Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interakce mezi početností a distribucí srnčí zvěře a skotem na pastvě
Horák, Vojtěch
V zájmovém území v jižních Čechách, tvořeném třemi smíšenými honitbami, bylo provedeno šetření za účelem zjištění vztahu mezi početností a prostorovou aktivitou srnčí zvěře (Capreolus capreolus L.) a skotem na pastvě. Byly vybrány vhodné modelové lokality, kde probíhala pastva skotu a ty byly porovnány s lokalitami, kde pastva skotu prováděna nebyla. Početnost i distribuce srnčí zvěře v prostředí byla zjišťována jednak počítáním hromádek trusu celkem na 160 jednorázových pruhových transektech (FSC - bez čištění) a také pomocí přímého pozorování zvěře během 80 sčítání. Z výsledků vyplynula nižší početnost srnčí zvěře a změna její prostorové aktivity v lokalitách s pastvou dobytka oproti lokalitám s loukami bez pastvy.
Zážehový spalovací motor pro malé autonomní prostředky
Horák, Vojtěch ; Beran, Martin (oponent) ; Svída, David (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem maloobjemového čtyřdobého zážehového spalovacího motoru s maximálním zdvihovým objemem 10 ccm a výkonem 1 kW pro autonomní prostředky menších rozměrů. Vedle rozboru jednotlivých pohonů pro malé vzdušné prostředky je také kapitola zabývající se porovnáním spalovacího motoru a elektromotoru o podobném výkonu. Součástí práce je vytvoření termodynamického modelu v programu GT Power a jeho následné optimalizace pro zvýšení celkové efektivity motoru.
Horizontální gril
Horák, Vojtěch ; Krčma, Martin (oponent) ; Brandejs, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí domácího horizontálního grilu na sele s elektrickým pohonem. Gril je navržen na tuhé palivo ve formě dřeva nebo dřevěného uhlí a je dimenzován na zatížení 50 kg. V rešeršní části jsou popsány základní druhy grilů a jejich výhody a nevýhody. Konstrukční část se zabývá řešením několika konstrukčních uzlů, které jsou podloženy výpočty. V průběhu celé práce je kladen důraz na co nejnižší výrobní náklady. Součásti práce je také průběžná fotodokumentace, která zachycuje postup výroby a montáže. V závěru práce je zhodnocení výrobních nákladů.
Vliv pastvy skotu na výskyt a prostorovou aktivitu srnčí zvěře
Horák, Vojtěch
Téma této bakalářské práce se zabývá vlivem pastvy skotu na výskyt a prostorovou aktivitu srnčí zvěře. Pro účely této práce bylo vybráno území v jižních Čechách ve třech společenstevních honitbách. Terénní šetření probíhalo metodou přímého sčítání z výhodných pozic na pastvinách a srovnávacích plochách od začátku pastvy a v pravidelných intervalech během ní až do jejího skončení. Výsledkem práce je posouzení jednotlivých faktorů působících na srnčí zvěř v těchto lokalitách a návrh opatření, které by mohly zmírnit dopady negativního vlivu pastvy dobytka na myslivecké hospodaření se srnčí zvěří.

Viz též: podobná jména autorů
4 Horák, V.
1 Horák, Vladimír
3 Horák, Vratislav
12 Horák, Václav
6 Horák, Vít
3 Horák, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.