Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium mazání náhrady kolenního kloubu
Sýkora, Tomáš ; Horák, Zdeněk (oponent) ; Nečas, David (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá experimentální analýzou mazání náhrady kolenního kloubu. Experimenty jsou realizovány na simulátoru, jenž dokáže aplikovat podmínky stanovené příslušnou normou a pozorovat jevy na femorotibiálním rozhraní pomocí fluorescenční mikroskopie. Cílem práce je objasnit vliv jednotlivých složek synoviální kapaliny na proces mazání, přičemž hodnota intenzity fluorescence vyjadřuje bezrozměrný parametr tloušťky mazacího filmu. Experimentům se synoviální kapalinou předchází fundamentální studie s minerálními oleji, která umožňuje náhled na transformaci kontaktu v průběhu cyklu chůze. Výsledky jsou zaznamenány v grafech jako závislost intenzity na čase, a to včetně snímků, které zachycují jevy vyskytující se v kontaktní oblasti a blízkém okolí. Výsledky experimentů ukazují, že protein -globulin vytváří na povrchu tenkou vrstvu, na kterou se pomocí proteinové interakce naváže albumin, čímž dochází k navýšení tloušťky mazacího filmu. Proteinová interakce je podpořena kyselinou hyaluronovou a fosfolipidy, které stabilizují vytvořenou strukturu. Z hlediska mazání je chování filmu podmíněno komplexním složením synoviální kapaliny. Práce rozšiřuje okruh informací o chování synoviální kapaliny a může být přínosem pro budoucí vývoj kolenních implantátů.
Internetový autobazar
Horák, Zdeněk ; Jurka, Pavel (oponent) ; Skřivánek, Roman (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje analýzu, návrh a implementaci informačního systému internetového autobazaru. Systém eviduje zejména informace o automobilech, které autobazar nabízí k prodeji. O každém automobilu se uchovávají jeho základní údaje, údaje o bývalém majiteli, obecné informace o značce vozidla a údaje o změnách ceny automobilu. Do systému se můžou pomocí přihlašovacího jména a hesla přihlásit dva druhy uživatelů. Prvním z těchto uživatelů je klient autobazaru, kterému je dovoleno prohlížet katalog nabízených vozidel a případně provádět jejich rezervaci. A dále pak správce systému, který může všechny uchovávané záznamy editovat. Součásti autobazaru je diskusní fórum.
Mazání kolenní náhrady
Sadecká, Kateřina ; Horák, Zdeněk (oponent) ; Vrbka, Martin (vedoucí práce)
Práce se zabývá mazáním totální kolenní náhrady za použití metody fluorescenční mikroskopie, která umožňuje jedinečný vhled přímo do kontaktu mezi femoralní a tibiální komponentou. Cílem bylo zjistit vliv složení synoviální kapaliny (tedy složek albuminu, -globulinu, kys. hyaluronové a fosfolipidů) na tloušťku filmu a chování proteinů v kontaktu a také změny kontaktní oblasti v průběhu natočení. Jelikož se jedná o první experimentální práci zkoumající primárně mazání kolenní náhrady, byly na simulátoru kolenního kloubu aplikovány pouze jednoduché cykly natočení a zatížení. Výstupem experimentů byla fluorescenční intenzita, která odpovídá bezrozměrné tloušťce filmu, v čase. Podstatným výstupem jsou také snímky přímo ukazující fluorescenčně označené proteiny v kontaktní oblasti. Výsledky ukazují, že existují zásadní rozdíly v mazání mezi různými polohami natočení vzhledem ke změně polohy, tvaru a chování kontaktní oblasti. Zásadní je i složení maziva, neboť samotné proteiny tvoří poměrně silný mazací film, jejich kombinace pak vede ke značnému snížení tloušťky filmu, kvůli výrazné tvorbě shluků a komplexní kapalina netvoří sice nejsilnější vrstvu, ale zato může tvořit poměrně souvislý film.
Léčení zlomenin diafýzy humeru metodou retrográdního elastického hřebování humeru podle Hackethala - klinické a experimentální ověření role této metody v současné traumatologii
Obruba, Petr ; Džupa, Valér (vedoucí práce) ; Horák, Zdeněk (oponent) ; Paša, Libor (oponent)
Souhrn Hackethalova osteosyntéza zlomenin diafýzy humeru svazkem elastických hřebů byla ve své době spolehlivou a ekonomicky nenáročnou metodou ke stabilizaci jednoduchých zlomenin diafýzy humeru. Od nástupu solidních hřebů byla pro svou údajnou nestabilitu opouštěna nejprve v Německu, postupně i v našich zemích. Na několika pracovištích se ale úspěšně používá dodnes. Cílem této práce bylo zjistit, jestli stabilita uvedené metody je srovnatelná se stabilitou modernějších metod, jestli její použití není doprovázeno větším množstvím komplikací a jak závisí stabilita montáže na počtu a tloušťce použitých implantátů. Současně byla porovnána ekonomická náročnost jednotlivých metod moderní osteosyntézy diafýzy humeru. K ověření stanovených hypotéz byly vypracovány dvě klinické a jedna experimentální studie. První klinická studie byla zaměřena na úspěšnost osteosyntézy a její komplikace. V souboru 50 pacientů vznikl při hojení u čtyř pacientů (8 %) pakloub, příčinou byla vždy nesprávná indikace nebo chyba v technickém provedení operace. Jednou byla zaznamenána povrchní infekce, hluboká u žádného pacienta. Devět pacientů (18 %) se zhojilo s angulační nebo rotační úchylkou, ty neovlivnily funkčnost končetiny. Trvalé omezení hybnosti lokte nebylo v souboru zaznamenáno, ramene u pěti pacientů (10 %) lehké bez omezení...
Bezpodporový 3D tisk na 6-ti osém robotickém rameni
Krejčiřík, Petr ; Horák, Zdeněk (oponent) ; Škaroupka, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá řešením 3D tisku převislých objemů pomocí robotického manipulátoru KUKA bez realizace podpůrných struktur. 6osé robotické rameno KUKA KR umožňuje modifikaci tiskových strategií oproti klasickému konceptu 3D tisku. Úvodní částí řešení diplomové práce je identifikace současného stavu poznání, především poté stavu zařízení sloužícího pro robotický 3D tisk na Ústavu Konstruování. Pro zvýšení kvality tištěných součástí je nutné provést konstrukční úpravy tiskové hlavy a vytvořit vhodný kalibrační postup. Současně je nutné navrhnout speciální tiskové strategie, pomocí kterých je testován bezpodporový tisk na robotickém rameni. K navrženým tiskovým strategiím jsou vytvořena testovací tělesa pro ověření schopnosti realizace převislých objemů. Pro generování 3D tiskových trajektorií na povrchu tělesa je vyvinut speciální algoritmus v prostředí Grasshopper. Optimalizací procesních parametrů je poté dosaženo zvýšení kvality struktury povrchu tištěného tělesa. Následujícím krokem je experimentální 3D tisk s vyhodnocením kvality povrchu, geometrické přesnosti a soudržnosti vrstev při různých tiskových strategiích.
Analýza lokomoce po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu
Horáková, Alena ; Vilímek, Miloslav (vedoucí práce) ; Horák, Zdeněk (oponent)
Název: Analýza lokomoce po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu Cíle: Cílem diplomové práce je provést analýzu chůze pacientů po implantaci totální náhrady kyčelního kloubu a zjistit, jak se mění vybrané časoprostorové, kinetické a kinematické parametry v průběhu půl roku po operaci. Zjištěné odchylky ve stereotypu chůze jedinců dále porovnat s výsledky zahraničních studií. Metody: Práce má povahu teoreticko-empirickou s malým počtem probandů. 3D kinematická analýza chůze byla zaznamenávána přístrojem Qualisys a reakční síly podložky dvěma silovými deskami Kistler. V práci jsou sledovány tyto parametry: délka kroku, doba stojné fáze, kadence, rychlost chůze, laterální posun pánve a trupu na stranu stojné končetiny, kontralaterální pokles pánve ve stojné fázi končetiny, maximální rozsah pohybu v kyčelním kloubu v sagitální rovině, maximum vertikální a medio-laterální složky reakční síly ve stojné fázi. Výsledky: U většiny vybraných parametrů chůze byly zjištěny nejvyšší stranové odchylky mezi končetinami ve 3 měsících po operaci, které však přetrvaly do 6,5. měsíce po operaci. Ještě v tomto období byla na operované končetině obou probandů naměřena nižší hodnota délky kroku, doby stojné fáze, maximálního rozsahu pohybu kyčelního kloubu v sagitální rovině, a dále vyšší laterální odchylka pánve...
Analýza svalové činnosti při točení volantem
Dostálová, Veronika ; Vilímek, Miloslav (vedoucí práce) ; Horák, Zdeněk (oponent)
❆❜str❛❦t ◆á③❡✈✿ ❆♥❛❧ý③❛ s✈❛❧♦✈é ↔✐♥♥♦st✐ ♣➦✐ t♦↔❡♥í ✈♦❧❛♥t❡♠ ❈í❧❡ ♣rá❝❡✿ ❈í❧❡♠ ❞✐♣❧♦♠♦✈é ♣rá❝❡ ❥❡ ♥❛ ③á❦❧❛❞➙ ❞♦st✉♣♥ý❝❤ ❧✐t❡rár♥í❝❤ ♣r❛♠❡♥➲ ♥❛stí♥✐t ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❦✉ ❡r❣♦♥♦♠✐❡ ➦í③❡♥í ❛✉t♦♠♦❜✐❧✉✳ Pr♦✈ést ❡❧❡❦tr♦♠②♦❣r❛✜❝❦♦✉ ❛♥❛❧ý③✉ ❛❦t✐✈✐t② ✈②❜r❛♥ý❝❤ s✈❛❧➲ r❛♠❡♥❡ ❛ ❦✐♥❡♠❛t✐❝❦♦✉ ❛♥❛❧ý③✉ ♣♦❤②❜✉ ❧♦❦❡t♥í✲ ❤♦ ❛ r❛♠❡♥♥í❤♦ ❦❧♦✉❜✉ ♣➦✐ t♦↔❡♥í ✈♦❧❛♥t❡♠ s ❥❡❤♦ r♦③❞í❧♥ý♠ ✉❝❤♦♣❡♥í♠✳ ❉❛❧➨í♠ ❝í❧❡♠ ❥❡ ③❛s❛❞✐t ♥❛♠➙➦❡♥á ❞❛t❛ ❡❧❡❦tr✐❝❦é ❛❦t✐✈✐t② ❥❡❞♥♦t❧✐✈ý❝❤ s✈❛❧➲ ❞♦ ❦♦♥t❡①t✉ s ♦♣t✐♠á❧♥í ❛❦t✐✈❛❝í ♣➦✐ st❡r❡♦t②♣♥➙ ♣r♦✈á❞➙♥ý❝❤ ↔✐♥♥♦st❡❝❤✳ ▼❡t♦❞②✿ ❱ý③❦✉♠ ♠á ❝❤❛r❛❦t❡r ♣✐❧♦t♥í st✉❞✐❡✳ Pr♦ ③ís❦á♥í t❡♦r❡t✐❝❦ý❝❤ ✈ý❝❤♦✲ ❞✐s❡❦ ❞✐♣❧♦♠♦✈é ♣rá❝❡ ❜②❧❛ ♣r♦✈❡❞❡♥❛ ❧✐t❡rár♥í r❡➨❡r➨❡ ❞❛♥é ♣r♦❜❧❡♠❛t✐❦②✳ ❊①♣❡✲ r✐♠❡♥t s❡ ③❛❜ý✈❛❧ ❡❧❡❦tr✐❝❦♦✉ ❛❦t✐✈✐t♦✉ s✈❛❧➲ r❛♠❡♥❡ ❛ ❦✐♥❡♠❛t✐❦♦✉ r❛♠❡♥♥í❤♦ ❛ ❧♦❦❡t♥í❤♦ ❦❧♦✉❜✉ ♣➦✐ ❦♦♥tr❛❧❛t❡rá❧♥í♠ ❛ ✐♣s✐❧❛t❡rá❧♥í♠ t♦↔❡♥í♠ ✈♦❧❛♥t❡♠ s t➦❡✲ ♠✐ r➲③♥ý♠✐ ③♣➲s♦❜② ❥❡❤♦ ✉❝❤♦♣❡♥í✳ ◆❛ ③á❦❧❛❞➙ ❛♥❦❡t♥í❤♦ ➨❡t➦❡♥í ❜②❧✐ ③ ❞➲✈♦❞✉ t❡❝❤♥✐❝❦é ♥ár♦↔♥♦st✐ ❡①♣❡r✐♠❡♥t✉ ✈②❜rá♥✐ ♣♦✉③❡ ❞✈❛ ♣r♦❜❛♥❞✐✳ ◆❛ ♣♦❞❦❧❛❞➙ t❡✲ ♦r❡t✐❝❦ý❝❤ ♣♦③♥❛t❦➲ ❜②❧❛ ♣♦♠♦❝í ♣♦✈r❝❤♦✈é ❡❧❡❦tr♦♠②♦❣r❛✜❡ s♥í♠á♥❛ ❡❧❡❦tr✐❝❦á ❛❦t✐✈✐t❛ ♠✳ ❞❡❧t♦✐❞❡✉s ♣❛rs ❛♥t❡r✐♦r✱ ♠✳ ❞❡❧t♦✐❞❡✉s ♣❛rs ♠❡❞✐❛❧✐s✱ ♠✳ ♣❡❝t♦r❛❧✐s ♠❛❥♦r ♣❛rs ❝❧❛✈✐❝✉❧❛r✐s ❛ ♠✳ tr✐❝❡♣s ❜r❛❝❤✐✐ ❝❛♣✉t ❧♦♥❣✉♠✱ ♠✳ ♣❡❝t♦r❛❧✐s ♠❛❥♦r ♣❛rs st❡r♥♦❝♦st❛❧✐s✱ ♠✳ ❜✐❝❡♣s ❜r❛❝❤✐✐✱ ♠✳ ❞❡❧t♦✐❞❡✉s ♣❛rs ♣♦st❡r✐♦r✱ ♠✳ ✐♥❢r❛s♣✐♥❛✲ t✉s ❛ ♠✳ tr✐❝❡♣s...
Distributivní spravedlnost ve zdravotnictví v kontextu racionalizace zdravotní péče
Horák, Zdeněk ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Distributivní spravedlnost ve zdravotnictví v kontextu racionalizace zdravotní péče Tato práce si klade za cíl stručně představit hlavní princip ovládající poskytování zdravotních služeb v České republice a dalších vyspělých zemích. Distributivní spravedlnost je systém akumulace a redistribuce zdrojů tak, aby bylo dosaženo rovnováhy ve společnosti. Ve zdravotnictví je proto spojován nejčastěji s otázkou rationingu, tedy distribuce omezených a vzácných zdrojů mezi potřebné příjemce zdravotních služeb ospravedlnitelným způsobem. Distributivní spravedlnost neradno zaměňovat se spravedlností sociální, přestože je mezi nimi tenká hranice. Práce je rozdělena do patnácti kapitol, přičemž každá popisuje jeden z aspektů distributivní spravedlnosti ve zdravotnictví nebo související otázky. Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickému, historickému a filosofickému přehledu. Následující část popisuje jednotlivé prvky distributivní spravedlnosti jak obecně, tak v kontextu zdravotnictví. V dalších kapitolách jsou řešeny otázky zdravotních standardů a regulačních poplatků s ohledem na aktuální judikaturu Ústavního soudu. Závěrem lze říci, že na problém distributivní spravedlnosti lze nahlížet ze dvou pohledů - komunitárního a liberálního. Jedná se proto o záležitost s politickým, filosofickým, ale i právním...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.