivé obrazy, jejich nosné znaky a vzájemné porovnání, které...
Sporné otázky nutné obrany v judikatuře
Houzar, Petr ; Vokoun, Rudolf (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Práce je zaměřena na sporné otázky vyvstávající ve spojení s institutem nutné obrany, a jak se s těmito otázkami vypořádávaly soudy v rámci své rozhodovací praxe. První kapitola práce slouží jako úvod do celého tématu. V její druhé kapitole se práce věnuje pojmu nutná obrana samotnému a předpokladům nutným proto, aby dané jednání mohlo být posouzeno jako jednání v nutné obraně. Dále byla nutná obrana zařazena do systému okolností vylučujících protiprávnost, o kterých bylo krátce pojednáno. Úkolem třetí kapitoly bylo vymezit a blíže přiblížit podmínky, které musí nastat, aby se užilo institutu nutné obrany. Hlavními částmi této kapitoly byly jednak útok a jednak obrana. V souvislosti s útokem bylo pojednáváno o tom, proti čemu musí útok směřovat a co se vlastně zákon snaží bránit. V první zmíněné části jsou rozebrány samotný pojem útoku, společně s jeho aspektem protiprávnosti, dále osoba útočníka a požadavek společenské škodlivosti. Druhá část zmíněné kapitoly byla věnována obrannému jednání, co je jeho obsahem apod. a posléze obrannému jednání zcela zjevně nepřiměřenému jakožto pojmu. V souvislosti s čímž bylo rozlišeno mezi pojmy proporcionalita a přiměřenost. Čtvrtá kapitola uvádí úlohu soudních rozhodnutí v právním systému ČR a to z několika pohledů. Za prvé vztah soudního rozhodnutí vůči jeho...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.