Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 51 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj daně z přidané hodnoty v ČR, porovnání s EU
Pelikánová, Radka ; Kemény, Irena (vedoucí práce) ; Hollmannová, Monika (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá dani z přidané hodnoty, která je důležitou součástí daňových systémů mnoha zemí celého světa. V zemích Evropské unie je tato daň povinná. Cílem této práce je přiblížit vznik daně z přidané hodnoty, princip jejího fungování a její právní úpravu v České republice a v Evropské unii. Dále se tato práce zaměřuje na harmonizaci daně z přidané hodnoty v Evropské unii, její vývoj a rozdíly v uplatňování daně z přidané hodnoty mezi jednotlivými členskými státy. V neposlední řadě se tato práce věnuje i daňovým podvodům, které daň z přidané hodnoty ohrožují, a to zejména tzv. řetězovým podvodům. Popisuje, které faktory vznik daňových podvodů umožňují a snaží se odpovědět na otázku, zda by režim přenesení daňové povinnosti mohl daňové podvody odstranit. Snaží se též nalézt vhodná řešení problému daňových podvodů.
Prediction of Stock Returns using Financial Statement
Hájková, Petra ; Jakubík, Petr (vedoucí práce) ; Hollmannová, Monika (oponent)
Tato práce by měla přispět k výzkumu v oblasti fundamentální analýzy. Jejím cílem je zjistit, zda data z finančních výkazů zachycují informace, které nejsou obsaženy v cenách. Otázkou tedy je, zda by mohla investiční strategie založená na analýze finančních výkazů přinést abnormální zisky. Za účelem testování této hypotézy je použit postup založený na logit modelu, jenž je rozdělen do tří kroků s cílem identifikovat finanční ukazatele relevantní pro predikci budoucích zisků. Finální odhad modelu zahrnuje čtyři finanční ukazatele a je použit pro stanovení jednoleté investiční strategie. I přesto, že není úspěšnost predikce budoucích zisků na základě odhadnutého modelu příliš vysoká, tato investiční strategie přináší během sledovaného období značné výnosy. Ačkoliv byly výsledky ovlivněny několika faktory, mohly by naznačovat, že je možné na základě analýzy finančních výkazů společností kótovaných na Pražské burze predikovat výnosnost akcií.
Specifics of Economic Development in Modern Russia
Glebova, Margarita ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Hollmannová, Monika (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje ruské vývoj a determinanty jejího růstu. Jen před dvaceti lety Rusko zažilo celkovou změnu politické a ekonomické struktury země. SSSR spadnoul spolu se všemi jeho úspěchy a neúspěchy. Rusko vstalo na cestu budování tržní ekonomiky, zatím co zbytek rozvinutého světa již žil v takovém hospodářství a využival jeho výhody. Díky dědictví SSSR, Rusko mělo obrovský potenciál k dosažení úspěchu v tomto směru. Cílem současné práce je odpověd' na otázku, zda bychom byli schopni využít toho potenciálu. Aby bylo možné odpovědět na tuto otázku byla provedena dvoustupňová analýza, kombinující teoretické a kvantitativní části. Teoretická část obsahuje celkovou analýzu oblastí hospodářského a sociálního rozvoje. Kvantitativní část obsahuje analýzu hlavních faktorů HDP a endogenních sil průmyslové výroby. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Hodnocení významnosti firmy na trhu
Krejčí, Martin ; Hollmannová, Monika (vedoucí práce) ; Šolc, Jan (oponent)
V moderní době dvacátého prvního století se svět v převážné části spoléhá na hodnocení různých ekonomických prvků a jevů externími firmami. Jako příklad mohu uvést ratingové agentury se svými stupni spolehlivosti pro banky, nebo pro hodnocení schopnosti splatit veřejné dluhy, výši státních daní a cel. Dále také vydávání publikací s žebříčky nejlepších firem dle tržeb renomovanými časopisy, atp. Pro tyto typy hodnocení se používá složitých systému algoritmů a statistických údajů. K vytvoření této bakalářské práce jsem se inspiroval hodnocením důležitosti internetových stránek tzv. "page rank", který přiřazuje jistou hodnotu dané stránce podle její důležitosti a validity vzhledem k hledanému výrazu. Tím také určuje spolehlivost a návštěvnost dané stránky, což můžou využívat například reklamní agentury při hodnocení smysluplnosti umístění reklamy na těchto stránkách. Touto prací bych se chtěl pokusit předložit a ověřit hypotézu, že existuje určitá konečná množina validních indikátorů pro určení spolehlivosti, solventnosti nebo třeba "trvanlivosti" firmy, takzvaný "Firm-rating". Hlavní obsah práce je zaměřen na výčet vybraných indikátorů a odůvodnění jejich důležitosti. V závěru práce také budu vést úvahu nad existencí hodnocení pomocí Firm-ratingu, který by byl vhodný pro použití na tuzemském trhu....
Zajištění ve stáří navzdory státnímu sociálnímu systému
Drozd, Zdeněk ; Hollmannová, Monika (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je analýza jednotlivých možností, které má jedinec, jenž se rozhodne postarat se o zajištění dostatečných příjmů v důchodu vlastními silami. Nejprve je v práci stručně popsán vývoj důchodových systémů ve svět i v České republice se zaměřením na současné problémy způsobené zejména zhoršující se demografickou situací. V hlavní části práce jsou pak analyzovány jednotlivé nástroje finančních a kapitálových trhů, které mohou v průběhu života zhodnocovat prostředky a pomoci tak naspořit dostatečnou sumu k zajištění důchodu. Uvedené alternativy jsou poté aplikovány na případ průměrného jedince, který je na počátku kariéry a jehož potenciální krize důchodového systému zasáhne v plné míře.
Audit quality in the Czech Republic
Pěkná, Martina ; Havel, Jiří (vedoucí práce) ; Hollmannová, Monika (oponent)
Audit statutárních výkazů je povinný pro většinu velkých společností. Auditor vydává svůj názor, zda-li jsou finanční výkazy pravdivé a věrné. Finanční výkazy jsou používány při rozhodovacích procesech mnoha z partnerů auditovaných společností. Z tohoto důvodu je kvalita poskytovaných auditních služeb velmi důležitá pro externí uživatele finančních výkazů. Tato práce si klade za cíl zmapovat kvalitu auditu v České republice. Zkoumáme především stranu nabídky auditních služeb a koncentraci na auditním trhu pomocí ukazatelů koncentrace trhu. Pomocí těchto dat pak nastiňujeme pravděpodobnou strukturu nabídky auditních služeb v České republice. V další části práce zkoumáme vztah mezi kvalitou auditu a náklady kapitálu auditovaných služeb, a to tak, že předpokládáme, že vyšší kvalita auditu pomáhá snižovat náklady kapitálu auditované společnosti. Za tímto účelem je sestaven jedinečný vzorek nefinančních společností registrovaných v České republice a sestaven model, který respektuje specifika českého finančního trhu. Naše výsledky překvapivě nejsou konzistentní se zjištěními výzkumů provedených na datech z USA a Číny, když naše zjištění naznačují, že zde neexistuje významný vztah mezi kvalitou auditu a náklady kapitálu.
Mikroekonomická analýza dopadu Daňovej reformy 2008 na ČR z hľadiska dane z príjmu
Murková, Viera ; Hollmannová, Monika (vedoucí práce) ; Štiková, Radka (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá popisovaním zmien, ktoré všeobecne nastali u dane z príjmu, ale pozornosť sa upriamuje na zmeny, ktoré prebehli v posledných rokoch v Českej republike, konkrétne daňovú reformu, ktoré je účinná od 1.1.2008. Práca je rozdelená na tri väčšie časti. Prvá časť je potom rozdelená na dve skupiny: fyzické a právnické osoby. Jej súčasťou je teoretická charakteristika týchto osôb. Táto je potrebná z dôvodu študovania konkrétnych dopadov zmien daňovej reformy, ktorým sa venujú ďalšie kapitoly. Druhá časť je taktiež rozčlenená na dve podkapitoly, ktoré sa postupne venujú rozboru daňovej reformy z pohľadu fyzickej a právnickej osoby. Táto časť je taktiež obohatená o krátke príklady počítané vždy podľa úpravy dane z príjmov platnej v rokoch 2007, 2008 a 2009 tak, aby bolo možné prakticky a v číslach vidieť, ako sa táto reforma prejavila v jednotlivých zmenách. V tretej časti je popísaná mikroekonomická analýza dane z príjmu ako u fyzických, tak u právnických osôb. Súčasne sú v nej analyzované výhody a nevýhody existencie dane z príjmu vôbec a prezentovaný pohľad na to, prečo je táto daň rozdelená na dve časti. Záver práce zhŕňa dopady reformy dane z príjmov na jednotlivé osoby, taktiež sú bilancované výhody a nevýhody tejto reformy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 51 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.